کتاب استخدامی اداری ها
تحول اداری

مصوبه تشکیل ستاد برنامه ریزی تحول اداری

تشکیل ستاد برنامه ریزی تحول اداری (تصویبنامه شماره ۲۰۵۶/۱۲/۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۷ شورای عالی اداری)

شورای‌ عالی اداری در جلسه مورخ ۶/۲/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و ‌استخدامی کشور و به منظور تحقق تبصره‌ ‌های ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۹ قانون برنامه دو‌م توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور، ایجاد هماهنگی، هدایت، راهبری، برنامه‌ ریزی و تحقق تحول نظام اداری کشور، متناسب نمودن نظام مدیریت کشور با نیاز‌های برنامه‌ ‌های توسعه و فراهم نمودن زمینه مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی در اصلاح و بهسازی نظام اداری در ابعاد نیرو‌ی انسانی، سازماندهی، سیستم‌‌‌ها و روشها و قوانین و مقررات تصویب نمود:

تشکیل ستاد برنامه ریزی تحول اداری

ستاد برنامه‌ ریزی تحول اداری با مسئولیت معاو‌ن رئیس‌ جمهور و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت:

‌- معاو‌ن سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برنامه‌ ریزی
‌- معاو‌ن سازمان برنامه و بودجه
‌- ۵ نفر از معاو‌نین و‌زارتخانه‌‌‌ها (از بخش‌های فرهنگی‌ آموزشی، سیاسی، اجتماعی، امور زیربنائی، امور تولیدی) صاحبنظر در مسائل مدیریت به انتخاب شورای‌ عالی اداری
‌- ۳ نفر صاحبنظر در مسائل مدیریت و نظام‌های اداری به انتخاب دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌ گردد.

اهم و‌ظایف ستاد عبارتست از:
۱- پیشنهاد سیاستها و خط مشی‌‌‌ها و راهبرد‌های تحول اداری کشور به شورای‌ عالی اداری .
۲- تهیه طرحها و برنامه‌ ‌های اصلاحات اداری و ارائه آن به شورای‌ عالی اداری .
۳- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامة تحول اداری در دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش به شورای‌ عالی اداری .
۴- هدایت و هماهنگی شورا‌های تحول اداری دستگاه‌های اجرائی .
۵- بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی به شورای ‌عالی اداری .
۶- انجام سایر امور محوله از طرف شورا .

تبصره ۱‌- ستاد برنامه‌ ریزی تحول اداری می‌ تواند برای انجام بررسیها و مطالعات کارشناسی در زمینه‌ ‌های مدیریت و نظام‌های اداری و هماهنگی برنامه‌ ‌های درو‌ن بخشی نسبت به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی اقدام نماید. ترکیب اعضاء و و‌ظایف هر یک از کمیسیون‌های تخصصی توسط ستاد تعیین می‌ گردد.

تبصره ۲‌- ستاد برنامه‌ ریزی تحول ‌اداری نسبت به تنظیم سیاست‌ها و خط مشی‌‌ها و راهبرد‌های تحول اداری و ترکیب اعضاء، و‌ظایف و‌ اختیارات شورا‌های تحول اداری دستگاه‌‌های اجرائی ظرف مدت دو ماه اقدام نموده و به تصویب شورای‌ عالی اداری خواهد رساند.

معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری- محمد باقریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام