کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی سال 99 تأمین اجتماعی

میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۳۹۹ (بخشنامه شماره ۷۵ مستمری‌ها)

ابلاغی طی نامه شماره ۲۸۷۸/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی

معاونین محترم/ مدیران کل محترم مستقل ستادی

مدیران کل محترم تأمین اجتماعی استان

با سلام

در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسات مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ و ۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار و تصویبنامه شماره ۳۴۵۸۳/ت۵۷۷۶۲هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل تعیین گردیده است که در این راستا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

الف) افزایش مستمری‌ها (موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی)

از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به میزان ۲۶% (بیست و شش درصد) و افزایش برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۱۵% (پانزده درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت ۱.۶۶۰.۱۴۰ (یک میلیون و ششصد و شصت هزار و یکصد و چهل) ریال می‌باشد.

ب) مبالغ حداقل مستمری قابل پرداخت در سال ۱۳۹۹

۱- در اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان کلی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار گردیده، تا مبلغ ۱۹.۱۱۲.۷۰۱ ریال افزایش می‌یابد.

۲- بر اساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان (جمع مستمری پرداختی به بازماندگان) مشمول اجرای ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که ازتاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ برقرار می گردد تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ریال و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ ماهیانه مبلغ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ ریال تعیین می‌شود.

۳- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، افزایش مستمری گروه‌های ذیل از شمول بند «۱» خارج و صرفاً به میزان ۲۶% (بیست و شش درصد) می‌باشد:

۳-۱- مشمولین بندهای “ل” و “و” تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (موضوع بخشنامه‌های ۴۷، ۴۷/۱، ۵۶، ۵۶/۱، ۵۶/۲ و ۵۶/۴ مستمری‌ها)

۳-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند (موضوع بخشنامه‌های ۶۵ و ۶۵/۱ مستمری‌ها)

۳-۳- مشمولین بند “ج” ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه‌های ۲۴/۱ و ۲۴/۲ مستمری‌ها)

۳-۴- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون (موضوع بخشنامه ۲۴/۳ مستمری‌ها)

۳-۵- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶)

۴- میزان افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۶% (بیست و شش درصد) مستمری قابل پرداخت در اسفندماه ۱۳۹۸ می‌باشد.

ج) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۳۹۹ با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- حق سنوات

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۲۸ مستمری‌ها در حال پرداخت می‌باشد در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۰۰۰ (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

۲- کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

کمک هزینه ماهانه عائله‌مندی      ۶۳۳.۴۶۵ ریال

کمک هزینه ماهانه اولاد   ۱۲۷.۹۳۰ ریال

کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند ۳۱۶.۷۳۳ ریال

تذکر: پرداخت مباغل مربوط به افزایش کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد مطابق با ضوابط مقرر در بخشنامه های ۲۷ و ۲۷/۱ مستمری‌ها کماکان ادامه خواهد داشت.

۳- کمک هزینه مسکن

میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

۴- کمک به معیشت مستمری بگیران

میزان کمک به معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان ماهانه ۶۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

د) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظفند با توجه به نصب نرم افزار در سیستم مکانیزه (سابا/ سامانه متمرکز مستمری) در خصوص محاسبه مابه‌التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری طی لیست‌های جداگانه‌ای اقدام نمایند.

2- از آنجایی که پرداخت مستمری ماهانه و همچنین مابه التفاوت های متعلقه به صورت متمرکز صورت می پذیرد، لذا آن دسته از ادارات کل استان‌ها و همچنین واحدهای اجرایی که از سیستم سبا استفاده می‌نمایند می‌بایست به محض ایجاد لیست های مبنا در سامانه پرداخت متمرکز، نسبت به تأیید لیست های مزبور و پس از اتمام موفقیت آمیز ماسبات در سامانه پرداخت متمرکز، در خصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سیستم سبا اقدام نمایند.

3- با تتوجبه به پرداخت مابه التفاوت مستمری مربوط به خردادماه در همان ماه، پرداخت مابه التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت در تیرماه سال جاری صورت می پذیرد.

4- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب می‌بایست پس از حصور اطمینان از صحت آن، از سیستم مکانیزه مستمری‌ها اخذ و پس از تأیید مسئولین ذیربط در پرونده مستمری بگیر ضبط گردد.

5- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی eservices.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

به منظور جبران خدمات همکارانی که در تهیه لیست مابه‌التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیان مستمری بگیران حسب نیاز در فاصله دوماهه سال جاری مشارکت داشته اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل به مدیران کل، رؤسای شعب و معاونین بیمه‌ای و اداری و مالی و هر یک از کارکنان مستمری‌ها، به میزان 100 ساعت و کارکنان امور مالی حداکثر تا 3 نفر به میزان 30 ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن ارسال نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر به کلیه شعب، امکان نمایش احکام و فیش مابه‌التفاوت مستمری بگیران را وفق بند 5 به عمل آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد مستمری‌ها و امور مالی ادارات کل استان‌ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام