کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آیین‌نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداری‌ها با قانون استخدام کشوری

آیین‌نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداری‌ها با قانون استخدام کشوری (مصوب مورخ 10/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)

‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.9.10 بنا به پیشنهاد شماره 10785.1.34.7500 مورخ 58.9.10 وزارت کشور و با‌توجه به لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (‌غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 58.6.27، آیین‌نامه‌نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداریها، با قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌ماده 1- کلیه مستخدمین شهرداریهای کشور و مؤسسات تابعه و وابسته و همچنین اتحادیه شهرداریهای کشور که در تاریخ 58.6.1 در خدمت‌بوده‌اند بر اساس مقررات این آیین‌نامه با قانون استخدام کشوری تطبیق وضع می‌یابند.

‌تبصره- مستخدمین رسمی موضوع ماده 144 قانون استخدام کشوری نیز که در شهرداریها به خدمت اشتغال دارند مشمول احکام این آیین‌نامه‌خواهند بود.

‌ماده 2- مشاغل شهرداریها بر اساس طرح طبقه‌بندی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن در‌گروه‌های دوازده‌گانه جدول حقوق قانون مذکور تخصیص داده خواهد شد و هر گاه مشاغلی در شهرداریها وجود داشته باشد که در طرح طبقه‌بندی‌مشاغل مذکور منظور نشده باشد اتحادیه شهرداریهای کشور مشاغل مزبور را همراه با شرح وظایف و شرایط احراز آن به سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور پیشنهاد می‌نماید تا توسط سازمان مذکور طبقه‌بندی و به گروه‌های دوازده‌گانه جدول قانون استخدام کشوری تخصیص یابد.

‌ماده 3- شهرداریها مکلفند گروه کارکنان خود را با به استناد شغل مورد تصدی در 1358.6.1 تعیین نمایند و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب‌کلیه سنوات خدمت دولتی و خدمت در شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور تا 1358.6.1 به ازاء هر دو سال یک پایه‌تشخیص می‌گردد.

‌ماده 4- نحوه محاسبه سوابق خدمت مشمولین این آیین‌نامه از لحاظ پایه طبق مقررات و دستورالعملهای اجرایی قانون استخدام کشوری خواهد‌بود.

‌ماده 5- در صورتی که حقوق گروه و پایه فعلی مستخدم ثابت و همچنین مستخدم رسمی موضوع تبصره ماده 1 این آیین‌نامه پس از تطبیق وضع با‌قانون استخدام کشوری بیش از حقوق گروه و پایه‌ای باشد که به موجب قانون مذکور به وی تعلق می‌گیرد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق حقوق به‌او پرداخت خواهد شد و از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه و حقوق آمادگی به خدمت نیر ملاک محاسبه قرار می‌گیرد و هر گونه افزایش حقوق‌از آن کسر می‌گیرد.

‌ماده 6- چنانچه فوق‌العاده شغل مستخدم ثابت و یا مستخدم رسمی موضوع تبصره ماده 1 این آیین‌نامه بیش از فوق‌العاده شغلی باشد که به موجب‌مقررات قانون استخدام کشوری به وی تعلق می‌گیرد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق مزایا به او پرداخت می‌شود و هر گونه افزایش فوق‌العاده شغل‌بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد.

‌ماده 7- مستخدمین موقت (‌پیمانی) روزمزد و خرید خدمت که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد در تاریخ 58.6.1 به‌خدمت در شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور اشتغال داشته‌اند و در مشاغل غیر کارگری انجام وظیفه می‌نمایند بر‌اساس ضوابط آیین‌نامه اجرایی ماده 150 الحاقی به قانون استخدام کشوری تبدیل وضع می‌یابند.

‌ماده 9 – از اول شهریور ماه 1358 کلیه دارایی‌ها و تعهدات صندوق بازنشستگی شهرداریها به سازمان بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.

‌ماده 10- سوابق خدمت دولتی و سوابق خدمت در شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور که طبق مقررات این‌آیین‌نامه تطبیق وضع می‌یابند از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با رعایت مقررات این آیین‌نامه و قانون استخدام کشوری محاسبه خواهد شد.

‌تبصره- سوابق خدمت مستخدمین مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداریها مصوب 1351.2.29 هیأت وزیران که تعهد‌پرداخت کسور بازنشستگی آن تا تاریخ 58.6.1 طبق مقررات مذکور انجام شده باشد از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد.

‌ماده 11- کلیه سوابق خدمتی که کسور بازنشستگی آن بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری پرداخت شود در محاسبه سنوات خدمت(30).(1) و در صورت عدم پرداخت کسور متعلقه (40).(1) منظور می‌شود.

‌ماده 12- ملاک تعیین کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته مستخدمین که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نشده است حقوق گروه و‌پایه‌ای است که در تاریخ 58.6.1 به آنان تعلق می‌گیرد.

‌ماده 13- مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی و مستمری وراث وظیفه‌بگیر که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی برقرار شده است‌ کماکان تابع قانون مذکور می‌باشد و به وسیله سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

‌ماده 14- حقوق بازنشستگی و وظیفه و وظیفه ازکارافتادگی مستخدمین مشمول این آیین‌نامه که تا تاریخ 1358.6.1 طبق مقررات قبلی شهرداریها‌به صورت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و یا مستمری برقرار شده است بر اساس تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن با‌رعایت سایر مقررات مربوط تعیین و از همان تاریخ از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌گردد.

‌ماده 15- برای اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانها و سایر وظایف مربوط کمیته اجرایی مرحله دوم استان موضوع بخشنامه شماره 53.43 مورخ 55.10.28 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با حضور شهردار مرکز استان به جای مدیر کل واحد مربوط تشکیل خواهد شد در استان تهران کمیته‌مأمور اجرای این آیین‌نامه و سایر وظایف مربوط با حضور نماینده وزارت کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مدیر عامل و رییس‌هیأت مدیره اتحادیه شهرداریها کشور تشکیل خواهد شد که ریاست کمیته با نماینده وزارت کشور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام