کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

کمک هزینه بارداری تأمین اجتماعی

کمک هزینه بارداری تأمین اجتماعی

۱- در ایام بارداری، به بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد طبق شرایطی غرامت دستمزد پرداخت می‌شود. (بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی)

۲- بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه ۶۰ روز را داشته باشد می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می‌باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت می شود. (ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی)

۳- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی و در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند، لذا کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان اختیاری قابل پرداخت نیست. (دادنامه های شماره ۶۳۴ الی ۶۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و بند ۱۲ بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه‌شدگان)

قوانین

۱ ۱۳۵۴/۴/۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/‍۰۴/‍۰۳ مجلس شورای ملی
۲ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹‍۰) مصوب ۱۳۸۹/۱‍۰/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقررات

۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ بخشنامه شماره ۶۸‍۰ فنی در خصوص بیمه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان (بخشنامه شماره ۱۱۲۲۸/ ۹۶/ ۱‍۰‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۶/۱‍۰/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی)
۲ ۱۳۹۷/۶/۱۷ بخشنامه شماره ۶۸۱ فنی در خصوص بیمه راکبین و نمایندگی‌های پیک موتوری (بخشنامه شماره ۶۸۷۲/ ۹۷/ ۱‍۰‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۶/۱۷ سازمان تأمین اجتماعی)
۳ ۱۳۹۷/۶/۱۷ بخشنامه شماره ۶۸۲ فنی در خصوص بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات (بخشنامه شماره ۶۸۷۱/ ۹۷/ ۱‍۰‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۶/۱۷ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی)
۴ ۱۳۹۷/۶/۳۱ بخشنامه شماره ۶۸۳ فنی در خصوص بیمه شاغلین شرکت‌های کسب و کار در فضای مجازی (بخشنامه شماره ۷۲۴۲/ ۹۷/ ۱‍۰‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۶/۳۱ سازمان تأمین اجتماعی)
۵ ۱۳۹۹/۳/۱۹ بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه‌شدگان (بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۲۰۹۵ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۹ مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی)

رأی هیات عمومی

۱ ۱۳۹۸/۹/۳۰ رأی وحدت رویه شماره ۹۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «شرایط الزام به پرداخت «کمک بارداری» طبق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی»

آراء هیات های تخصصی

۱ ۱۳۹۸/۹/۳۰ رای شماره ۶۳۴ تا ۶۳۷ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۹/۳‍۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری     شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً با توجه به منشأ قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق بعمل آمده است و ثالثاً پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری و ازدواج از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند
۲ ۱۳۹۸/۹/۳۰ رای شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۹/۳‍۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری     شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً باتوجه به منشاء قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق بعمل آمده است. پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند

عناوین خواسته و رای صحیح

ردیف عنوان خواسته رای صحیح
۱ الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن) حکم به ورود
۲ الزام به پرداخت کمک بارداری ( بیمه شده زن، بیمه اختیاری) حکم به رد
۳ الزام به پرداخت کمک بارداری ( بیمه شده زن، اشتغال به کار) حکم به رد
۴ الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن، بیمه حرف و مشاغل آزاد) حکم به رد
۵ الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن، فقدان شرط ۶۰ بیمه پردازی) حکم به رد
۶ الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن، بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات) حکم به رد
۷ الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن، بیمه شاغلین شرکت‌های کسب و کار در فضای مجازی) حکم به رد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام