کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ها ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ‌ﻫا

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ پیمانی ﺑﻪ رسمی ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ شهرداری ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (بخشنامه شماره ۴۳۷۵۲ مورخ ۹۱/۵۰/۱۰۴۱ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ

ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺑﺎﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ؛

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻭ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۹۱۰۸ ﻣﻮﺭﺥ ۲۲/۲/۸۹ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺒﻌﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ (ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۸ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺍﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ، ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺫﯾﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

۱) ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ

۲) ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ

۳) ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺣﻜﻢ ﮐﺎﺭﮔﺰﯾﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ

۴) ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﻜﻢ ﮐﺎﺭﮔﺰﯾﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ

۵) ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻭﺿﻊ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ

۶) ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺫﯾﺮﺑﻂ

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﻭ ﯾﻜﺴﺎﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ، ﻓﺮﻡ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﯽ ﻓﺎﯾﻞ word ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﮐﺎﺭﮔﺰﯾﻨﯽ ﻓﺮﺩ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻋﺒﺎﺱ ﮐﺮﮐﻪ ﺁﺑﺎﺩﯼ- ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ، ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه

رونوشت:

 • ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ.
 • ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺸﻬﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻗﻢ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺷﯿﺮﺍﺯ، ﮐﺮﺝ، ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺸﺎﺑﻪ.

7 دیدگاه

 1. باسلام. اینجانب کاگرشهرداری هستم که ازسال 88دارم کارمیکنم الانم توقصمت اتش نشانی مشغول به کارهستم بااینکه پدرم دوسال داوطلبانه توجپهه خدمت کرده وقتی که گواهی خدمت درجپهه روبردم شهرداری گفتم که این قابل قبول نیست بایدگواهی موقع جنگ تحمیلی باشه که اون موقه ی که پدروامسال پدرمن توجپهه میجنگیدن مردم به شهرهای کرمانشاه وسنندج ازترس گروهک های تروریستی کوچ. میکردن چرا این گواهی خدمت داوطلبانه حق علیه باطل بایدقابل قبول نباشه

 2. با سلام من 6سال نیروی خدماتی هستم این قانون برای نیرو قراردادی هست اینها مثل کارمندان رسمی حقوق میگیرن و همه مزایای که به رسمی میدن به قراردادی هم میدن اما نیروی شرکتی که زیر نظر پیمانکار کار میکنیم در هوای گرم وسرد کار میکنیم اما از اضافه کار و هیچ چیزی به ما نمیدم و میگن برو پیمانکار بگیر پیمانکار هم میگه اگر شهرداری به ما بده به شما میدهیم یک فکری به حال ما نیرو شرکتی بکنید یعنی این پولی که به پیمانکار میدن که به ما بده خودشون نمیتونن به ما بدن حتما باید یکی از حقوق ما مقداری برای خودش برداره بخوره

  1. داداش گلم. اینهایی که شما میفرمایید، زحمت کشیدن درس خوندن. شما که الان دارین تو سرما و گرما زحمت میکشین اینهایی که میفرمایین، تو سرما و گرما رفتن مدرسه و دانشگاه هزینه کردن. بعدش با آزمون وارد بدنه شهرداری شدن، دریغ از یک نفر آشنا. اونم تو یه شهری دورتر از شهر سکونتشون.
   شما چطور؟؟؟؟

 3. کارمندان شهرداری که ماشالله از همه چی ساپورت هستند.یه فکر به حال کارگرهای روزمزد و شرکتی شهرداری کنید که نهایت ظلم وناحقی وحتی گاهی بددهنی سرپرستهای واحد عمران مثال میزنم که خودم شاغل اونجام،هیچ کسی پیدا نیست که درد ودل باهاش کرد.تا کوچکترین اعتراضی میکنیم حرفشون این است که اگه ناراحتی فردا نیا.ساعت کار ما تا ساعت ۲ هست ولی اکثرروزها تا ساعت ۶ گاهی ساعت ۱۰ شب با زور وتهدید از ما کار میکشند.این همه ظلم فقط واسه حقوق ماهی ۴تا۵ میلیون تومان.که بنده با مستاجری ۲میلیون تومانش اجاره خونه ام میشه….بنده از نیروهای عمران شهرداری شاهرودم….به امید ان روزی که ظلم ریشه کن شه وعدالت برقرار..خدایا توکل به خودت????

 4. با درود و ادب .
  آخه این هم شد کار ،بعد از چندین سال تحت سلطه حکومت دیکتاتوری و کمونیستی شرکتی ،قرار شد که تکلیف نیروهای شرکتی و تآمین نیرو مشخص شود .نه اینکه داخل خودشان بازی راه انداختن .اون بابا به کلیه حق و حقوقاتش میرسد نیاز به رسمی کردن نیست .ما شرکتی ها بدبخت ترین قشر جامعه هستیم و مال ما را همیشه میخورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام