کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

مصوبه هیات وزیران درخصوص بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت

مصوبه هیات وزیران درخصوص بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت (تصویبنامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۸ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نهادهای انقلاب اسلامی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر موسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می نمایند، موظفند کلیه بازنشستگان و مستخدمات رسمی (ثابت) خود را اعم از لشکری و کشوری مشروط بر آنکه قانونا در قبال حوادث تحت پوشش بیمه دیگری نباشد به شرط مشارکت بیمه شده در سود حاصل از قرارداد با رعایت موارد ذیل بیمه حادثه و فوت به هر علت نمایند.

۲- سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو و یا از کارافتادگی دایم (کلی و جزیی) در اثر حوادث در سال ۱۴۰۰ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال و حق بیمه ماهانه (مجموع سهم الشرکه دولت و ذی نفع) مبلغ نود هزار (۰۰۰ /۹۰) ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی تعیین می شود و برای سال های بعد، سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم الشرکه دولت و ذی نفعان بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می یابد.

تبصره- حق بیمه سهم دستگاه های اجرایی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین و پرداخت می گردد. (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹)

بیشتر ببینید: این ماده مجدداً مطابق تصویب‌نامه شماره ۹۳۶۲۸/ت۵۸۵۹۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ هیئت وزیران اصلاح شده است.

۳ـ درصورت نقص عضو یا از کارافتادگی جزیی دایم در اثر حوادث طبیعی از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال طبق جدول نقص عضو مورد عمل سازمان بازنشستگی کشوری به بیمه شده پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۱ـ چنانچه تمام سرمایه بیمه به دلیل نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم پرداخت شود، در صورت استمرار پرداخت حق بیمه، صرفاً پوشش بیمه عمر ادامه خواهد یافت.

تبصره ۲ـ چنانچه بخشی از سرمایه بیمه به علت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم به بیمه شده پرداخت شود،‌ درصورت استمرار پرداخت حق بیمه، بیمه خطر فوت به هر علت برای کل سرمایه بیمه و بیمه نقص عضو و از کارافتادگی برای باقیمانده سرمایه بیمه حادثه ادامه خواهد یافت.

۴- پنجاه درصد حق بیمه ماهانه افراد شاغل از محل اعتبارات دستگاه مربوط، هزار و پانصد ریال از محل سود مشارکت دوره قبل و بقیه آن توسط بیمه شده پرداخت خواهد شد.

تبصره -(اصلاحی ۱۳۸۸/۱۲/۲۳) پنجاه درصد حق بیمه ماهانه بازنشستگان توسط دولت، هزار و پانصد ریال از محل سود مشارکت دوره قبل و از مبلغ باقیمانده، دو سوم توسط بازنشستگان و یک سوم توسط صندوق های بازنشستگی مربوط پرداخت می شود. حق بیمه سهم مستخدم بازنشسته توسط صندوق بازنشستگی ذی ربط از حقوق بازنشستگی وی کسر و به حسابی که صندوق بازنشستگی کشوری یا بیمه گر موضوع بند (۱) حسب مورد اعلام می نماید، به صورت ماهیانه واریز می گردد.

۵ـ دستگاههای اجرایی موظفند حق بیمه سهم مستخدم را هر ماه از حقوق و مزایای دریافتی مستخدمین و حق بیمه سهم کارفرما را از محل منابع داخلی کسر و به حسابی که سازمان بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی ذی‌ربط اعلام می‌نماید واریز نمایند.

تبصره ـ(اصلاحی ۱۳۸۸/۱۲/۲۳) سازمان بازنشستگی کشوری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که پرداخت سرمایه بیمه به آن دسته از بیمه‌ شدگانی که مشمول دریافت بخشی از سرمایه بیمه یا تمام آن می‌گردند، حداکثر در مدت یک ماه صورت پذیرد و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارایه نماید.

۶ـ مفاد قراردادهای بیمه دستگاههای دولتی که قبلاً برحسب مجوزهای قانونی تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شده همچنان معتبر خواهد بود.

۷ـ استفاده افراد خرید خدمت یا عناوین مشابه از این تصویب‌نامه مشروط بر آن است که حداقل یک‌سال سابقه خدمت در دستگاه مربوط داشته باشند و از محل اعتبارات جاری دستمزد دریافت نمایند.

۸ـ دستگاههای مشمول این تصویب‌نامه موظفند تا زمان برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان که بازنشسته و از کارافتاده می‌شوند، حق بیمه سهم کارمند را از محل وجوه علی‌الحساب یا تنخواه در اختیار بیمه‌گذار پرداخت و پس از برقراری حقوق بازنشستگی حق بیمه سهم بیمه‌شدگان را از حقوق آنان کسر نمایند.

۹ـ پوشش بیمه‌ای کارکنانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نمایند مشروط بر آنکه حق بیمه مربوط (سهم مستخدم و دستگاه) در طول دوره مرخصی بدون حقوق، به طور مستمر و در موعد زمانی مقرر رأساً توسط کارکنان مذکور به سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت گردد، کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

۱۰ـ وزارت رفاه تأمین اجتماعی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، با هماهنگی سازمان بازنشستگی کشوری، دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نماید. بدیهی است تا ابلاغ دستورالعمل جدید، ضوابط قبلی در مورد بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت به قوت خود باقی خواهد بود.

۱۱ـ دستگاههای موضوع بند (۱) می‌توانند به تشخیص خود، کارکنان مشمول این تصویب‌نامه را با رعایت ضوابط مقرر نزد کلیه شرکتهای بیمه، بیمه حادثه و فوت به هر علت نمایند.

تبصره -(الحاقی ۱۳۸۸/۱۲/۲۳) دستگاه های مذکور می توانند بازنشستگان و کارکنان شاغل خود را علاوه بر بیمه پایه، تحت پوشش بیمه تکمیلی حادثه و فوت نیز قرار دهند. نرخ حق بیمه و سرمایه بیمه تکمیلی براساس دستورالعملی ‏خواهد بود که توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد. حق بیمه مربوط در این خصوص رأساً توسط بیمه شده اعم از شاغل و بازنشسته پرداخت می گردد.

۱۲ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۵۰۲۴/ت۲۵۳هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۷، شماره ۹۴۷۴۲/ت۵۲۲هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۹، شماره ۶۰۰۹۴/ت۱۶۳۶۱هـ مورخ و۲۲/۴/۱۳۷۶ و شماره ۵۶۵۱۶/ت۲۲۸۰۹هـ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۹ می‌شود.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام