کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۲۲۰۲۱ مورخ ۷/۷/۱۳۸۰ وزارت کشور و به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور را بشرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور

فصل اول کلیات

ماده ۱- کلیه شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته مشمول مقررات این آئین نامه هستند.

تبصره- سازمانهای وابسته به شهرداری که به استناد مواد (۸۴) و (۱۱۱) قانون شهرداری -مصوب ۱۳۳۴- تشکیل شده یا می شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه آنها توسط شهرداری تامین شده باشد در صورتی که در استاسنامه آنها آئین نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات این آئین نامه هستند.

ماده ۲- مستخدمان شهرداریها از نظر استخدامی به چهار دسته بشرح زیر تقسیم می شوند :

الف – مستخدم ثابت که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و اصلاحات بعدی آن برای تصدی یکی از پستهای سازمانی براساس آئین نامه استخدامی شهرداری استخدام شده باشد .

ب – مستخدم رسمی که بر اساس قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در شهرداری استخدام شده است .

پ – مستخدم موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین وکار مشخص به استخدام شهرداری در می آید . مقررات استخدامی این قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجراء خواهد شد .

ت – کارگران شهرداری که مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۶۹- و اصلاحات بعدی آن هستند.

تبصره – مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یک از شهرداریها و تایید وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می شوند.

ماده ۳- مستخدمان رسمی درصورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) این آئین‌نامه مشمول مقررات این آئین نامه هستند.

ماده ۴- سازمان تفصیلی و ایحاد یا حذف پستهای سازمانی درکلیه شهرداریها با رعایت تبصره ماده ( ۱۱۲) قانون استخدام کشوری مشمول ماده (۵۴) قانون شهرداری و اصلاحیه آن است .

ماده ۵- در مورد استخدام اتباع بیگانه در شهرداری براساس قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی عمل خواهد شد.

ماده ۶- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه شورای اداری و استخدامی شهرداری – که در این آئین نامه شورا نامیده می شود – درهر یک از استانهای کشور و همچنین در شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر تشکیل می گردد .

ماده ۷- اعضای شورای شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزارنفر بشرح زیر تعیین می شوند .

الف – شهردار و در غیاب او معاون مالی و اداری شهرداری ( رئیس شورا ) .

ب – نماینده وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) .

پ – دو نفر از مدیران یا کارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار .

ت – مدیر کل امور شهرداریهای وزارت کشور .

ماده ۸- شورای هر استان که بر حسن اجرای این آئین نامه در شهرهای زیر پانصد هزار نفر آن استان نظارت می کند از افراد زیر تشکیل می شود:

الف – معاون عمرانی استانداری ( رئیس شورا ) .

ب – شهردار شهر مرکز استان .

پ – مدیر کل دفتر امور شهری و روستای استانداری .

ت – یک نفر از کارشناسان خبره و ذیصلاح در امور استخدامی شهرداریها به پیشنهاد رئیس شورا و تایید استاندار .

ث – شهردار شهری که مسایل مربوط به شهرداری مورد تصدی وی در شورا مطرح می شود .
تبصره – دبیرخانه شورا در دفتر امور شهری و روستای استانداری مستقر می شود .

ماده ۹- شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این آئین نامه بعنوان کارگروه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده (۲۱) آئین‌نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ه مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۰- در شهرداریها وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمان ثابت شهرداری را نیز بر عهده دارد .
تبصره – جلسات شورا با حضور حداقل سه چهارم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رای مثبت دارای اعتبار است .

ماده ۱۰- حق الجلسه اعضای شوا به ازای هر جلسه یک چهلم حقوق و مزایای مستخدمان شهرداری مرکز استان تعیین می شود که از محل اعتبارات شهرداری ذیربط قابل پرداخت است .

فصل دوم – ورود به خدمت

ماده ۱۱- داوطلبان استخدام در شهرداری باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

ب – حداقل هجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن در ورود .

پ – انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم .

ت – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن .

ث – تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر .

چ – داشتن دیپلم کامل متوسطه .

ح – عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی .

خ – داشتن توانایی جسمی برای انجام کاری که داوطلب استخدام آن است .

د – عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلاقی لازم وحسن سابقه .

تبصره ۱- شهرداری می تواند برای پستهای بلاتصدی سازمانی در مشاغل تخصصی با تصویب شورا داوطلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نماید .

تبصره ۲- فهرست مشاغل تخصصی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شهرداریها اجراء خواهد شد .

تبصره ۳- برای تصدی بعضی از پستهای سازمانی ، شهرداری می تواند با تصویب شورا داوطلبان استخدام را با داشتن گواهینامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی استخدام نماید .

تبصره ۴- کسانی که مجددا” به استخدام شهرداری در می آیند مشمول محدودیت حداکثر سن موضوع بند (ب) این ماده نخواهند بود مشروط بر اینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت در شهرداری از حداکثر سن مقرر تجاوز ننماید .

تبصره ۵- شهرداری می تواند با انعقاد قراردادهای خاص ازخدمات مشاوره ای افراد متخصص یا مهندسان مشاور با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی به این افراد پرداخت نماید، ولی در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجی علاوه بر موافقت شورا ، مراتب باید به تایید وزیر کشور نیز برسد .

ماده ۱۲- استخدام برای تصدی پستهای سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه بعمل می آید .

تبصره – برگزاری امتحان ومسابقه در شهرداریها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید .

ماده ۱۳- شهرداریها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب ، نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای تصدی پستهای سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور تامین نمایند .

ماده ۱۴- افرادی که در ترایخ ابلاغ این آئین نامه به صورت غیر ثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهای وابسته هستند ودرمشاغل کارمندی انجام وظیفه می نمایند ، در صورت وجود پست بلاتصدی و داشتن شرایط احراز شغل مورد نظرو حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی ، در صورتی که خدمت آنها ادامه داشته باشدبا تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع این ماده معاف هستند .

ماده ۱۵- شهردارانی که بعد از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به سمت شهردار منصوب شده باشند و خدمت آنها خاتمه یافته باشد با رعایت ماده ( ۱۱) این آئین نامه و دارا بودن شرایط زیر از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می توانند در یکی از شهردارایهای کشور استخدام شوند .

الف – خدمت آنها به علت استعفاء یا اتمام دوره قانونی خدمت ( چهارسال ) خاتمه یافته باشد .

ب – حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند .

پ – در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی ، دارای حکم قطعی برائت از مراجع ذیصلاح باشند .

ت – حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعایت سایر بندهای این ماده به یکی از شهرداریهای کشور یا سازمانهای وابسته تسلیم نمایند .

تبصره ۱- اینگونه افراد در صورت رعایت بندهای (الف) ، (ب) و (پ) این ماده وموافقت هسته گزینش از خدمت دوره آزمایشی موضوع ماده (۱۸) این آئین نامه معاف هستند .

تبصره ۲- شهردارانی که بر اساس ماده (۷۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵- از کار بر کنار شده اند می توانند. طی مدت یک سال با تایید شورا برای یکی از پستهای بلاتصدی به استخدام شهرداری مربوط یا سایر شهرداریهای کشور درآیند.

تبصره ۳- شهردارانی که قبلا” خاتمه خدمت یافته اند و ازخاتمه خدمت آنها بیش از یک سال می گذرد می توانند با رعایت سایربندهای این ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب این آئین نامه درخواست استخدام خود را به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداریهای کشور تسلیم نمایند .

تبصره ۴- در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها ، وزارت کشور می تواند به پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام ، یا موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ایجاد پست با نام مطابق با مدرک تحصیلی متقاضی تحت یکی از عناوین کارشناس ، کاردان وکمک کارشناس اقدام نماید .

ماده ۱۶- شهرداریها مکلفند کارگران مورد نیاز خود را که در تشکیلات مصوب بعنوان کارگر ثابت شناخته شده اند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب برای تصدی پستهای سازمانی ، پس از اخذ مجوز استخدام وموافقت از وزارت کشور و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگری استان با رعایت مقررات قانون کار ازبین داوطلبان واجد شرایط استخدام نمایند .

ماده ۱۷- جانبازانی که در تاریخ ابلاغ این آئین نامه به صورت غیر ثابت برای مشاغل کارمندی در استخدام شهرداری یاسازمانهای وابسته باشند با رعایت قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی – مصوب ۱۳۷۴- و با تصویب شورا از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند .

ماده ۱۸- داوطلبان استخدام که در امتحان یا مسابقه ورودی پذیرفته شده اند یک دوره آزمایشی را طی می نمایند که مدت آن حداقل شش ماه و حداکثر دو سال است ، هرگاه وضع خدمت و رفتارآنها در دوره خدمت آزمایشی رضایت بخش باشد حکم قطعی استخدام آنهاپس از تایید هسته گزینش ذیربط بعنوان مستخدم ثابت صادر می شود و مدت خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت آنها محسوب می شود .

تبصره ۱- در صورت عدم اعلام نظر هسته گزینش ظرف مدت تعیین شده حکم استخدام قطعی مستخدمات آزمایشی صادر می شود .

تبصره ۲- افراد مشمول این ماده در طی دوره خدمت آزمایشی در حکم مستخدم ثابت محسوب و از حقوق ، فوق العاده شغل و سایرمزایای پس مورد تصدی در گروه ووردی برخوردار می شوند .

تبصره ۳- به خدمت افرادی که حداکثر تا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در پست موردنظر تشخیص داده نشوند خاتمه داده می شود . به این قبیل افراد حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده وکسور بازنشستگی کسر شده پرداخت می شود .

ماده ۱۹- هرگاه مستخدمان رسمی و ثابت شهرداری و سازمانهای وابسته از خدمت در شهرداری یا سازمانهای وابسته استعفاءنمایند ، استخدام مجدد آنها با موافقت شورا و رعایت سایر مقررات این آئین نامه پس از اعلام نظرهسته گزینش امکان پذیر است و این گونه مستخدمان از طی دوره آزمایشی معاف هستند .

ماده ۲۰- صدور احکام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها ( به جزشهرداری تهران ) در بدو وورد به خدمت ازلحاظ انطباق بامقررات این آئین امه موکول به تایید وزارت کشور است .

ماده ۲۱- شهرداری موظف است سالانه شایستگی واستعدادمستخدمان رسمی ثابت خود را بر اساس ضوابط ارزشیابی کارکنان دولت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنها منعکس نماید . این سنجش طوری صورت می گیرد که موجب ارشاد ومعرف استحقاق مستخدم برای احراز گروه و پستهای بالاتر یا لزوم گذراندان دوره کارآموزی جدید باشد .

فصل سوم – حقوق و مزایا

ماده ۲۲- حقوق مبنای مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته برابر عدد مبنای حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن با اعمال ضرایب ریالی مصوب سالانه تعیین می شود .

ماده ۲۳- تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آئین نامه به گروههای ورودی بر مبنای حدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن است .

تبصره ۱- تغییرات و اصلاحات در گروههای موضوع این ماده و تخصیص گروه ورودی به مستخدمانی که مشاغل آنها از پیچیدگی و حساسیت برخوردار ومستلزم دارا بودن مهارتهای خاص و فوق العاده است به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجراء در می آید .

تبصره ۲- انتصاب مستخدمان شهرداری و سازمانهای وابسته درغیر رسته مربوط مستخدم ممنوع است ولی در صورت نیاز و داشتن شرایط احراز شغل پیشنهادی می توان با رضایت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته دیگر منصوب نمود .

ماده ۲۴- حقوق مستخدمان در هر سال با در نر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل بشرح زیر تعیین می شود :

( ضریب افزایش سنواتی +۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال

ماده ۲۵- سوابق خدمت کارگران شهرداری به لحاظ تجربی برای تصدی مشاغل کارمندی قابل احتساب نیست . ولی در صورت ارائه مدارک مستند موضوع ماده ( ۱۴) طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاحات بعدی آن سوابق خدمت آنها پس از تایید شورا از لحاظ تجربه واجراز مشاغل کارمندی قابل احتساب است .
تبصره – کارگرانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شوند هنگام استخدام کارمندی سوابق خدمت مشابه یا مرتبط آنها در شهرداری از لحاظ تعیین گروه بر اساس آخرین مدرک تحصیلی و با تایید شورا قابل احتساب است .

ماده ۲۶- شهرداری می تواند به مستخدمان مشمول این آئین نامه که خدمت آنها رضایت بخش باشد ومستخدمانی که خدمت برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شایستگی براساس ماده ( ۲۱ ) این آئین نامه ، علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط ، افزایش فوق العاده شغل به میزان حداکثر بیست درصد مبنای گروه مربوط ، افزایش فوق العاده شغل به میزان حداکثر بیست درصد عدد مبنای گروه مربوط را بپردازد ولی به هر حال فوق العاده شغل یاد شده نباید ازیکصد و پنجاه درصد ( ۱۵۰% ) حقوق مبنای مستخدم تجاوز نماید .

تبصره – میزان افزایش فوق العاده شغل موضوع این ماده ومصادیق خدمات برجسته به پیشنهاد شهردار و تایید شورا تعیین می شود .

ماده ۲۷- کسانی که به خدمت ثابت شهرداری پذیرفته می شوند در اولین طبقه گروه مربوط قرار می گیرند و چنانچه دارای سابقه خدمت دولتی یا دمت در شهرداری یا سازمانهای وابسته باشند به ازای هر سال خدمت ، از ضریب افزایش سنواتی به میزان سه درصد ( ۳% ) برخوردار می شوند ومدت خدمت وظیفه عمومی آنها نیز جزء سابقه خدمتشان محسوب می شود .

ماده ۲۸- جدول و نحوه ارتقای گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش کار ، میزان مسئولیتها ، اهمیت وظایف ، سوابق تجربی ، تحصیلات وارزشیابی شاغلان تعیین می شود .

تبصره ۱- حقوق مستخدمانی که ارتقای گروه می یابند براساس عدد مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سناتی در گروه قبل تعیین می شود .

تبصره ۲- ارتقای گروه مستخدمانی که سقف رشته شغلی موردتصدی آنها اجازه استفاده از گروه تعیین شده جهت مدرک تحصیلی آنها را نمی دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل دیگر است.

ماده ۲۹- شهردار یمی تواند در صورت وجود شرایط زیر مستخدم را به گروههای بالاتر ارتقاء دهد :

الف – در گروه جدید پست سازمانی بلاتصدی وجود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل به سبب احراز شرایط تحصیلی یا تجربی مقرر در طرح ، در طبقه شغلی که در گروه بالاتر است قرار گیرد.

ب – مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت وکاردانی نموده باشد .

تبصره – حقوق وامتیازات مربوط به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درمورد مستخدمان ایثارگر شهرداری نیز اعمال می شود .

ماده ۳۰- شهرداری می تواند با تصویب شورا به مستخدمان خودیک الی دو گروه تشویقی موضوع مفاد تبصره ( ۴) ماده ( ۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن علاوه بر گروه استحقاقی آنها اعطاء نماید .

ماده ۳۱- مستخدمانی که به لحاظ تغییر شغل در گروه پآئین تر از گروه استحقاقی خود قرار می گیرند مابه التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را دریافت می نمایند و هرگونه افزایشهای بعدی در حقوق مبنای این مستخدمان در گروه جدید و افزایش ناشی از ارتقای گروه بعدی تا استهلاک کامل از مابه التفاوت یاد شده کسر می شود .

ماده ۳۲- وزارت کشور موظف است براساس اهمیت وظایف ، مسئولیتها ، شرایط احراز ، مدرک تحصیلی، تجربه و سایر شرایط موثر ، کلیه مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته را طبقه بندی و ارزیابی نماید و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یکی از گروههای جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوق العاده شغل تخصیص دهد . هر نوع اصلاح در طرح طبقه بندی مشاغل بنا به پیشنهاد وزارت کشور و پس از موافقت سازمان یاد شده قابل اجراء است .

تبصره – تعیین حقوق فعلی مستخدمان شهرداری مشمول این آئین نامه براساس آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد بعمل می آید ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق مستخدم در حین تطبیق ، رقمی کسر نمی شود .

ماده ۳۳- مادام که طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط تغییر گروه و جدول فوق العاده شغل مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب مراجع مربوط نرسیده است ، طرج طبقه بندی مشاغل و جداول فوق العاده شغل و تغییر گروه مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمان رسمی و ثابت شهرداریها قابل اجراء است .

ماده ۳۴- انتصاب مستخدمان به پستهای سازمانی که شرایط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع است .

تبصره ۱- چنانچه برای تصدی یکی از پستهای سازمانی یامعاونت در شهرداریهایی که دارای یک معاون هستند مستخدم واجد شرایط در شهرداریها نباشد ، شهرداری می تواند از وجود مستخدمان واجد شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل از سایر وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته به عنوان مامور استفاده نماید .

تبصره ۲- شهرداری می تواند با رعایت مقررات این آئین نامه در شهرداریهایی که دارای یک معاون است فردی را که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و شهرسازی است از طریق امتحان یا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طی مراحل گزینش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداری در آورد .
تبصره ۳- در صورت استفاده شهرداری از مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهایی دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر شهرداریها سازمانهای وابسته بعنوان مامور وانتصاب آنها به یکی از پستهای ثابت سازمانی ( با تصویب شورا ) بر اساس آئین نامه ماموریت مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری واصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط عمل می شود .

تبصره ۴- در اجرای مفاد ماده ( ۷۹ ) قانون شهرداری ذیحساب دوم شهرداری یا قائم مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد شرایط شهرداری اتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تایید شورا منصوب می شود .

ماده ۳۵- مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهای وابسته براساس پست مورد تصدی از فوق العاده شغل مربوط بر مبنای طرح طبقه بندی مشاغل و جدول فوق العاده شغل برخوردار می شوند .

تبصره ۱- فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بر عهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده واصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش است .

تبصره ۲- فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی شهرداریها موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بر عهده دارنده علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط واصلاحات بعدی آن براساس پیشنهاد وزارت کشور وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش است .

تبصره ۳- عناوین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشکیلات مصوب به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش است .

تبصره ۳- عناوین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشکیلات مصوب به پیشنهاد شهرداری مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق همترازی تعیین می شود .

تبصره ۴- شهرداری می تواند سالانه به کارکنانی که در افزایش درآمدهای کوششی و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعی و تلاش نموده اند با تشخیص شهردار فوق العاده ای تحت عنوان حق وصول برای یک بار در سال به میزان یک درصد مازاد درآمد کوششی که وصول شده برای کارکنان ذیربط پرداخت نماید مشروط بر اینکه حداکثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در یک سال تجاوز ننماید .

ماده ۳۶- هرگونه مصوبه، دستورالعمل ، بخشنامه ، آئین نامه ، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یامی شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره ماده ( ۱) این آئین نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجراء در می آید .

ماده ۳۷- شهرداری می تواند علاوه بر عیدی و پاداش سالانه در صورت وجود اعتبار به هر یک از مستخدمان معادل یک ماه حقوق و فوق العاده شغل در پایان هر سال به عنوان حق تلاش به تناسب مدتی که مستخدم در آن سال تصدی پستی را بر عهده داشته است پرداخت نماید .

ماده ۳۸- جدول یا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و کارانه کارکنان شهرداری براساس مقررات ومصوب ات مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت واصلاحات بعدی آن به علاوه بیست تعیین و برقرار می شود .

تبصره ۱- فوق العاده جذب مدیران و سرپرستان وکارشناسان شهرداری بر مبنای ارقام فوق العاده های مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس همترازی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام پذیرفته به مرحله اجراء در می آید .

فصل چهارم – آموزش

ماده ۳۹- وزارت کشور مکلف است در اجرای ماده ( ۶۲) قانون شهرداری و به منظور بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی کارکنان موردنیاز شهرداریها زمینه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان استخدام و شاغلان را به طرق مقتضی و عنداللزوم با ایجاد مراکز آموزشی فراهم آورد .

تبصره – مادام که وزارت کشور در اجرای این ماده زمینه آموزش مستخدمان شهرداریها را به طرق مقتضی فراهم ننموده است استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور می توانند با هماهنگی وزارت کشور زمینه آموزشهای لازم را در محل فراهم نمایند .

تبصره ۲- ضوابط اعطای امتیاز شرکت در دوره های آموزشی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت همانند ضوابط آموزشی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری تعیین می شود .

فصل پنجم – رفاه

ماده ۴۰- مستخدمان شهرداری سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصی یا حقوق و فق العاده های مربوط را دارند .

ماده ۴۱- مستخدمان شهرداری در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت باشند از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند .

تبصره – جز در مورد بیماریهای صعب العلاج حداکثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال است .

ماده ۴۲- مستخدم می تواند با موافقت شهرداری از مرخصی بدون حقوق استفاده کند ، محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی وثابت در مدتی که از مرخصی بدون حقوق بیش از سه ماه در هر سال استفاده می نماید الزامی نیست ، در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم یاد شده موجود نباشد وی به حال آماده به خدمت در می آید .

تبصره ۱- حداکثر مدتی که مستخدم شهرداری در طول خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند سه سال است ولی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری این مرخصی با تصویب شورا حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید است .

تبصره ۲- مستخدمانی که در حال مرخصی بدون حقوق هستندمی توانند کماکان از مزایای بیمه عمر طبق ضوابط استفاده نمایند .

تبصره ۳- مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود .

ماده ۴۳- استفاده از مرخصی های موضوع مواد ( ۲۷ ) و ( ۲۸ ) و ( ۲۹ ) و تبصره های مربوط براساس آئین نامه مورد عمل درباره مستخدمان رسمی مشمول قانون استخفدام کشوری انجام می شود .

ماده ۴۴- شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان و ایجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه های مصرف ، مسکن ، قرض الحسنه و نظایر آن که براساس مقررات رفاهی سازمانهای دوتلی و وابسته به اولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت – مصوب ۱۳۶۷ – تهیه و به تصویب می رسد اقدام و مساعی لازم را بعمل آورد .

ماده ۴۵- چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده های مستمر اوبابت مرخصیهای ذخیره شده به وراث قانونی وی پرداخت می شود.

فصل ششم – بازنشستگی

ماده ۴۶- مستخدمان ثابت شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداری موضوع ماده ( ۵۸) اصلاحی قانون شهرداری – مصوب ۱۳۴۵- هستند .

ماده ۴۷- مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها – به جز شهرداری تهران – از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداریها در سازمان بازنشستگی کشوری هستند و از نظربازنشستگی و کسور پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مشمولان قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن هستند .

ماده ۴۸- شهرداری مکلف است از تاریخ تطبیق وضع مستخدمان خود با این آئین نامه هر ماه مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کسورات قانونی بازنشستگی مستخدام را کسر نموده و پس از افزودن سهم شهرداری با توجه به قوانین یاد شده مجموع آن را به صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت نماید .

تبصره ۱- وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداری به حساب مخوصص در یکی از بانکهای دولتی که از طرف سازمان بازنشستگی معرفی می شود واریز می گردد .

تبصره ۲- کسور بازنشستگی مستخدمان آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و افزایشهای سنواتی احتساب و از حقوق ماهانه آنان کسر می شود .

ماده ۴۹- شهرداری مکلف است اولین حقوق ماهانه کسانی که دوره آمزیاشی را گذرانده و به استخدام قطعی شهرداری پذیرفته می شوند و هر نوع تفاوت یک ماهه حقوق حاصل از افزایش سنواتی و ارتقای گروه مستخدمان را به حساب صندوق بازنشستگی واریز نماید .

ماده ۵۰- مستخدمان شهرداری می توانند با داشتن شرایط زیر تقاضای بازنشستگی نمایند و شهرداری مخیر به قبول آن است :

الف – داشتن شصت ( ۶۰) سال سن .

ب – داشتن بیست و پنج ( ۲۵) سال سابقه خدمت و پنجاه ( ۵۰) سال سن .

تبصره ۱- هرگاه مستخدمان مشمول این آئین نامه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی یا بعد از آن فوت شوند از تاریخ فوت ، بازنشسته محسوب و تمامی حقوق بازنشستگی محسوب و تمامی حقوق بازنشستگی و اصلاحات بعدی آن به وراث قانونی آنها پرداخت می شود .

تبصره ۲- مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قوانین مربوط به اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه هستند .
ماده ۵۱- شهرداری موظف است قبل از تاریخ بازنشستگی در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست او حداکثر چهارماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده شغل و سایر مزایای مربوط به وی اعطاء نماید و در هر حال تاریخ پایان این مرخصی باید طوری تعیین شود که سن مستخدم از شصت و پنج سال ( ۶۵) سال تمام تجاوز ننماید .

ماده ۵۲- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمان شهرداری عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنها که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مشروط بر آنکه حقوق بازنشستگی آنها از بالاترین حقوق بازنشستگی مقرر در قوانین و مقررات مربوط تجاوز ننماید.

ماده ۵۳- شهرداری می تواند مستخدمان رسمی و ثابت خود را که دارای سی سال سابقه خدمت با هر قدر سن باشند بازنشسته نماید.

ماده ۵۴- شهرداری مکلف است کلیه مستخدمانی که شصت و پنج تمام سن دارند را بازنشسته نماید.

ماده ۵۵- سوابق خدمت تمام وقت مستخدمان ثابت در شهرداریها و سازمانهای وابسته، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و سمت شهردار در صورت انتقال کسور یا حق بیمه برابر مقررات قانونی یا تقبل پرداخت آن به صندوق بازنشستگی ذیربط براساس مقررات مربوط از نظر افزایش سنواتی و بازنشستگی جزء سنوات خدمت آنها محسوب می شود.

تبصره ۱- ماخذ پرداخت کسور برای سوابق خدمت در شهرداریها و سازمانهای وابسته که کسور یا حق بیمه آن منتقل یا پرداخت نشده است مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین و سهم شهرداری با توجه به ماده ( ۴۸) این آئین نامه پرداخت می شود .

تبصره ۲- ماخذ پرداخت کسور برای سوابق خدمت خارج ازشهرداریها و سازمانهای وابسته که کسور یا حق بیمه آن انتقال نیافته است بر مبنای بیست و یک درصد (۲۱%) اولین حقوق و فوق العاده شغل و سایر مزایای مشمول کسور بازنشستگی مستخدم ثابت در شهرداری و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود که توسط مستخدم پرداخت خواهد شد .

تبصره ۳- چنانچه مستخدمان سازمانهای وابسته به شهرداریها که به استناد اساسنامه آن سازمان مشمول این آئین نامه نیستند بر اساس مقررات مربوط به استخدام شهرداریها در آیند سوابق خدمت تمام وقت آنها مشمول این ماده است .

ماده ۵۶- کسور متعلق در اجرای تبصره های ( ۱) و ( ۲) و ( ۳) ماده ( ۵۵) این آئین امه از طرف شهرداری به طور یکجا و از طرف مستخدم در یکصد و بیست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود مشروط بر اینکه در مورد مستخدمان شاغل مجموع پرداختی مستخدام بابت بدهی کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته و کسور بازنشستگی جاری از یک چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگی و وظیفه بگیران از یک چهارم حقوق بازنشستگی یاوظیفه تجاوز نکند ، در صورتی که از این مقدار تجاوز کند به همین میزان به تعداد اقساط ماهانه او اضافه می شود .

ماده ۵۷- سابقه خدمت مستخدمان مشمول ماده ( ۵۵) این آئین نامه از نظر بازنشستگی و وظیفه در صورتی جزء خدمت رسمی آنها محسوب می شود که به موجب احکام صادر شده به صورت تمام وقت یا با دریافت حقوق از شهرداریها و سازمانهای وابسته یا یکی از وزارتخانه ها وموسسات دولتی بوده باشد .
تبصره – سوابق خدمت کسانی که در تاریخ تصویب این آئین نامه به عنوان کارمند ثابت با مقررات استخدامی تطبیق شده اند از لحاظ افزایش سنواتی و بازنشستگی قابل احتساب است مشروط بر اینکه سوابق یاد شده منطبق با لیستهای حقوق و مدارکی که مبین انجام خدمت آنها در مشاغل اداری شهرداری است به تایید شورا رسیدباشد

ماده ۵۸- مدت خدمت وظیفه مستخدمان ثابت جزء سابقه آنان محوسب می شود مشروط بر اینکه مستخدم کسور بازنشستگی سهم خود را طبق تبصره های ( ۱) و ( ۲) و ( ۳) ماده ( ۵۵) حسب مورد و ماده ( ۵۶) این آئین نامه پرداخت نمایند که در این صورت شهرداری نیز موظف به پرداخت سهم خود حسب مورد در مدت مقرر است .

ماده ۵۹- مستخدمان رسمی مشمول ماده ( ۱۴۴) قانون استخدام کشوری در صورت تمایل می توانند به استناد تبصره ( ۳) ماده یاد شده مشمول این آئین نامه شوند و شهرداری موظف است درخواست آنها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید تا سازمان بازنشستگی کشور نسبت به واریز کسور مربوط به صندوق بازنشستگی شهرداری اقدام نماید .

ماده ۶۰- در صورتی که مستخدمان شهرداری به علل غیر ناشی از کار ، از کارافتاده شناخته شوند بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت واصلاحات بعدی آن حقوق وظیفه از کارافتادگی دریافت می نماید و در صورتی که سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدام از پانزده ( ۱۵) سال کمتر باشد پانزده سال تمام محسوب می شود .

ماده ۶۱- در صورتی که مستخدم ثابت در حین انجام وظیفه به علت حادثه ناشی از کار ، از کارافتاده شود بدون رعایت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی ، تمام حقوق ، فوق العاده شغل ، تفاوت تطبیق و سایر مزایای مشمول کسورات بازنشستگی مستخدم در زمان از کارافتادگی در مورد او برقرار می شود مشروط بر آنکه از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در این آئین نامه تجاوز ننماید .

تبصره ۱- هرگاه مستخدم موضوع این ماده به علت همان حادثه فوت شود حقوق وظیفقه از کارافتادگی او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت می شود .

تبصره ۲- اعاده به خدمت مستخدمان از کارافتاده در صورتی که بهبودی حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند قبل ازرسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است و تشخیص آن بر عهده شورا است .

ماده ۶۲- در صورتی که مستخدم بازنشسته یا از کار افتاده ، فوت شود حقوق وظیفه وراث قانونی او برقرار می شود .

ماده ۶۳- وراث قانونی در این آئین نامه عبارتنداز :

الف – زوجه دائمی .

تبصره – در صورتی که متوفی دارای چند زوجه باشد این سهم به تساوی بین آنها تقسیم می شود .

ب – زوج ، در صورتی که علیل ، از کار افتاده و تحت تکفل زوجه متوفی خود بوده باشد .

پ – فرزندان ذکور متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی رسمی کشور تا پایان بیست و پنج سالگی .

ت – فرزندان اناث تا زمان اختیار شوهر .

ث – فرزندان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که ازکارافتاده باشند مادام العمر .

ج – والدین مستخدم متوفی مشروط بر اینکه تحت تکفل متوفی بوده و پدر حداقل شصت سال و مادر حداقل پنجاه وپنج سال داشته یا از کار افتاده باشند .

چ – نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده اند یا دارا بودن شرایط بندهای ( پ ) و ( ث ) این ماده .

ح – دختران متوفی که مطلقه شده اند .

ماده ۶۴- مجموع حقوق وظیفه بازماندگان معادل تمام حقوق قازنشستگی یا حقوق وظیفه از کارافتادگی مستخدم متوفی است که به تساوی بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می شود ، در صورت قطع سهم هر یک از بازماندگان سهم قطع شده به تساوی به سهم سایر بازماندگان افزوده خواهد شد ، هرگاه بازمانده اجد شرایط مستخدم متوفی منحصر به فرد باشد کل حقوق وظیفه به وی پرداخت می شود .

ماده ۶۵- در صورتی که مستخدم قبلاز برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی موضوع ماده ( ۵۲) این آئین نامه فوت شود ، حقوق وظیفه بازماندگان او بر مبنای تمام حقوق بازنشستگی استحقاقی مستخدم متوفی به ترتیب مقرر درماده ( ۶۴) این آئین نامه برقرار می شود ، در این مورد سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدام در صورتی که از پانزده سال کمتر باشد پانزده سال تمام منظور می شود .

ماده ۶۶- حقوق وظیفه وراث شهدا و سایر ایثارگران عبارت است از حقوق وظیفه مقرر در قوانین ومقررات مربوط با اصلاحات بعدی .

ماده ۶۷- هرگاه سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم متوفی یا از کارافتاده کمتر از دو سال باشد متوسط حقوق مدتی که کسور بازنشستگی را پرداخت کرده است ملاک محاسبه قرار می گیرد .

ماده ۶۸- از کارافتادگی در این آئین نامه عبارت است از عدم توانایی کامل و دایمی مستخدم به انجام کار .

ماده ۶۹- تشخیص از کارافتادگی و سبب آن و تشخیص اینکه فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا در حین انجام وظیفه بوده است و نیز تشخیص موارد مندرج در مواد ( ۴۹) و ( ۵۰) حسب مورد بر عهده هیات مدیره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران یا سازمان بازنشستگی کشوری است ، در صورت اختلاف نظر ، در مورد شهرداری تهران نظر شورای تهران و در مورد سایر شهردایها نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لازم الاجراء است .

ماده ۷۰- در صورتی که مستخدم متوفی از بابت پرداخت کسور بازنشستگی سنوات خدمت احتساب شده قبلی یا خدمت وظیفه عمومی بدهکار باشد ، شهرداری و بازماندگان او از پرداخت بقیه اقساط مربوط معاف هستند .

ماده ۷۱- در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر ، اخذ حقوق وظیفه ممنوع است .

ماده ۷۲- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشور و صندوق موسسات دولتی ، شهرداریها و سازمانهای وابسته ، انجمنهای بهداری و سازمانهایی که جنبه محلی دارند و هزینه های آنهاازدرآمدهای خاص محل یتامین می شود ممنوع است ، مستخدمانی که مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و حقوق بازنشستگی باشند در استفاده از هر یک از آنها مخیر هستند .

تبصره – استفاده از حقوق وظیفه پدر ومادر توما” با رعایت مقررات مربوط مجاز است .

ماده ۷۳- شهرداری می تواند در صورت رضایت مستخدم اعم از ثابت یات رسمی تابع قانون استخدام کشری درصدی از حقوق ماهانه او را به میزان مقرر در قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۶- و اصلاحات بعدی آن کسر و پس از افزودن معادل آن بابت سهم شهرداری مجموع آن را در حساب خاصی به نام سپرده مستخدم شهداری نزد یکی از بانکهای کشور نگهداری نماید و پس ازبازنشسته شدن ، از کارافتادگی یا فوت ، مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداری را به علاوه سود حاصل شده به طور یکجا به مستخدم یا وراث قانونی او بپردازد .

ماده ۷۴- هرگاه مستخدمی که طبق این آئین نامه از حقوق بازنشستگی استفاده می کند به موجب حکم دادگاه صالح اصالتا” یا تبعا” به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا” از دریافت جقوق بازنشستگی محروم خواهد بود ولی در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او مانند وراث قانونی بازنشستگان موقتی رفتار میشود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیاط مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او به ترتیب مقرر در ماده ( ۶۴) این آئین نامه پرداخت می شود .

ماده ۷۵- هرگاه مستخدمی که طبق این آئین نامه مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده است به موجب حکم قطعی دادگاه صالح از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شود و بعدا” در اثر اعاده دادرسی از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید مابه التفاوت حقوق بازنشستگی استحقاقی خود و وجوهی که طبق ماده ( ۷۴) این آئین نامه در مدت محرومیت دریافت شده است به او پرداخت می شود .

ماده ۷۶- هرگاه مستخدمی که طبق این آئین نامه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه استفاده می کند در مدت یک سال حقوق باز نشستگی یا وظیفه خود را مطالبه نکند عائله او در صورتی که طبق شرایط ماده ( ۶۴) این آئین نامه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشند حق دارند موقتا” حقوق وظیفه مقرر خود را تقاضا و دریافت کنند ، اگر بعدا” معلوم شود مستخدم یاد شده فوت شده ، حقوق وظیفه موقت ار تاریخ فوت به طور دایم برقرار می شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول بر می گردد .

تبصره – منظور از عائله در این آئین نامه افرادی هستند که با رعایت شرایط مقرر در ماده ( ۶۳) این آئین نامه از حقوق وظیفه استفاده می نمایند .

ماده ۷۷- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی یا حکم قطعی دادگاه صالح فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد شد .

ماده ۷۹- در صورتی که خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و مقررات محل خدمت جدید مستخدم به او اجازه دهد بنا به درخواست او ، صندوق بازنشستگی مکلف است کسور بازنشستگی مربوط به او را اعم از سهم شهرداری و سهم مستخدم به صندوق مربوط به محل خدمت جدید انتقال دهد .

ماده ۸۰- هرگاه خدمت مستخدم در شهرداری قطع و از شمول این مقررات خارج شود وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می شود .

ماده ۸۱- صندوق بازنشستگی موضوع ماده ( ۴۶) این آئین نامه – موظف است هر سه سال یک بار وضع مالی صندوق را از نظر تطبیق کسور بازنشستگی با توجه به تعهدات صندوق در مورد حقوق باز نشستگی و وظیفه بر اساس محاسبات فنی مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را به شهرداری تهران اعلام نماید تا در صورتی که صندوق با کمبود اعتبار مواجه باشد شهرداری نسبت به تامین آن اقدام نماید

ماده ۸۲- در صورتی که ضریب ریالی حقوق موضوع ماده ( ۲۲) این آئین نامه تغییر نماید به نسبت این تغییر حقوق مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر همانند مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت افزایش می یابد .

فصل هفتم – سایر مقررات

ماده ۸۳- انواع مجازتها و ترتیب رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداری مستخدمان شهرداری همان است که در مورد مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعمال می شود و در این مورد شهردار تهران دارای همان اختیاراتی است که در مقررات یاد شده به رئیس موسسه مستقل دولتی تفویض شده است و این اختیارات در سایر شهرداریها با پیشنهاد شهرداری و تایید شورا اعمال می شود .

تبصره ۱- رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری و سازمانهای وابسته بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اعمال خواهدشد .

تبصره ۲- حداکثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسایل استخدامی مووضع ماده (۹) این آئین نامه به دبیرخانه شورا یک ماه است و شورای یاد شده موظف است حداکثر طی مدت دو ماه نسبت به موضوع رسیدگی و پاسخ لازم را از طریق دبیرخانه شورا به ذینفع ابلاغ نماید .

ماده ۸۴- مستخدمان شهرداری می توانند از خدمت شهرداری استعفاء کنند مشروط بر اینکه تصمیم خود را دو ماه قبل از استعقاء از طریق واحد متبوع به اطلاع شهرداری برسانند ، مادام که موافقت شهرداری با استعفای مستخدم به او ابلاغ نشده است او در قبال وظایفی که عهده دار است مسئول شناخته میشود .

تبصره ۱- وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می شود .

تبصره ۲- مستخدمی که به منظور شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی از سمت خود در شهرداری استعفاء می دهد می تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات حداکثر طی مدت دو ماه به شهرداری یا سازمان وابسته ذیربط مراجعه نماید واشتغال مجدد او منعی ندارد ، در صورتی که پست سازمانی برای ارجاع به افراد یاد شده موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آیند .

ماده ۸۵- در صورتی که مستخدم دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت به خدمت وی خاتمه داده می شود .

تبصره ۱- اگر مستخدم موضوع این ماده شرایط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد بازنشسته خواهد شد .

تبصره ۲- هر مستخدم مشمول این ماده مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت واختیارات او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود یا عدم حضورش را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول شهرداری قرار نگیرد می تواند شکایت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مربوط تسلیم نماید ، در صورتی که رای صادر شده حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت اعاده و مدت غیبت او موجه محسوب خواهد شد .

تبصره ۳- ایام غیبت غیر موجه مستخدم از لحاظ تجربه ، ارتقای گروه ، بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب نیست .

ماده ۸۶- در صورتی که پست سازمانی مستخدم حذف شود و پست دیگری متناس با شرایط او برای ارجاع به وی موجود نباشد مطابق قانون استخدام کشری مستخدم آماده به خدمت می شود .

ماده ۸۷- حقوق دوران آمادگی به خدمت به ترتیب زیر تعیین می شود :

الف – از ماه اول تا آخر ماه ششم برابر آخرین حقوق .

ب – از ماه هفتم تا پایان ماه دوازدهم نصف آخرین حقوق .

تبصره – دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود .

ماده ۸۸- در صورتی که در طول دوران آمادگی به خدمت پست مناسبی برای ارجاع به مستخدم موجود نباشد یا انتقال وی به سایر شهرداریها میسر نشود با او مطابق ماده ( ۷۴ ) قانون استخدام کشوری و تبصره های اصلاحی آن رفتار می شود .

تبصره – شهرداریها مکلفند یک نسخه حکم آمادگی به خدمت مستخدمان ثابت و رمسی خود را به وزارت کشور ارسال نمایند . وزارت کشور نیز مکلف است هر شش ماه یک بار فهرستی ازمستخدمان یاد شده را به کلیه شهرداریها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند .

ماده ۸۹- شهرداری مکلف است مستخدمی را که طبق قانون معلق شده است در صورت برائت ، از تاریخ قطعی شدن رای دادگاه به خدمت ابقاء وکلیه حقوق دوران تعلیق را به ماخذ آخرین حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتی که پست سازمانی برای اوخالی نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب می شود .

ماده ۹۰- مستخدمان ثابت شهرداری که برای نمایندگی مجلس یا احراز سمت شهردرا انتخاب یا به مقامات موضوع ماده ( ۳) قانون استخدام کشوری منصوب می شوند تا پایان تصدی مقامات یاد شده از شهرداری هیچگونه حقوق یا مزایایی دریافت نخواهند کرد ولی این مدت جزء سابقه خدمت آنها محسوب می شود مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی سهم خود را به ماخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی به صندوق بازنشستگی مربوط بپردازند .

تبصره – شهرداری ملکف است مستخدمان یاد شده را پس از بازگشت به خدمت در پستی که واجد شرایط احراز آن باشند منصوب کند ولی در صورتی که پست سازمان بلاتصدی برای ارجاع موجود نباشد آماده به خدم محسوب می شوند.

ماده ۹۱- مستخدمان موضوع مواد (۱۴۳) و (۱۴۴) قانون استخدام کشوری شاغل در شهرداری از لحاظ پرداخت حقوق ومزایا تابع مقررات این آئین نامه هستند .

ماده ۹۲- انتقال وماموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهای وابسته به سایر دستگاهها و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاههای یاد شده مجاز است .

تبصره ۱- کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدمان موضوع این ماده در مورد مستخدمان شهرداری تهران به صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و در مورد کارکنان سایر شهرداریهای کشور به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود و کلیه سوابق خدمت آنها که بابت آن کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت شده است از هر لحاظ جزء خدمت این کارکنان محسوب و با آن دسته از کارکنان که بابت سنوات خدمت آنها کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پیش بینی شده در قانون استخدام کشوری ، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط رفتار می شود .

تبصره ۲- انتقال کارگران شهرداریهاو سازمانهای وابسته به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته با توافق طرفین ( مبداومقصد ) بلامانع است و حق سنوات این کارگران باید توسط شهردای یاسازمان وابسته مبداء به حساب شهرداری یا سازمان وابسته مقصد واریزشود که در این صورت سوابق خدمت قبلی کارگر در محل اشتغال جدیدقابل احتساب است .

ماده ۹۳- انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری براساس مقررات و آئین نامه ها یمور عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت انجام می شود .

ماده ۹۴- مستخدم مکلف است در حدود قوانین ومقررات ، احکام و دستورات روسای مافوق خود را در حدود وظایف و اختیارات خود اجراء نماید ، اگر مستخدم دستور مقام بالاتر خود را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است به صورت کتبی مغایرت دستور را به مافوق اطلاع دهد ، در صوتر یکه بعد از این اطلاع مقام بالاتر به صورت کتبی بر اجرای دستور خود تاکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر شده خواهد بود .

ماده ۹۵- شهرداری نمی تواندمشمولان این آئین نامه را جز در موارد مصرح از پست سازمانی خود بر کنار کند ، مگر اینکه با تایید شورا بلافاصله او را به پست سازمانی دیگر منصوب نماید .

ماده ۹۶- وزارت کشور ملکف است دستورالعملهای لازم برای اجرای این آئین نامه را که چگونگی تهیه و تصویب آن پیش بینی نشده است تنظیم نماید و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجراء درآورده مادام که این آئین نامه ه و دستورالعملها تهیه نشده آئین نامه ها و دستورالعملهای فعلی موردعمل شهرداریها و سازمانهای وابسته نافذ هستند .

ماده ۹۷- وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه است .

ماده ۹۸- در مواردی که این آئین نامه مسکوت است براساس قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ و پرداخت کارکنان دولت عمل می شود .

ماده ۹۹- تصویبنامه شماره ۱۷۵۷۰/ت ۱۵۷ مورخ ۲/۳/۱۳۶۸ و سایر مقررات مغایر با این آئین نامه لغو می شوند .

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضاعارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام