کتاب استخدامی اداری ها
آزمون وکالت

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۲)

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۲/۴/۱۱ رئیس قوه قضاییه)

در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری، آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

۱- ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲- کانون، موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.

۲- ماده (۱۴) و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۴- دادگاه عالی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اظهار نظر می نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عند الاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، براساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده اند. در صورتی که حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور می تواند براساس مدارک و مستندات جدید التحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند.

تبصره- دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات استعلام می کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.

۳- ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۶- چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع رسانی جلسه روز بعد تشکیل می شود. در صورتی که مطابق نظر هیأت نظارت برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیات مدیره به فعالیت خود ادامه می دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم گیری می کند، بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می یابد.

۴- تبصره ماده (۳۸) حذف می شود.

۵- ماده (۴۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۱- داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را براساس نمره تراز شده کسب کرده اند، جهت طی مراحل مقتضی معرفی می گردند.

۶- ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می شود

ماده ۴۲- در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، نصاب مذکور در ماده فوق حداقل ۶۰ درصد می باشد. این متقاضیان علاوه بر کسب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند.

۷- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۶) الحاق می شود:

تبصره- شمول این ماده بر ایثارگران، تابع شرایط و مقررات قانونی مربوط می باشد.

۸ – ماده ۴۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۴۸- احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون به عمل می آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می کند و حسب مورد با انجام مصاحبه با دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی صلاح و سایر روش های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور، اظهار نظر می کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می شود.

تبصره- در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه در صورت تخلف هر یک از اعضای کمیسیون از مفاد این ماده به مجازات درجه ۵ محکوم خواهد شد.

۹- ماده ۵۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵۲- در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه های قضائی هر استان به تصمیم هیات مدیره و براساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه، مطابق ماده ۱۶۱ این آیین نامه انجام می شود. متقاضیان موضوع این ماده تقاضای خود را به کانون تسلیم می نمایند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۳۷ این آیین نامه استعلام می کند و پس از وصول پاسخ استعلام، اعلام و تصویب هیات مدیره، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می شود.

۱۰- ماده ۸۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۸۹- در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیأت مدیره کانون، به جهتی از جهات اشتغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می کند. در صورت صدور رای بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظر خواهی دارد. رای عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

۱۱- ماده ۹۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقا می گردد:

ماده ۹۱- در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است. در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند.

۱۲- ماده ۱۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱۹- مجازات های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

۱ – توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛
۴- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛
۵- تنزل پایه وکالت؛
۶- حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت؛

۱۳- ماده ۱۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۲۷- در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می شوند.

۱۴- ماده ۱۵۹ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۱۵۹- در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی شود:

۱- بازنشستگی؛
۲ از کار افتادگی بیش از هفتاد درصد؛
۳- انصراف از وکالت؛
۴- در صورت صدور حکم محکومیت به مجازات های انتظامی درجه ۶ یا رای تعلیق از وکالت حسب مورد از سوی دادگاه انتظامی با دادگاه عالی یا محرومیت به سبب موارد مقرر در ماده ۱۴۲ این آیین نامه:

تبصره- در صورتی که وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی شود، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

۱۵- ماده ۱۶۱ و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۶۱- ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی نقل و انتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون و تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون ها تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره- در صورت عدم تهیه ضوابط مذکور از سوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضوابط موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می کند.

این اصلاحیه در ۱۵ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه

دانلود فایل پی‌دی‌اف اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام