کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

کارگران ساختمان برای استفاده از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور، باید شرایط بازنشستگی قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی مصوب 1386 را نیز داشته باشند (رأی شماره 347 مورخ 13/10/1394 هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی)

کارگران ساختمان برای استفاده از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور، باید شرایط بازنشستگی قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی مصوب 1386 را نیز داشته باشند (رأی شماره 347 مورخ 13/10/1394 هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی)

کلاسه پرونده: هـ ع/93/607

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 49 و 3/49 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ ارجاع: 30 اردیبهشت 1394

مهلت اعتراض: از 13 دی 1394 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 07 خرداد 1394

شماره دادنامه : 347

تاریخ صدور : 13/10/94

*مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی

*شاکی : آقای محمدرضا هیبتی

*طرف شکایت : اداره کل سازمان تامین اجتماعی

گردشكار:

شاکی مقرر کرده است که دارای 5/24 سال سابقه پرداخت حق بیمه است که از 13 سال سخت و زیان آور فقط 5/6 سال آن در مشاغل سخت وزیان آور درنظر گرفته اند و جمعاً با در نظر گرفتن سوابق ارفاقی دارای 31 سال سابقه بیمه و با 50 سال سن می باشم . در تاریخ 9/6/92 به شعبه 7 تهران مراجعه و درخواست بازنشستگی دادم ولی به استناد بخشنامه های مورد درخواست و برخلاف بند 2 و تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی قبول نکردند حال تقاضای ابطال بخشنامه های مزبور را دارم.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

واحد مذکور به استناد بخشنامه های معترض اعلام داشته که وی مشمول قانون کارگران ساختمانی است و لذا برقراری مستمری وی امکان پذیر نمی باشد. د رخصوص کارگران ساختمانی طبق ماده 10 قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمان مصوب 9/8/86 با دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند.

1- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال تمام سن

2- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه

در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/8/52 صرفاً حادثه ناشی از کارگران پیش بینی شده بود و جهت حمایت کامل از کارگران ساختمانی ، بازنشستگی آنها را با شرایط فوق الذکر داشت و بخشنامه های معترض عنه درخصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور بوده و مشارالیه می بایست ضمن استفاده از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور شرایط مقرر در ماده 10 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمان مصوب 9/8/86 را نیز دارا باشد. ایشان تا پایان خرداد 93 دارای 25 سال و 5 ماه سابقه پرداخت حق بیمه که مدت 3242 روز آن در مشاغل سخت و زیان آور می باشد معادل 4 سال و 5 ماه سنوات ارفاقی تعلق میگیرد و 35 سال سابقه کامل پرداخت بیمه را ندارد.

نظـریه استدلالی تـهیه کـنـنـده گـزارش:

نظر به اینکه ، نامبرده از بیمه شدگان کارگران ساختمانی بوده و بخشنامه های مورد اعتراض مربوط به مشاغل سخت و زیان آور است ومنطبق با ماده 76 و تبصره 2 آن از قانون تامین اجتماعی است و خلاف قانون نمی باشد و نظر به حکم رد شکایت وی را دارم و موردی بودن می بایست در شعبه رسیدگی شود.

تهیه کننده گزارش- محمد آشورلو

* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد:

در خصوص ابطال بخشنامه 49و3/49 سازمان تامین اجتماعی که در جلسه 26/8/94 در هیات تخصصی با حضور اکثریت اعضاء مطرح گردید و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد.

رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه شاکی جزء کارگران ساختمان است و مطابق ماده 10 قانون بیمه های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86 با دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند :

1- دارا بودن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال سن

2- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه،

و بخشنامه های مورد اعتراض در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور است و منطبق با ماده 76 و تبصره 2 آن از قانون تأمین اجتماعی است و اعضاء هیأت به اتفاق آراء و با عنایت به مراتب فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال ندانستند و مستنداً به بند 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و ا علام می نمایند. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

نبی اله کرمی- رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام