کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

طرح شرایط عمومی انتصاب مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح شرایط عمومی انتصاب مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۶نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

اهمیت انتخاب و انتصاب مدیران در یک نظام مدیریتی بر همگان آشکار است. این موضوع بالاخص در نظام جمهوری اسلامی ایران که عملکرد و کارآمدی مدیران و مسئولان با نظام سیاسی نیز ارتباط می‌یابد از حساسیت ویژه‌تری برخوردار می‌شود.

لذا علاوه بر احراز شایستگی و صلاحیتهای کلی که برای همه پرسنل و نیروهای شاغل در ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد، طی سالهای متمادی، برای اطمینان از انتخاب و انتصاب مدیران کارآمد، شایسته و توانمند، قوانین و دستورالعملهایی توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اداری و هیات وزیران به تصویب رسیده است.

از جمله در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب مجلس شورای اسلامی)، و همچنین دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری براساس تکلیف ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری)، “شرایط عمومی و اختصاصی ” پست‌های “مدیران حرفه‌ای” که “شامل تمامی عناوین سمت‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی” مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، “به استثناء سمت‌های مدیریت سیاسی، موضوع ماده ۷۱ قانون مذکور و همترازان آنان” است تصویب شده که شامل چهار گروه ذیل می‌باشد:

الف- مدیران ارشد
ب- مدیران میانی: “مدیران کل و معاونین آنان”، معاونین سازمان ها، موسسات دولتی و مراکز مستقل و سمت‌های مدیریتی همسطح آنها
ج- مدیران پایه: “روسای ادارات”، روسای گروهها و سمت‌های مدیریتی همسطح آنها
د- مدیران عملیاتی: “مدیران” واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاه های اجرایی نظیر “مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای و مراکز نگهداری معلولین”

همچنین براساس “دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران” (مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری)، و آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت “شهردار” (تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیات وزیران)؛ شرایط عمومی و اختصاصی کلیه سطوح مدیریتی در کشور از “مدیرکل تا فرماندار و شهردار و بخشدار و سطوح پایین‌تر” تعیین و تصویب شده است لیکن برای “سطوح مدیریتی بالاتر از مدیرکل و فرماندار”، هیچگونه شرایط عمومی و اختصاصی تصویب نشده است.

درنتیجه “عدم وجود قانون”برای تعریف و تعیین شرایط عمومی و اختصاصی این سطح مدیریتی ممکن است افرادی بعنوان”معاون وزیر، استاندار، وزیر، معاون رئیس جمهور و سایر مقامات همتراز” منصوب گردند که فاقد شرایط اولیه انتصاب حتی در سطح مدیریتی پایین‌تر (مدیرکل، فرماندار،…) باشند که این موضوع علاوه بر اینکه “خلاف عدالت” است موجبات انتصاب افراد “فاقد هرگونه تجربه و کارآمدی”، و بعضا صرفا “براساس رابطه و ملاحظات شخصی و رفاقتی و ضد شایستهسالاری” را فراهم می‌سازد.

لذا باتوجه به تصویب و تعریف شرایط انتصاب مدیران حرفهای)مدیران کل و پایینتر(، فرمانداران و شهرداران، ضرورت تصویب یک قانون به منظور تعریف “شرایط انتصاب” برای “وزرا، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا و مقامات همتراز”، که از اهمیت، حوزه عمل، تاثیرگذاری و حساسیت بمراتب افزونتری نسبت به رده‌های مدیریتی پایینتر از خویش برخوردارند مهم بنظر می‌رسد.

لذا طرح پیشنهادی ذیل در این راستا تقدیم می‌گردد.

عنوان طرح:

طرح شرایط عمومی انتصاب مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- شرایط عمومی انتصاب وزرا، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا و همترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ بشرح ذیل است:

الف- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن

ب- استخدام رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های اجرائی (طبق ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)

ج- وزرا و معاونین رئیس جمهور: حداقل مجموع هشت سال سابقه مسئولیت در سمتهای معاونت وزارت، استانداری، سفارت یا مقامات همتراز (مدیریت ارشد، مدیرکلی یا فرمانداری با ضریب ۰.۷۵).

تبصره- افرادی که قبلا سابقه مسئولیت در سمت وزارت، معاونت ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و سایر مقامات همتراز این بند را داشته‌اند از شمول این بند مستثنی هستند.
د- استانداران و معاونین وزرا: حداقل مجموع هشت سال سابقه مسئولیت در سمتهای مدیریت ارشد، مدیرکلی یا فرمانداری.

تبصره- افرادی که قبلا سابقه مسئولیت در سمت وزارت، معاونت ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، استانداری، سفارت، معاونت وزارت و سایر مقامات همتراز سمت‌های مذکور را داشتهاند از شمول این بند مستثنی هستند.

هـ- سفرا: باتوجه به شرایط خاص سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، بجز بند »الف« و »ب«، سایر شرایط عمومی و شرایط اختصاصی انتصاب سفرا تابع آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران ظرف مدت شش ماه تدوین می شود.

تبصره ۱- شرایط اختصاصی انتصاب وزرا، معاونین رئیسجمهور، استانداران، معاونین وزرا و سایر مقامات همتراز براساس آیین‌نامه‌ای است که توسط هیأت وزیران و متناسب با شرح وظایف، تناسب عملکرد، ارتباط رشته تحصیلی هرکدام از سمتهای مذکور با آن وزارتخانه، سازمان، معاونت ریاست جمهوری و استانداری ظرف مدت شش ماه تدوین و تصویب می شود.

تبصره ۲- رشته‌های تحصیلی مرتبط با هرکدام از سمت‌های مشمول این قانون باید در آیین‌نامه هیأت وزیران ذکر شده و صرفا دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط در آییننامه هیأت وزیران امکان تصدی مسئولیت مذکور را خواهند داشت.

تبصره ۳- بند «ب» ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

تبصره ۴- متخلفین از این قانون اعم از مقام معرفی کننده، منصوب کننده و منصوب شونده به دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح:

احسان ارکانی – کمال حسین پور – جلال محمودزاده – علی اکبر بسطامی – محمدرضا احمدی – حسین جلالی – رحمت اله نوروزی – علی آذری – رحیم زارع – حسینعلی حاجی دلیگانی – سیدمصطفی آقامیرسلیم – حسین حاتمی – حسن همتی – انور حبیب زاده بوکانی – جعفر قادری – مصطفی نخعی – بهزاد رحیمی – رمضانعلی سنگدوینی – روح الله حضرت پورطلاتپه – محمد باقری بناب – ذبیح الله اعظمی ساردوئی – سیدموسی موسوی – فداحسین مالکی – موسی احمدی – مجتبی رضاخواه – امیرحسین بانکی پورفرد – احمد مرادی – سیدمسعود خاتمی – سیدالبرز حسینی – سیدعلی یزدی خواه- آرش زره تن لهونی – الیاس نادران – یعقوب رضازاده – سیدعلی موسوی – فرهاد طهماسبی – عباس جهانگیرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام