کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

رأی وحدت رویه در عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست بیمه و بازنشستگی

عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست بیمه و بازنشستگی اسفند ماه ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ (رأی شماره‌های ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۸

شماره دادنامه: ۱۱۶۸- ۱۱۶۷

شماره پرونده : ۹۹۰۲۰۱۳ـ ۹۹۰۱۷۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای بهمن کیایی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح تاریخ لیست بیمه اسفند ماه ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ آرای متعارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح تاریخ لیست بیمه اسفند ماه ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۸۸۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است لیست ارسالی کارفرما را ظرف مهلت ۶ ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت مغایرت مراتب را به کارفرما اعلام نماید و مطابق مستندات ارائه شده و مکاتبات شرکت آب و فـاضلاب خوزستان در تاریخ‌های ۱۳۹۷/۲/۱۰ و ۱۳۹۷/۸/۳۱ سازمان به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است و کارفرما (اداره آب و فاضلاب خوزستان) نیز تاریخ ترک کار شاکی را ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ اعلام نموده و ارسال لیست تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ را مبنی بر اشتباه دانسته است بنابراین دلیلی که موید اشتغال شاکی تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ باشد وجود نداشته لذا با توجه به اینکه بازنشستگی از تاریخ ترک کار برقرار می‌شود شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد.

درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه‌های مذکور به علت تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۴۴ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.

ب: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای بهمن کیانی به خواسته اصلاح لیست بیمه اسفند ماه سال ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۳۷۴۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی تهیه و ارسال لیست افراد بیمه شده و حقوق و مزایا و حق بیمه آنان از تکالیف کارفرما بوده و تأمین اجتماعی دخل و تصرفی در آن ندارد و در مانحن‌فیه از سوی تأمین اجتماعی اقدامی که موجب نقض قوانین و مقررات یا مغایرت با آنها باشد صورت نگرفته و مکاتبات بعدی کارفرمای شاکی مبنی بر اصلاح تاریخ بازنشستگی وی با تفاوت دو روز از تاریخ اعلام قبلی با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد موثر در مقام نمی‌باشد لذا به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۱۱۴ـ ۱۳۹۹/۴/۸ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:

نظر به اینکه کارفرما ضمن پرداخت فوق‌العاده شغل به بیمه شده لیست حق بیمه را تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و سازمان بر اساس لیست ارسالی اقدام به محاسبه حق بیمه و متعاقباً نسبت به ارائه تعهدات خویش در قبال بیمه شده بر اساس لیست ارسالی نموده و وی در ارسال لیست حق بیمه از سوی کارفرما هیچ نقش و دخالتی نداشته و حق دخل و تصرف در آن را نیز ندارد و اقدامات صورت گرفته در برقراری مستمری بازنشستگی تجدیدنظرخواه مطابق قانون و مقررات مربوطه بوده و دلیل و مدرکی که مخالفت آن را با قانون ثابت نماید ارائه نگردیده است بدین جهت اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض‌به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض‌به عیناً تأیید و استوار می‌‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب- با عنایت به اینکه صرف اعلام ترک کار از سـوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مراتب می‌بایست به تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز برسد و در پرونده‌های موضوع تعارض لیست حقوق و دستمزد کارفرما که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷ به سازمان مذکور ارسال گردیده، مصون از ایراد و اعتراض سازمان تأمین اجتماعی بوده و اعلام تاریخ جدید ترک کار کارگر مدت‌ها پس از صدور حکم بازنشستگی از ناحیه کارفرمای وی بدون ارائه دلایل و مستندات مربوطه، موجه و مسموع نیست، بنابراین و با عنایت به مفاد آرای شماره ۸۱۰- ۱۳۸۵/۱۲/۱۴، ۴۲۵- ۱۳۸۷/۶/۱۷ و ۱۹۴- ۱۳۹۰/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۳۷۴۴- ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صادره از شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۱۱۴ـ ۱۳۹۹/۴/۸ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و ضمن عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست بیمه و بازنشستگی بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام