کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

‌قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (مصوب ۲۱/۸/۱۳۵۲ مجلس سنا)

ماده ۱- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در‌این قانون نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.

تبصره ۱- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، و مؤسسات عام‌المنفعه و بانک‌ها اعم از این که‌انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط مؤسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی‌درباره آنها اجرا شده یا می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره ۲- منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه‌ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق‌می‌افتد.

ماده ۲- کارفرمایانی که کارگران مشمول این قانون را به کار می‌گمارند یا نمایندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار فوراً کارگر حادثه‌دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی اعزام نمایند و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی ‌کارفرما یا نماینده او مکلف است کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه حداکثر ظرف‌سه روز به اطلاع سازمان بیمه‌های اجتماعی برساند. سازمان هزینه‌های مزبور را پرداخت خواهد کرد.

ماده ۳- کارگران مشمول این قانون در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب ببینند طبق مقررات مواد ۴۵ – ۴۶ – ۴۷ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۲ قانون ‌بیمه‌های اجتماعی از کمک‌های مندرج در قانون مذکور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار با بازماندگان وی طبق ‌مقررات مواد ۶۸ و ۶۹ قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.

ماده ۴- دستمزد مبنای محاسبه کمک‌های نقدی مذکور در ماده ۳ به ترتیب مقرر در ماده ۲۷ قانون بیمه‌های اجتماعی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و ‌تصویب شورای عالی سازمان تعیین خواهد شد.

ماده ۵- متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد و یا تجدید بنا مکلفند برای هر متر مربع حسب مورد نسبت به سطح کل زیربنا در جمع طبقات و‌جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته مبلغ سی ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌ها‌ی اجتماعی در یکی از شعب بانک رفاه‌ کارگران یا بانک‌های دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی تعیین می‌شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ نمایند. این حق بیمه در مورد‌ خانه‌هایی که سطح زیربنای آن ۱۵۰ متر مربع یا کمتر باشد برای هر متر مربع ۵ ریال خواهد بود. سازمان بیمه‌های اجتماعی موظف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگاهداری نماید.

تبصره ۱ – صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداریها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود.

تبصره ۲- در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار طبق مقررات عمومی ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی وصول خواهد شد. مبالغی که در موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی واریز شده است در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار ‌محسوب خواهد گردید.

ماده ۶- در صورت عدم پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون طبق مواد ۳۵ و ۸۷ قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.

ماده ۷- سایر مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی در صورتی که به نحوی از انحاء با اجرای مقررات این قانون ارتباط داشته باشد قابل اجرا خواهد‌بود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه مورخ چهارم مرداد ماه ۱۳۵۲ در‌جلسه روز دوشنبه بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رییس مجلس سنا – عباس مسعودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام