شناسه کارکنان قراردادی و شماره مستخدم، فقط برای یک فرد خاص صادر می‌شود و قابل اعطا به دیگری نیست

شناسنامه قانون در تلگرام