کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ابطال مصوبه هزینه سفر با هواپیما کارکنان و خانواده و بازنشستگان شهرداری

ابطال مصوبه پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل، فرزندان و بازنشستگان شهرداری و اعضای ادواری شورای شهر (رأی شماره 3332 مورخ 29/11/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 3332

تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398

شماره پرونده: 9800391

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-1 صورتجلسه شماره 43-20؍5؍1395 و اصلاحیه مورخ 3؍5؍1396 شورای اسلامی شهر شاهرود

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 298235-26؍12؍1397 اعلام کرده است:

 “حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود مربوط به نظام نامه جامع تسهیلات رفاهی کارکنان شهرداری شاهرود و سازمانهای تابعه از جهت انطباق با قـانون مورد بررسی قـرار گرفت که تـوجه جنابعالی را به مطالب زیـر معطوف می دارد: شورای اسلامی شهر شاهرود طی نامه شماره 2026-23؍6؍1395 ( در قالب مصوبه) اقدام به ابلاغ مصوبه بند 1-1 صورتجلسه شماره 43-20؍5؍1395 خود مبنی بر موافقت با نظام نامه جامع تسهیلات رفاهی کارکنان شهـرداری و سازمـانهای تابعه خطاب بـه شهردار شـاهرود جهت اجـرای آن نمود که طی آن در اجـرای مـاده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها کشور، تسهیلات رفاهی را برای کارکنان و بازنشستگان شهرداری و سازمانهای تابعه در نظر گرفت. از جمله اینها در ماده یک که مربوط به سفرهای کارکنان و بازنشستگان است، عنوان شده: «پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل و فرزندان و بازنشسته ها ( مبدا و مقصد در شهر شاهرود …)». متعاقب آن طی نامه شماره 1348-3؍5؍1396 در قالب مصوبه، اقدام به اصلاحاتی در مصوبه اخیر خود نمود. نکته قابل توجه در مصوبه جدید، اضافه نمودن اعضای ادواری شورا و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان در ماده یک مربوط به سفرهای کارکنان و بازنشستگان است. متن اصلاحیه بدین شرح است: « بند یک ماده یک: بـه پرداخت کل هزینه سفر با هـواپیما جهت پـرسنل و بازنشستـه ها و اعضـای ادواری شورا و همسر و فرزندان آنان اصلاح می گردد، در کلیه مواردی که بازنشسته ها و یا پرسنل هستند، منظور از فرزندان، فرزندان تحت تکفل می باشد». با توجه به اینکه:

 اولاً: بر اساس تبصره 2 ماده 82 مکرر 3 (الحاقی 27؍8؍1386) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضا شوراها ممنوع می باشد. ثانیاً: بر اساس ماده 14 مکرر (الحاقی 6؍7؍1382) قانون مرقوم، عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد، لذا نمی توان امتیازاتی همانند کارکنان شهرداریها برای اعضای شورای اسلامی در نظر گرفت. ثالثاً: در بخشنامه بودجه سال 1395 شهرداریهای کشور (ابلاغی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) میزان کمک شهرداری به بودجه شورای اسلامی شهر تعیین شده و اعضای شورا بر اساس مقررات، حق الجلسه خویش را دریافت داشته و مقرره دیگری برای جواز دریافت سایر تسهیلات مرتبط با کارکنان شهرداری توسط آنان وجود ندارد. رابعاً: نظر به اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و دارا شدن بلاجهت جایز نیست و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی) اختیاری برای وضع مقرره مورد بحث پیش بینی نشده و نظر به مراتب فوق و با توجه به تعلق هزینه های بالا به سفرهای هوایی داخلی که مبدا و مقصد آن شهر شاهرود باشد و یا خارجی (که در حال حاضر از فرودگاه شاهرود انجام نمی شود، ولی ممکن است در آینده اجرایی شود) و نیز تعداد زیاد اعضای ادواری شورا و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان، می تواند موجب تحمیل بار مالی فراوان و غیر قانونی به شهرداری شود. از طرف دیگر بند 1-1 صورتجلسه شماره 43-20؍5؍1395 شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر «پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل و فرزندان و بازنشسته ها (مبدا و مقصد در شهر شاهرود…)» نیز خارج از حدود اختیارات واضع است. لذا ابطال آن و مصوبه اصلاحی بعدی ( ضمن اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.” 

 متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“بند یک ماده یک به پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل و بازنشسته ها و اعضای ادواری شورا و همسر و فرزندان آنان اصلاح می گردد در کلیه مواردی که بازنشسته ها و یا پرسنل هستند منظور از فرزندان، فرزندان تحت تکفل می باشد.” 

 علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در قوانین مذکور هزینه پرداخت بلیط هواپیما در مسافرتهای شخصی برای کارمندان شاغل و بازنشسته پیش بینی نشده است، همچنین طبق تبصره 2 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد، بنابراین بند 1-1 صوتجلسه شماره 43-20؍5؍1395 و اصلاحیه مورخ 3؍5/1396 شورای اسلامی شهر شـاهرود مغـایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات وضع شده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام