کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

نحوه محاسبه سابقه خدمت سربازی و حضور در جبهه تأمین اجتماعی

نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام ‌وظیفه و حضور در جبهه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی (بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی)

قوانین و مقررات مرتبط:

۱-۱- ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴؛

۱-۲- قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی؛

۱-۳- قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی؛

۱-۴- قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی؛

۱-۵- قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

۱-۶- آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸/۴/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران؛

۱-۷- دادنامه‌های شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲/۱۰/۸۶ ،۱۰۵۱ مورخ ۲۷/۹/۸۶ ،۱۶۷ مورخ ۴/۵/۸۹ ،۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ ،۴۲۰ مورخ ۱۸/۶/۸۶ و ۴۱۲ مورخ ۱۸/۵/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

مقدمه

سازمان تأمین اجتماعی، بزرگترین و محوریترین نهاد در نظام تأمین اجتماعی کشور از حیث جمعیت تحت پوشش و گستره فعالیت محسوب می‌شود و به عنوان یک نهاد اجتماعی- اقتصادی مؤثر با بخش قابل توجهی از جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد، از سوی دیگر تنوع خدمات بیمه‌ای ضرورت پاسخگویی به تعهدات قانونی سازمان را در جهت رضایتمندی شرکای اجتماعی آن اجتناب ناپذیر می‌نماید. بر همین اساس و در راستای شفافسازی مقررات سازمانی، ایجاد وحدت رویه، بهبود مستمر و روزآمد امور و آگاهی مخاطبین سازمان از حقوق و تکالیف مقرر پروژه مهم اصلاح، روانسازی و تلخیص کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا با محوریت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و مشارکت معاونت‌ها و ادارات کل تخصصی با لحاظ چشم‌انداز سازمان در افق برنامه ۱۴۰۴ به عنوان سازمانی پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام، در دستور کار سازمان قرار گرفت.

در این راستا ضمن بازنگری در مفاد ۲۶ بخشنامه و دستور اداری در حوزه امور فنی بیمه‌شدگان و اعمال اصلاحات اساسی منطبق با تغییرات مرتبط با قوانین موضوعی و قوانین بالادستی و همچنین آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، بخشنامه «احتساب سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه بیمه‌شدگان»، تدوین و از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه‌ها و دستورهای اداری گذشته خواهد شد. بدیهی است حسن اجرای این بخشنامه در مسئولیت کلیه مدیران، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه‌شدگان، درآمد حق بیمه، نامنویسی و حساب‌های انفرادی، امور فنی مستمری‌ها و مالی ادارات کل استان‌ها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین است. امید است این دستاورد در تلاش جمعی همکاران سازمانی و در عمل، رضایتمندی بیمه‌شدگان و تسهیل و بهبود فرآیندها را در حوزه فنی درآمد به‌بارآورد.

دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان

نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام ‌وظیفه و حضور در جبهه بیمه‌شدگان

بخش اول-  احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه درجبهه بیمه‌شدگان عادی

۱. قوانین و مقررات مرتبط

الف- ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴؛

ب- قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی؛

ج- قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی؛

د- آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸/۴/۱۳۸۴ هیئت وزیران؛

هـ- دادنامه‌های شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲/۱۰/۸۶ ،۱۰۵۱ مورخ ۲۷/۹/۸۶ ، ۱۶۷ مورخ ۴/۵/۸۹ ،۱۳۷۹و ۱۳۹۸ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ ،۴۲۰ مورخ ۱۸/۶/۸۶ و ۴۱۲ مورخ ۱۸/۵/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛

۲. نحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و شرایط احراز آن

الف- ماده ۹۵ قانون: «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمه آن‌ها منظور خواهد شد«.

ب- به موجب ماده قانونی مورد اشاره و با توجه به قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار… و دادنامه شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲/۱۰/۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه بیمه‌شدگان و دریافتکنندگان مستمری‌های بازنشستگی و از کارافتادگی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون استفساریه قانون مذکور (۷/۵/۱۳۸۵) در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام‌وظیفه مجدداً در مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال یافته و مبادرت به تداوم بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده باشند، چنانچه مراحل یاد شده تماما قبل از تاریخ ۷/۵/۱۳۸۵ انجام شده باشد، در این صورت متقاضیان موصوف صرفنظر از اینکه در تاریخ تقاضا، بیمه‌پرداز باشند یا نباشند، مشمول ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی بوده و از پرداخت حق بیمه دوره سربازی معاف خواهند بود.

تذکر ۱: ماده قانونی مذکور صرفا ناظر بر مدت خدمت وظیفه می‌باشد که مدت آن در کارت پایان خدمت درج گردیده است.

تذکر ۲: احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که فاقد شرایط لازم در ماده قانونی مذکور می‌باشند، درصورت احراز شرایط قانونی مقرر در بند ۴ بخشنامه، با پرداخت حق بیمه امکان‌پذیر خواهد بود که این امر به موجب دادنامه‌های شماره ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ مورخ ۲۸/۱۱/۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.

۳. سوابق قابل قبول در احراز شرایط متقاضیان مشمول ماده ۹۵ قانون

الف- سوابق کارگاهی ناشی از صورت مزد و حقوق (لیست)، فرم‌های ۱/۳ و۶، بازرسی دفاتر قانونی؛

ب- سوابق ایجاد شده ناشی از توافقنامه نفت و گاز، حوادث غیرمترقبه، آراء دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و قانونی در ارتباط با اشتغال افراد در کارگاه‌های اجباری، کارگزاران و پیمانکاران دفاتر مخابرات روستایی و همچنین سوابق مورد ادعا ناشی از هیئت سه نفره موضوع بخشنامه‌های شماره ۵۱۵ و ۱/۵۱۵ فنی سابق و دستورهای اداری شماره ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۳۱/۵/۸۴ و ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۸۸.

تذکر: درخصوص افرادی که با احتساب سوابق جزئی تبدیل شده به کامل و سایر سوابق ناشی از اجرای توافقنامه‌ها و مجوزهای ستادی (مشروط بر اینکه قبل از تاریخ ۷/۵ /۸۵ سوابق مربوطه قطعیت یافته باشد) شرایط مقرر در ماده ۹۵ قانون را احراز می‌نمایند، لازم است مدارک و مستندات مربوطه برای بررسی و اظهارنظر به اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان منعکس گردد.

۴. نحوه احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بیمه‌شدگان مشمول و شرایط احراز آن در اجرای قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۳ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۵

کلیه بیمه‌شدگانی که به هرنحو حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌نمایند (شامل بیمه‌شدگان اجباری، گروه‌های خاص بیمه‌ای، دریافتکنندگان مقرری بیمه بیکاری و … که مراتب طی دادنامه‌های شماره ۴۲۰ مورخ ۱۸/۶/۸۶ ،۳۹۹ مورخ ۳۰/۵/۸۷ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأیید شده است)، با شرایط زیر مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت:

اولاً- در زمان ارائه تقاضا در ردیف بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی باشد. (شرط بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا، به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۲۷/۹/۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است(.

دوما- قبل از ارائه درخواست حداقل ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه جهت محاسبه نزد سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.

تذکر ۱: منظور از بیمه‌پردازی در این قسمت برای احراز شرایط بیمه‌شدگان متقاضی شاغل در کارگاه‌ها، آخرین صورت مزد و حقوق یا لیست پرداخت حق بیمه ارسالی از سوی کارفرما (مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و ضوابط مربوطه) می‌باشد، مشروط بر اینکه از ۲ ماه قبل از ارائه درخواست بیشتر نگردد، لیکن برای بیمه‌شدگان با ماهیت غیر اجباری پرداخت حق بیمه زمان درخواست الزامی خواهد بود.

مثال: چنانچه بیمه‌شده اجباری در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۴ مبادرت به ارائه تقاضای احتساب سابقه خدمت نظام‌وظیفه نموده باشد، امکان محاسبه حق بیمه مربوطه با ملحوظ داشتن آخرین صورت مزد و حقوق (لیست) ارسالی از سوی کارفرما، (دی / بهمن ۹۴- حسب مورد) به منظور تعیین میانگین حق بیمه آخرین دو سال قبل از تقاضا براساس ضوابط مقرر وجود خواهد داشت.

تذکر ۲: به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن، بیمه‌شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام‌وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان براساس قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد «۷۲» و «۷۷» و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۱۱/۷۹ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴/۷/۸۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، به عنوان سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

 ۵. مواردی که لازم است درخصوص کارت‌های پایان خدمت نظام‌وظیفه بیمه‌شدگان مورد توجه قرار گیرد

الف- با توجه به اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر ضرورت اخذ کارت‌های پایان خدمت الکترونیکی (هوشمند) برای افراد کمتر از ۵۰ سال، از این پس انجام امور و تشریفات مربوطه برای احتساب سوابق مدت نظام وظیفه این قبیل افراد صرفا با ارائه کارت‌های پایان خدمت الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد بود لیکن برای افراد ۵۰ سال به بالا کارت‌های پایان خدمت قدیمی کماکان معتبر بوده و می‌تواند ملاک اقدام قرار گیرد.

تذکر: در صورت مشاهده هریک از موارد زیر در کارت‌های پایان خدمت قدیمی متقاضیان بالای ۵۰ سال سن، واحدهای اجرایی باید جهت تأیید اصالت کارت یا رفع ابهامات موجود، مراتب را از نیروهای مسلح (یگان صادرکننده کارت) استعلام نمایند:

– مخدوش یا ناخوانا بودن کارت؛

– عدم ذکر تاریخ شروع و خاتمه خدمت ؛

– مغایر تاریخ شروع و خاتمه خدمت انجام شده با جمع مدت ذکر شده در کارت ؛

– عکس کارت ارائه شده.

ب- بازه زمانی قابل قبول برای احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه کلیه متقاضیان مشمول تاریخ شروع و خاتمه مندرج در کارت‌های پایان خدمت الکترونیکی خواهد بود.

ج- در مواردی که مدت خدمت نظام‌وظیفه مندرج در کارت‌های الکترونیکی غیر متعارف باشد (بیشتر از ۳۰ ماه) احتساب سوابق مستلزم استعلام از سازمان وظیفه عمومی ناجا خواهد بود و گواهی سایر رده‌های وظیفه عمومی استانی در سراسر کشور و همچنین نیروهای مسلح در این ارتباط ملاک عمل نمی‌باشد.

د- در مواردی که متقاضی مدعی احتساب سابقه بیش از مدت مندرج در کارت الکترونیکی صادره جدید باشد (به علت مغایرت با اطلاعات مندرج در کارت پایان خدمت قدیمی) بیمه‌شده می‌تواند مراتب را از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار دهد. در هر حال ملاک اقدام تاریخ شروع و پایان خدمت مندرج در کارت‌های الکترونیکی خواهد بود.

۶. موارد قابل توجه در خصوص گواهی حضور در جبهه و مراکز مجاز صادر کننده آن

در راستای یکنواختی و یکسانسازی گواهی‌های حضور در جبهه و براساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت محترم نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان‌های مجاز صادر کننده گواهی جبهه در نیروهای مسلح از تاریخ ۱/۷/۹۳ به شرح زیر می‌باشند که لازم است با توجه به اهمیت موضوع ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به اجرای دقیق مفاد آن اقدام گردد:

الف- در ارتش جمهوری اسلامی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهارگانه (نزاجا/  پداجا/ نهاجا/ نداجا) صرفا با امضای معاون نیروی انسانی نیروها؛

ب- در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه/ نیروهای ۵ گانه (نزسا/ ندسا/ هوافضا/ نیروی قدس/ سازمان بسیج) با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه‌های استانی صرفا با امضای فرمانده سپاه استان (گواهی سایر رده‌ها پذیرفته نیست)؛

ج- در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی وزارت مذکور؛

د- در ناجا گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون نیروی انسانی ناجا.

تذکر ۱: گواهی‌های حضور در جبهه صادره از سوی مراجع یاد شده منحصراً در ارتباط با نیروهای مسلح بوده، بنابراین گواهی‌های حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای جهادگران وزارت جهاد سازندگی سابق و همچنین گواهی‌های حضور در جبهه صادره از سوی تیپ مستقل ۸۳ امام جعفر صادق (ع) برای طلاب و روحانیون کماکان معتبر خواهد بود. لازم به ذکر است مراجع صادر کننده مجاز گواهی جبهه در وزارت جهاد کشاورزی برای جهادگران سابق «مدیر کل امور ایثارگران وزارت‌» و در استان‌ها «مدیر امور سازمان جهاد کشاورزی استان‌» می‌باشند.

تذکر ۲: مراجع مجاز درخصوص صدور گواهی حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در راستای مفاد دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۸/۵/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبیین گردیده است.

تذکر ۳: گواهی حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی ۳۱/۶/۵۹ تا۲۷/۵/۶۷) تاریخ شروع و خاتمه جنگ تحمیلی) قابل قبول خواهد بود که لازم است دوره فوق مبنای بررسی و اقدام واحدهای اجرایی قرار گیرد.

تذکر ۴: با توجه به اینکه حسب اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مناطق عملیاتی به سه مقطع قبل، حین و بعد از جنگ تحمیلی در حد فاصل ۱/۱۲/۵۷ تا تاریخ ۱/۱/۷۷ اعلام گردیده، لذا چنانچه گواهی‌هایی برای دوره مذکور از سوی مراجع مجاز نیروهای مسلح صادر گردد و در متن گواهی‌های مورد اشاره عبارت «حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل‌» به صراحت قید شده باشد، در این صورت پذیرش این گواهی‌ها بلامانع خواهد بود.

۷- چگونگی محاسبه حق بیمه

به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸/۴/۸۴ هیئت وزیران، میزان حق بیمه مدت خدمت نظام‌وظیفه و یا حضور داوطلبانه مشمولین بند «۴ »این بخشنامه مطابق روش زیر محاسبه و تعیین خواهد شد:

میزان حق بیمه متعلقه= (نرخ(۳۰ × %مدت × میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا ۳۰

که آن سهم بیمه‌شده و سهم دولت می‌باشد.

تذکر ۱: در صورت واریز حق بیمه سهم بیمه‌شده در مهلت مقرر و تأیید آن در سیستم بانک درآمد (به صورت یکجا یا اقساط) سیستم به طور هوشمند معادل مبلغ پرداختی را به عنوان بدهی سهم دولت منظور و در گزارش وصولی ماهانه درامد اعمال خواهد نمود.

تذکر ۲: انطباق ماده ۳ آیین‌نامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۴/۵/۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین شرعی و قانونی مورد تأیید قرار گرفته است.

۸- نحوه و مهلت پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده و چگونگی پذیرش سوابق

الف- نحوه پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده برای بیمه‌شدگان مشمول براساس روش انتخابی متقاضی در «فرم پیوست شماره ۱» (اعم از یکجا یا اقساط) خواهد بود که اعلامیه حق بیمه متعلقه آنان طی «فرم‌های پیوست شماره ۲ و ۱/۲» (حسب مورد) صادر می‌گردد.

ب- مهلت پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده در صورت پرداخت یکجا حداکثر تا پایان ماه بعد از زمان محاسبه و در صورت پرداخت به صورت اقساط (حداکثر ۱۲ قسط ماهانه) مطابق مهلت‌های تعیین‌شده در تقسیط‌نامه می‌باشد.

ج- پذیرش سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه و تأثیر آن در برخورداری بیمه‌شدگان از حمایت‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم آنان در مهلت تعیین شده امکان پذیر است. بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر، احتساب سوابق موردنظر منوط به ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.

۹- نحوه تجدید محاسبه

با توجه به وضعیت پرداخت متقاضیان احتساب سوابق خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه نحوه تجدید محاسبه حق بیمه برای بیمه‌شدگان و همچنین مستمریبگیران واجد شرایط حسب مورد به شرح زیر خواهد بود:

الف- برای افرادی که حق بیمه متعلقه مطابق «فرم پیوست شماره ۲» به صورت یکجا به آنان اعلام لیکن مبادرت به پرداخت حق بیمه در خارج از مهلت مقرر نموده یا می‌نمایند و یا اساسا پرداخت نمی‌نمایند تجدید محاسبه به روش زیر می‌باشد:

میزان حق بیمه= (مدت خدمت × نرخ× میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین ۷۳۰ روز قبل از تقاضای جدید(- مبلغ حق بیمه پرداختی در خارج از مهلت.

ب- برای آن دسته از متقاضیان که حق بیمه متعلقه سهم خود را تقسیط، لیکن برخی از اقساط را در خارج از مهلت‌های مقرر پرداخت و یا تعدادی از اقساط مربوطه را پرداخت نمی‌نمایند، چنانچه پس از اعمال جابجایی تاریخ‌های پرداخت اقساط با مبالغ یکسان (که این امر به صورت سیستمی انجام می‌پذیرد)، اقساط خارج از مهلت یا پرداخت نشده باقی بماند، در این صورت نحوه تجدید محاسبه مطابق روش زیر خواهد بود:

میزان حق بیمه = (مدت خدمت × نرخ × میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین ۷۳۰ روزقبل از تقاضای جدید (÷ تعداد اقساط مقرر قبلی × مجموع تعداد اقساط پرداخت شده درخارج از مهلت و یا اساسا پرداختنشده- جمع مبالغ اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت.

برای روشن شدن بیشتر موضوع به ذکر یک مثال در این ارتباط پرداخته می‌شود:

مثال: چنانچه وضعیت پرداخت اقساط حق بیمه مدت خدمت سربازی و یا حضور داوطلبانه در جبهه بیمه‌شدهای طبق جدول زیر باشد:

در این صورت ملاحظه می‌گردد که قبل از اعمال فرمول جابجایی براساس تاریخ‌های پرداخت توسط سیستم بیمه‌شده دارای ۴ قسط خارج از مهلت و یک قسط پرداخت‌نشده می‌باشد. با توجه به اینکه در فرمول جابجایی رعایت مهلت و تاریخ‌های پرداخت برای اقساط با مبالغ یکسان در سیستم، مبنای اقدام قرار می‌گیرد، بنابراین با در نظر گرفتن تاریخ‌های پرداخت اقساط شماره ۲ ،۳و ۴ برای مهلت‌های اقساط شماره ۳ ،۴و ۵ ،اقساط اخیرالذکر در مهلت تلقی و تجدید محاسبه درصورت ارائه درخواست جدید توسط بیمه شده صرفا برای یک قسط خارج از مهلت (قسط شماره ۲) و یک قسط پرداخت‌نشده (قسط شماره ۶) توسط سیستم انجام می‌پذیرد.

تذکر ۱: با توجه به اینکه مبلغ قسط شماره یک با مبالغ سایر اقساط متفاوت است، لذا در صورت پرداخت مبلغ این قسط در خارج از مهلت تعیین شده، تاریخ واریز آن برای سایر اقساط در نظر گرفته نخواهد شد و عمال اعمال جابجایی اقساط پرداختی برای قسط شماره یک منظور نمی‌شود.

تذکر ۲: اعمال جابجایی تاریخ‌های پرداخت در فرآیند مذکور صرفا برای اقساط پرداخت‌شده (اعم از در مهلت یا خارج آن) صورت می‌گیرد، بنابراین اقساط پرداخت نشده اساسا در فرمول جابجایی منظور نخواهد شد (وضعیت این قبیل اقساط پرداخت نشده بدون تغییر خواهد ماند).

ج- نحوه تجدید محاسبه برای دریافت‌کنندگان مستمری که در زمان بیمه‌پردازی بخشی از حق بیمه مربوطه را پرداخت نموده‌اند به صورت زیر می‌باشد:

پذیرش درخواست تجدید محاسبه برای آن دسته از دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت که قبلا با ارائه درخواست احتساب سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه شرایط مقرر را احراز و متعاقبا به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه سوابق موردنظر ایجاد نگردیده، بلامانع خواهد بود. ضمناً دستمزد ملاک محاسبه حق بیمه و اعمال آن در فرمول‌های مندرج در قسمت الف و ب بند ۹ (حسب مورد) برای این قبیل افراد میانگین آخرین دستمزد ۷۳۰ روز پرداختی قبل از برقراری مستمری مشروط بر اینکه از مبلغ مستمری دریافتی سال تقاضا کمتر نباشد، خواهد بود.

بخش دوم- نحوه احتساب مدت خدمت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه‌شدگان جانباز

۱۰- قوانین و مقررات مرتبط

الف- قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی؛

ب- قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

۱۱- تعریف جانباز

مطابق بند «ب‌» ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند «ج‌» ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، جانباز به كسی اطلاق می‌شود كه سلامتی خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی دچار شود.

۱۲- مشمولین قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، شرایط احراز آن و مدارک لازم

با توجه به ماده ۳ و تبصره ماده ۶ قانون مذکور کلیه بیمه‌شدگان جانباز شاغل در کارگاه‌های دولتی و یا غیردولتی که متقاضی احتساب مدت حضور در جبهه و یا مدت معالجه می‌باشند، در صورت اشتغال و بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا نزد کارگاه‌های تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی، مشمول این قانون می‌باشند که به منظور انجام امور، لازم است مدارک مشروحه زیر ارائه شود تا بر همین اساس زمینه اقدام و احتساب سوابق موردنظر فراهم گردد:

• اصل گواهی جانبازی که به تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده باشد؛

• اصل گواهی مدت حضور در جبهه (با رعایت مراجع مجاز ذکر شده در بند «۶» این بخشنامه)؛

• اصل گواهی مدت معالجه جانباز که به تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده باشد (درصورت وجود مدت معالجه).

تذکر ۱: منظور از بیمه‌پردازی برای احراز شرایط بیمه‌شدگان جانباز متقاضی، آخرین صورت مزد و حقوق یا لیست پرداخت حق بیمه ارسالی از سوی کارفرما می‌باشد مشروط بر اینکه از ۲ ماه قبل از ارائه درخواست بیشتر نگردد.

تذکر ۲: با توجه به تصریح قانونگذار در ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و موردنظر قرار دادن بیمه‌شدگان جانباز شاغل در کارگاه‌های دولتی و غیر دولتی، پذیرش درخواست احتساب مدت حضور در جبهه/ مدت معالجه سایر بیمه‌شدگان جانباز (با ماهیت غیر اجباری ازجمله بیمه‌شدگان گروه‌های خاص بیمه‌ای) در اجرای این قانون امکان‌پذیر نخواهد بود.

۱۳- دستگاه‌ها و کارگاه‌های مشمول قوانین مذکور و مرجع پرداخت‌کننده حق بیمه

الف- دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دستگاه‌های زیر به عنوان دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته می‌شوند که به استناد تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه‌ها و مؤسسات زیر به عهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شركت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینكه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از كادر قضایی و اداری و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وکلای دادگستری، كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی)، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شركت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و كلیه سازمان‌ها و شركت‌هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌كنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانك‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شركت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شركت‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شركت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیئت علمی و كادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی كشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی».

ب- کارگاه‌های غیردولتی: کارگاه‌های غیردولتی مشمول قوانین مذکور شامل آن دسته از واحدهای تحت پوشش قانون کار بوده (از جمله شركت‌ها و مراكز تولیدی، توزیعی و خدماتی) که به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به هیچیک از دستگاه‌های مورد اشاره در قسمت الف نباشند. به استناد تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، حق بیمه مربوط به احتساب سوابق مدت حضور در جبهه و یا مدت معالجه بیمه‌شدگان جانباز مشمول به عنوان بدهی سهم دولت منظور خواهد شد تا براساس اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود.

تذکر ۱: در خصوص نحوه تشخیص دولتی دارای مدیریت دولتی و یا غیر دولتی بودن شرکت‌های مشمول لازم است در موارد ابهام واحدهای اجرایی در ابتدا نسبت به اخذ اساسنامه به ویژه ترکیب سهامداران شرکت مربوطه در آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و در دوره بررسی تقاضا اقدام تا چنانچه مشخص گردد مؤسسات و یا نهادهای مورد اشاره در قسمت «الف‌» در ترکیب سهامداران شرکت موردنظر قرار دارند، در این صورت باید نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه متعلقه مدت حضور در جبهه و یا مدت معالجه بیمه‌‌شدگان جانباز شاغل از شرکت مورد نظر اقدام شود. ضمناً در صورت عدم امکان تصمیم‌گیری در تشخیص این موضوع از سوی شعب، واحدهای اجرایی می‌توانند با ارسال مستندات یاد شده مراتب را از اداره کل استان ذیربط استعلام نمایند.

تذکر ۲: با توجه به اینکه بحث شمول ماده ۳ قانون مذکور صرفاً به دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و مؤسسات مربوط نمی‌شود، بنابراین استعلام از سایر واحدها (از جمله واحد درآمد شعبه) در این ارتباط موضوعیت نداشته و لازم است رهنمود فوق مبنای اقدام واحدهای اجرایی قرار گیرد.

۱۴- نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور درجبهه و مدت معالجه بیمه‌شدگان جانباز شاغل در مؤسسات و شرکت‌های دولتی / دارای مدیریت دولتی نحوه محاسبه حق بیمه نحوه محاسبه به روش زیر می‌باشد: میزان حق بیمه = نرخ × حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا × مجموع مدت حضور در جبهه و یا مدت معالجه

ضمنا نرخ مبنای محاسبه حق بیمه در فرمول فوق برای متقاضیان مشمول شاغل در مؤسسات دولتی و یا دارای مدیریت دولتی عبارتند از:

الف- نرخ حق بیمه برای متقاضیان شاغل غیر مشمول قانون کار ۲۷ درصد می‌باشد؛

ب- نرخ حق بیمه متقاضیان شاغل مشمول قانون کار برای بازه زمانی قبل از تاریخ شمول قانون بیمه بیکاری (۶/۵/۱۳۶۶) ۲۷ درصد و برای بعد از آن ۳۰ درصد خواهد بود.

تذکر: با توجه به اینکه به محض محاسبه حق بیمه توسط سیستم، سابقه موردنظر برای بیمه‌شده جانباز تولید و بدهی مربوطه نیز همزمان برای کارگاه محل خدمت متقاضی به صورت قطعی منظور می‌شود، لذا شعب موظفند برابر مقررات نسبت به وصول حق بیمه از کارفرما اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی، پیگیری مطالبات ایجاد شده به همراه جرائم تأخیر تأدیه از سوی واحدهای اجرایی باید موردنظر قرار گیرد.

۱۵- نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور درجبهه و مدت معالجه بیمه‌شدگان جانباز و شاغل در شرکت‌ها و کارگاه‌های غیردولتی

الف- نحوه محاسبه حق بیمه مطابق فرمول مندرج در بند «۱۴» می‌باشد؛

ب- نرخ حق بیمه برای متقاضیان مشمول که در کارگاه‌های غیر دولتی مشمول قانون کار اشتغال به کار دارند برای بازه زمانی قبل و بعد از تاریخ ۶/۵/۱۳۶۶ به ترتیب ۳۰ و ۳۳ درصد می‌باشد؛

ج- نرخ حق بیمه برای تمامی متقاضیانی که در کارگاه‌های غیردولتی و غیرمشمول قانون کار اشتغال به کار دارند ۳۰ درصد خواهد بود. اضافه می‌نماید به محض محاسبه حق بیمه توسط سیستم، سابقه موردنظر برای این قبیل بیمه‌شدگان جانباز به صورت هوشمند ایجاد و حق بیمه مربوطه نیز به عنوان بدهی دولت منظور خواهد شد.

۱۶- نکاتی که لازم است درخصوص احتساب سوابق مدت حضور در جبهه/ معالجه بیمه‌شدگان جانباز موردتوجه قرار گیرد:

الف- مدت حضور در جبهه قابل پذیرش به منظور اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان شامل حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و همچنین مدتی از دوره خدمت نظام‌وظیفه است که در جبهه‌ها سپری گردیده باشد. بنابراین چنانچه بیمه‌شده جانباز تمام یا بخشی از مدت خدمت نظام‌وظیفه خود را در جبهه‌ها انجام داده باشد، سوابق موردنظر بدون پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شده جانباز قابل احتساب بوده لیکن پذیرش سوابق خارج از مدت حضور در جبهه، با رعایت ضوابط مقرر و وصول حق بیمه متعلقه امکان‌پذیر خواهد بود.

ب- کلیه دوره‌های حضور در جبهه بیمه‌شدگان جانباز مشمول صرفنظر از تاریخ مجروحیت و جانبازی (قبل و یا بعد از جانبازی) مبنای اقدام و پذیرش قرار می‌گیرد. به منظور تبیین بیشتر موضوع به ذکر یک مثال می‌پردازیم:

مثال- بیمه‌شده‌ای از تاریخ ۱۸/۱/۶۴ تا ۱۸/۱/۶۶ به مدت ۲۴ ماه خدمت نظام‌وظیفه خود را انجام داده، لیکن در بخشی از مدت مذکور و براساس تأیید نیروی اعزام کننده، به مدت ۹ ماه درجبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشته (از تاریخ ۱/۱۲/۶۴ لغایت۳۱/۳/۶۵ و از ۱/۶/۶۵ لغایت ۳۰/۱۰/۶۵)، لذا چنانچه بیمه‌شده مذکور در تاریخ ۲۵/۷/۶۵ به عنوان جانباز از سوی مرجع ذیصلاح معرفی شده باشد، در این صورت نحوه احتساب سوابق خدمت دوره‌های مذکور به شرح زیر قابل پذیرش خواهد بود:

• مدت حضور درجبهه از تاریخ ۱/۱۲/۶۴ لغایت ۳۱/۳/۶۵ و از تاریخ ۱/۶/۶۵ لغایت ۳۰/۱۰/۶۵) صرفنظر از تاریخ جانبازی) با رعایت مفاد بخش دوم این بخشنامه قابل بررسی و پذیرش خواهد بود.

• احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه (ایام خارج از حضور در جبهه) از تاریخ ۱۸/۱/۶۴ لغایت ۳۰/۱۱/۶۴ ،از ۱/۴/۶۵ لغایت ۳۱/۵/۶۵ و از ۱/۱۱/۶۵ تا تاریخ ۱۸/۱/۶۶ ، درصورت احراز شرایط (مطابق بندهای ۲ یا ۴ این بخشنامه حسب مورد) امکان‌پذیر می‌باشد.

۱۷- نحوه اقدام شعب پیرامون احتساب سوابق مورد اشاره در اجرای قوانین مربوط به بخش‌های اول و دوم بخشنامه واحدهای امور فنی بیمه‌شدگان مکلفند به هنگام مراجعه متقاضیان احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه، فرم درخواست احتساب سوابق مدت مزبور را (فرم پیوست شماره «۱») در اختیار آنان قرار داده تا پس از تکمیل و ثبت در دفتر شعبه با اخذ مدارک مرتبط و تطبیق آن با اصل (درخصوص کارت پایان خدمت) نسبت به بررسی شرایط مقرر در بندهای ۲ ،۴ و ۱۲ بخشنامه (حسب مورد) اقدام نمایند.

الف- چنانچه بیمه‌شده/ مستمریبگیر متقاضی احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه در اجرای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی باشد و شرایط مقرر در بند «۲» این بخشنامه، را احراز نماید، لازم است واحد اجرایی ذیربط نسبت به ثبت اطلاعات درخواست و تأیید آن در سیستم مکانیزه اقدام تا زمینه ایجاد سابقه موردنظر فراهم گردد.

ب- در مواردی که بیمه‌شده متقاضی احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و یا حضور داوطلبانه در جبهه در اجرای قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و قانون استفساریه قانون مذکور باشد و شرایط لازم در بند «۴» این بخشنامه را احراز نماید، لازم است واحد امور فنی بیمه‌شدگان نسبت به ثبت اطلاعات درخواست، محاسبه حق بیمه و صدور اعلامیه بدهی حسب مورد مطابق «فرم پیوست شماره ۲» (پرداخت به صورت یکجا) و یا «فرم پیوست شماره ۱/۲» (پرداخت به صورت قسطی) و تسلیم آن به بیمه‌شده اقدام نماید.

ج- در مواردی که بیمه‌شده جانباز، متقاضی احتساب مدت حضور در جبهه و یا مدت معالجه خود در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان باشد و شرایط لازم در بند «۱۲» این بخشنامه را احراز نماید، واحد امور فنی بیمه‌شدگان باید ضمن دقت در تشخیص نوع دستگاه محل اشتغال بیمه‌شده از حیث دولتی/ دارای مدیریت دولتی و یا غیر دولتی نسبت به ثبت اطلاعات درخواست و گواهی‌های مربوطه و تأیید آن در سیستم مکانیزه اقدام تا زمینه ایجاد سابقه موردنظر و همچنین تولید بدهی مربوطه و پیگیری آن فراهم شود.

تذکر ۱: با توجه به اینکه مقرر است متناسب با درخواست تکمیل شده از سوی بیمه‌شده، اعلامیه بدهی در یک مرحله (اعم از پرداخت یکجا و یا اقساط) صادر و انجام پذیرد، لذا ضرورت دارد تا از این پس واحدهای اجرایی با دقت به این امر صرفا نسبت به صدور یک اعلامیه بدهی (فرم‌های پیوست شماره ۲ و یا ۱/۲- حسب مورد) اقدام نمایند.

تذکر ۲: واحد اجرایی ذیربط باید مراتب پذیرش و یا عدم پذیرش سابقه موردنظر هریک از مراحل یاد شده (قسمت‌های الف، ب و ج) را مطابق «فرم‌های پیوست شماره ۳ و ۱/۳» (حسب مورد) به متقاضی اعلام نماید. ۳۱ ۳۲ استرداد حق بیمه‌های پرداختی

بخش سوم- استرداد حق بیمه‌های پرداختی

۱۸- نحوه استرداد حق بیمه پرداختی (سهم بیمه‌شده) مدت خدمت نظام‌وظیفه مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی

در اجرای بند ۴-۲ یکهزار وششصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۲۰/۸/۹۴ هیئت مدیره سازمان مبنی بر کاهش دعاوی شاکیان در دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به نظریه شماره ۹۲۱/۹۲/۷۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۴ شورای حقوقی، نظر به اینکه برخی بیمه‌شدگان قبل از فراهم‌شدن اجرای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی در فاصله زمانی ۱۴/۶/۸۵ تا تاریخ ۲۷/۴/۹۱ براساس ضوابط وقت اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه بابت مدت خدمت نظام‌وظیفه خود (اعم از اقساط یا پرداخت یکجا) نمودهاند، لذا صرفنظر از ایجاد یا عدم ایجاد سابقه موردنظر در سیستم مکانیزه مربوط، حسب تصمیمات متخذه واحدهای اجرایی مکلف خواهند بود تا در صورت ارائه تقاضا از سوی مشمولین یاد شده و احراز شرایط لازم در ماده ۹۵ قانون (موضوع بند ۲ این بخشنامه)، نسبت به بازپرداخت حق بیمه‌های دریافت شده در وجه متقاضی با رعایت ترتیب مراحل زیر اقدام نمایند:

الف- اخذ درخواست از متقاضی «طبق فرم پیوست شماره ۴» توسط آخرین شعبه؛

ب- بررسی احراز شرایط مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و انجام کلیه مراحل آن از طریق سیستم مکانیزه مربوط (تا قبل از تأیید مسئول فنی) توسط شعبه مذکور؛

تذکر۱: با توجه به اینکه در صورت اعمال کلید تأیید مسئول فنی سابقه موردنظر در سیستم تولید می‌شود، لذا ضروری است به جهت جلوگیری از ایجاد سابقه مضاعف از تولید سابقه در این مرحله خودداری شود.

ج- در صورت احراز شرایط مقرر و تأیید سوابق پرداخت حق بیمه قابل قبول و مؤثر توسط مسئول نام نویسی و حساب‌های انفرادی لازم است حسب مورد به شرح زیر اقدام شود:

• چنانچه شعبه دریافت‌کننده حق بیمه سربازی با شعبه محل ارائه درخواست یکسان باشد، واحد امور فنی بیمه‌شدگان باید نسبت به ثبت درخواست مذکور، اصلاح سابقه ایجادشده از طریق سیستم مکانیزه و همچنین بازپرداخت حق بیمه دریافت‌شده به متقاضی اقدام نماید.

• چنانچه شعبه دریافت‌کننده حق بیمه سربازی غیر از شعبه محل ارائه درخواست باشد، در این صورت لازم است واحد امور فنی بیمه‌شدگان مراتب را به انضمام پرونده فنی بیمه‌شده «طبق فرم پیوست شماره ۵» به شعبه ذیربط منعکس تا ضمن مسترد نمودن حق بیمه دریافت شده از متقاضی و اصلاح سابقه موردنظر (با هماهنگی واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی) نتیجه را با اعاده پرونده فنی به شعبه درخواست‌کننده اعلام نماید. ضمنا ضروری است شعبه محل ارائه تقاضا پس از وصول پرونده نسبت به استعلام مکانیزه سوابق از شعبه مربوطه اقدام نماید.

د- پس از تحقق مراتب فوق مبنی بر بازپرداخت حق بیمه‌های دریافتی و اصلاح سابقه متقاضی، واحد امور فنی بیمه‌شدگان شعبه محل تقاضا که قبلاً نسبت به انجام مراحل مربوط در سیستم مکانیزه مشمولین ماده ۹۵ قانون نموده، باید با اعمال کلید «تأیید مسئول فنی‌» اقدام به تولید سابقه مدت خدمت نظام‌وظیفه در اجرای ماده قانونی مذکور نماید.

تذکر ۲: سیستم مکانیزه بازپرداخت حق بیمه متقاضیان موصوف با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به‌گونه‌ای طراحی شده که مبلغ قابل برگشت توسط سیستم محاسبه و تعیین می‌گردد، لذا باید ترتیبی اتخاذ شود تا واحد امور فنی بیمه‌شدگان نسبت به انجام امور یاد شده صرفاً از طریق سیستم مربوطه اقدام نمایند.

تذکر ۳: برای آن دسته از متقاضیان مشمول ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی که وضعیت آنان با شرح پیشگفت منطبق می‌باشد اما در زمان ارائه تقاضای استرداد حق بیمه در زمره مستمریبگیران سازمان قرار دارند، چنانچه سابقه موردنظر قبال مبنای ارائه تعهدات بلند مدت قرار گرفته باشد، اصلاح نوع سابقه خدمت نظام‌وظیفه به ماده ۹۵ قانون مدنظر نبوده، لذا بر همین اساس باید نسبت به بررسی احراز شرایط قانونی متقاضیان و همچنین بازپرداخت حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه به صورت غیرمکانیزه اقدام شود. ضمنا بررسی درخواست و احراز شرایط قانونی و اعلام آن به شعبه دریافت کننده حق بیمه سربازی (در صورتی‌که شعبه مزبور غیر از شعبه محل ارائه درخواست باشد)، توسط واحد امور فنی بیمه‌شدگان شعبه پرداخت‌کننده مستمری صورت می‌گیرد لیکن بازپرداخت حق بیمه دریافتی لزوما توسط شعبه دریافت‌کننده حق بیمه مدت خدمت نظام‌وظیفه انجام خواهد شد.

تذکر ۴: با توجه به اینکه اجرای قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق… و قانون استفساریه آن علاوه بر امکان احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه، مدت حضور در جبهه بیمه‌شدگان را نیز شامل می‌شود در حالیکه ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی صرفا امکان پذیرش مدت خدمت نظام‌وظیفه بیمه‌شدگان مشمول را مجاز دانسته، لذا مسئولین ذیربط در شعب باید به هنگام بررسی تقاضای استرداد حق بیمه به این امر توجه و از بازپرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه مشمولین مورد اشاره خودداری نمایند. 

۳۶ ۱۹- بازپرداخت حق بیمه‌های دریافتی (سهم بیمه‌شده) مشمولین قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و قانون استفساریه قانون مزبور در مواردی که منجر به تولید سابقه نشده است از آنجاییکه ایجاد سابقه و ارائه تعهدات قانونی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت‌های مقرر می‌باشد لذا در مواردی که متقاضیان احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه پس از ارائه درخواست و صدور اعلامیه بدهی اقدام به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت‌های تعیین شده (به طور یکجا یا اقساط) نمی‌نمایند با توجه به عدم تولید سابقه، چنانچه متقاضی (اعم از بیمه‌شده/ مستمری‌بگیر) تمایل به ارائه درخواست جدید به منظور تجدید محاسبه و پرداخت حق بیمه نداشته باشد و تقاضای انصراف از درخواست احتساب سوابق و استرداد حق بیمه‌های پرداختی را با تکمیل «فرم پیوست شماره ۶» و قبول شرایط مندرج در آن را داشته باشد، واحدهای اجرایی مکلفند در صورت اطمینان از عدم تولید سابقه، نسبت به مسترد نمودن حق بیمه‌های پرداختی سهم بیمه‌شده در وجه متقاضی اقدام نمایند. بدیهی است پس از تحقق این امر، اصلاح حق بیمه سهم دولت نیز در سیستم مکانیزه مربوط اعمال خواهد شد.

۲۰- بازپرداخت حق بیمه دریافتی (سهم بیمه‌شده) مدت حضور در جبهه مشمولین قانون تسهیلات استخدامی و اجتامعی جانبازان انقلاب اسلامی چنانچه بیمه‌شده جانباز در زمان ارائه تقاضای احتساب مدت حضور در جبهه (موضوع قانون یاد شده) مستندات لازم از جمله گواهی‌های مراجع ذیصلاح مجاز در خصوص وضعیت جانبازی و مدت حضور در جبهه خود را به شعبه ارائه ننماید و واحد اجرایی ذیربط بر همین اساس اقدام به محاسبه و وصول حق بیمه متعلقه بابت سوابق مدت حضور در جبهه نموده باشد، در صورت ارائه درخواست به همراه مدارک یاد شده و احراز شرایط مقرر در بند «۱۲» بخشنامه، بازپرداخت حق بیمه‌‌های دریافتی (صرفاً بابت مدت حضور در جبهه) در وجه بیمه‌شده جانباز بلامانع خواهد بود. ضمناً به منظور احتساب سوابق دوره موردنظر لازم است با توجه به درخواست ارائه شده از سوی متقاضی نسبت به انجام تشریفات مقرر در بخش دوم این بخشنامه اقدام شود.

بخش چهارم- سایر موارد

۲۱- نظر به اینکه درخواست احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه در اجرای قوانین مرتبط و همچنین نحوه پرداخت حق بیمه (به صورت یکجا یا اقساط) در قالب «فرم پیوست شماره یک» تجمیع گردیده لذا واحدهای اجرایی مکلفند پس از دریافت درخواست احتساب سوابق مزبور با دقت نظر نسبت به بررسی همهجانبه وضعیت بیمه‌شدگان متقاضی و تطبیق آن با ضوابط و مقررات قانونی مورد عمل (حسب مورد) اقدام لازم و متناسب را معمول نمایند.

۲۲- در مواردی که افراد پس از پایان خدمت نظام‌وظیفه در ردیف بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند و متقاضی احتساب سوابق مدت مذکور باشند و پس از بررسی‌های لازم مشخص گردد که در طول دوره خدمت به اعتبار اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند، هرچند براساس قوانین اختصاصی نیروهای مسلح سربازان وظیفه جزء پرسنل نیروهای مزبور تلقی می‌شوند لیکن با توجه به اینکه این قبیل افراد عموما در مدت خدمت نظام‌وظیفه فاقد سابقه پرداخت کسور نزد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح می‌باشند، بر همین اساس و به منظور مساعدت به بیمه‌شدگان موصوف، حسب تصمیمات متخذه مقرر شد حق بیمه‌های پرداختی آنان در دوره موردنظر نزد سازمان تنفیذ گردد. ضمناً از این پس لازم است در این قبیل موارد نسبت به احتساب سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و یا حضور در جبهه متقاضیان (به کسر ایام مشمول قانون تأمین اجتماعی) برابر مقررات اقدام شود.

۲۳- در مواردی که بیمه‌شده در زمان حیات اقدام به ارائه درخواست احتساب سابقه خدمت نظام‌وظیفه نموده و در مدت اعتبار درخواست (سه ماه) فوت نماید، چنانچه بازماندگان بیمه‌شده پس از انقضاء مهلت مذکور به شعبه مراجعه و متقاضی بهرهمندی از سوابق مذکور باشند، لازم است نظر به اداره کل امور پرونده این قبیل بیمه‌شدگان جهت بررسی و اظهار فنی بیمه‌شدگان ارسال گردد. بدیهی است درصورت مراجعه بازماندگان بیمه‌شده در مهلت یاد شده، ادامه و انجام تشریفات مقرر (محاسبه و تسلیم اعلامیه بدهی) بلامانع خواهد بود.

۲۴- چنانچه بیمه‌شدگان متقاضی احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه (بیمه‌شده عادی و یا جانباز) در طول مدت موردنظر دارای سابقه پرداخت کسور نزد سایر صندوق‌های بازنشستگی ازجمله صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باشند، موضوع پذیرش سوابق موردبحث در اجرای قوانین موضوعه و مندرج در این بخشنامه منتفی بوده و در این ارتباط مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ملاک اقدام خواهد بود.

تذکر: چنانچه بیمه‌شدگان موصوف (کادر سابق نیروهای مسلح) اساسا تمایلی به انتقال سوابق موردنظر در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال نزد سازمان نداشته باشند درصورت ارائه درخواست و تعهد لازم، واحدهای اجرایی مجاز خواهند بود نسبت به احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه (حداکثر دو سال تمام) که تعیین شروع و پایان آن برعهده مراجع ذیصلاح خواهد بود اقدام نمایند.

۲۵- کدهای مالی مرتبط با قوانین مورد اشاره در این بخشنامه شامل موارد زیر است.

کد حساب ۶۱۵۲ با عنوان «۷ %حق بیمه سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه‌شدگان مشمول» کد حساب ۶۱۵۳ با عنوان «۲۳ % حق بیمه سهم دولت بابت سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول» کد حساب ۶۱۳۰۰۰۶۱۵۲ با عنوان «حق بیمه سربازی سهم دولت» (مخصوص اداره کل امور مالی) کد حساب ۳۳۶۲۰۰۰۰۲۴ با عنوان «بدهی دولت- ۲۳ %حق بیمه سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه‌» (مخصوص اداره کل امور مالی) کد حساب ۶۱۷۳۰۰۰۰۰۱ با عنوان «حق بیمه ایام خدمت در جبهه و معالجه جانبازان شاغل در کارگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی» کد حساب ۶۱۷۳۰۰۰۰۲ با عنوان «حق بیمه ایام خدمت در جبهه و معالجه جانبازان شاغل در کارگاه‌های غیر دولتی‌» کد حساب ۳۳۶۲۰۰۰۰۰۷ با عنوان «بدهی دولت- حق بیمه جانبازان (جبهه/ معالجه)» (مخصوص اداره کل امور مالی) کد حساب تعدیل سنواتی ۶۱۹۹۶۱۵۲۰۰ تحت عنوان «استرداد حق بیمه سربازی مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی».

۲۶- کدهای نوع سابقه موضوع این بخشنامه عبارتند از: کد «۱۵» با عنوان خدمت نظام‌وظیفه مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی، کد «۴۰» با عنوان سابقه خدمت سربازی/ جبهه، کد «۶۲» با عنوان سابقه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز.

۲۷- لازم به ذکر است آن بخش از مفاد بخشنامه که مستلزم تغییرات سیستمی می‌باشد، پس از ارسال نگارش مربوطه و عملیاتی شدن آن در شعب قابلیت اجرا خواهد داشت.

۲۸- این بخشنامه ضمن بازنگری در مفاد بخشنامه‌های شماره ۵۶۶ فنی مورخ ۱۰/۱۲/۶۶ ،۶ مشترک فنی و درآمد مورخ ۱۸/۵/۸۴ ،۱/۶ مشترک فنی و درآمد مورخ ۱۴/۱/۹۰ ،۲/۶ مشترک فنی و درآمد مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ و دستورهای اداری شماره ؛ ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۷۵ ،۱۳۸۵۷ مورخ ۲۸/۱/۹۰ ،۳۹۷۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۴/۹۱ ،۱۱۰۵۸/۹۴/۱۰۰۰ مورخ۱۹/۱۰/۹۴ ،۴۳۰۲/۹۴/۵۰۱۰ مورخ ۳/۱۲/۶۵۷۹۰،۹۴/ ۵۰۰۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ ،۱۱۱۶۰۸/۵۰۰۰ مورخ۲۱/۱۲/۸۴ ،۵۷۹۷۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۰۴۲۷۶،۸۵/۵۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵۸۸۴،۸۵/۵۰۰۰ ۴۲ مورخ ۱۷/۹/۸۶ ،۱۲۱۹۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۲/۸۷ ،۱۸۴۴/۵۰۱۰ مورخ ۸/۱۰/۸۷ ،۲۶۷/۱۰۰۰/۲۱۹۴۳۴ مورخ ۲۸/۱۰/۸۷ ، ۱۱۴۴۹/۵۰۱۰ مورخ ۲۱/۹/۸۹ ،۱۷۳۱۴/ ۵۰۱۰ مورخ ۷/۶/۹۰ ،۷۲۰/۹۱/۵۰۱۰ مورخ ۲/۳/۹۱ ، ۳۷۴۳/۹۳/۵۰۱۰ مورخ ۵/۱۱/۹۳ و همچنین اظهارنظرهای اعلام‌شده طی شماره‌های ۱۶۸۴۸ مورخ ۱۸/۵/۹۰ ،۱۸۷۴/۹۱/۵۰۱۰ مورخ ۱۶/۵/۹۱ ، ۴۶۱۴/۹۱/۵۰۱۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ ،۴۵۲۸/۹۲/۵۰۱۰ مورخ ۶/۱۲/۹۲ و ۳۹۱۷/۹۴/۵۰۱۰ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ تهیه شده که از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه‌ها و دستورهای اداری مذکور می‌گردد. 

فرم‌ها

فرم پیوست شماره ۱

فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه

ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی……………….. 

با سلام

احتراماً، اینجانب……………….. به شماره بیمه ………………..که در زمره بیمه‌شدگان اجباری / غیر اجباری با وضعیت عادی / جانباز مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار دارم، متقاضی احتساب سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه / مدت حضور در جبهه می‌باشم. در اجرای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی:

• مدت خدمت نظام‌وظیفه از تاریخ ……………….. لغایت ……………….. (طبق تصویر کارت پایان خدمت پیوست)

• دوره اشتغال و سابقه پرداخت حق بیمه قبل از سربازی از تاریخ …………… لغایت …………… نزد شعبه …… 

•دوره اشتغال و سابقه پرداخت حق بیمه بعد از سربازی از تاریخ …………… لغایت …………… نزد شعبه……

• مدت خدمت نظام‌وظیفه و همچنین سوابق پرداخت حق بیمه مربوط به قبل از تاریخ ۷/۵/۸۵ می‌باشد.

در اجرای قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۸۳ و قانون استفساریه قانون مزبور مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی:

• مدت خدمت نظام‌وظیفه از تاریخ …………… لغایت …………… (طبق تصویر کارت پایان خدمت پیوست)

• مدت حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل از تاریخ …………… لغایت …………… (طبق گواهی پیوست صادره از سوی مراجع ذیصلاح) نحوه پرداخت حق بیمه: به طور یکجا به طور اقساط ماهانه در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی:

• با توجه به وضعیت جانبازی (طبق گواهی پیوست صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران)

• مدت حضور در جبهه از تاریخ ………….. لغایت ……… (طبق گواهی پیوست صادره از سوی مراجع ذیصالح)

• مدت معالجه از تاریخ …………… لغایت …………… (طبق گواهی پیوست صادره از سوی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران)

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون پذیرش سوابق مذکور برابر مقررات قانونی مورد عمل اقدام نمایند.

ضمناً با آگاهی کامل از قوانین و مقررات مندرج در ظهر این درخواست، متعهد میشوم حداکر به مدت ۳ ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه شعبه شخصاً با مراجعه به شعبه نسبت به پیگیری درخواست و انجام ترشیفات مقرر (ازجمله دریافت اعلامیه بدهی/اعلامیه اقساط و پرداخت آن در مهلت‌های تعیین شده) اقدام نظر موکول به تسلیم درخواست جدید و نمایم درغیراینصورت درخواست فوق ملغی و احتساب سوابق مورد تجدید محاسبه با رعایت مقررات مربوطه خواهد بود.

نام و نام خانوادگی و امضاء متقاضی: ……………….. 

نشانی: ………………………………………………………………………………………..

تلفن تماس:………………………………… 

شماره و تاریخ ثبت تقاضا در دفرت شعبه: …………………………

فرم پیوست شماره ۱ 

اطلاعات مربوط به درخواست احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه

۱- بررسی سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان (عادی و جانباز) در اجرای قوانین موضوعه که در زیر به آن اشاره می‌شود، مستلزم ارائه درخواست ازسوی متقاضی به شعبه ذیربط سازمان نظر نزد سایر صندوق‌های تأمین اجتماعی و احراز شرایط مقرر (ازجمله عدم سابقه پرداخت کسور در دوره مورد بازنشستگی) می‌باشد.

۲- به موجب ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و با توجه به قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی، افرادی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور)۷/۵/۱۳۸۵ (در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام‌وظیفه مجدداً در مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال یافته و مبادرت به تداوم بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده باشند، چنانچه مراحل یاد شده تماماً قبل از تاریخ ۷/۵/۱۳۸۵ انجام پذیرفته باشد، دراینصورت متقاضیان موصوف صرف‌نظر از رابطه بیمه‌پردازی در تاریخ تقاضا، مشمول ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی بوده و از پرداخت حق بیمه دوره سربازی معاف می‌باشند (توضیح اینکه احتساب مدت حضور در جبهه براساس این ماده قانونی امکان‌پذیر نبوده و صرفاً ناظر بر مدت خدمت نظام‌وظیفه خواهد بود)

۳- به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۸۳ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسامی، مدت خدمت نظام‌وظیفه یا حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل مشمولانی که حداقل دارای دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند و در زمان ارائه تقاضا در زمره بیمه‌شدگان قرار دارند با پرداخت حق بیمه متعلقه قابل احتساب خواهد بود که نحوه محاسبه و تعیین حق بیمه مقرر به صورت زیر می‌باشد که آن سهم بیمه‌شده و سهم دولت است.

 ۳۰ × % مدت × میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا = میزان حق بیمه متعلقه

ضمناً امکان پرداخت حق بیمه برای این قبیل بیمه‌شدگان مشمول به انتخاب متقاضی به طور یکجا و یا اقساط ماهانه (حداکر در ۱۲ قسط) فراهم می‌باشد که در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت‌های نظر منوط به ارائه درخواست جدید و تجدید محاسبه (رصفاً بابت اقساط تعیین شده، احتساب سوابق مورد پرداخت‌نشده یا پرداختی در خارج از مهلت) با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.

۴- به استناد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی، پذیرش مدت حضور در جبهه و یا مدت معالجه کلیه بیمه شدگان جانباز شاغل در دستگاه‌ها و کارگاه‌های دولتی/ دارای مدیریت دولتی و یا غیردولتی امکان‌پذیر می‌باشد که نحوه محاسبه حق بیمه به روش زیر خواهد بود:

(نرخ مورد عمل × حقوق و مزایای مشمول کرس حق بیمه در زمان تقاضا × مجموع مدت حضور در جبهه و یا مدت معالجه) = میزان حق بیمه نظر برای بیمه‌شدگان جانباز شاغل در

ضمناً پرداخت حق بیمه متعلقه ناشی از احتساب سوابق دوره‌های مورد دستگاه‌های دولتی / دارای مدیریت دولتی / و غیردولتی حسب مورد بر عهده دستگاه‌های مربوطه و یا دولت بوده و از این حیث فرد جانباز درهرحال از پرداخت حق بیمه سوابق مورد اشاره معاف می‌باشد. 

 فرم پیوست شماره ۲

شماره: ………………… تاریخ: …………………. 

اعلامیه بدهی خدمت نظام‌وظیفه / حضور داوطلبانه در جبهه

خانم / آقای……………………….. بیمه‌شده شماره: ………………..

نشانی: …………………………………………………. 

با سلام

عطف به درخواست وارده به شماره ……………………مورخ………….. نظر به طور یکجا به آگاهی میرساند: مبنی بر تمایل به پرداخت حق بیمه سوابق مورد برابر بررسی‌های به عمل آمده از مدارک ارسالی و در اجرای ماده «۳» آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده «۱۴» قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸/۴/۸۴ هیئت وزیران، حق بیمه متعلقه جنابعالی بابت پذیرش مدت خدمت نظام‌وظیفه از تاریخ …………….. لغایت …………….. به مدت …… ماه و …… روز و همچنین مدت حضور داوطلبانه در جبهه از تاریخ …………….. لغایت…………….. به مدت …… ماه و …… روز به مبلغ……………………….ریال می‌باشد که به منظور احتساب سوابق دوره مذکور خواهشمند است حداکرث تا پایان ماه بعد از تسلیم این اعلامیه با مراجعه به شعبه جهت دریافت برگ پرداخت حق بیمه و واریز مبلغ آن به حساب شماره ………………………………… این شعبه نزد بانک مربوطه اقدام نمایید. 

تذکر: پذیرش سوابق مذکور منوط به پرداخت حق بیمه متعلقه در مهلت مقرر یاد شده می‌باشد. نظر براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق درغیراینصورت احتساب سوابق مورد بیمه طبق ضوابط و مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

شعبه

رئیس         مسئول امور فنی بیمه‌شدگان

 

ابلاغ:

فرم پیوست شماره ۱/۲

شماره: ………………… تاریخ: …………………. 

اعلامیه تقسیط بدهی حق بیمه سهم بیمه‌شده

خانم / آقای……………………….. بیمه‌شده شماره: ……………………. 

نشانی: ……………………………………………………………………….

با سلام

عطف به درخواست وارده به شماره …………………….. مورخ …………… مبنی بر تمایل به پرداخت حق بیمه سوابق مورد نظر به طور اقساط به آگاهی می‌رساند:

برابر بررسی‌های به عمل آمده از مدارک ارسالی و در اجرای ماده «۳» آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده «۱۴» قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸/۴/۸۴ هیئت وزیران، حق بیمه متعلقه جنابعالی بابت پذیرش مدت خدمت نظام‌وظیفه از تاریخ …………… لغایت …………… به مدت …… ماه و …… روز و همچنین مدت حضور داوطلبانه در جبهه از تاریخ …………… لغایت…………… به مدت …… ماه و …… روز به مبلغ …………………………. ریال می‌باشد که به منظور احتساب سوابق دوره مذکور خواهشمند است نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه (در …….. قسط ماهانه) مطابق مهلت و مبالغ تعیین‌شده در جدول زیر اقدام نمایند.

جدول

توجه ۱: بیمه‌شده باید با توجه به تقسیط انجام گرفته و براساس برگ پرداخت‌های اقساط که تسلیم می‌گردد، نسبت به پرداخت آن در مهلت‌های تعیین شده ماهانه اقدام نماید.

توجه ۲: پذیرش سوابق مزبور و بهرهمندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان منوط به پرداخت کامل نظر حق بیمه در مهلت‌های تعیین شده خواهد بود. درغیراینصورت احتساب سوابق مورد براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق بیمه (صرفاً بابت اقساط پرداختنشده یا پرداختی در خارج از مهلت) با رعایت ضوابط مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.

شعبه رئیس مسئول امور فنی بیمه‌شدگان ابلاغ 

فرم پیوست شماره ۳

شماره: ………………… تاریخ: ………………….

پذیرش سوابق

خانم /آقای……………………….. بیمه‌شده شماره: ……………………..

نشانی: ………………………………………………………………………. 

با سلام 

در ارتباط با درخواست شماره …………………….. مورخ …………… اعلام میدارد:

۱- در اجرای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه شما از تاریخ…………… لغایت …………… (به مدت …… ماه…… روز) به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه مورد پذیرش قرار گرفته و به لحاظ استفاده از مزایای مقرر قانونی معتر می‌باشد.

۲- در اجرای قانون اصاح تبره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبره به آن مصوب ۳۰/۱/۸۳ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسامی، نظر به اینکه جنابعالی حق بیمه متعلقه بابت مدت خدمت نظام‌وظیفه از تاریخ…………… لغایت …………… (به مدت …… ماه و …… روز) و همچنین مدت حضور داوطلبانه در جبهه‌های نرد حق علیه باطل از تاریخ …………… لغایت …………… (به مدت …… ماه و …… روز) را برابر مقررات و در مهلت تعیین شده پرداخت نمودهاید، لذا سوابق مدت مذکور به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه محسوب گردیده و به لحاظ استفاده از مزایای مقرر قانونی معتر می‌باشد.

۳- در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسامی، سوابق مدت حضور در جبهه از تاریخ …………… لغایت …………… (به مدت …… ماه و …… روز) و مدت معالجه از تاریخ…………… لغایت …………… (به مدت …… ماه و ….. روز) به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه محسوب گردیده و به لحاظ استفاده از مزایای مقرر قانونی معتبر می‌باشد.

شعبه

رئیس               مسئول امور فنی بیمه‌شدگان

 

فرم پیوست شماره ۱/۳

شماره: ………………… تاریخ: ………………….

عدم پذیرش سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه / مدت حضور داوطلبانه در جبهه

خانم /آقای……………………….. بیمه‌شده شماره: ……………………. نشانی: ……………………………………………………………………….

با سلام

پیرو اعلامیه شماره ………………….. مورخ …………… اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه برابر مقررات مربوط، درخصوص پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام مقتضی نظر براساس تقاضای مجدد و توسط جنابعالی صورت نگرفته است، لذا پذیرش سوابق مورد تجدید محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مقرر امکان‌پذیر خواهد بود.

شعبه

رئیس              مسئول امور فنی بیمه‌شدگان

فرم پیوست شماره ۴

فرم درخواست استرداد وجوه حق بیمه پرداختی مشمولین ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی

ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی: ……………….. 

با سلام

با عنایت به اینکه اینجانب…………………………………………….. بیمه‌شده شماره………………….. مستمری‌بگیر شماره………………….. طبق تصویر کارت پیوست، خدمت نظام‌وظیفه خود را از تاریخ…………… لغایت…………… به پایان رسانیدهام و همچنین قبل و بعد از خدمت سربازی به اعتبار اشتغال در کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد شعب سازمان تأمین اجتماعی می‌باشم و ازطرفی شرایط فوق تماماً قبل از تاریخ ۷/۵/۸۵ محقق گردیده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه در اجرای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی، نسبت به مسترد نمودن حق بیمه‌های پرداختی که قبلاً نزد شعبه ……………….. صورت پذیرفته، اقدام نمایند.

نام و نام خانوادگی و امضاء متقاضی: ………….. 

نشانی: …………………………….تلفن تماس: …………… 

شماره و تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه: ………………………………… 

فرم پیوست شماره ۵

استرداد حق بیمه سربازی خانم /آقای: ……………………….. به شماره بیمه: …………………. 

شعبه: ……………..

با سلام در اجرای بخش پایانی قسمت «ج‌» زیر بند «۱۸ »بخشنامه شماره ۱۵ مشرک فنی و درآمد به پیوست یک جلد پرونده فنی حاوی ……… منضم به درخواست اسرداد حق بیمه پرداختی نامبرده ارسال و اعلام می‌دارد:

با توجه به بررسی به عمل آمده و احراز شرایط ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی، خواهشمند است دستور فرمایید برابر مقررات نسبت به مسرد نمودن حق بیمه‌های پرداختی وی بابت نظر اقدام و نتیجه را با اعاده پرونده دوره خدمت نظام‌وظیفه و همچنین اصاح سابقه مورد به این شعبه اعلام تا امکان ثبت سوابق دوره خدمت نامرده در اجرای ماده قانونی یاد شده فراهم گردد.

شعبه

رئیس        مسئول امور فنی بیمه‌شدگان 

فرم پیوست شماره ۶

فرم درخواست انصراف از احتساب سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و مدت حضور داوطلبانه در جبهه بیمه‌شدگان و استرداد وجوه حق بیمه پرداختی

ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی: ……………….

با سلام

اینجانب………………………..بیمه‌شده / مستمریبگیر شماره ………………….. و شماره ملی ………………….. تقاضای انراف از پذیرش سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و یا حضور داوطلبانه در جبهه‌های نرد حق علیه باطل و همچنین اسرداد وجوه حق بیمه پرداختی خود نزد آن شعبه را دارم. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول نمایند.

ضمناً متعهد میگردم چنانچه مجدداً متقاضی احتساب سابقه مدت مذکور و برخورداری از مزایای قانونی ناشی از آن باشم در صورت احراز سایر شرایط، نسبت به ارائه درخواست جدید و پرداخت حق بیمه مقرر که برابر مقررات توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه خواهد گردید، اقدام نمایم.

نام و نام خانوادگی بیمه‌شده / مستمریبگیر ………… 

امضاء و اثر انگشت

نشانی: ……………………… تلفن تماس: …………………………

شماره و تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه: ………………………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام