کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه

آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه

هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه، در اجرای ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) و ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی (مصوب ۱۳۸۸)، و همچنین مستند به تبصره­‌های (۱) و (۳) ماده (۸) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی هیأت‌امناء را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه

تعاریف و اختصارات

ماده ۱- عبارات و اصطلاحات زیر با تعاریف و معانی ذکر شده، در این آیین‌نامه به‌کار می‏رود.

۱- قانون ساختار: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳).

۲- ماده واحده: ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی (مصوب ۱۳۸۸).

۳- هیأت‌امناء: هیأت امنا سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه تعریف شده در ماده (۱۷) قانون ساختار و ماده واحده.

۴- وزیر: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵ – سازمان/ صندوق: سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشا یر، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سایر صندوق‌های بازنشستگی که در ذیل بند “ب” اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است.

۶ – دبیرخانه: دبیرخانه هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه.

۷- قانون مدیریت: قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶).

۸ – رئیس‌ دبیرخانه: مشاور و رئیس دبیرخانه هیأت‌امناء.

۹- شورای ­عالی : شورای ­عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

ساختار و صلاحیت‌ هیأت‌امناء

ماده ۲- هیأت امناء براساس ماده واحده و قانون ساختار، مرکب از تعداد (۹) نفر افراد واجد شرایط مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار، به شرح زیر می‌باشد:

الف – شش نفر با پیشنهاد وزیر و تصویب شورای‌عالی.

ب – سه نفر باقی‌مانده، مطابق با جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار.

تبصره ۱- صدور احکام انتصاب افراد مقرر در بند (الف)، پس از تصویب شورای‌عالی و افراد مقرر در بند (ب)، بعد از اعلام و معرفی رسمی از سوی تشکل‌های قانونی (با رعایت تبصره (۲) این ماده) برعهده رئیس هیأت‌امناء می‌باشد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود تشکل‌های قانونی سازمان‌یافته خدمات‌گیرندگان و یا مواردی‌که به دلیل معاذیر قانونی امکان فعالیت یا معرفی نماینده توسط آنان وجود نداشته باشد، انتخاب نماینده از بین خدمات‌گیرندگان مذکور برعهده می‌باشد.

ماده ۳- با توجه به تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ساختار و با رعایت بند (الف) و جزء (۱) بند (ب) ماده واحده، ریاست هیأت‌امناء برعهده وزیر می‌باشد.

ماده ۴- مدت عضویت اعضای هیأت‌امناء بر اساس قوانین و مقررات چهار سال می‌باشد. در صورت اتمام مدت عضویت و تا زمان تعیین اعضای جدید، اعضای فعلی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ماده ۵- به استناد بند (ب) ماده واحده، هیأت‌امنای مذکور، علاوه بر سازمان تأمین‌اجتماعی، در حکم هیأت‌امنای صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد نیز محسوب می‌گردد.

ماده ۶- وظایف و اختیارات هیأت‌امناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف- تصویب خط‌مشی‌ها و راهبردهای کلان سازمان/صندوق.

ب – تصویب برنامه و بودجه، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان/صندوق.

ج – نصب و عزل و پذیرش استعفاء و یا تغییر پیش از موعد اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌نظارت سازمان/صندوق.

د – پیشنهاد نصب یا عزل و تغییر پیش از موعد مدیرعامل سازمان/صندوق به وزیر، جهت بررسی، تأیید و صدور حکم.

هـ – تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و حق‌الزحمه اعضای هیأت‌نظارت، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

و – تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان/صندوق.

ز – تصویب شاخص‌های عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهای پیشنهاد شده از سوی هیأت‌مدیره سازمان/صندوق.

ح – بررسی و تصویب تشکیلات کلان سازمان/صندوق، به پیشنهاد هیأت‌مدیره.

ط – پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه سازمان/ صندوق جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در مراجع قانونی ذیربط.

ی – پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات در حوزه بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی با توجه به شاخص‌های مربوطه، جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در مراجع قانونی ذیربط.

ک – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست ادغام یا تجمیع سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی غیرتابعه هیأت‌امناء در سازمان/صندوق و چگونگی انجام آن، در چارچوب قوانین و مقررات.

ل – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی توسط هیأت‌مدیره، هیأت نظارت سازمان/صندوق، رئیس یا اعضاء هیأت‌امناء، شورای عالی، دبیرخانه هیأت‌امناء و دستگاه‌های ذیربط، در چارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط.

م – انتخاب نمایندگان هیأت‌امناء جهت حضور در هیأت‌ها، کمیسیون‌ها، مجامع، کارگروه‌ها و سایر مراجع ذیربط.

ن – بررسی و تصویب برنامه و بودجه و تشکیلات کلان دبیرخانه هیأت‌امناء.

س – اتخاذ تصمیمات مورد نیاز برای اعمال بهینه مدیریت کلان در سازمان/صندوق.

ع – سایر وظایف و اختیارات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه و اساسنامه سازمان/صندوق.

ماده ۷- انتخاب نمایندگان هیأت‌امناء در هیأت‌ها، کمیسیون‌ها، مجامع ، کارگروه‌های مستقر در سازمان/صندوق و یا سایر مراجع ذیربط(خارج از تشکیلات مقرر در دبیرخانه) از بین افراد متخصص و با تجربه، با پیشنهاد اعضا یا دبیر و تصویب هیأت‌امناء صورت می‌گیرد.

تبصره: از تاریخ ابلاغ این آئین­نامه، عضویت افراد جدید بر اساس موارد تفویض‌شده قبلی ممنوع می‏باشد. لیکن استمرار عضویت افراد انتخاب‌شده، تا زمان انتخاب اعضای جدید (مطابق با این ضوابط) ادامه خواهد داشت.

ماده ۸- وظایف و اختیارات رئیس هیأت‌امناء، به‌شرح مقرر در قوانین و مقررات و اساسنامه سازمان/صندوق، مفاد این آیین‌نامه و اختیارات و مأموریت‌های محوله و یا تفویضی از سوی هیأت امناء، شورای عالی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح و همچنین اختیارات مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ساختار، می‌باشد.

ماده ۹- هیأت‌امناء، در حضور رئیس هیأت‌امناء و حداقل هر ماه یک‌بار جلسه خواهد داشت.

تبصره۱- جلسات هیأت‌امناء با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از اعضاء، معتبر می‌باشد.

تبصره۲- ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیأت‌امناء به هر یک از ارکان و مدیریت‌های ذیربط سازمان/صندوق و در صورت ضرورت به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن، برعهده دبیر می‌باشد.

تبصره۳- چنانچه سه عضو هیأت امنا، پیشنهاد برگزاری جلسه فوق­العاده داشته باشند، پس از تأیید رییس هیأت امناء، جلسه برگزار می‏شود.

تبصره۴- میزان حق‌الزحمه اعضای هیأت‌امناء، متناسب با میزان مشارکت، هر ساله توسط رئیس هیأت‌امناء تعیین و از محل اعتبارات دبیرخانه پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۰- اعضای هیأت‌امناء، هیأت‌مدیره سازمان/صندوق و یا سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند در صورت ارائه پیشنهاد برای طرح در هیأت‌امناء، دلایل توجیهی، مستندات و گزارش‌های مربوطه را جهت بررسی و اعلام نظر کارشناسی به رییس هیأت امنا، به دبیرخانه ارایه نمایند.

ماده ۱۱- اعضای هیأت‌مدیره و هیأت نظارت سازمان/صندوق، به تعداد و شیوه مقرر در بندهای (ب) و (د) ماده (۱۷) قانون ساختار و اساسنامه مربوطه (حسب مورد)، توسط هیأت‌امناء انتخاب خواهند شد. عزل و پذیرش استعفاء و یا تغییر پیش از موعد آنان نیز به ترتیب مقرر در این ماده می‌باشد.

ماده ۱۲- مطابق با بند (ج) ماده واحده، نصب و عزل مدیرعامل سازمان/صندوق، به پیشنهاد هیأت امناء و تایید و صدور حکم توسط وزیر صورت می‏گیرد.

تبصره – مطابق با بند (ج) ماده واحده، در صورت ضرورت، وزیر می‏تواند حداکثر برای مدت شش ماه برای سازمان/صندوق، سرپرست منصوب نماید.

ماده ۱۳- دبیرخانه موظف است پس از تأیید هیأت امنا، صلاحیت افراد پیشنهادی جهت عضویت در هیأت مدیره و هیأت نظارت سازمان/ صندوق را از مراجع بالادستی استعلام و پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل تصویب، به هیأت امناء اعلام نماید.

دبیر و تشکیلات دبیرخانه هیأت‌امناء

ماده ۱۴- دبیر هیأت‌امناء – به عنوان بالاترین مقام دبیرخانه – به پیشنهاد رئیس، تأیید اعضا و صدور حکم توسط رئیس هیأت‌امناء منصوب و عهده‌دار انجام وظایف و اختیارات مربوطه، به شرح مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات دبیر هیأت‌امناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف – نظارت، هدایت، راهبری کلان و حصول اطمینان از انجام وظایف دبیرخانه.

ب – دعوت از اعضاء هیأت‌امناء جهت حضور در جلسه و تدوین دستور جلسات.

د – ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیأت‌امناء.

ه – ارائه پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه به هیأت‌امناء.

و – انتصاب رئیس دبیرخانه پس از تأیید رئیس هیأت امناء.

ز – انجام سایر موضوعاتی که در این آیین‌نامه برعهده دبیر قرار گرفته است یا توسط هیأت‌امناء یا رئیس هیأت‌امناء ارجاع می‌گردد.

تبصره – دبیر می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود (به استثناء بند “الف” و “و”) را به رئیس دبیرخانه تفویض نماید. این تفویض رافع مسئولیت دبیر در برابر هیأت‌امناء نمی‌باشد.

ماده ۱۶- به منظور تهیه و تدوین راهبردهای کلان، بسته‏های سیاستی، انجام امور کارشناسی و تخصصی در موضوعات مرتبط، انجام مکاتبات و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت امناء، ابلاغ مصوبات و تصمیمات هیأت‌امناء و پیگیری اجرای آنها و ایفای سایر وظایف اداری، “دبیرخانه”، تشکیل می‌گردد و عهده‌دار انجام وظایف و اختیارات مربوطه به شرح مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۷- وظایف دبیرخانه، به شرح زیر می‌باشد:

الف – تهیه و تدوین راهبردهای کلان و بسته‌های سیاستی سازمان/صندوق جهت ارائه به هیأت امناء.

ب – انجام امور کارشناسی و بررسی‌های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط.

ج – تشکیل و اداره جلسات کارگروه‌ها، کمیته‌ها و نشست‌های تخصصی با سازمان‌/صندوق‌ و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

د – مستندسازی گزارشات و تصمیمات متخذه و عنداللزوم ارسال به مراجع ذیربط و ارکان سازمان‌/صندوق‌.

هـ – بررسی پیشنهادات واصله و ارائه گزارشات تخصصی به هیأت‌امناء.

و – پیگیری اجرای تصمیمات و مصوبات هیأت‌امناء.

ز – تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان/صندوق جهت ارائه به هیأت امناء و انجام ارزیابی پس از تصویب شاخص‏ها و ارائه گزارش دوره‏ای به هیأت امناء.

ح – تدوین شاخص‌ها و طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران ( هیأت مدیره ، مدیرعامل و هیأت نظارت) سازمان/ صندوق‌ جهت ارائه به هیأت امناء و انجام ارزیابی پس از تصویب شاخص‏ها و مدل و ارائه گزارش دوره‏ای به هیأت امناء.

ط – مطالعه و بررسی قوانین و مقررات موضوعه و ارائه پیشنهاد به هیأت‌امناء جهت اتخاذ تصمیم یا تصویب در مراجع ذیربط.

ی – تدوین پیش‌نویس مصوبات هیأت‌امناء و ارسال مستندات برای اعضای هیأت امناء.

ک – حفظ و حراست از اسناد، اموال، تجهیزات و دارایی‌های دبیرخانه.

ل – تهیه و ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه به هیأت‌امناء به‌صورت سالانه یا موردی.

م – انعقاد یا لغو قرارداد خرید خدمات با اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ن – به‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز در دبیرخانه و لغو و خاتمه همکاری یا مأموریت آنان (حسب مورد).

س – افتتاح، تجمیع یا بستن هرگونه حساب و انجام سایر عملیات بانکی مورد نیاز به نام دبیرخانه در هر یک از بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری مجاز.

ع – اطلاع‌رسانی اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده (با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اسناد طبقه‌بندی‌شده).

ف – تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مورد نیاز دبیرخانه.

ص – نمایندگی هیأت‌امناء در برابر مراجع اداری، قانونی و قضایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، با حق توکیل به غیر.

ق – انجام سایر موضوعاتی که در این آئین‌نامه برعهده دبیرخانه قرار گرفته است و یا توسط رئیس هیأت‌امناء یا دبیر ارجاع می‌گردد.

ماده ۱۸- به منظور تسهیل در انجام وظایف دبیرخانه، دبیر با هماهنگی رئیس هیأت‌امناء، یک نفر واجد صلاحیت، از بین افراد متخصص و باتجربه، با حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی ارشد را به مدت چهار سال، به عنوان “مشاور و رئیس دبیرخانه هیأت‌امناء”، تعیین و منصوب می‌نماید. رئیس دبیرخانه مکلف است در حدود وظایف مقرر در ماده (۱۷) این آئین‌نامه و اختیارات تفویض شده از سوی دبیر، اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۱۹- رئیس دبیرخانه از نظر شأن اداری، دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد، همطراز معاونین مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‏شود. همطرازی سایر مدیران و پست‌های سازمانی دبیرخانه متناسب با همطرازی تعریف شده برای رئیس دبیرخانه، به پیشنهاد رئیس دبیرخانه و تأیید دبیر هیأت امناء تعیین می‌شود.

ماده ۲۰- هیأت‌امناء و دبیرخانه، در مجموع دارای استقلال مالی و اداری و شخصیت حقوقی واحد می‌باشند. به­منظور تحقق این ماده ، پیشنهاد لازم توسط دبیرخانه تهیه و پس از تصویب هیأت امناء اجرایی خواهد شد.

تبصره: آئین­نامه‌ مالی و معاملاتی دبیرخانه، ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب پیشنهاد فوق، توسط دبیر تهیه و جهت تصویب به هیأت امناء ارائه خواهد شد.

ماده ۲۱- بودجه سالانه جهت اداره دبیرخانه و سهم هر سازمان/ صندوق‌ از آن، با پیشنهاد دبیر و تصویب هیأت امناء، تعیین خواهد شد.

تبصره۱- سازمان/صندوق مکلف است ضمن درج اعتبارات موضوع این ماده در بودجه پیشنهادی خود، نسبت ‌به تخصیص و پرداخت کامل سهم خود، در مواعد و با ترتیبات اعلامی دبیرخانه اقدام نماید.

ماده ۲۲- وظایف مرتبط با حفاظت پرسنلی در دبیرخانه با هماهنگی مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود.

ماده ۲۳- انجام وظایف “دبیرخانه هیأت‌امناء صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز” نیز مطابق با اساسنامه مربوطه و به شرح احکام مقرر در این آئین‌نامه، برعهده دبیرخانه می‌باشد. سهم صندوق مذکور از بودجه سالانه دبیرخانه به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت امنای این صندوق تعیین خواهد شد. صندوق یادشده مکلف است ضمن درج اعتبارات موضوع این ماده در بودجه خود، نسبت ‌به تخصیص و پرداخت کامل آن، در مواعد و با ترتیبات اعلامی دبیرخانه اقدام نماید.

تبصره: سایر “سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی” که در آینده اداره وظایف “دبیرخانه هیأت‌امنای آنها” برعهده دبیرخانه قرار می‌گیرند نیز مشمول مفاد این حکم می‌باشند.

ماده ۲۴- به منظور برقراری ارتباط و تعامل لازم با شورای‌عالی، حسب تشخیص وزیر، ارائه خدمات علمی و تخصصی به دبیرخانه شورای‌عالی یادشده، توسط دبیرخانه قابل انجام است.

ماده ۲۵- ساختار سازمانی و تشکیلات کلان دبیرخانه با پیشنهاد دبیر و‌ تصویب هیأت امناء اجرایی خواهد شد.

کارگروه‏های دبیرخانه

ماده ۲۶- جهت بررسی تخصصی موضوعات و انتقال مباحث کارشناسی به اعضای هیأت امناء، به‌منظور فراهم شدن امکان اخذ تصمیم دقیق و کارشناسانه در جلسات هیأت امناء، پنج کارگروه تخصصی به شرح زیر در دبیرخانه تشکیل می‏شود:

۱- کارگروه بیمه‌ اجتماعی و محاسبات آکچوئری .

۲- کارگروه بهداشت و درمان.

۳- کارگروه حسابرسی و بودجه.

۴- کارگروه اقتصادی و سرما ی ه‌گذار ی .

۵ – کارگروه فرهنگ ی و اجتماع ی .

تبصره۱- رئیس هر کارگروه، در اولین جلسه، از بین اعضای کارگروه انتخاب خواهد شد.

تبصره۲- دبیر هر کارگروه از بین افراد واجد شرایط تحصیلی، تخصصی و تجربه لازم، به صورت موظف یا غیرموظف، توسط رئیس دبیرخانه، انتخاب و منصوب می‌گردد.

تبصره۳- در مواردی­که موضوعات مورد بررسی، با وظایف دو یا چند کارگروه مندرج در این ماده مرتبط باشد، مراتب جهت انجام بررسی‌های لازم به کارگروه تلفیق – متشکل از نمایندگان کارگروه‌های مذکور – ارجاع می‌شود.

تبصره۴- هر یک از اعضای هیأت‌امناء، نماینده/ نمایندگان خود را از بین افراد مجرب و متخصص و آشنا به موضوعات تخصصی جهت عضویت و شرکت در جلسات کارگروه­ها به دبیرخانه معرفی می‌نمایند. نماینده/نمایندگان مذکور صرفاً واجد وصف کارشناسی بوده و علاوه بر مشارکت فعال در مذاکرات، تصمیم‏سازی‏ها و انجام وظایف محوله، همکاری و هماهنگی لازم را با دبیرخانه معمول می‌نمایند.

تبصره۵ – در صورت فوت، حجر، استعفاء یا ناتوانی هر یک از نمایندگان اعضای هیأت‌امناء در انجام وظایف مربوطه یا غیبت بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب (بدون عذر موجه) در جلسات کارگروه‌ها و سایر جلسات مربوطه، (به تشخیص رئیس دبیرخانه و تأیید دبیر)، رئیس دبیرخانه پیشنهاد جایگزینی و تغییر نماینده را به عضو ذیربط هیأت‌امناء منعکس می‎نماید.

تبصره۶ – حق الزحمه نمایندگان مذکور، به‌صورت حق جلسه، توسط دبیر هیأت امناء تعیین و از محل اعتبارات دبیرخانه، قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۲۷- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در تمامی جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های دبیرخانه، مبتنی‌بر رعایت اصول زیر می‌باشد و تمامی اعضاء و شرکت‌کنندگان در جلسات مکلف به رعایت آن می‌باشند:

الف – بررسی و اظهارنظر تخصصی و کارشناسی در مسائل مطروحه، در چارچوب قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی مربوطه.

ب – رعایت اصول و موازین قانونی حاکم بر نظام جامع تأمین‌اجتماعی در بررسی و اظهارنظر، نظیر اصول و سیاست‌های ساختاری، مالی، اقتصادی و اجرایی مقرر در قانون ساختار.

ج – ارتقاء سطح دانش، حفظ کـیفیت و کمیت مطلوب در انجام امور.

د – مسئولیت‌پذیری، صداقت، رازداری، امانت‏داری و وجدان‌کاری.

هـ – روحیه مشورت‌پذیری، مشـارکت، همکاری و تعامل با دیگران، مهارت خودکنترلی، صبر، عدالت و انصاف در بررسی و اظهارنظر.

و – دقت و سرعت لازم در بررسی موضوعات و داشتن روحیه خلاقیت و نوآوری.

ز – وقت‌شناسی، نظم و رعایت ادب، نزاکت، آراستگی و پوشش مناسب اداری.

ماده ۲۸- شروع رسیدگی به موضوعات در کارگروه‌های تخصصی، با ارجاع رئیس دبیرخانه خواهد بود.

ماده ۲۹- جلسات کارگروه‏ها با دعوت از همه اعضاء و با حضور حداقل ۴ نفر از نمایندگان اعضای هیأت امناء رسمیت می‏یابد.

تبصره – حسب مورد و جهت ارائه نظرات مشورتی، حضور سایر اشخاص متخصص و صاحب‌نظر در کارگروه‌های مربوطه، با نظر رئیس دبیرخانه بلامانع است.

ماده ۳۰- اداره جلسات کارگروه‌های تخصصی برعهده رئیس و در غیاب وی برعهده دبیر کارگروه مربوطه خواهد بود.

ماده ۳۱- اعضای هیأت‌مدیره، هیأت نظارت، مدیرعامل سازمان/ صندوق (یا نماینده ایشان) مکلفند در صورت دعوت دبیرخانه در جلسات کارگروه‌ها و دبیرخانه شرکت نموده و مستندات و توضیحات لازم را ارائه نمایند. در صورت امتناع افراد از حضور در جلسه، دبیرخانه می‌تواند نسبت به خروج موضوع از دستورکار و یا تمدید جلسه اتخاذ تصمیم نماید.

نیروی انسانی مامور به دبیرخانه

ماده ۳۲- سازمان/ صندوق می‏تواند با درخواست دبیرخانه، کارکنان خود را با تعیین محل خدمت، در اختیار دبیرخانه قراردهد.

تبصره – حقوق و مزایای مستمرکارکنان فوق‌الذکر چنانچه بیش از دو سال متوالی به صورت موظف در سمت‌های مدیریتی دبیرخانه مشغول به کار بوده و سابقه خدمت قابل قبول آنان حداقل ده سال تمام و عملکرد ایشان مورد رضایت دبیرخانه باشد، پس از پایان‌ کار در دبیرخانه و بازگشت به سازمان/صندوق متبوع، حداقل معادل رقم ریالی آخرین حکم کارگزینی ایشان در زمان همکاری با دبیرخانه خواهد بود.

ماده ۳۳- با تشخیص و اعلام نیاز دبیرخانه به خدمات نیروهای سایر دستگاه‌های اجرایی، سازمان/ صندوق می‏تواند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به پذیرش مأموریت ایشان با تعیین محل خدمت در دبیرخانه اقدام نماید.

ماده ۳۴- به‌کارگیری افراد بازنشسته در دبیرخانه، به صورت قرارداد همکاری ساعتی و با رعایت الزامات قانونی مقرر در بخش دولتی و مفاد این آیین‌نامه ممکن می‌باشد.

سایر مقررات

ماده ۳۵- هیأت‌‌نظارت مکلف است گزارشات نظارتی در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه سازمان/صندوق ذیربط را در مواعد مقرر به دبیرخانه و یا به­صورت مستقیم به اعضای هیأت امناء منعکس نماید. دبیرخانه موظف است موضوع را بررسی و به هیأت امناء منعکس نماید.

ماده ۳۶- سازمان/صندوق و یا ارکان مدیریتی و کارشناسی آن، چنانچه به موجب قوانین و مقررات، مصوبات هیأت‌امناء و یا در راستای انجام وظایف دبیرخانه، مکلف به ارائه گزارش به دبیرخانه و یا هیأت‌امناء باشند، موظفند در مواعد تعیین‌شده نسبت به ارسال گزارش اقدام نمایند.

ماده ۳۷- رئیس دبیرخانه مکلف است اقدامات لازم و مناسب را درخصوص مدیریت تعارض منافع در دبیرخانه با سازمان/صندوق، به‌عمل آورد.

ماده ۳۸- حمایت حقوقی و قضایی از اعضای هیأت‌امناء و نمایندگان آنان، دبیران کارگروه‌های تخصصی، کارکنان، مشاوران و مأمورین شاغل در دبیرخانه، در رابطه با انجام وظایف محوله در حدود این آئین‌نامه، توسط دبیرخانه و با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مربوطه، متناسب با احکام مقرر در آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی (تصویب‏نامه شماره ۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ هیأت وزیران)، قابل انجام است.

ماده ۳۹- چنانچه در اجرای هر یک از مواد این آئین‌نامه برای اداره امور دبیرخانه، ابهام، اجمال و یا اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، موضوع از هیأت امنا استفسار خواهد شد.

ماده ۴۰- این آیین‌نامه با (۴۰) ماده و (۲۰) تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ به تصویب هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد. آئین‌نامه اجرایی سابق، از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه نسخ می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام