کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدمقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ابطال «تفاوت تطبیق» ناشی از اجرای همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین با پیمانی

ابطال بخشنامه استانداری گیلان در اعطای «تفاوت تطبیق» ناشی از اجرای دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی (دادنامه شماره ۳۱۷۰ مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۰

تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسن اکبری پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۱۱۶؍۴؍۸۰؍۳۰ -۱۴۰۰؍۶؍ ۱۴۰۰استانداری گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۱۱۶؍۴؍۸۰؍۳۰ -۱۴۰۰؍۶؍ ۱۴۰۰استانداری گیلان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که:

استانداری گیلان به موجب نامه مورد شکایت اقدام به تجویز پرداخت «تفاوت تطبیق ناشی از اجرای دستورالعمل همسان‌سازی» برای کارمندان قرارداد کار معین شهرداری ها نموده است. این در حالی است که در بخشنامه شماره ۲۳-۱۶۰۸؍۱؍ ۱۴۰۰سازمان اداری و استخدامی کشور که مبنای صدور این نامه بوده است، «تفاوت تطبیق» پیش بینی نشده است. از سوی دیگر تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۱۴-۸۷۲؍۷؍ ۱۳۹۴و ۱۰-۲۸۹۸؍۱۰؍ ۱۳۹۸حکم به فقدان مبنای قانونی پرداخت تفاوت تطبیق به نیروهای قرارداد کارمعین صادر نموده است. همچنین موضوع بند ۷ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ارتباطی به همسان سازی حقوق کارمندان قرارداد کار معین ندارد. مضافاً اینکه پیش بینی چنین پرداختی مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شهرداری های سراسر استان

پیرو نامه شماره ۱۲۵۹۶؍۴؍۸۰؍۲۳ -۱۴۰۰؍۶؍ ۱۴۰۰در خصوص پرداخت تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی سال ۱۴۰۰کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)، بدینوسیله تصویر صورتجلسه مورخ ۲۹؍۶؍ ۱۴۰۰ارسال می گردد، لذا با عنایت به مغایرت احتمالی احکام صادره با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۲- ۱۴؍۷؍ ۱۳۹۴و دادنامه شماره ۲۸۹۸- ۱۰؍۱۰؍ ۱۳۹۸به جهت رفع ابهام در احکام صادره عبارت «تفاوت تطبیق ناشی از اجرای دستورالعمل همسان سازی» در اجرای بند ۲ تصویب نامه شماره ۳۸۸۰۱- ۹؍۴؍ ۱۴۰۰هیأت وزیران قید تا تعارضی با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نداشته باشد. مراتب جهت اقدام و درج در احکام کارگزینی سال ۱۴۰۰ کارمندان قراردادی کارمعین (مشخص) مشمول همسان سازی ارسال می گردد. – معاون هماهنگی امور عمرانی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۱۵۴۸۶؍۱۲؍۸۰؍۱۴۰۰ – ۳؍۸؍ ۱۴۰۰ به طور خلاصه بیان کرده است که:

تفاوت تطبیق همسان سازی ناشی از تفاوت همسان سازی حقوق پرسنل قراردادی یا پیمانی حاصل شده که بر اساس آن چون در این همسان سازی حقوق نیروهای قراردادی کاهش می یافت، لذا در راستای ترمیم حقوق ایشان، ردیف فوق العاده همسان سازی به شرح مندرج در مکاتبه ابلاغی به شهرداری ها مورد لحاظ قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۲؍ ۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: هرچند نامه شماره ۱۳۱۱۶؍۴؍۸۰؍۱۴۰۰ – ۳۰؍۶؍ ۱۴۰۰ استانداری گیلان در خصوص پرداخت تفاوت تطبیق در احکام کارمندان قرارداد کار معین در راستای بخشنامه شماره ۲۶۰۸- ۲۳؍۱؍ ۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی صادر شده، ولی در بخشنامه شماره ۲۶۰۸- ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، بندی تحت عنوان «تفاوت تطبیق» منظور نشده، بلکه در بند ۲ این بخشنامه ردیف «سایر» که معادل «تفاوت تطبیق» بوده حذف و به صراحت اعلام شده است: «ردیف «سایر» موضوع ماده (۴) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸- ۷؍۱۲؍ ۱۳۹۸ و بند (۱۰) بخشنامه شماره ۲۵۴۷۶۳- ۲۰؍۵؍ ۱۳۹۹ از قرارداد منعقده کارمندان دارای قرارداد کار معین حذف می‌گردد» و این امر به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۵- ۲۳؍۸؍ ۱۴۰۰هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.

ثانیاً: با وجود اینکه براساس جزء ۷ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶؍۱۲؍ ۱۳۹۹ مقرر شده است که: «سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلّح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلّیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است»، ولی «تفاوت تطبیق» مورد اشاره در این بند ناظر به کاهش سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر از (۲۱) برابر حداقل حقوق به (۱۵) برابر حداقل حقوق است و ارتباطی با همسان سازی حقوق کارمندان قرارداد کار معین ندارد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۱۱۶؍۴؍۸۰؍۱۴۰۰- ۳۰؍۶؍ ۱۴۰۰ استانداری گیلان از جهت آنکه متضمن تأیید تفاوت تطبیق ناشی از اجرای دستورالعمل همسان سازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام