کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدبیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری (ابلاغیه شماره ۱۰۳۹۵۱۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

در اجرای بند ۱ مصوبه مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد و بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت) به پیوست “دستورالعمل های نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری (مشتمل بر ۶ ماده و ۱ تبصره) که در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده و ممهور به مهر شورای مذکور است، جهت اجرا از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ ارسال می‌گردد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور- جمشید انصاری

دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱- امتیازات و طبقات حق شغل مشاغل شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه مرکزی، بر اساس اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز با رعایت طبقات شغلی جدول حق شغل موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ بر اساس جدول زیر تعیین می‌شود.

جدول (۱) حق شغل

طبقه مشاغل رتبه
مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
۱ متصدی ۳، ۴ ۲۴۰۰ ۲۶۵۰
۲ متصدی ۲ 2600 2850
۳ متصدی ۱ 2800 3050 3400
۴ مسئول 4 ۳۰۰۰ ۳۲۵۰ ۳۶۰۰ ۴۰۵۰ ۴۶۰۰
۵ مسئول 3 ۳۲۰۰ ۳۴۵۰ ۳۸۰۰ ۴۲۵۰ ۴۸۰۰
۶ مسئول 2 ۳۴۰۰ ۳۶۵۰ ۴۰۰۰ ۴۴۵۰ ۵۰۰۰
۷ مسئول 1 ۳۶۰۰ ۳۸۵۰ ۴۲۰۰ ۴۶۵۰ ۵۲۰۰
۸ کارشناس 2، 3 3800 4050 4400 4850 5400
۹ معاون شعبه درجه 3- مسئول دایره- مسئول باجه- کارشناس 1 4000 4250 4600 5050 5600
۱۰ معاون اداره- رییس شعبه درجه 3- معاون شعبه درجه 2- کارشناس ارشد 3 4200 4450 4800 ۵۲۵۰ ۵۸۰۰
۱۱ رییس اداره- رییس شعبه درجه 2- معاون شعبه درجه 1- کارشناس ارشد 2 ۴۴۰۰ ۴۶۵۰ ۵۰۰۰ ۵۴۵۰ ۶۰۰۰
۱۲ رییس شعبه درجه 1- معاون شعبه ممتاز- معاون اداره کل- کارشناس مسئول- کارشناس ارشد 1 ۴۶۰۰ ۴۸۵۰ ۵۲۰۰ ۵۶۵۰ ۶۲۰۰
۱۳ رییس اداره کل- رییس شعبه ممتاز ۴۸۰۰ ۵۰۵۰ ۵۴۰۰ ۵۸۵۰ ۶۴۰۰
۱۴ معاون مدیر کل- معاون مدیر- سرپرست منطقه- رییس مجتمع- عضو کمیته شورای فنی ۵۰۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۶۰۵۰ ۶۶۰۰
۱۵ مدیر کل- مدیر ۵۲۰۰ ۵۴۵۰ ۵۸۰۰ ۶۲۵۰ ۶۸۰۰
۱۶ معاون مدیرعامل ۵۴۰۰ ۵۶۵۰ ۶۰۰۰ ۶۴۵۰ ۷۰۰۰

تبصره- هر یک از مشاغل بر اساس اهمیت وظایف، مسئولیت‌ها به رتبه‌های ۵گانه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل بر اساس ضوابطی که با رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه مرکزی خواهد رسید، تخصیص خواهند یافت.

ماده ۲- امتیاز فوق‌العاده مدیریت و سرپرستی مشاغل شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه مرکزی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌های حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت‌های شغلی با رعایت حداقل و حداکثر مقرر در تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

جدول (۲) امتیاز فوق‌العاده مدیریت عناوین مدیریتی و سرپرستی

سطوح مدیریت ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
معاون شعبه درجه 3- مسئول دایره- مسئول باجه و همطراز معاون اداره- رییس شعبه درجه 3- معاون شعبه درجه 2 و همطراز رییس اداره- رییس شعبه درجه 2- معاون شعبه درجه 1 و همطراز رییس شعبه 1- معاون شعبه ممتاز- معاون اداره کل- کارشناس مسئول و همطراز رییس اداره کل- رییس شعبه ممتاز و همطراز معاون مدیر کل- معاون مدیر- سرپرست منطقه- رییس مجتمع- عضو کمیته شورای فنی و همطراز مدیر کل- مدیر و همطراز معاون مدیر عامل و همطراز
امتیازات ۱۶۵۰ ۱۸۰۰ ۱۹۵۰ ۲۱۰۰ ۲۲۵۰ ۲۴۰۰ ۲۵۵۰ ۲۷۰۰

ماده ۳- امتیازات حق شاغل کارمندان بیمه‌های دولتی بر اساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره‌های آموزشی و مهارت‌ها و توانایی‌های فردی بر اساس جدول زیر تعیین می‌شود.

جدول (۳) حق شاغل

مدرک تحصیلی امتیاز تحصیلات امتیاز دوره‌های آموزشی مهارت سنوات تجربه
زیردیپلم ۱۱۰۰ به ازای هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب نیم امتیاز (حداکثر ۵۰۰ امتیاز) ۲۰۰ ۱۰ ۸
دیپلم ۱۲۰۰ ۲۵۰ ۱۵ ۱۰
فوق دیپلم ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰ ۱۲
لیسانس ۱۷۰۰ ۴۰۰ ۲۵ ۱۴
فوق لیسانس ۲۰۰۰ ۶۰۰ ۳۰ ۱۶
دکتری ۲۳۰۰ ۸۰۰ ۳۵ ۱۸

ماده ۴- فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و مورد عمل بخش مشمول قانون مذکور، با استفاده از اختیارات ماده (۷۷) این قانون به کارمندان شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه مرکزی قابل پرداخت است.

ماده ۵- در صورتی‌که با اجرای این دستورالعمل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات بر اساس احکام قبلی دریافت می‌نمایند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبل از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۵ به عنوان تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸)، برای کارمندان مشمول قابل پرداخت است.

ماده ۶- در اجرای ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه مرکزی موظف می‌باشد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مشاغل اختصاصی را به تناسب وظایف سمت‌های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر به تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.

4 دیدگاه

  1. سلام. وقت بخیر.
    دلیل خاصی داشته است که این مصوبه را بعد از ۶ سال از تاریخ تصویب منتشر کردید؟ چون سایت شما همواره در انتشار قوانین و مقررات به روز بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام