کتاب استخدامی اداری ها
سازمان حفاظت محيط زيست

پيوست شماره ۱- حداقل فاصله صنايع كد ً د ً و ً هـ ً از مراكز حساس (ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا (مصوبه ۶۴۶۷۷/ت۱۸۵۹۱هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هيأت وزيران))

 

رديف

فاصله از مراكز مختلف به متر

صنايع كد «د»

صنايع كد «ه»

  ۱

سكونت گاه ها

  ۱۰۰۰

  ۱۵۰۰

  ۲

مراكز درماني و آموزشي

  ۵۰۰

  ۱۰۰۰

  ۳

بزرگراه و جاده ترانزيت (فاصله از محور)

  ۲۵۰

  ۲۵۰

  ۴

جاده اصلي (فاصله از محور)

  ۱۵۰

  ۱۵۰

  ۵

  * پارك ملي – تالاب – درياچه – * اثر طبيعي ملي

  ۱۰۰۰

  ۱۰۰۰

  ۶

  *پناهگاه حيات وحش – *منطقه حفاظت شده – رودخانه دائمي و قنات داير

  ۲۰۰

  ۳۰۰

 ۷

چاه هاي عميق و نيمه عميق

۱۰۰

۱۰۰

 

* صنايع كه استقرار آنها در كنار دريا اجتناب ناپذير مي باشد مانند كشتي سازي به طور موردي بررسي مي شود.

* در استان هاي ساحلي شمال كشور در مناطقي كه جاده اصلي كنار دريا، فاصله اي كمتر از فاصله مذكور در جدول را دارد، فاصله جاده از دريا به عنوان فاصله دريا تا واحد صنعتي رعايت گردد.

* تالاب به مناطقي نظير زمين هاي مرطوب و آبگير، زمين هاي آبدار، باتلاق هايي كه به صورت مصنوعي يا طبيعي موقتي يا دايمي با آب جاري يا ساكن با طعم آب شيرين يا شور، يا لب شور، شامل مناطق دريايي با عمق كمتر از 6 متر گفته مي شود.

* منطقه حفاظت شده مشروط به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.

* پارك ملي به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي و دشت و آب و كوهستان اطلاق مي شود كه نمايانگر نمونه هاي برجسته اي از مظاهر طبيعي ايران باشد و به منظور حفظ همبستگي وضع زندگي و طبيعي آن همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران وحشي و رشد رستني ها در شرايط كاملا ً طبيعي تحت حفاظت قرار مي گيرد.

* آثار طبيعي ملي عبارتند از پديده هاي نمونه و نادر گياهي، حيواني ، اشكال يا مناظر كم نظير و كيفيات ويژه طبيعي زمين يا درختان كهنسال يادگار تاريخي مي باشند كه به منظور داشتن محدوده متناسبي تحت حفاظت قرار مي گيرد.

* پناهگاه حيات وحش به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، آب و كوهستان اطلاق مي شود كه داراي زيستگاه طبيعي نمونه و شرايط اقليمي خاصي براي جانوران وحشي بوده و به منظور حفظ و يا احياء اين زيستگاه تحت حفاظت قرار مي گيرد.

* منطقه حفاظت شده به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، آب و كوهستان، اطلاق مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران وحشي يا حفظ يا احياء رستني ها و وضع طبيعي آن داراي اهميت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار مي گيرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام