کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری

آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۵۰,۰۹,۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۹/۵۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۱۹۱/الف مورخ ۲۵/۵/۱۳۵۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری

فصل اول

ماده ۱- پرداخت حق التدریس- حق تالیف و ترجمه- حق تحقیق- حق تصنیف و حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه های آموزشی و هنری- حق حضور در جلسه- حق الزحمه کارشناس- حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مشروط برآنکه امور راجعه بآنها در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود با رعایت مقررات این آئین نامه بعمل خواهد آمد.

ماده ۲- بمنظور تشخیص و احراز موارد مذکور در ماده یک و تعیین مبلغ قابل پرداخت بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در این فصل در هر وزارتخانه یا موسسه دولتی هیئتی مرکب از حداقل سه تن از افراد ذیصلاح زیر نظر وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا یکی از معاونان آنان تشکیل میشود.

ماده ۳- به مستخدمینی که در ازاء خدمات مذکور در ماده یک وجهی پرداخت میشود نمیتوان برای همان خدمات وجهی بعنوان فوق العاده اضافه کار موضوع بند “الف” ماده قانون ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری پرداخت کرد.

ماده ۴ (اصلاحی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- پرداخت حق التدریس مشروط بر آن است که کلاس یا برنامه آموزشی در اجرای وظایف قانونی وزارتخانه یا موسسه دولتی تشکیل شود و میزان آن به ترتیب زیر تعیین میشود:

ماده ۴- پرداخت حق تدریس ساعتی مشروط بر آنکه کلاس یا برنامه آموزشی در اجرای وظایف قانونی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی با رعایت مواد ۴۴ و ۴۵‌ قانون استخدام کشوری و یا مقررات مربوطه تشکیل شود بر اساس جدول زیر صورت میگرد [میگیرد]:

سطح دانش
مدرس ـ مربی
کمتر از دیپلم دیپلم و فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس
گواهینامه خلبانی
دکتری
ردیف رشته های شغلی دوره آموزشی
ردیف یک 700 800 1000 ـــ ـــ
ردیف دو 800 950 1150 1300 ـــ
ردیف سه 950 1050 1300 1450 1600
ردیف چهار ـــ 1200 1450 1600 1800
ردیف پنج ـــ 1350 1600 1800 2000

تبصره ۱- ردیف‌های پنجگانه شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی بر حسب ردیف‌های تصویبنامه‌های فوق‌العاده شغل عبارتند از:

‌ردیف ۱ – ‌شامل: مشاغل ردیف چهار تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.

مشاغل تصویبنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۶ / ۳ / ۱۳۶۲ هیئت وزیران.

‌ردیف ۲ – ‌شامل : مشاغل ردیف ۶ تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.

مشاغل ردیف ۴ و ۵ تصویبنامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۵۴ هیئت وزیران.

‌ردیف ۳ – ‌شامل : مشاغل ردیف ۹ تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.

مشاغل ردیفهای ۶، ۷ و ۸ تصویبنامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۵۴ هیئت وزیران.

‌ردیف ۴ – ‌شامل : مشاغل ردیف ۱۰ تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.

مشاغل ردیف ۹ و ۱۰ تصویبنامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۵۴ هیئت وزیران.

مدیران پایه همردیف مشاغل بندهای الف، ب و ج ردیف ۸ تصویبنامه شماره ۲۸۳۰۰ مورخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۵۴

‌ردیف ۵ – ‌شامل : مشاغل ردیف ۱۱ تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۵۶ هیئت وزیران.

مشاغل ردیف ۱۱ تصویبنامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۵۴ هیئت وزیران.

مدیران میانی همردیف مشاغل مشمول تصویبنامه ۲۸۳۰۰ مورخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۵۴ به استثنای مشاغل مذکور در ردیف چهار این اصلاحیه.

‌مشاغلی که در تبصره فوق ذکری از آنها به عمل نیامده است و یا بعداً ایجاد خواهد گردید توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با ردیفهای فوق‌ الذکر‌همطراز خواهد شد.در صورتی که شرکت کنندگان در کلاس یا دوره آموزشی که در اجرای وظایف قانونی وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی و براساس مقررات مربوط اجراء می شود کارمند دولت نباشند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به سطح تحصیلی شرکت کنندگان و موضوع دوره آموزشی ، ردیف مربوط را تعیین می نماید. همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور مدارج تحصیلی مدرسانی را که برای آموزش فنی ، علمی ، هنری ، آزمایشگاهی و … دعوت می شوند و مدرک تحصیلی خاصی ندارند برای تعیین میزان حق التدریس ، با یکی از مقاطع تحصیلی مندرج در جدول موضوع این ماده همتراز می نماید.

در مواردیکه موضوع دوره آموزشی منحصر به یک دستگاه خاص باشد تعیین ردیف و همترازی موضوع این تبصره بر اساس پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- حق تدریس قابل پرداخت به مدرسان مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که امر تدریس معارف اسلامی را بر عهده می‌گیرند و دارای مدارج ‌تحصیلی حوزه‌ای مورد تأیید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم میباشند به شرح زیر خواهد بود:

۱- دوره اول سطح هر ساعت حداکثر ۱۰۰۰ ریال

۲- دوره دوم سطح هر ساعت حداکثر ۱۳۰۰ ریال

۳- دوره متجزی هر ساعت حداکثر ۱۷۰۰ ریال

تبصره ۳- ارقام مندرج جدول پرداخت حق تدریس موضوع ماده ۴ به ازای کارآئی و تبحر مدرس و مربی پس از هر دوره تدریس با توجه به ارزشیابی حداکثر به ‌میزان ۲۰% حق‌التدریس پایه قابل افزایش میباشد.همچنین در صورتیکه فاصله محل کار یا محل اقامت مدرس از محل مؤسسه آموزشی ذیربط بین (۳۰) تا (۱۰۰) کیلومتر باشد (۵۰) درصد و چنانچه بیش از (۱۰۰) کیلومتر باشد، (۷۰) درصد بر میزان حق التدریس پیش بینی شده در جدول موضوع این ماده اضافه خواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- حداکثر ساعات تدریس در هر ماه از ۳۰ ساعت تجاوز نخواهد کرد.

تبصره ۵ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- ضوابط پرداخت حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه باید بنحوی تعیین گردد که از ارقام مندرج در این اصلاحیه تجاوز ‌ننماید. آئیننامه مربوطه به این ضوابط پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین حق‌التدریس کادر هیئت علمی دانشگاهها به تصویب‌ شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.

تبصره ۶ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- چنانچه موارد خاص ایجاب نماید حق تدریس بیشتری نسبت به ارقام جدول و موارد فوق پرداخت شود این افزایش بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری ‌و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد به مورد اجراء گذارده میشود و در هر حال از پرداختی به اعضای کادر هیئت علمی دانشگاهها تجاوز‌نخواهد کرد. ضمناً هر گونه تغییر در ارقام جدول این اصلاحیه و تبصره‌های آن بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و ‌دستمزد خواهد بود.

تبصره ۷ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- پرداخت حق تدریس موضوع این آئیننامه در مورد آندسته از کارکنان دولت که علاوه بر شغل مورد تصدی بر حسب مورد به تدریس می‌پردازند ‌منوط به اطلاع دستگاه دولتی متبوع و در غیر ساعات اداری موظف خواهد بود. بدیهی است به مستخدمینی که در ازاء این خدمات وجوهی پرداخت میشود‌ نمی‌توان برای همان خدمات وجهی بعنوان فوق‌العاده اضافه کار ساعتی پرداخت نمود.

‌تبصره ۸- وزارت کار و امور اجتماعی میتواند با مربیان و کمک مربیان و مدرسان خود در مراکز تعلیمات حرفه‌ای که روزانه دو نوبت فعالیت آموزشی دارند بترتیب زیر رفتار نمایند:

‌الف- به مربیان و کمک مربیان کارگاهها در صورت تدریس در کارگاهها حداکثر یکصد ساعت در ماه و معادل ۷۰ درصد جدول موضوع ماده ۴ قابل پرداخت ‌است.

ب- مدرسان دروس نظری در صورت تدریس نظری حداکثر سی ساعت در ماه میزان حق تدریس در حدود مفاد این بند بر اساس جدول مندرج در این آئیننامه ‌خواهد بود و چنانچه هر یک از مربیان و مدرسان تدریس کارگاهی و نظری را تواماً انجام دهند در مورد مربیان و کمک مربیان به ازاء هر یک از ساعات تدریس ‌نظری معادل دو ساعت از حداکثر ساعات مجاز تدریس کارگاهی و در مورد مدرسین برای هر دو ساعت تدریس کارگاهی یک ساعت از حداکثر ساعات مجاز‌ تدریس نظری آنها کاسته میشود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مورد مدرسان و مربیان و کمک مربیان خود که در آموزشگاههای حرفه‌ای یا اختصاصی ‌روزانه دو نوبت فعالیت آموزشی دارند بر حسب مورد بر اساس بند الف و ب این تبصره رفتار نمایند.

تبصره ۹ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- حق تدریس کادر هیأت علمی دانشگاهها و کسانیکه صلاحیت تدریس آنها در دانشگاه تأیید شود برای مشاغل ردیفهای ۳ و ۴ و ۵ معادل مقررات‌ پرداخت حق‌التدریس کادر هیأت علمی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱۰ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- پرداخت هر گونه وجهی بیش از ساعات تدریس (‌طبق برنامه تنظیمی) از مصادیق اداری محسوب میگردد.

تبصره ۱۱ (الحاقی ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۳۶۴)- از تاریخ تصویب این آئیننامه کلیه مقررات مغایر با آن لغو و بلااثر میگردد.

الف- حق تدریس در آموزشگاههای تابعه وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی براساس مقررات مورد عمل آنها خواهد بود.

ب- هر گاه مدرس دارای درجه دکترای مربوط به موضوع تدریس باشد حداقل ساعتی ۸۵۰ ریال و حداکثر ۹۵۰ ریال.

– هرگاه مدرس دارای درجه فوق لیسانس مربوط به موضوع تدریس باشد حداقل ساعتی ۷۰۰ ریال و حداکثر ۸۵۰ ریال.

– در غیر از موارد فوق حداکثر ساعتی ۵۲۰ ریال.

تبصره- حداکثر ساعات تدریس در کلاسهای سپاهیان انقلاب در پادگانها برای تعلیم اصول مربوط به خانه‌های انصاف و شوراهای داوری و همچنین برای تدریس کارآموزان قضائی وزارت دادگستری در ماه ۳۰ ساعت خواهد بود و در مورد کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار طبق مقررات طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش عمل خواهد شد و در مورد کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش عمل خواهد شد.

تبصره ۲– وزارت کار و امور اجتماعی میتواند با مربیان و مدرسان خود در مراکز تعلیمات حرفه ای که روزانه در دو نوبت فعالیت آموزشی دارند به ترتیب زیر رفتار کند:

– به مربیان کارگاهها در صورت تدریس در کارگاهها حداکثر شصت ساعت حق تدریس در ماه از قرار ساعتی حداکثر ۳۵۰ ریال.

– به مدرسان دروس نظری در صورت تدریس نظری حداکثر سی ساعت در ماه از قرار ساعتی حداکثر ۷۰۰ ریال.

میزان حق تدریس در حدود مفاد این تبصره با توجه به شرایط علمی مربیان و مدرسان توسط هیئت مذکور در ماده ۲ تعیین میشود و چنانچه هر یک از مربیان و مدرسان تدریس کارگاهی و نظری را تواماً انجام دهند در مورد مربیان بازاء هر یک ساعت تدریس نظری معادل دو ساعت از حداکثر ساعات مجاز تدریس کارگاهی و در مورد مدرسین برای هر دو ساعت تدریس کارگاهی یک ساعت از حداکثر ساعات مجاز تدریس نظری آنها کاسته میشود.

تبصره ۳- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند در مورد مدرسان، مربیان وکمک مربیان خود در آموزشگاههای حرفه ای یا اختصاصی که روزانه دو نوبت فعالیت آموزشی دارند برحسب مورد براساس مفاد بندهای «الف» یا «ب» تبصره ۲ این ماده رفتار نمایند.

تبصره ۴– در مواردی که مدرس دارای درجه لیسانس یا فوق لیسانس میباشد به تشخیص هیات مذکور در ماده ۲ تجارب و مطالعات اورا در موضوع تدریس میتوان ملاک تعیین حق تدریس مربوط بدارندگان درجات بالاتر (فوق لیسانس یا دکتری) در حدود ضوابط مندرج در این ماده قرارداد.

ماده ۵- تعیین میزان حق تالیف و ترجمه به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- حق تالیف برای متون فارسی تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حداکثر (۳۰) ریال و مازاد برآن به ازای هر کلمه (۲۰) ریال.

ب- حق ترجمه از متون خارجی به فارسی تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حداکثر (۲۵) ریال و مازاد برآن به ازای هر کلمه حداکثر (۱۵) ریال.

پ- حق تالیف و ترجمه به زبان خارجی با رعایت ضوابط مذکور تا دو برابر مبالغ مذکور در بندهای (الف) و (ب).

ت- سازمان کتابهای درسی ایران مشمول مقررات مربوط بخود خواهد بود.

ث- برای ویراستاری و ویرایش مطالب کتب و نشریات و گزارشهای تحقیقی که از لوازم تالیف، تصنیف و ترجمه است، تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حداکثر (۱۵) ریال و مازاد بر آن به ازای هر کلمه حداکثر (۱۰) ریال.

تبصره- هیئت مذکور در ماده (۲) میزان حق تالیف و حق ترجمه را با رعایت ضوابط مندرج در این ماده و با توجه به نوع مطالب و تبحر و تجربه مولف و مترجم تعیین میکند.

ماده ۶-

الف) دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و معادل آن حداقل یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال و حداکثر دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال.

ب) دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن حداقل دو هزار (۲۰۰۰) ریال و حداکثر سه هزار و پانصد (۳۵۰۰) ریال.

ج) دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و معادل آن حداقل سه هزار (۳۰۰۰) ریال و حداکثر چهارهزار (۴۰۰۰) ریال.

تبصره ۱- افرادی که دارای مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس هستند، ولی سابقه تحقیق دارند و طبق تشخیص هیأت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه صلاحیت ‌تحقیق را دارا هستند، از میزان حق تحقیق تعیین شده در بند «‌الف» استفاده می‌کنند.

تبصره ۲- میزان حق تحقیق افراد فوق‌الذکر بین حداقل‌ها و حداکثرهای تعیین شده توسط هیأت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ماده ۷- میزان حق تصنیف و حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی و هنری برای وزارتخانه‌های فرهنگ و هنر و اطلاعات براساس ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه های مذکور تعیین می‌شود و در صورتیکه تعیین حق‌الزحمه در هر یک از رشته های فرهنگی و هنری توسط شوراهای فنی که در وزارت فرهنگ و هنر و وزارت اطاعات تشکیل میشود بعمل میآید و تصمیمات شوراهای مذکور پس از تصویب شخص وزیر قابل اجرا خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۶۴)- ‌حق‌الزحمه مجریان برنامه‌های آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش به موجب ضوابطی که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای‌ حقوق و دستمزد میرسد پرداخت میگردد.

ماده ۸- حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت میشود که طبق مقررات قانونی خاص شرکت آنان در آن جلسات مجاز بوده و شرکت در آن جلسات جزو وظائف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور و تعداد جلسات همان است که در مقررات مذکور تعیین شده است و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد میزان حق حضور برای هر جلسه نباید از یکهزار ریال تجاوز کند و در چنین مواردی برای بیش از هشت جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد.

تبصره- پرداخت حق و حضور قضات دادگستری که در بیش از یک کمیسیون یا هیئت یا شورای مشمول مقررات این ماده شرکت کنند هم‌چنین پرداخت حق حضور اعضای کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری که از طرف وزیر دادگستری مأمور بررسی قوانین و تهیه طرح اصلاح آنها می‌شوند تا شانزده جلسه در ماه بلامانع است.

ماده ۹- حق‌الزحمه کارشناس در مواردی که طبق قانون ارجاع امر به کارشناس رسمی پیش بینی شده باشد طبق مقررات مورد عمل وزارت دادگستری تعیین میشود. درسایر مواردحق الزحمه کارشناس براساس ساعات کاری که برای انجام کارشناسی لازم است به میزانی که برای حق تحقیق پیش بینی شده است و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۶ پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۰- میزان حق العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی طبق تعرفه ای خواهد بود که وزارت بهداری تعیین میکند.

فصل دوم

ماده ۱۱- هزینه پذیرائی متصدیان مشاغل وزارت کشور براساس تصویبنامه شماره ۲۹۰۸۸ مورخ ۲/۷/۴۳ هیئت وزیران و اصلاحیه های مربوط به آن پرداخت میشود.

تبصره- هزینه پذیرائی مدیران کل نواحی یا روسای نواحی راه آهن دولتی ایران بقرار حداکثر ماهانه پنج هزار ریال پرداخت میشود.

ماده ۱۲- هزینه پذیرائی مامورین سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه در کشورهای خارج در مدت ماموریت ثابت آنان براساس مقرراتی که در این تاریخ مورد عمل وزارتخانه مذکور است پرداخت میشود.

ماده ۱۳- موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری از لحاظ مواردی که در این آئین نامه پیش بینی شده است تابع مقررات خاص خود میباشند.

ماده ۱۴- مابه التفاوت مبالغی که براساس این اصلاحیه به مستخدمین قابل پرداخت است موکول است به وجود اعتبار در بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تا زمانی که اعتبار کافی برای این منظور تأمین نشده است با مستخدمین طبق مقررات مورد عمل قبلی رفتار خواهد شد.

ماده ۱۵- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات مغایر با این آئین نامه ملغی است.

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام