کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

رأی وحدت رویه در خصوص پرداخت پاداش مناطق محروم

پرداخت پاداش مناطق محروم (رأی مورخ ۱۷۸ مورخ ۴/۵/۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۱۷۸

کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سی‎و دوم دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شاکی به موجب درخواست تقدیمی اعلام داشته است که:

«شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سی ‎و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست شکات با موضوع پاداش مناطق محروم، آراء متهافتی صادرکرده‎اند به این نحو که شعب اول، سوم و چهاردهم به موجب دادنامه‎های شماره ۸۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ و ۱۶۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ و ۱۷۷۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ در پرونده کلاسه‎های ۱/۸۶/۱۱۹۷ و ۸۵/۳/۲۹۶۶ و ۱۴/۸۵/۶۴۶ شکایت شکات بر پاداش مناطق محروم را مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده‎اند، ولیکن شعبه اول، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۶/۸۹۰ به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ با استناد به این که محل خدمت شاکی شهر است، نه دهستان و دلیلی بر این که موضوع مشمول بند ۳ مصوبه ۲۱۵ است ارائه نکرده است لذا حکم به رد شکایت صادر و شعبه سی‎ و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۲/۱۲۷۵ به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ با استناد به این که هیأت وزیران منطقه‎ای را که شاکی در آن مشغول خدمت بوده است جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته لحاظ نکرده‎اند. لذا حکم به رد شکایت صادر می‎شود و ایضاً شعبه دهم در پرونده کلاسه ۱۰/۸۷/۶۰۰ به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ استدلال مشابهی دارد. با توجه به آرای متهافت و متعارضی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض در آراء صادرشده مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم.»

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۶/۸۹۰ با موضوع دادخواست آقای محمد محمدی‌عیوضی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که حسب لایحه جوابیه مزبور اعلام گردیده که از سال ۱۳۷۷ به بعد در مورد همکارانی که در شهر شاغل بوده‎اند و به لحاظ این که محل خدمت آنها شهر بوده و جزء فهرست دهستانهای محروم نبوده پاداش مناطق محروم پرداخت نگردیده و با عنایت به این که از سوی شاکی مدرک و دلیل مثبته دایر بر روستایی بودن و محروم بودن محل خدمت مربوطه ارائه نگردیده مستنداً به بند 3 مصوبه شماره ۲۳۳۴۷ /ت/۲۱۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‎دارد.»

ب) شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰/۸۷/۶۰۰ با موضوع دادخواست خانم زهرا خدابنده به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«از آنجایی که براساس تصویب‎نامه شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴ه‍ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران منطقه‎ای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و پیوست شماره 3 آن نبوده بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر می‎گردد.»

ج) شعبه سی‎ و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۲/۱۲۷۵ با موضوع دادخواست آقای سجاد شهیدی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«از آنجایی که براساس تصویب‎نامه شماره ۴۸۹۵۲/ت۲۵۷۸۴هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران منطقه‎ای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و پیوست شماره ۳ آن نبوده بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر می‎گردد.»

د) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۶/۱۱۹۷ با موضوع دادخواست آقای علی‎اکبر گنجی به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره ۸۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که حذف پاداش مزبور به موجب بند ۱۶ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ نافی حق وی از این حیث برای سالهای ماقبل آن نمی‎باشد و با توجه به این که حسب ابلاغ کارگزینی مربوط به شاکی حق حذف مناطق محروم برای نامبرده لحاظ گردیده که حاکی از محروم بودن محل خدمت نامبرده می‎باشد و با توجه به رأی هیأت عمومی به شماره ۷۵۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ تولد و بومی بودن مستخدم در یک محل محروم مغایرتی با تمایل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل ندارد و توجهاً به رأی دیگری از هیأت عمومی این دیوان به شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ و نظر به این که در بند ۳ مصوبه ۲۳۳۴۷/ت/۲۱۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده، حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر پرداخت پاداش مناطق محروم در مدت کارکرد وی در آن منطقه لغایت زمان تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ که پاداش مزبور را منتفی نموده صادر و اعلام می‎دارد .»

هـ) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳/۲۹۶۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ با موضوع دادخواست آقای ولی‌ا… بیگدلو به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان زنجان (منطقه بزینه‌رود) و به خواسته عدم اجرای نامه شماره ۳۲/۲۵۵ مورخ ۱۳/۱/۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری پرداخت پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«با توجه به این که قانون و مصوبه هیأت دولت در خصوص موضوع قیدی مبنی بر اینکه پاداش مناطق محروم به کارکنان بومی تعلق ندارد و این رأی وحدت رویه شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید همین معنی صادر شده است. لذا با وارد دانستن شکایت مطروحه حکم بر الزام خوانده مبنی بر پرداخت پاداش مناطق محروم به نسبت خدمت در آن مناطق صادر و اعلام می‎گردد.»

و) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴/۸۵/۶۴۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا بهرامی به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه بزینه‌رود استان زنجان، به خواسته پاداش مناطق محروم و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که به استناد بند ۳ مصوبه ۲۳۳۴۷/ت/۲۱۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب مشاغلی در دهستانها که در آن تصریح شده به استناد ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست خدمت می‎کنند، برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت شود. با عنایت به این که در بند ۳ مصوبه مذکور به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده و ذکر بومی و یا غیر بومی به عمل نیامده بنابراین شاکی نیز به اعتبار مصوبه مورد نظر و رأی وحدت رویه شماره ۸۳ الی ۸۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکی‎عنه به پرداخت آن صادر و اعلام می‎گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول دادنامه‎های شماره۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ و شماره ۸۸۸ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ شعبه اول دیوان عدالت اداری محرز تشخیص می‎شود.

ثانیاً: نظر به این که پاداش موضوع بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ‍ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران به مستخدمان رسمی و ثابتی که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‎کنند پرداخت می‎شود و محل خدمت شکات پرونده‎های موضوع تعارض از جمله دهستانهای موضوع جدول پیوست تصویب‎نامه فوق‎الذکر نیست، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام