کتاب استخدامی اداری ها
آزمون وکالت

منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲

منابع اصلی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲، قوانین و مقررات اعلام شده در آگهی آزمون همراه آراء وحدت رویه برای مواد امتحانی حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، فقه و حقوق ثبت می‌باشد. بنابراین منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲، منابعی هستند که قوانین اعلام شده در آگهی همراه با آرای وحدت رویه مرتبط را پوشش دهد.

گفتنی است، مطابق اعلام رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، دومین آزمون این مرکز در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ در روز جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شده بود.

مواد امتحانی و ضرایب در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

دروس و مواد امتحانی منبع آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه شامل ۸ درس زیر می‌باشد:

  1. حقوق مدنی (ضریب ۳)
  2. آیین دادرسی مدنی (ضریب ۳)
  3. حقوق تجارت (ضریب ۲)
  4. حقوق جزای عمومی و اختصاصی (ضریب ۲)
  5. آیین دادرسی کیفری (ضریب ۲)
  6. حقوق اساسی (ضریب ۱)
  7. حقوق ثبت (ضریب ۱)
  8. متون فقه (ضریب ۱)

منابع درس‌های آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مطابق دفترچه راهنما قوانین اعلام شده در آن همراه با آرای وحدت رویه مرتبط با مواد قانونی می‌باشد. در ادامه برای هر درس سرفصل‌های اعلام شده در آگهی همراه با دانلود رایگان ارائه شده است.

منابع کلیه دروس آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ لیست قوانین اعلام شده هستند بجز منبع فقه که از ابواب تحریرالوسیله می‌باشد.

تعداد سوالات و زمان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

مرحله کتبی آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲ به صورت تستی است و نمره منفی دارد. مدت زمان این آزمون ۱۵۰ دقیقه است و استفاده از کتاب قانون در جلسه امتحان مجاز نیست.

داوطلبان در جلسه آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه امسال به ۱۳۰ سوال پاسخ می‌دهند.

تعداد سوالات هر یک از درس‌های حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری ۲۰ سوال است. اما از سه ماده امتحانی فقه، حقوق ثبت و حقوق اساسی هر کدام ۱۰ سوال در آزمون طرح می‌شود.

مواد امتحانی تعداد سوالات
ضریب
کتاب
حقوق مدنی ۲۰ ۳ تهیه کتاب
کتاب قوانین عام و خاص حقوقی منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار
آیین دادرسی مدنی ۲۰ ۳
حقوق تجارت ۲۰ ۲
حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰ ۲ تهیه کتاب
کتاب قوانین عام و خاص کیفری منبع آزمون وکالت پایگاه اختبار
آیین دادرسی کیفری ۲۰ ۲
حقوق اساسی ۱۰ ۱ تهیه کتاب
کتاب قانون اساسی هوشیار منبع حقوق اساسی وکالت
حقوق ثبت ۱۰ ۱ تهیه کتاب
کتاب قوانین عام و خاص ثبت منبع مرکز وکلای قوه قضاییه
فقه ۱۰ ۱ دانلود رایگان منبع

معرفی منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه

منابع اصلی آزمون وکالت (چه اسکودا و چه مرکز وکلای قوه قضاییه) شامل قوانین اعلام شده همراه با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابراین کتاب منبع اصلی آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ کتابی می‌باشد که کلیه قوانین اعلامی همراه با آرای وحدت رویه مرتبط می‌باشد.

قوانین اصطلاحاْ به دو دسته قوانین عام و خاص تقسیم می‌شوند:

قوانین عام: قوانینی که در هر درس حاکم بر عامیت است، اصطلاحا قانون اصلی یا عام گفته می‌شود. (بطور مثال قانون مدنی، قانون عام یا اصلی درس حقوق مدنی هست)

قوانین خاص: قوانینی که در هر درس حاکم بر موضوعی و حیطه خاص نسبت به قانون عام است، اصطلاحا قانون خاص گفته می‌شود. (بطور مثال قانون قانون جرایم رایانه‌ای، قانون خاص درس حقوق جزا هست)

مجموعه قوانین عام و خاص منبع آزمون وکالت همانطور که گفته شده، کاملا منطبق بر منابع اعلامی توسط مرکز وکلای قوه قضاییه با آخرین اصلاحات (حتی تغییرات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲) می‌باشد. این دوره ارزشمند مناسب ماده خوانی برای داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ جهت آمادگی در آزمون می‌باشد.

ماده خوانی قوانین منبع آزمون وکالت با آخرین تغییرات همراه با آرای وحدت رویه مرتبط، حداقل کار ممکن جهت آمادگی در آزمون وکالت می‌باشد. مجموعه قوانین عام و خاص منبع آزمون وکالت، کلیه این قوانین همراه با انطباق آرای وحدت رویه در یک مجموعه با آخرین تغییرات جهت این امر گردآوری کرده است.

۱- کتاب قوانین عام و خاص حقوقی منبع آزمون وکالت

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی منبع آزمون وکالت در مجموعه ای کامل کلیه منابع اعلام شده برای مواد امتحانی حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت با زیرنویس آرای وحدت رویه مرتبط و ملاحظات تنقیحی ارائه کرده است.

کتاب حاضر شامل بروزترین قوانین عام و خاص اعلام شده برای آزمون وکالت از سوی اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت می‌باشد. کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی مرتبط با مواد قانونی به صورت زیرنویس انطباق داده شدند. همچنین ملاحظات مورد نیاز داوطلبان در زیرنویس ارائه شده است.

شامل کلیه منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مواد امتحانی:

۱)حقوق مدنی    ۲)آیین دادرسی مدنی    ۳) حقوق تجارت

کتاب قوانین عام و خاص حقوقی آزمون وکالت هوشیار

۲- کتاب قوانین عام و خاص کیفری منبع آزمون وکالت

کتاب قوانین عام و خاص کیفری منبع آزمون وکالت در مجموعه ای کامل کلیه منابع اعلام شده برای مواد امتحانی حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری با زیرنویس آرای وحدت رویه مرتبط و ملاحظات تنقیحی ارائه کرده است.

کتاب حاضر شامل بروزترین قوانین عام و خاص اعلام شده برای آزمون وکالت از سوی اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه دروس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری می‌باشد. کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی مرتبط با مواد قانونی به صورت زیرنویس انطباق داده شدند. همچنین ملاحظات مورد نیاز داوطلبان در زیرنویس ارائه شده است.

شامل کلیه منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مواد امتحانی:

۴)حقوق جزای عمومی و اختصاصی    ۵)آیین دادرسی کیفری

کتاب قوانین عام و خاص کیفری آزمون وکالت پایگاه اختبار

۳- کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی شامل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با زیرنویس نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان می‌باشد.

کتاب حاضر منطبق با منبع حقوق اساسی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه می‌باشد. نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان به صورت زیرنویس انطباق با اصل های قانون اساسی داده شدند.

شامل منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ ماده امتحانی:

۶) حقوق اساسی

کتاب قانون اساسی با نظریات تفسیری و مشورتی پایگاه اختبار

۴- کتاب قوانین عام و خاص ثبت منبع آزمون وکالت

کتاب قوانین عام و خاص ثبت منبع آزمون وکالت در مجموعه ای کامل کلیه منابع اعلام شده برای ماده امتحانی حقوق ثبت با زیرنویس آرای وحدت رویه مرتبط و ملاحظات تنقیحی ارائه کرده است.

کتاب حاضر شامل بروزترین قوانین عام و خاص اعلام شده برای آزمون وکالت از سوی اسکودا و مرکز وکلای قوه قضاییه درس حقوق ثبت می‌باشد. کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی مرتبط با مواد قانونی به صورت زیرنویس انطباق داده شدند. همچنین ملاحظات مورد نیاز داوطلبان در زیرنویس ارائه شده است.

شامل کلیه منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ ماده امتحانی:

۷) حقوق ثبت

کتاب قوانین عام و خاص ثبت آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه پایگاه اختبار

کتب مجموعه سوال و تست مناسب آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

علاوه بر ماده خوانی، مرور سوالات و تست های آزمونی برای آمادگی آزمون وکالت بسیار مفید می‌باشد. در واقع علاوه بر سطح علمی داوطلب، مهارت در پاسخ به سوالات چهارگزینه ای و سرعت عمل در آن اهمیت دارد. بنابراین بررسی و مطالعه کتبی که سوالات طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی دارند، به موفقیت در آزمون کمک می‌کند.

کتب تست طبقه بندی شده مناسب آزمون های حقوقی معمولا برای هر درس جداگانه ارائه می‌شود. در ذیل برای هر درس امتحانی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه چند مورد کتاب تست پیشنهاد شده است. ترتیب کتاب های ارائه شده دلیلی بر ارجحیت ندارد تنها پیشنهاد جهت سهولت انتخاب داوطلبان می‌باشد:

کتب تست طبقه بندی شده بطور معمول برای یک آزمون خاص نمی‌باشند و قابل استفاده برای کلیه آزمون های حقوقی (بطور مثال آزمون قضاوت،سردفتری و  …) می‌باشند.

کتاب تست حقوق مدنی
کتاب تست مدنی دکتر شهبازی شامل تست های طبقه بندی شده آزمونی همراه با پاسخ تشریحی مستند به مواد قانونی مشاهده
کتاب تست مدنی دکتر قربانی شامل تست های طبقه بندی شده آزمونی و تالیفی همراه با پاسخ تشریحی مفصل مشاهده
کتاب تست مدنی جرعه نوش در دو مجلد تست های تالیفی همراه با پاسخ تشریحی مشاهده
آزمون یار حقوق مدنی حسینی شامل سوالات طبقه بندی شده آزمونی حقوق مدنی همراه با پاسخ تشریحی و آزمون های خودسنجی مشاهده
کتاب تست آیین دادرسی مدنی
کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی دکتر فرحناکیان شامل مواد قانونی و تست های مرتبط ذیل هر ماده ارائه شده است  مشاهده
کتاب تست آیین دادرسی مدنی کمالوند شامل تست های طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی همراه با پاسخنامه و ارجاع به منابع دانشگاهی  مشاهده
کتاب تست حقوق تجارت
کتاب تست حقوق تجارت دکتر قربانی شامل تست های طبقه بندی شده آزمونی و تالیفی همراه با پاسخ تشریحی مفصل  مشاهده
کتاب تست حقوق تجارت نیلوفر حسینی شامل تست های طبقه بندی شده حقوق تجارت همراه با پاسخ تشریحی  مشاهده
کتاب ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرحناکیان شامل مواد قانونی و تست های مرتبط ذیل هر ماده ارائه شده است  مشاهده
کتاب تست حقوق جزا
کتاب تست حقوق جزا غفوری شامل تست های طبقه بندی شده براساس نظم قانون همراه با پاسخ تشریحی  مشاهده
کتاب تست حقوق جزا شادی عظیم زاده در دو مجلد تست های طبقه بندی شده موضوعی همراه با پاسخ تشریحی  مشاهده
کتاب تست آیین دادرسی کیفری
کتاب تست آیین دادرسی کیفری غفوری شامل تست های طبقه بندی شده براساس نظم قانون همراه با پاسخ تشریحی  مشاهده
کتاب تست آیین دادرسی کیفری شادی عظیم زاده شامل تست های طبقه بندی شده موضوعی همراه با پاسخ تشریحی  مشاهده
کتاب تست حقوق اساسی
آزمون یار حقوق اساسی شامل تست های طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی  مشاهده
کتاب تست متون فقه مرکز وکلای قوه قضاییه
کتاب تست متون فقه بنی صدر شامل تست های طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی  مشاهده
کتاب تست متون فقه سمیع پور شامل تست های طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی  مشاهده
کتاب تست حقوق ثبت
کتاب دیوان حقوق ثبت شامل نکات و تست حقوق ثبت  مشاهده
کتاب ۵۰۰ پرسش حقوق ثبت شامل تست ها طبقه بندی شده همراه با پاسخ  مشاهده

کتب آزمون درسنامه یا شرح مناسب آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲

همانطور گفته شد، مطالعه قوانین اعلام شده بعنوان منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ حداقل کار جهت آمادگی در آزمون می‌باشد. مسلما تنها ماده خوانی خصوصا در مواقعی پایه علمی داوطلب بسیار ضعیف هست، کفایت لازم را نمی‌کند. در این مواقع که پایه بسیار ضعیف هست، کتب آزمونی که روانتر و ساده تر از منابع دانشگاهی هستند، در جهت آمادگی بسیار کمک کننده خواهند بود. خصوصا کتب دانشگاهی به جهت توضیحات پایه ای، حجم بالایی دارند و نیاز به زمان مطالعه بیشتر دارند.

درسنامه های آزمونی بطور معمول حجم نسبتا زیادی دارند و در صورت فرصت مطالعه اندک توصیه نمی‌شود. در فرصت زمان مطالعه اندک، ماده خوانی منابع آزمون همراه با تست های طبقه بندی شده مفیدتر خواهد بود.

کتاب درسنامه یا شرح آزمونی حقوق مدنی
شرح جامع قانون مدنی دکتر بیات شرح ماده به ماده قانون مدنی  مشاهده
فرمولاسیون حقوق مدنی دکتر فلاح شرح نکات تطبیقی قانون مدنی  مشاهده
آموزش جامع حقوق مدنی دکتر توکلی درسنامه آزمونی حقوق مدنی  مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح آزمونی آیین دادرسی مدنی
فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی دکتر فلاح شرح نکات تطبیقی قانون آیین دادرسی مدنی  مشاهده
آموزش جامع آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی درسنامه آزمونی آیین دادرسی مدنی  مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح آزمونی حقوق تجارت
فرمولاسیون حقوق تجارت دکتر فلاح شرح نکات تطبیقی قانون تجارت  مشاهده
درسنامه جامع حقوق تجارت معتمدی درسنامه آزمونی حقوق تجارت  مشاهده
آموزش جامع حقوق تجارت دکتر توکلی درسنامه آزمونی حقوق تجارت  مشاهده
دوره حقوق تجارت رشیدی نسب ارائه مباحث آزمونی حقوق تجارت در دو مجلد  مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح آزمونی حقوق جزا
شرح آزمونی قانون مجازات غفوری شرح آزمونی ماده به ماده قانون مجازات  مشاهده
دوره پیشرفته حقوق جزا دکتر کامفر شرح تفضیلی مواد قانون مجازات  مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری
کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی شرح ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری  مشاهده
کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری غفوری شرح آزمونی مواد قانون آیین دادرسی کیفری  مشاهده
دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری دکتر کامفر شرح تفضیلی مواد قانون آیین دادرسی کیفری  مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح حقوق اساسی
کتاب قانون اساسی همراه با نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان سیاوش هوشیار شامل متن قانون اساسی با زیرنویس نظریات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر اصل  مشاهده
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل نکات مهم آزمون اصول قانون اساسی  مشاهده
کتاب درسنامه و شرح آزمونی متون فقه
متون فقه مرکز و کانون وکلا سینجلی شامل نکات آزمونی و تست های متون فقه مرکز وکلا قوه قضاییه  مشاهده
شرح تحریرالوسیله سمیع پور شامل متن عربی و ترجمه ابواب منبع آزمون متون فقه مرکز وکلای قوه قضاییه  مشاهده
کتاب درسنامه یا شرح حقوق ثبت
کتاب قوانین عام و خاص ثبت مرکز وکلای قوه قضاییه شامل قوانین منبع حقوق ثبت با زیرنویس آرای وحدت رویه مرتبط و ملاحظات تنقیحی  مشاهده
کمک حافظه حقوق ثبت شامل نکات آزمونی حقوق ثبت همراه با نمودار و جدول  مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام