کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

ملاک پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی، آخرین حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است (رأی شماره ۹۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲

شماره دادنامه: ۹۴۸

کلاسه پرونده: ۹۹۲/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای مهرداد فرقانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای مهرداد فرقانی اعلام کرده در موضوع تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.

نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را درخواست کرده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه ۹ دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده‌هـای  شـماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱ و ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۵۷ با موضوع دادخواست آقایان مصطفی اکبری و حجت‌اله صدقی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به‌خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه‌های  شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۳۷ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۳۱۰- ۱۳۹۱/۴/۲۵ به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه به موجب مواد ۱، ۶، ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به‌حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان آخرین حقوق و مزایای مستمری مشمول مقررات بازنشستگی می‌باشد. بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت پاداش پایان خدمت براساس آخرین مزایای مشمول پرداخت کسور بازنشستگی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۷۹ با موضوع دادخواست آقای علی نایب زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۷۹ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ۳۹۰۴۴/حا ـ ۵۰ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ که به شماره ۴۶۳۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۳ ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده. نظر به اینکه بر مبنای ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجود [وجوه] مربوط به مرخصی‌های  ذخیره شده پرداخت خواهد شد و بر اساس مفاد ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی و دادنامه شماره۴۷۸ الی ۵۰۰ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های  دریافتی مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت است. لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به محاسبه پاداش پایان خدمت با احتساب کلیه حقوق و فوق‌العاده‌های  مستمر که مشمول کسور بازنشستگی بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ همان قانون قطعی است.

ج: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۵۵ با موضوع دادخواست آقای شعبانعلی نیک‌پور به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک گرگان و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۰۱ـ ۱۳۹۰/۶/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای شعبانعلی نیک پور علیه سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک گرگان و به خواسته الزام خوانده به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت با توجه به‌محتویات پرونده و مدارک تقدیمی وسیله شاکی و مدافعات خوانده که منکر ادعای شاکی نشده است و با توجه به منطوق مواد ۷ و ۱۰ و تبصره ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ که قانون یاد شده را از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱۰ لازم‌الاجرا داشته و خواهان در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ بازنشسته شده و پاداش پایان خدمت وی می‌بایست بر مبنای آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های  دریافتی به ازای هر سال معادل یک ماه باشد در حالی که خوانده مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت حقوق و فوق‌العاده‌های شغل توسط مزایای شمول کسر حق بیمه شش ماهه آخر خدمت تا سقف حق بیمه پرداخت کرده که مورد نظر قانونگذار نبوده است لذا حکم به ورود شکایت و اقدام خوانده به انجام خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

د: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۳۳۶ با موضوع دادخواست آقای مهرداد فرقانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای مهرداد فرقانی به طرفیت اداره کل (سازمان) تأمین اجتماعی استان گلستان به خواسته الزام به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت براساس مواد ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال ۱۳۷۹ و پرداخت مابه‌التفاوت آن با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۴۰۵۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۷ نظر به اینکه شاکی به‌تاریخ ۱۳۸۳/۷/۷ بازنشسته گردیده است و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۷ و ۶۰ ـ ۱۳۸۷/۲/۸ که سبب ابطال مصوبات ملاک عمل سازمان طرف شکایت گردیده از تاریخ صدور رأی منشأ اثر می‌باشد و هیأت عمومی نیز ابطال را به تاریخ تصویب تسری نداده است بنا به مراتب اعلامی شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مشمولان قانون تأمین اجتماعی مشمول حکم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوبه سال ۱۳۷۳ می‌باشند و به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده ۱ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های  آن مصوب سال ۱۳۷۳ که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می‌شوند، از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان در تعیین پاداش پایان خدمت مقرر شده به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، پرداخت شود، بنابراین با توجه به مقررات فوق‌الذکر و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۷۸ الی ۵۰۰ ۱۳۸۴/۹/۲۷ و ۶۰- ۱۳۸۷/۲/۸ که در همین راستا صادرشده سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارکنان خود که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند موظف بوده بر اساس حکم قانون اخیرالذکر در پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام کنند و آراء شعب دیوان عدالت اداری بر وارد دانستن شکایت به‌شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام