کتاب استخدامی اداری ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت

اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران

اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۳۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۳ هیئت وزیران)

اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران

فصل اول – كليات مدت سرمايه

ماده ۱- در اجراي قانون تأسيس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲ شرکت شهرک‌های صنعتی ایران كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‏شود طبق مقررات اساسنامه ذيل تشكيل مي‏گردد.

ماده ۲- شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بصورت بازرگاني اداره مي‏شود.

ماده ۳- مركز اصلي شركت تهران و مدت آن نامحدود مي‏باشد.

ماده ۴- سرمايه شركت ۱۰۰ ميليون ريال منقسم به تعداد ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ريالي با نام بوده و كليه سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد.

فصل دوم – موضوع هدف

ماده ۵- موضوع و هدف شركت عبارتست از:

الف – برنامه‏ريزي مطالعه و بررسي همه جانبه جهت احداث شهركهاي صنعتي.

ب – احداث شهركهاي صنعتي و ايجاد امكانات زيربنايي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي.

پ – تأسيس شركتهاي شهرك صنعتي به منظور احداث شهركهاي صنعتي جديد با رعايت سياست‏هاي عمومي دولت در رابطه با توسعه صنايع در سطح كشور.

ت – انجام عمليات و خدمات لازم در كليه زمينه‏ها (فني مالي اداري خدماتي آموزشي و بازرگاني) براي گسترش و تأمين تأسيسات زيربنائي شهركهاي صنعتي و ساير خدمات مورد نياز.

ث – مشاركت در هر نوع فعاليت كه موجب تسهيل تحقق اهداف قانون موضوع شركت گردد.

ج – ايجاد هماهنگي در احداث اجراء و اداره امور شهركهاي صنعتي و نظارت بر آنها بمنظور استفاده مطلوب از شهركهاي مزبور.

چ – انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي را در يك روند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد.

فصل سوم – اركان شركت

ماده ۶- اركان شركت عبارتست از:

الف – مجمع عمومي

ب – هيئت مديره

پ – مديرعامل

ت – حسابرس (بازرس)

ماده ۷- مجمع عمومي تشكيل مي‏شود از نمايندگان صاحب سهام كه عبارتند از: وزير صنايع وزير امور اقتصادي و دارائي رئيس سازمان برنامه و بودجه وزير صنايع سنگين وزير نيرو وزير مسكن و شهرسازي وزير كشاورزي وزير صنايع كه سمت رياست مجمع را دارد.

ماده ۸- وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است:

الف – بررسي و تصويب پيشنهاد هيئت مديره جهت ايجاد شهركهاي صنعتي جديد و اخذ مصوبه لازم براي احداث شهرك از هيئت وزيران.

ب – بررسي و تصويب خط مشي مربوط به واگذاري زمين‏هاي شهرك‏هاي صنعتي به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي

ت – بررسي و تصويب اساسنامه نمونه شركتهاي شهرك صنعتي.

ث – بررسي و تصويب آئين‏نامه موضوع قانون تأسيس شركت.

ج – بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره در مورد تأسيس شركت شهرك صنعتي.

چ – بررسي و تصويب خط مشي و سياست‏هاي كلي پيشنهاد هيئت مديره در زمينه مالي اداري فني و غيره شركت.

ح – بررسي و تصويب برنامه عمليات و بودجه ساليانه شركت تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت (با توجه به گزارش حسابرس) و اتخاذ تصميم درباره سود ويژه و اندوخته‏هاي شركت.

خ – اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع گذاشته شده است.

د – عزل و نصب اعضاء هيئت مديره و تعيين ميزان پاداش و حق الزحمه اعضاء هيئت مديره و حسابرس (بازرس).

ذ – انتخاب حسابرس (بازرس).

ر – بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره در رابطه با افزايش يا كاهش سرمايه و تغيير مفاد اساسنامه.

ماده ۹- مجمع عمومي به دعوت رئيس مجمع حداقل سالي دوبار يك بار تا آخر تيرماه هر سال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و يكبار در سه ماهه آخر سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آتي و خط مشي و ساير اموري كه در دستور جلسه قرارداد تشكيل خواهد شد علاوه بر آن هر موقع ممكن است جلسات مجمع عمومي به تصميم رئيس مجمع و يا سه تن از اعضاء مجمع و يا با درخواست هيئت مديره يا مديرعامل و يا حسابرس (بازرس) تشكيل مي‏گردد. هيئت مديره و حسابرس (بازرس) بدون حق رأي با دعوت رئيس مجمع در جلسات مجمع عمومي شركت خواهند نمود.

ماده ۱۰- دستور جلسه و تاريخ تشكيل مجمع عمومي بيست روز قبل از تشكيل آن كتباً براي اعضاء مجمع عمومي ارسال مي‏شود. جلسات مجمع عمومي با حضور رئيس مجمع و حداقل سه عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات مجمع با اكثريت 4 رأي معتبر مي‏باشد.

هيئت مديره و وظايف آن

ماده ۱۱- هيأت مديره از يك نفر رئيس كه مي‏تواند سمت مدير عامل را نيز داشته باشد و دو تا چهار نفر عضو اصلي تشكيل مي‏شود. رئيس و اعضاي هيأت مديره بنا به پيشنهاد وزير صنايع و تصويب مجمع عمومي انتخاب مي‏شوند. اعضاي هيأت مديره شركت براي مدت دو سال انتخاب مي‏شوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.

ماده ۱۲- جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر (رئيس و دو نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات هيئت مديره حداقل با سه رأي معتبر خواهد بود. چنانچه به هر علت تشكيل جلسات هيئت مديره با حد نصاب مزبور ممكن نباشد رئيس هيئت مديره و مدير عامل موظف است براي تعيين مديران جديد نسبت به درخواست دعوت تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايد.

ماده ۱۳- جلسات هيئت مديره مي‏بايست حداقل هر پانزده روز يكبار تشكيل گردد. اداره جلسات با مدير عامل و رئيس هيئت مديره خواهد بود.

ماده ۱۴- هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تصميمات متخذه با ذكر نظرات اقليت در آن ثبت و به امضاء حاضرين در جلسه مي‏رسد.

وظايف و اختيارات هيئت مديره

ماده ۱۵- هيئت مديره جز درباره موضوعهايي كه به موجب اين اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي است داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي‏باشد. موارد زير بدون اينكه اختيارات مزبور را محدود كند از جمله اختيارات هيئت مديره است.

الف – اجراي كليه مصوبات مجمع عمومي.

ب – بررسي مقدماتي خط مشي و برنامه سالانه شركت كه از طرف رئيس هيئت مديره و مديرعامل پيشنهاد مي‏شود جهت ارائه به مجمع عمومي.

پ – بررسي تشكيلات شركت و آئين‏نامه‏هاي مالي – معاملاتي و استخدامي براساس قوانين و مقررات موضوعه جهت ارائه به مجمع عمومي.

ت – بررسي بودجه سالانه شركت كه از طرف رئيس هيئت مديره و مديرعامل پيشنهاد مي‏شود جهت ارائه به مجمع.

ث – بررسي و تصويب طرح‏هاي پيشنهادهاي رئيس هيئت مديره و مدير عامل جهت ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي.

ج – بررسي و تصويب پيشنهادات رئيس هيئت مديره و مديرعامل جهت ايجاد امكانات زيربنائي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي در شهركهاي صنعتي.

چ – بررسي و تصويب طرحهاي پيشنهادي براي خودكفائي شهركهاي صنعتي.

ح – اجازه اجراي طرحهاي مطالعاتي به منظور انتخاب تعداد و مناطق احداث شهركهاي صنعتي جهت ارائه به مجمع عمومي.

خ – نمايندگي سهام شركت در مجامع عمومي شركتهاي شهرك صنعتي و واحدهايي كه تمام و يا قسمتي از سهام آنها به شركت شهركهاي صنعتي تعلق دارد.

د – اقدامات لازم بمنظور تهيه زمين و در اختيار گرفتن آنها براي احداث شهركها براساس قوانين موضوعه.

ذ – بررسي و تصويب طرحهاي لازم براي تدارك و پرورش نيروي انساني مورد نياز.

ر – بررسي و تصويب برنامه‏هاي لازم جهت تدارك مصالح و مواد مورد نياز شركتهاي شهرك صنعتي و همچنين ارائه هرگونه خدمات فني – مهندسي و بازرگاني و مالي و اداري به آنها.

ز – تهيه طرح شهركها براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي احداث شهركهاي صنعتي و بررسي و تصويب طرحها براساس همان ضوابط (با توجه به بند «۷» ذيل ماده واحده).

ژ – بررسي و پيشنهاد تأسيس شركت‏هاي شهرك صنعتي در نقاط مختلف كشور به مجمع عمومي.

ماده ۱۶- هيئت مديره مكلف است اقلاً دو ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش عملكرد خود را به حسابرس (بازرس) ارائه دهد و حسابرس (بازرس) موظف است حداقل سي‏روز قبل از تشكيل جلسه مجمع گزارش خود را به هيئت مديره تسليم نمايد تا هيئت مديره حداقل بيست روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي يك نسخه از ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد ساليانه شركت را به همراه گزارش حسابرس (بازرس) قانوني جهت هر يك از اعضاء مجمع ارسال نمايد.

رئيس هيئت مديره و مدير عامل (اختيارات و وظايف)

ماده ۱۷- رئيس هيئت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده و علاوه بر اختيار عزل و نصب كاركنان و بطور كل انجام امور داخلي و اداري در حدود بودجه مصوب و آئين‏نامه‏ها و مقررات داراي وظايف و اختيارات زير مي‏باشد.

الف- اجراي تصميمات هيئت مديره با رعايت مقررات قانوني.

ب- نمايندگي شركت در كليه مراجع قضايي و اداري و اشخاص حقيقي و حقوقي و غير آن با حق توكيل غير با رعايت مقررات مربوطه با مديرعامل و ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و اقدام به سازش با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين مربوط خواهد بود.

ماده ۱۸- رئيس هيئت مديره و مدير عامل مي‏تواند تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را چه در شركت شهركهاي صنعتي و چه در شركت‏هاي شهرك صنعتي به هر يك از كاركنان شركت با مسئوليت خود واگذار نمايد.

ماده ۱۹- كليه اسناد و اوراق تعهدآور شركت از قبيل چك‏ها – بروات – سفته‏ها – قراردادها و ساير اوراق تجاري با امضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل و يك نفر ديگر به انتخاب هيئت مديره با مهر شركت معتبر خواهد بود. امضاء مكاتبات اداري با رئيس هيئت مديره و مدير عامل است.

ماده ۲۰- حسابرس (بازرس) شركت براي مدت يكسال بمنظور رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گواهي صحت مندرجات آنها و همچنين اظهارنظر نسبت به گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي و ايفاي ساير وظايفي كه طبق قانون تجارت به عهده بازرس مي‏باشد. از طرف مجمع عمومي انتخاب مي‏شود و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.

ماده ۲۱- حسابرس (بازرس) با اطلاع رئيس هيئت مديره و مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد بدون آنكه در عمليات اجراي شركت دخالت كند و انجام وظايفش موجب وقفه در انجام عمليات شركت شود.

ماده ۲۲- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي‏يابد. مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تشكيل شركت خواهد بود.

ماده ۲۳- انحلال شركت موكول به پيشنهاد مجمع عمومي و تأئيد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‏باشد.

ماده ۲۴- نسبت به موضوعاتي كه در اين اساسنامه و قانون تأسيس شركت مقررات خاصي وضع نشده مقررات مربوط به شركت‏هاي دولتي و قانون تجارت معتبر خواهد بود.

آئين نامه خدمات و امور جاري شهركهاي صنعتي

ماده ۱- آغاز بهره‏برداري از هر شهرك صنعتي و يا هر فاز عملياتي از يك شهرك صنعتي موكول به ايجاد تأسيسات زيربنائي به ميزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مي‏باشد.

ماده ۲- هزينه‏هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهركهاي صنعتي به بهره‏برداري رسيده به شرح زير مي‏باشد:

الف ـ هزينه‏هاي خدماتي و نگهداري: عبارت است از هزينه‏هاي جاري عمومي شهرك صنعتي مانند مصرف آب و برق معابر و اماكن و تأسيسات عمومي نگهداري معابر و ساختمان‏هاي عمومي و فضاي سبز تعميرات ضروري جمع‏آوري و حمل زباله غيرصنعتي حفاظت و نظافت شهرك.

ب ـ هزينه‏هاي اختصاصي واحدها: عبارت است از هزينه مصرف آب تصفيه فاضلاب و موارد مشابه كه توسط شركت شهركهاي صنعتي تأمين شده است.

ج ـ هزينه‏هاي نوسازي و بازسازي: عبارت است از هزينه‏هاي تعميرات اساسي نوسازي و بازسازي ابنيه معابر و تأسيسات زيربنائي شهرك صنعتي

ماده ۳- تعرفه‏هاي هزينه‏هاي موضوع ماده (۲) اين آئين‏نامه براي هر شهرك صنعتي توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران براساس قيمت تمام شده تعيين مي‏گردد.

ماده ۴- صاحبان كليه واحدهاي مستقر در هر شهرك صنعتي موظفند نسبت به پرداخت هزينه‏هاي موضوع ماده (۲) آئين‏نامه ظرف مهلت مقرر مندرج در صورت حساب ارسالي اقدام نمايند. در صورت عدم پرداخت براساس مفاد قرارداد منعقده في مابين شركت شهركهاي صنعتي و طرف قرارداد عمل خواهد شد.

تبصره ـ شركت‏هاي شهركهاي صنعتي تابعه به تناسب زمين صنعتي واگذار نشده در هر شهرك صنعتي نسبت به تأمين هزينه‏هاي موضوع ماده (۲) آئين‏نامه از محل منابع در اختيار (به جز بودجه عمراني و يا سرمايه اصلي اوليه شركت) اقدام نمايند.

ماده ۵- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ترتيبي اتخاذ نمايد تا اداره خدمات و امور جاري هر شهرك صنعتي كلاً و يا بعضاً به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت و ترجيحاً به شركت‏هاي خدماتي متشكل از صاحبان صنايع مستقر در شهرك صنعتي واگذار شود.

ماده ۶- اين آئين‏نامه در شش ماده و يك تبصره به استناد تفويض اختيار مورخ ۱۸/۵/۷۷ مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران به رئيس مجمع عمومي در تاريخ ۲۲/۶/۷۷ به تصويب و از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي‏باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام