کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدبودجه 1401

دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره یا هیات عامل (سال ۱۴۰۱)

دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تحت مدیریت دولت (تصویبنامه شماره ۱۸۶۰۰۵/ت۶۰۵۴۸هـ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۹/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۵۵۶۰۵ مورخ ۱/۸/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد، دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تحت مدیریت دولت را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تحت مدیریت دولت

ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲- شرکت دولتی: شرکت‌های موضوع ماده (۴) قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور و شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

۳- شرکت تابع: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرکت‌های تابع آنها باشد.

۴- شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه درصد (۵۰%) یا کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و یا حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

۵- شرکت تحت مدیریت: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به دولت یا یک شرکت دولتی بوده و یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت (دستگاه‌های اجرایی) یا بر اساس نظر دولت (دستگاه‌های اجرایی) تعیین می‌گردد.

ماده ۲- بر اساس جزء (۱) و قسمت اخیر جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) قانون، اشخاص مشمول این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

۱- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، شرکت‌های تابع و وابسته به آنها.

۲- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت آن.

۳- شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

۴- شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۵- شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران.

۶- شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریتی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن، بخشی از سهام یا سرمایه آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است تا مادامی که مدیر عامل و هیئت مدیره آنها بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد.

تبصره ۱- اجرای این دستورالعمل در خصوص شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت نیروهای مسلح، تابع شیوه‌نامه‌ای است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اجرای این دستورالعمل در خصوص شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران تابع شیوه‌نامه‌ای است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳- این دستورالعمل صرفاً شامل اعضای هیئت مدیره و مدیران عاملی است که به نمایندگی دولت در شرکت‌های مذکور حضور دارند.

ماده ۳- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل موظف اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل متناسب با هر یک از سطوح تعیین شده در دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره/ هیئت عامل معرفی می‌شوند موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۴۱۱۹/ت۶۰۴۲۲هـ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۱، مطابق جدول شماره (۱) تعیین می‌شود:

جدول شماره (۱)

دستورالعمل ساماندهی حقوق
دستورالعمل ساماندهی حقوق

تبصره- در شرکت‌هایی که دارای هر دو رکن هیئت مدیره و مدیرعامل و هیئت عامل هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.

ماده ۴- امتیازات حق شاغل و فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداخت‌های مستمر بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می‌شود.

ماده ۵- میزان فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره/ هیئت عامل اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل به میزان حداکثر (۵۰%) سقف امتیازات مجموع حقوق ثابت (حق شغل و حق شاغل) و فوق‌العاده‌های مستمر (فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف) تعیین می‌شود.

ماده ۶- پرداخت های غیرمستمر از جمله فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.

تبصره- پرداخت هر گونه وجه بابت حق التألیف، حق التدریس، حق التحقیق و حق الترجمه، فوق العاده پژوهش (پژوهانه) به مشمولین این دستورالعمل ممنوع می‌باشد.

ماده ۷- مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره/ هیئت عامل در تمامی سطوح و رتبه های شرکت ها به صورت یکسان از تسهیلات رفاهی زیر بهره مند می شوند:

۱- برنامه خدمات رفاهی (مناسبتی) به شرح جدول شماره (۲):

۲- بهره‌مندی یکسان از بیمه تکمیلی و عناوین مشابه، همانند دیگر کارکنان شاغل در شرکت بدون لحاظ جایگاه و سمت سازمانی.

۳- پرداخت‌های غیرنقدی و بهره‌مندی از امکانات رفاهی شرکت همانند دیگر کارکنان شاغل در شرکت بدون لحاظ جایگاه و سمت سازمانی.

تبصره- مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت، تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.

ماده ۸- پاداش سالانه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۰) ضوابط اجرایی قانون موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ و اصلاحات بعدی آن، بر اساس جزء (۲) بند (و) تبصره (۱۸) قانون، مبتنی بر  ارزیابی وضعیت بهره وری و میزان کاهش زیان/ سودآوری شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، توسط مجمع عمومی سالیانه شرکت تعیین می شود و با تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور پرداخت می‌گردد.

تبصره- گزارش پرداخت اقلام ریالی فوق و مستندات مربوط به آن باید در سامانه حقوق و مزایا بلافاصله پس از پرداخت درج شود.

ماده ۹- حق جلسه ماهانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره/ هیئت عامل اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل با تصویب مجمع عمومی آنها به مبلغ هر جلسه به شرح جدول شماره (۳) و حداکثر تا دو جلسه در ماده و با رعایت سقف مقرر در ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قابل پرداخت می‌باشد:

جدول شماره (۳)

برای بزرگنمایی بیشتر بر روی عکس کلیک کنید

دستورالعمل ساماندهی حقوق
دستورالعمل ساماندهی حقوق

ماده ۱۰- امتیازات مندرج در این دستورالعمل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوب هیئت وزیران (که در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳.۳۵۳ ریال می‌باشد) متناسب با امتیاز هر سطح محاسبه می‌شود.

ماده ۱۱- مفاد این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. تمامی شرکت های مشمول و دستگاه های اجرایی مسئول و سایر اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل موظفند حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل موظف و حق جلسه اعضای غیرموظف خود را در سقف بودجه مصوب قانونی با رعایت ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مطابق مفاد این دستورالعمل و با رعایت سقف تعیین شده برای خاصل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر تکالیف مربوط رد قوانین بودجه سالانه پرداخت کنند. تخلف از اجرای این دستورالعمل در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ماده ۱۲- هر نوع پرداخت خارج از روال مندرج در این دستورالعمل ممنوع و حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی موظف به انعکاس آن در گزارشات خود بوده و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-، برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

دانلود فایل pdf دستورالعمل ابلاغی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام