کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

چگونگی احتساب مدت خدمت غیر رسمی به عنوان سابقه خدمت رسمی

چگونگی احتساب مدت خدمت غیر رسمی کارکنان واحدهای دولتی جزو سابقه خدمت رسمی آنان

تاریخ 8/2/1381

شماره دادنامه : 41

کلاسه پرونده 80/59

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.

موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و10 و12 و17 و8 دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/373 موضوع شکای آقای حجت الله صادقی به طرفیت شرکت پست به خواسته ، پرداخت کسور بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 829 مورخ 21/5/1378 چنین رای صادر نموده است ، نظر به لایحه جوابیه و با لحاظ دستور العمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه پرداخت کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی مستخدمین دولت و احتساب سنوات مذکور جزء خدمت رسمی موضوع تبصره 2 ماده 85 قانوناستخدام کشوری مستلزم درخواست کتبی مستخدم است و در پرونده پرسنلی شاکی چنین درخواستی ملاحظه نمی شود واز ناحیه شاکی دلیلی بر درخواست مذکور و در نتیجه پرداخت کسور بازنشستگی خدمت غیر رسمی ملاحظه نمی شود. علیهذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر می گردد.

ب – شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/794 موضوع شکایت آقای کاظم تقی بخشی به طرفیت شرکت پست ، سازمان بازنشستگی کل کشور بشرح دادنامه شماره 1904 مورخ 10/9/1379 چنین رای صادر نموده است ، شاکی از تاریخ 6/10/1350 لغایت 23/8/1355 در استخدام پیمانی بوده وهیچگونه درخواستی از وی مبنی بر کسر کسورات بازنشستگی در زمان استخدام غیر رسمی که مستخدم را در پرداخت و عدم پرداخت آن مخیرکرده ارائه نکرده و با توجه به اینکه در صندوق بازنشستگی وجهی از نامبرده بعنوان کسور بازنشستگی موجودنبوده تا نسبت به انتقال آن تصمیم گیری صورت گیرد، شکایت موجه نیست و رد می شود.

ج – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/112 و333 موضوع شکایت آقای ولی الله ساکی به طرفیت اداره کل پست لرستان به خواسته مطالبه کسور بازنشستگی از ابتدای خدمت پیمانی 1/7/1350 تا 26/10/1354 استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 201و200مورخ 28/2/1379چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه در مدت مورد نظر اقدام به کسر کسورات بازنشستگی و واریز آن به صندوق بازنشستگی نشده وکسر این کسورات در مدت استخدام غیر رسمی طبق تبصره های 1 و2 ماده 83 استخدام کشوری موکول به اعلام و تصمیم شاکی بوده که به علت عدم تقاضای او اقدامی در مورد کسر کسورات مذکور و واریز آن به صندوق بازنشستگی نشده است ، و با توجه به دستورالعمل شماره 36 سازمان امور اداری و استخدامی کشور لذا اعتراض وارد نبوده و رد می شود.

د – شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1634 موضوع شکایت آقای کریم صالحیان به طرفی اداره پست منطقه 11 به خواتسه رسیدگی به عدم احتساب 5 سال مدت خدمت پیمانی نامبرده در موقع بازخریدی و عدم پرداخت وجه مدت مذکور بشرح دادنامه شماره 1217 مورخ 9/9/1377 چنین رای صادر نموده است ، به لحاظ اینکه نامبرده در موقع بازخریدی سنوات خدمت رسمی تقاضای منظور نمودن ایام غیر رسمی را جهت بازخریدی ننموده است و مدرک ومستندی که مجوز احتساب مدت مذکور جزو سنوات خدمت بازخریدی پس از بازخریدی و الزام خوانده به امر مذکور باشد به دیوان تسلیم ننموده است برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است 0 لذا حکم بر رد شکایتش صادر می گردد.

ه – شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/223 موضوع شکایت آقای مرتضی بیات به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به خواسته منظور نکردن 5 سال خدمت در آن شرکت بشرح دادنامه شماره 842 مورخ 5/7/1378چنین رای صادر نموده است 0 با توجه به لایحه جوابیه از سوی مدیر کل منطقه 11 پستی که تلویحا” به حق بودن ادعای شاکی را پذیرفته و آنرا ناشی از عدم اطلاع مسئول کارگزینی منطقه 11 پستی و عدم اطلاع مستخدم تلقی کرده است در این زمینه مسئولیت متوجه کارگزینی سازمان متبوع بوده و به ورود شکایت رای صادر می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دی نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بموجب تبصره 2 ماده 85 لایحه قانونی استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط احتساب مدت خدمت غیر رسمی کارکنان واحدهای دولتی مشمول این قانون جزو سابقه خدمت رسمی آنان از جهات مقرر و برخورداری از آثار قانونی مترتب بر آن منوط به تقاضای مستخدم و پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی با رعایت شرایط مربوط است. بنابراین دادنامه های صادره مبنی بر ردشکایت شاکیان به لحاظ عدم پرداخت کسور بازنشستگی ایام خدمت غیر رسمی براساس ضوابط مقرر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.

این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مواردمشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام