کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعیحق بیمه و بازنشستگی

عدم امکان بهره‌مندی توأمان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان برای کسانی که تا پایان هر سال بازنشسته می‌شوند

عدم امکان بهره‌مندی توأمان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان برای کسانی که تا پایان هر سال بازنشسته می‌شوند (دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

* شماره پرونده : هـ ع؍۰۱۰۱۰۳۵

* شاکی : آقای حسین اسماعیلی همدانی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های ۶۶ و ۱؍۶۶ مستمری ها حوزه فنی و درآمد صادره در سال ۹۳ به شماره های ۱۸۶؍۹۳؍۱۰۰۰ مورخ ۳۰؍۱؍۹۳ و ۱۵۸۶؍۹۳؍۱۰۰۰ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۳

عدم امکان بهره‌مندی توأمان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان برای کسانی که تا پایان هر سال بازنشسته می‌شوند

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه های ۶۶ و ۱؍۶۶ مستمری ها حوزه فنی و درآمد صادره در سال ۹۳ به شماره های ۱۸۶؍۹۳؍۱۰۰۰ مورخ ۳۰؍۱؍۹۳ و ۱۵۸۶؍۹۳؍۱۰۰۰ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۶۶ مستمری ها:

در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به مصوبه شماره ۳۵؍۹۳؍۱۱۰۰ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۳ هیأت محترم مدیره و لحاظ مفاد بند ۵ تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۵۱؍ت؍۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۱۷؍۱۲؍۹۲ هیأت محترم وزیران و نیز مصوبه مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۲ شورای عالی کار، تغییراتی در میزان مستمری قابل پرداخت ایجاد گردیده که توجه کلیه واحدهای اجرایی را در این راستا به نکات ذیل جلب می نماید:

الف) افزایش مستمری ها (موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی)

کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفی) که تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار شده اند از ابتدای سال ۱۳۹۳ به صورت علی الحساب به میزان ۲۰% (بیست درصد) مستمری قابل پرداخت اسفند ماه ۱۳۹۲ افزایش می یابند.

ب) حداقل مستمری قابل پرداخت در سال ۱۳۹۳

۱- در مورد کلیه مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان اعم از اینکه قبلاً برقرار شده و یا در طول سال ۱۳۹۳ برقرار می گردند، ماده ۱۱۱ قانون حسب مورد اجرا و میزان مستمری تا مبلغ ۱۰۰؍۰۸۹؍۶ ریال ترمیم می گردد.

۲- با توجه به مقررات قانونی، مشمولین بندهای ذیل از شمول بند فوق خارج و صرفاً مشمول افزایش بند الف می باشند.

۲-۱ – مشمولین بندهای «ل» و «و» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بازنشستگی

بخشنامه شماره ۱؍۶۶ مستمری ها:

پیرو بخشنامه شماره ۶۶ مستمری ها و با عنایت به تصمیم مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۳ هیأت محترم دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصد مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفی) که تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار و از ابتدای سال ۱۳۹۳ مستمری آنان در اجرای مفاد بخشنامه مذکور به صورت علی الحساب از بیست درصد (۲۰ %) افزایش بهره مند شده اند، مجدداً بازنگری و به میزان پنج درصد افزایش می یابد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشند با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران همان نسبت افزایش دهد و به استناد مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱؍ت۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۲ و تصمیم دولت در تاریخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۲ به استناد مصوبه شورای عالی کار مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۲ در راستای اجرای مفاد ماده ۹۶ ضریب افزایش سالانه جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۳ بیست و پنج درصد (۲۵ %) تعیین و به سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شده است در حالی که حوزه فنی و درآمد سازمان با بخشنامه های ۶۶ و ۱؍۶۶ با اضافه نمودن جملاتی محدوده اعمال ضرایب مصوبه و در جهت اعمال در احکام صادره در سال ۱۳۹۳ و بهره مندی از ۲۵ درصد مصوبه هیأت وزیران را مخدوش نموده است لذا به لحاظ مغایرت با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تقاضای ابطال بخشنامه های موضوع خواسته را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۳۶۱؍۱۴۰۱؍۷۱۰۰ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

قانونگذار در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی پیش بینی نموده است که میزان مستمری گروه های سه گانه مندرج در ماده مزبور حداقل باید سالی یکبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته و با تصویب هیأت وزیران نسبت به افزایش آن اقدام شود، در این ارتباط ملاک و مبنای اصلی افزایش موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، افزایش هزینه زندگی در هر سال است و هیأت دولت درصد این افزایش را تعیین می کند. حال با توجه به اختیار قانونی مقرر به هیأت وزیران، افزایش کلیه مستمری بگیران را که تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار شده را تعیین نموده است. لذا در همین راستا و در اجرای مصوبه شماره ۳۵؍۹۳؍۱۱۰۰ مورخ ۱۷؍۱؍۱۳۹۳ هیأت محترم مدیره و بند ۵ مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۵۷۵۰؍ت؍۵۰۲۸۶ هـ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۲، افزایش حقوق مستمری بگیرانی که مستمری ایشان تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار شده از ابتدای سال ۱۳۹۳ برقرار گردید. لیکن با عنایت به اینکه تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی مشارالیه مورخ ۱؍۴؍۹۳ می باشد، مشمول افزایش مستمری سال ۱۳۹۳ نبوده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ وفق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبات هیأت محترم وزیران از افزایش سالیانه مستمری برخوردار شده است فلذا تقاضای رد ادعای وی را دارد.

پرونده شماره ۰۱۰۱۰۳۵ مبنی بر درخواست ابطال «بخشنامه های ۶۶ و ۱؍۶۶ مستمری ها حوزه فنی و درآمد صادره در سال ۱۳۹۳ به شماره های ۱۸۶؍۹۳؍۱۰۰۰ مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۳ و ۱۵۸۶؍۹۳؍۱۰۰۰ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۳ در جلسه مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»

ثانیاً کسانی که تا پایان هر سال بازنشسته می شوند، در همان سال مشمول افزایش حقوق شاغلان شده‌اند لذا افزایش حقوق بازنشستگی آنها بر اساس سال آتی بازنشستگی شان انجام می‌شود و در یک سال نمی‌توانند توأمان از افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان استفاده نمایند.

بنا به مراتب فوق مفاد بخشنامه های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد جواد انصاری- رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

2 دیدگاه

  1. نتیجه قوانین شده امثال من با سی سال سابقه بازنشسته شدن درخرداد 1401 میزان دریافتی 4/800/000تومان است ودیگری با22سال سابقه حقوقش حدود 6/000/000 تومان باوشرایط یکسان بخوانید حدیث قوانین من در اوردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام