کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

احتساب حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی سازمان تأمین اجتماعی

احتساب حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی سازمان تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۱۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵                شماره دادنامه: ۱۲۹۸                شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۵۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم سعیده نورمحمدی نجف آبادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر اینکه آیا حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب می ‌باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آرا متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۱۸۵۹ با موضوع دادخواست خانم مریم قاسمی به طرفیت تامین اجتماعی فارس و به خواسته پرداخت پاداش سنوات حسن خدمت بر اساس مزایا و حقوق مستمر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۵۱۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به بررسی دادخواست و ضمائم آن نظر به اینکه شاکی دلیل، مدرک و مستند محکمه پسندی که مثبت ادعای مطروحه و بیانگر ایـراد و خدشه بر تصمیم مـورد اعتراض باشد ارائه ننموده است و مـدارک ابرازی به تنهایی کافی نبوده و اقدامات و تصمیم طرف شکایت وفق مقررات می ‌باشد لذا شعبه دیوان شکایت را غیرموجه دانسته حکم به رد آن صادر و اعلام می ‌نماید.

رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می ‌باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲ در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۹۹۰ با موضوع دادخواست خانم الهام تولائی کوشک قاضی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی فارس و به خواسته پرداخت پاداش سنوات خدمت بر اساس حقوق و مزایای مستمر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان راجع به احتساب حق مسکن و رتبه و مزایای انگیزشی و از آنجا که مطابق ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان مستعفی به ازاء هر سال خدمت قابل قبول معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ های مستمر قابل پرداخت خواهد بود

و در خصوص رتبه همان گونه که  در رای وحدت رویه شماره ۹۱۱ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است رتبه حقوقی از جمله حقوق و مزایای مستمر محسوب نشده است و لذا دفاع ابرازی خوانده در لایحه جوابیه در بیان حقوق و مزایای مستمر به تبصره ۴ ماده ۳۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی به طور مطلق منطبق نبوده و به ملاک مذکور در رای وحدت رویه مذکور قرائن قانونی و رویه عملی سازمان نمایانگر و بیانگر مزایای مستمر می ‌باشد همان گونه که مزایای انگیزشی در خصوص کارکنان سازمان که بازنشسته پیش از موعد با سنوات ارفاقی می ‌شوند مورد محاسبه قرار می ‌گیرد و لذا بنا بر مراتب مذکور حقوق و مزایا مستمر مواردی می ‌باشد که به صورت متوالی به کارکنان پرداخت و کسر کسور بازنشستگی از آن می ‌گردد و بر همین اساس شکایت شاکی وارد تشخیص می ‌گردد.

به استناد مواد ۶۵، ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می ‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می ‌باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۹۷ـ ۱۳۹۹/۶/۱ در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر در قسمت اعمال رتبه در حق سنوات مورد تایید قرار گرفته است:

طبق ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی صندوق تامین اجتماعی به کارکنان مستعفی به ازای هر سال خدمت قابل قبول معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ های مستمر پرداخت می ‌گردد با توجه به اینکه شاکی دلیل و مستندی ارائه نداده است که حق مسکن و مزایای انگیزشی طبق آیین‌نامه فوق به عنوان فوق‌العاده‌ های مستمر اعلام شده لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به لحاظ حق مسکن و مزایای انگیزشی مبنای قانونی ندارد.

بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می ‌گردد.

ولی در قسمت پرداخت پاداش سنوات با لحاظ حق رتبه با توجه به رای وحدت رویه شماره ۹۱۱ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت صحیح می ‌باشد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر به طوری که اساس رای معترض‌عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱ تایید می ‌گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه

اولا: برمبنای تبصره ۳ ماده ۳۲ و تبصره ۴ ماده ۳۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ (اصلاحی سال ۱۳۹۰) رتبه شغلی جزء حقوق ثابت محسوب می ‌شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای وحدت رویه شماره ۹۱۱- ۱۳۹۸/۵/۸، «رتبه» را یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده حقوق مشمول کسور بازنشستگی قابل احتساب در فوق‌العاده کار با اشعه دانسته است.

ثانیا: مطابق ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی: «به کارکنان مستعفی به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از لحاظ این آیین‌نامه معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ های مستمر… پرداخت خواهد شد»، بنابراین «رتبه» یکی از عـوامل اصلی تشکیل دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است و در نتیجه دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۹۷ـ ۱۳۹۹/۶/۱ صادر شده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس بر ورود شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام