کتاب استخدامی اداری ها
تحول اداری

مصوبه تشکیل شورای راهبری تحول اداری دستگاه های اجرایی و استانی

مصوبه تشکیل شورای راهبری تحول اداری دستگاه های اجرایی و استانی (تصویبنامه شماره ۴۷۷۴۳ مورخ ۲۱ /۳/ ۱۴۰۳ شورای عالی اداری)

یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری به استناد ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اداری در (۷) بند و (۷) تبصره به تصویب رسید.

مصوبه تشکیل شورای راهبری تحول اداری دستگاه های اجرایی و استانی

به استناد «سیاست‌های کلی نظام اداری» ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در اسناد بالادستی نظام اداری و زمینه سازی برای تحول در نظام اداری، اصلاحات زیر در مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ اصلاحیه‌های بعدی آن موضوع تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانی» تصویب شد.

۱) عنوان شورا به «شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی و استانی» تغییر می‌کند.

۲) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف) در تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی زیر نظر مستقیم قوای مقننه و قضائیه و بانک مرکزی، شورای راهبری تحول اداری با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

– وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی (رئیس)
– معاون توسعه مدیریت و منابع دستگاه یا عناوین مشابه (نایب رئیس)
– رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه با عناوین مشابه (دبیر)
– نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور به انتخاب رئیس سازمان
– رئیس امور بخشی مرتبط با دستگاه اجرایی در سازمان برنامه و بودجه کشور
– دو نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا-
– دو نفر از بین رؤسای دستگاههای وابسته یا مدیران کل واحدهای استانی
– یک نفر صاحب نظر در موضوعات مدیریتی یا تخصصی دستگاه به انتخاب رئیس شورا
– یکی از رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها به انتخاب سازمان اداری و استخدامی کشور
– دستیار مردمی سازی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی
– مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه یا عناوین مشابه
– رئیس مرکز فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه

تبصره- سایر معاونان دستگاه اصلی و رؤسای دستگاههای وابسته حسب مورد و با حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.

ب) در دستگاههای وابسته به دستگاههای موضوع جزء (الف) بند (۲) این مصوبه شورای راهبری تحول اداری با ترکیب زیر تشکیل میشود:

– بالاترین مقام دستگاه وابسته (رئیس)
– معاون توسعه مدیریت و منابع دستگاه وابسته یا عناوین مشابه (دبیر)
– نماینده دستگاه اصلی به انتخاب بالاترین مقام آن دستگاه
– دو نفر از معاونان دستگاه وابسته به انتخاب رئیس شورا
– یک نفر از بین مدیران کل واحدهای استانی در صورت وجود واحد استانی
– یک نفر صاحب نظر در موضوعات مدیریتی یا تخصصی دستگاه به انتخاب رئیس شورا
– دستیار رابط مردمی‌سازی بالاترین مقام دستگاه وابسته
– مدیر واحد نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه
– مدیر واحد بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه یا عناوین مشابه
– رئیس واحد فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه

تبصره ۱- سایر معاونان و مدیران دستگاه وابسته حسب مورد و با حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره ۲- نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در شورای راهبری دستگاه وابسته، حسب ضرورت از سوی رئیس سازمان معرفی میشود

۳) ترکیب اعضای شورای راهبری تحول اداری استان در ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

– استاندار (رئیس)
– رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نایب رئیس)
– معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر)
– نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور به انتخاب رئیس سازمان
– معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
– رئیس بزرگترين دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان
– بازرس کل استان
– پنج نفر از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان یا بالاترین مقامات شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی با انتخاب رئیس شورا
– دستیار مردمی سازی استاندار
– یکی از فرمانداران شهرستانهای استان با انتخاب رئیس شورا
– شهردار مرکز استان
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
– یک نفر صاحب نظر در مسائل مدیریتی با انتخاب رئیس شورا

تبصره- سایر مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان حسب مورد و با حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.

۴) ترکیب اعضای شورای راهبری تحول اداری واحد اجرایی استانی در ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

– بالاترین مقام واحد استانی (رئیس)
– معاون توسعه مدیریت واحد استانی یا عناوین مشابه (دبیر)
– نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به انتخاب رئیس آن سازمان
– دو نفر از معاونان واحد استانی به انتخاب رئیس شورا
– یک نفر از بین مدیران واحدهای شهرستانی به انتخاب رئیس شورا
– مسئول واحد نوسازی و تحول اداری واحد استانی یا عناوین مشابه
– مدير واحد بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات واحد استانی یا عناوین مشابه
– مسئول واحد فناوری اطلاعات واحد استانی یا عناوین مشابه

تبصره ۱- با عنایت به تعدد واحدهای اجرایی در سطح استان، شورای راهبری استان در خصوص عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در واحدهای منتخب تصمیم‌گیری می‌کند.

تبصره ۲- در شهرستان‌های استان، مباحث و وظایف مربوط به این آیین نامه در شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار مطرح و رسیدگی می‌شود. دستیار مردمی سازی فرماندار در جلسات این شورا با حق رأی شرکت می‌کند.

تبصره ۳- در تمامی شهرداری‌‌‌ها شورای راهبری تحول اداری تشکیل می‌شود.

۵) ماده زیر به عنوان شرح وظایف و اختیارات شوراهای راهبری تحول اداری دستگاههای اجرایی و استانی به مصوبه اضافه می‌شود:

ماده (۶)- شرح وظایف و اختیارات شوراهای راهبری تحول اداری دستگاههای اجرایی و استانی عبارتند از:

الف) وظایف مشترک شورای راهبری دستگاه اصلی، دستگاه وابسته، استان و واحد استانی شرح وظایف مشترک تمامی شورا‌‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:

۱- اتخاذ تصمیمات لازم پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق و تحقق تکالیف و وظایف مقرر در اسناد بالادستی نظام اداری سیاست‌های کلی نظام ،اداری قانون مدیریت خدمات کشوری برش نظام اداری در قوانین برنامه های پنج ساله و بودجه سنواتی برنامههای تحول نظام اداری و نظایر آن؛

۲- بررسی و تأیید عوامل بروز تخلف و فساد اداری و برنامه ریزی به منظور رفع عوامل شناسایی شده؛

۳- بررسی و تحلیل گزارشهای ادواری سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) در رابطه با مشکلات و درخواست‌های مردمی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل و فصل آنها؛

۴- رصد و پایش میزان رضایت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع عوامل نارضایتی؛

۵- بهره گیری از پیشنهاد‌‌ها دانش و درس آموخته‌های ذی نفعان نظام اداری اعم از مردم کارکنان نخبگان و خبرگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی و نظایر آن؛

۶- بررسی و تصویب برنامه ارتقای بهره‌وری با محوریت آمایش سرزمین و اولویت‌های دستگاهی استانی و ملی؛

۷- نظارت بر اجرای برنامه‌ها و اولویت‌های بخشی پایش مستندات و ارائه گزارش پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۷- ساماندهی شورا‌ها، کمیته‌ها، کمیسیونها، کارگروه‌ها و هرگونه عناوین مشابه با هدف چابک سازی تسریع تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها و جلوگیری از هرگونه موازی کاری و اتلاف منابع؛

۹- آسیب شناسی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه در جشنواره شهید رجایی(ره) و اتخاذ تصمیمات لازم؛

۱۰- ایجاد زمینه مشارکت میان دستگاهی در اجرای طرحهای تحول اداری با هدف بهبود و ارتقای کیفیت ارائه خدمات؛

۱۱- رصد و پایش میزان شفافیت در ارائه اطلاعات مورد نیاز به مردم به منظور تسهیل در دریافت خدمت از جمله فرایند خدمت زمان بندی ،مالک بستر هزینه در) صورت (وجود و مدارک مورد نیاز ارائه هر خدمت و نظایر آن؛

۱۲- برنامه ریزی برای تحول دیجیتال در دستگاه و استفاده از ظرفیت سکوهای هوشمند و فضاهای مشارکتی به منظور هدایت فرایندهای خلق نوآوری؛

۱۳- سایر وظایف محول شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور

ب) شرح وظایف شورای راهبری دستگاه اصلی

شرح وظایف شورای راهبری دستگاه اصلی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:

۱- بررسی و تصویب برنامه تحول اداری دستگاه و پیشنهادهای برآمده از جلسات شورای راهبری دستگاه‌های وابسته، کمیته‌ها، میزهای تخصصی و دبیرخانه شورای راهبری استان و اتخاذ سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق آن؛

۲- شناسایی و تصمیم‌گیری درباره فرایندهای معیوب ارائه خدمت؛

۳- برنامه‌ریزی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی سامانههای دستگاه به منظور ارائه مطلوب خدمات؛

۴- تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری خدمات به دستگاههای وابسته واحدهای ،استانی شهرستانی و بخش غیردولتی؛

۵- بررسی و تأیید گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول نظام اداری دستگاه اصلی و وابسته و ارائه آن به سازمان اداری و استخدامی کشور؛

۶- فعال سازی شورای راهبری در واحدهای استانی و نظارت بر عملکرد آن؛

۷- تجمیع و گزارش دهی مشکلات و چالشهای نظام اداری دستگاه به سازمان اداری و استخدامی کشور؛

۸- نظارت و ارزیابی عملکرد شورای راهبری دستگاههای وابسته

پ) شرح وظایف شورای راهبری استان

شرح وظایف شورای راهبری استان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:

۱- بررسی پیشنهادهای حاصل از شورای راهبری واحدهای استانی و کمیته های تخصصی و تصمیم‌گیری‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم؛

۲ -شناسایی فرایندهای معیوب ارائه خدمت در واحدهای استانی و اتخاذ تصمیمات لازم؛

۳- هدایت و راهبری واحدهای استانی در خصوص اجرای دقیق برنامههای تحول و اصلاح نظام اداری و کنترل و نظارت بر آن‌ها و ارائه گزارش به دبیرخانه شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی و سازمان اداری و استخدامی کشور؛

۴- فراهم ساختن زمینه مناسب به منظور هماهنگی بین فعالیت‌های گوناگون واحدهای استان به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات بین دستگاهی به مردم؛

۵- نظارت و ارزیابی عملکرد شورای راهبری واحدهای استانی؛ پ

۶- پیگیری اجرای برنامههای ارتقاء و پایش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در واحدهای استان؛

۷- بررسی و تأیید میزان مجوزهای مورد نیاز استان برای توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی براساس آمایش استانی و پیشنهاد آن به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

۸- سنجش دوره ای میزان رضایتمندی مراجعان واحدهای استانی با هدف ارتقای کمیت و کیفیت خدمات دولتی و افزایش رضایتمندی مردم؛

۹- بررسی و تأیید برنامه‌های مورد نیاز به منظور ارتقای فرهنگ سازمانی با رویکرد استانی؛

۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی مشارکت مردم از جمله سازمانهای مردم نهاد در حکمرانی و مدیریت استان؛

۱۱- معرفی و تبادل تجارب موفق استانی در حوزه تحول نظام اداری؛

۱۲- ارائه گزارش تحلیلی از نتایج جشنواره شهید رجایی(ره) استان به سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اصلی.

ت) شرح وظایف شورای راهبری دستگاههای وابسته

شرح وظایف شورای راهبری دستگاه ،وابسته با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:

۱- بررسی و تصویب برنامه تحول اداری دستگاه و پیشنهادهای برآمده از شورای راهبری واحدهای استانی کمیته ‌ها و دبیرخانه شورای راهبری استان و اتخاذ سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق آن؛

۲- شناسایی و تصمیمگیری درباره فرایندهای معیوب ارائه خدمت؛

۳- برنامه ریزی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی سامانههای دستگاه به منظور ارائه خدمات مطلوب با هماهنگی شورای راهبری دستگاه اصلی؛

۴- بررسی و تأیید گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول نظام اداری دستگاه و ارائه آن به دبیرخانه شورای راهبری دستگاه اصلی؛

۵- سایر وظایف و اختیارات محوله از سوی شورای راهبری دستگاه اصلی

ت) شرح وظایف شورای راهبری واحدهای استانی

شرح وظایف شورای راهبری واحد ،استانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:

۱- بررسی و ارائه پیشنهادهای برآمده از گروههای خبرگانی و ارائه به شورای راهبری دستگاه اصلی به منظور پیش‌بینی در برنامه تحول اداری دستگاه؛

۲- شناسایی فرایندهای معیوب ارائه خدمت تصمیم گیری در حدود اختیارات برای رفع موانع و ارائه گزارش به شورای راهبری استان و دستگاه اصلی یا وابسته؛

۳- هدایت و راهبری واحدهای شهرستانی در خصوص اجرای دقیق برنامههای تحول نظام اداری و کنترل و نظارت بر آن‌ها و ارائه گزارش به شورای راهبری استان و دستگاه اصلی یا وابسته.

۴- سایر وظایف و اختیارات محوله از سوی شورای راهبری دستگاه اصلی یا وابسته و استان

۶) تبصره ذیل ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

نحوه برگزاری جلسات شورای راهبری تحول اداری عبارت است از:

الف) حضور دو سوم اعضا برای رسمیت یافتن جلسه الزامی است.

ب) اعضای شورا باید شخصاً در جلسات حضور یابند.

پ) دبیر شورا موظف ،است دستور جلسات را یک هفته قبل از روز برگزاری جلسه به صورت مکتوب به اعضا ارسال و اطلاع رسانی نماید.

ت) دبیر شورا موظف است نسبت به تهیه دستورکار برنامه زمانبندی و برگزاری منظم جلسات (حداقل) هر ماه یکبار با حضور حداکثری اعضا اقدام و مصوبات را حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و از طریق سامانه شورای راهبری تحول اداری به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نموده و تصمیمات را برای اطلاع ،عموم در پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بارگذاری نماید.

ث) دبیر شورا موظف است، مصوبات شورا را قبل از ابلاغ با قوانین و مقررات مربوط تطبیق داده و در صورت مغایرت با قوانین و مقررات موضوع را به صورت مکتوب به رئیس شورا اعلام و مجدداً در دستور کار شورا قرار دهد.

۷) ماده زیر به انتهای مصوبه اضافه می‌شود:

ماده (۷)- به منظور سیاستگذاری و راهبری تحول اداری در شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های کشور مطابق قوانین و مقررات، شورای راهبری تحول اداری شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود. سازمان اداری و استخدامی کشور سایر اعضا و شرح وظایف این شورا را با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌کند.

محمد مخبر- سرپرست ریاست جمهوری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام