کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مختص دهستان‌ها و روستاها است

مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ فقط مختص دهستان‌ها و روستاها است (رای وحدت رویه شماره ۱۵۵‍۰-۱۵۴۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۵۴۷ الی ۱۵۵۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

شماره پرونده:  ۰۰۰۲۰۹۸ – ۰۰۰۱۶۸۲ – ۰۰۰۱۶۱۹ – ۰۰۰۱۶۱۸

۹۹۰۱۸۹۴-۹۹۰۱۸۹۳- ۹۹۰۱۸۹۱- ۹۹۰۱۸۹۰- ۹۹۰۱۸۸۹- ۹۹۰۱۸۸۸- ۹۹۰۱۸۸۷- ۹۹۰۱۸۸۶-۹۹۰۱۷۴۵

۹۹۰۳۰۹۶-۹۹۰۲۸۲۰- ۹۹۰۲۵۱۹- ۹۹۰۲۲۲۶- ۹۹۰۲۲۲۵- ۹۹۰۲۱۳۲- ۹۹۰۲۰۳۱- ۹۹۰۱۸۹۶- ۹۹۰۱۸۹۵

۰۰۰۰۳۸۱- ۰۰۰۰۳۷۷- ۰۰۰۰۳۴۵- ۰۰۰۰۳۴۴- ۰۰۰۰۳۴۳- ۰۰۰۰۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم ها: حشمت اله شهبازی، عباس رستمی، زهرا ضیاء بخش، پوران شریفی، (کامران کریمی، تورج اردشیری، رشید احمدیان، حسن سنجابی، غلامرضا مولابیگی، ابراهیم یاری، همایون نوروزی، یداله اسمعیلی فرد، کشاورز باباخانی، صفدر مصفایی، سعید شبنم زاده، میترا میرزایی، نادیا حسینی، زینب سلیمانی، فروزان چلیپا، صغری محمدی، مرضیه گلزاری، زهرا کریمی، فاطمه پرویزی، سروناز احسان پور، ملیحه مظفری و حمیرا حیات غیبی و اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه)

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برخی از کارمندان شاغل در شهرستان اسلام آباد غرب مبنی بر پرداخت حقوق و فوق العاده مرخصی مناطق محروم برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آرا متعارض صادر کرده اند. شعبه ۳۰ بدوی با این استدلال که مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی از سـال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸ فقط به کارکنان شاغل در دهستان ها و روستاهای موضوع مصوبه شماره ۴۰۹۹۶/۷۶۲۲۹۰- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران تعلق گرفته و محل خدمت شاکی دهستان نبوده است، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۳۸ و ۴۰ بدوی با این استدلال که محل خدمت شاکیان شهرستان اسلام آباد غرب بوده و مطابق رای شماره ۷۲۳ -۲۲/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حاکی از محرومیت آن شهرستان از سالهای قبل بوده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای حشمت اله شهبازی و به خواسته مطالبه ۲ ماه مرخصی مناطق محروم از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۷ و به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۴۰۴۳- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ فقط مشمول کارکنان شاغل در نقاط دهستان‌ها و روستاهای موضوع مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/۴۰۹۹۶- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران در خصوص تعیین مناطق محروم می‌گردد لذا از آنجایی که محل خدمت شاکی در نقاط دهستانها و روستاهای موضوع مصوبه مذکور نبوده خواسته شاکی در خصوص سالهای مذکور وجاهت قانونی نداشته وحکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۱۳۷- ۱/۵/۱۳۹۹ صادر شده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای بهرام نوروزی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به خواسته مطالبه فوق العاده مرخصی خدمت در مناطق محروم و دورافتاده در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۰۳- ۱۹/۹/۱۳۹۸ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس اسناد ابرازی و احکام کارگزینی پیوستی پرونده خدمت شاکی در شهرستان اسلام آباد غرب محرز است و با توجه به اینکه مطابق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۲۳- ۲۲/۸/۱۳۸۶ و اعلام شهرستان به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حاکی از این امر است که شهرستان محل خدمت مزبور قبل از آن سال نیز محروم بوده است و به موجب مواد ۱ و ۲ از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی برای کارکنان مناطق یاد شده تجویز گردیده است لذا توجهاً به مراتب فوق البیان شکایت نامبرده را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مشارالیه و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی مستنداً به آرای وحدت رویه به شماره های ۴۹۵ و ۴۹۶- ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۵ و ۳۶- ۲۶/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر آخرین حکم کارگزینی در حق شاکی صادر و اعلام می‌‌گردد.

  ج: شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقایان محمد گنجی و کیومرث خدایاری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۸۷۰-۲۴/۷/۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۸۷۲- ۲۴/۷/۱۳۹۸  به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده مصوب ۱۳۶۷ مشمولین قانون علاوه بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت را خواهند داشت و در صلاحیت عدم استفاده از آن، حقوق و فوق العاده های مربوطه در پایان هر سال تقویم و به وی پرداخت خواهد شد و با عنایت به اینکه خدمت نامبرده در مناطق محروم محرز است لذا شکایت شاکی را  وارد تشخیص مستنداً به ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی بر اساس رای وحدت رویه ۴۹۶ -۴۹۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آخرین حکم کارگزینی صادر و اعلام می نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ نقاط محروم و دورافتاده موضوع قانون مذکور با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود و هیأت وزیران به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۲۹ت۴۰۹۹۶هـ- ۱۰/۴/۱۳۸۸ برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برخی دهستانها و روستاها را در فهرست مناطق محروم قرار داده و مشمول برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی اعلام کرده است.

با توجه به اینکه محل خدمت شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض، شهرستان اسلام آباد غرب بوده است و در طول سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هیچ یک از نقاط شهری و از جمله اسلام آباد غرب در فهرست مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی قرار نگرفته است، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۴۰۴۳ – ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری که با توجه به عدم وجود محل خدمت شاکی در فهرست مناطق محروم و دورافتاده، حکم به رد شکایت وی صادر کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام