کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

تعیین مناطق كمتر توسعه يافته و محروم در امور حمايتی

تعیین مناطق كمتر توسعه يافته و محروم در امور حمايتی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۸ هيأت وزيران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تعیین مناطق كمتر توسعه يافته و محروم در امور حمايتی

۱- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه، ”مناطق کمتر توسعه یافته“ نامیده می شود.

الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره(۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش‌های محروم کشور- مصوب ۱۳۸۶-.

ب- مواد (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۸۰- .

پ- ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹- (تنفیذ شده به موجب ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب ۱۳۸۳-).

ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است -مصوب ۱۳۸۱-.

ث- بند”۴″ اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب ۱۳۷۶-.

ج- تبصره (۳) بند “الف” ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۶-.

چ- تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب ۱۳۸۷-.

ح- تبصره (۲) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-.

خ- ماده (۲۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۴-.

د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳-.

تبصره ۱- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

تبصره ۲- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده(۶) تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

۲- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت.

۳- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:

الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۸۷ از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

پ- سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است.

۴- فهرست پیوست این تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت، مندرج در بند (۱) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

۵- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.

تبصره- مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره(۲) بند(۲) تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در مورد قوانین و مقررات موضوع بند(۱) این تصویب نامه برای سالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ تنفیذ می شود.

۶- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور  مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط  ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

شهرستان‌ها:

شهرستان کمتر توسعه یافته /استان

چاراویماق/ آذربایجان شرقی

کلیبر آذربایجان شرقی

ورزقان آذربایجان شرقی

اشنویه آذربایجان غربی

بوکان آذربایجان غربی

پلدشت آذربایجان غربی

پیرانشهر آذربایجان غربی

تکاب آذربایجان غربی

چالدران آذربایجان غربی

چایپاره آذربایجان غربی

سردشت آذربایجان غربی

شاهین دژ آذربایجان غربی

شوط آذربایجان غربی

بیله سوار اردبیل

گرمی اردبیل

فریدونشهر اصفهان

آبدانان ایلام

دره شهر ایلام

دهلران ایلام

شیروان و چرداول ایلام

ملکشاهی ایلام

مهران ایلام

تنگستان بوشهر

جم بوشهر

دیر بوشهر

دیلم بوشهر

کنگان بوشهر

گناوه بوشهر

اردل چهارمحال و بختیاری

کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

بشرویه خراسان جنوبی

درمیان خراسان جنوبی

سرایان خراسان جنوبی

سر بیشه خراسان جنوبی

فردوس خراسان جنوبی

نهبندان خراسان جنوبی

تایباد خراسان رضوی

تخت جلگه خراسان رضوی

تربت جام خراسان رضوی

جغتای خراسان رضوی

جوین خراسان رضوی

خواف خراسان رضوی

درگز خراسان رضوی

زاوه خراسان رضوی

سرخس خراسان رضوی

کلات خراسان رضوی

جاجروم خراسان شمالی

گرمه خراسان شمالی

مانه و سملقان خراسان شمالی

امیدیه خوزستان

اندیکا خوزستان

ایذه خوزستان

باغ ملک خوزستان

خرمشهر خوزستان

دشت آزادگان خوزستان

رامشیر خوزستان

شادگان خوزستان

گتوند خوزستان

لالی خوزستان

مسجد سلیمان خوزستان

هفتگل خوزستان

هندیجان خوزستان

هویزه خوزستان

ایجرود زنجان

طارم زنجان

ماه نشان زنجان

ایرانشهر سیستان و بلوچستان

چاه بهار سیستان و بلوچستان

خاش سیستان و بلوچستان

دلگان سیستان و بلوچستان

زابل سیستان و بلوچستان

زابلی سیستان و بلوچستان

زهک سیستان و بلوچستان

سراوان سیستان و بلوچستان

سرباز سیستان و بلوچستان

سیب و سوران سیستان و بلوچستان

کنارک سیستان و بلوچستان

هیرمند سیستان و بلوچستان

نیک شهر سیستان و بلوچستان

حنج فارس

زستم فارس

زرین دشت فارس

فراشبند فارس

قیرو کارزین فارس

مهر فارس

بانه کردستان

بیجار کردستان

دهگلان کردستان

دیواندره کردستان

سرو آباد کردستان

سقز کردستان

مریوان کردستان

جیرفت کرمان

رودبار جنوب کرمان

ریگان کرمان

عنبرآباد کرمان

فهرج کرمان

قلعه گنج کرمان

کوهبنان کرمان

کهنوج کرمان

منوجان کرمان

پاوه کرمانشاه

ثلاث باباجانی کرمانشاه

جوانرود کرمانشاه

دالاهو کرمانشاه

روانسر کرمانشاه

سرپل ذهاب کرمانشاه

قصر شیرین کرمانشاه

گیلانغرب کرمانشاه

بهمئی کهگیلویه و بویر احمد

دنا کهگیلویه و بویر احمد

کهگیلویه کهگیلویه و بویر احمد

کلاله گلستان

گمیشان گلستان

مراوه تپه گلستان

دلفان لرستان

سواد کوه مازندران

کمیجان مرکزی

ابوموسی هرمزگان

بستک هرمزگان

بشاگرد هرمزگان

پارسیان هرمزگان

جاسک هرمزگان

حاجی آباد هرمزگان

خمیر هرمزگان

سیریک هرمزگان

رزن همدان

کبودرآهنگ همدان

ابرکوه یزد

خاتم یزد

بخش‌ها:

بخش کمتر توسعه یافته /استان /شهرستان

هوراند/ آذربایجان شرقی /اهر

تیکمه داش آذربایجان شرقی بستان آباد

سیه رود آذربایجان شرقی جلفا

مهربان آذربایجان شرقی سراب

لیلان آذربایجان شرقی ملکان

ترکمانچای آذربایجان شرقی میانه

کاغذ کنان آذربایجان شرقی میانه

کندوان آذربایجان شرقی میانه

خواجه آذربایجان شرقی هریس

مرکزی آذربایجان شرقی هشترود

نظر کهریزی آذربایجان شرقی هشترود

انزل آذربایجان غربی ارومیه

سیلوانه آذربایجان غربی ارومیه

صومای برادوست آذربایجان غربی ارومیه

صفائیه آذربایجان غربی خوی

قطور آذربایجان غربی خوی

کوهسار آذربایجان غربی سلماس

خلیفان آذربایجان غربی مهاباد

مرکزی آذربایجان غربی مهاباد

باروق آذربایجان غربی میاندوآب

مرحمت آباد آذربایجان غربی میاندوآب

محمدیار آذربایجان غربی نقده

مرکزی آذربایجان غربی نقده

اصلاندوز اردبیل پارس آباد

خورش رستم اردبیل خلخال

شاهرود اردبیل خلخال

فیروز اردبیل کوثر

مرکزی اردبیل کوثر

ارشق اردبیل مشگین شهر

مرادلو اردبیل مشگین شهر

عنبران اردبیل نمین

ویلکیج اردبیل نمین

کورائیم اردبیل نیر

کویرات اصفهان آران و بیدگل

زواره اصفهان اردستان

جرقویه سفلی اصفهان اصفهان

جرقویه علیا اصفهان اصفهان

چنارود اصفهان چادگان

پادنا اصفهان سمیرم

مرکزی اصفهان سمیرم

بوئین و میاندشت اصفهان فریدن

انارک اصفهان نائین

خورو بیابانک اصفهان نائین

چوار ایلام ایلام

زرنه ایلام ایوان

مرکزی ایلام ایوان

خارک بوشهر بوشهر

ارم بوشهر دشتستان

بوشکان بوشهر دشتستان

سعدآباد بوشهر دشتستان

شبانکاره بوشهر دشتستان

شنبه و طسوج بوشهر دشتی

کاکی بوشهر دشتی

ناغان چهارمحال و بختیاری کیار

خانمیرزا چهارمحال و بختیاری لردگان

فلارد چهارمحال و بختیاری لردگان

مرکزی چهارمحال و بختیاری لردگان

منج چهارمحال و بختیاری لردگان

خوسف خراسان جنوبی بیرجند

زهان خراسان جنوبی قائنات

زیرکوه خراسان جنوبی قائنات

سده خراسان جنوبی قائنات

نیمبلوک خراسان جنوبی قائنات

انابد خراسان رضوی بردسکن

شهرآباد خراسان رضوی بردسکن

بایک خراسان رضوی تربت حیدریه

جلگه رخ خراسان رضوی تربت حیدریه

کدکن خراسان رضوی تربت حیدریه

گلبهار خراسان رضوی چناران

جنگل خراسان رضوی رشتخوار

سلیمان خراسان رضوی زاوه

خوشاب خراسان رضوی سبزوار

روداب خراسان رضوی سبزوار

ششتمد خراسان رضوی سبزوار

باجگیران خراسان رضوی قوچان

کوهسرخ خراسان رضوی کاشمر

کاخک خراسان رضوی گناباد

احمدآباد خراسان رضوی مشهد

رضویه خراسان رضوی مشهد

سرولایت خراسان رضوی نیشابور

میان جلگه خراسان رضوی نیشابور

بام وصفی آباد خراسان شمالی اسفراین

راز و جرگلان خراسان شمالی بجنورد

گرمخان خراسان شمالی بجنورد

سرحد خراسان شمالی شیروان

قوشخانه خراسان شمالی شیروان

اروند کنار خوزستان آبادان

الوار گرمسیری خوزستان اندیمشک

آغاجاری خوزستان بهبهان

تشان خوزستان بهبهان

زیدون خوزستان بهبهان

سردشت خوزستان دزفول

شاوور خوزستان شوش

فتح المبین خوزستان شوش

شعیبیه خوزستان شوشتر

افشار زنجان خدابنده

بزینه رود زنجان خدابنده

سجاس رود زنجان خدابنده

مرکزی زنجان خدابنده

زنجانرود زنجان زنجان

قره پشتلو زنجان زنجان

چورزق زنجان طارم

مرکزی زنجان طارم

بیارجمند سمنان شاهرود

میامی سمنان شاهرود

شهمیرزاد سمنان مهدی شهر

کورین سیستان و بلوچستان زاهدان

میرجاوه سیستان و بلوچستان زاهدان

نصرت آباد سیستان و بلوچستان زاهدان

حسن آباد فارس اقلید

سده فارس اقلید

مرکزی فارس اقلید

سرچهان فارس بوانات

مرکزی فارس بوانات

سیمکان فارس جهرم

کردیان فارس جهرم

رستاق فارس داراب

فورگ فارس داراب

مرکزی فارس داراب

بیضا فارس سپیدان

مرکزی فارس سپیدان

همایجان فارس سپیدان

ارژن فارس شیراز

کربال فارس شیراز

ششده و قره بلاغ فارس فسا

شیبکوه فارس فسا

نوبندگان فارس فسا

میمند فارس فیروزآباد

جره و بالاده فارس کازرون

خشت فارس کازرون

کنار تخته و کمارج فارس کازرون

کوهمره فارس کازرون

اوز فارس لارستان

بنارویه فارس لارستان

بیرم فارس لارستان

جویم فارس لارستان

صحرای باغ فارس لارستان

گراش فارس لارستان

اشکنان فارس لامرد

علامرودشت فارس لامرد

مرکزی فارس لامرد

درودزن فارس مرودشت

کامفیروز فارس مرودشت

دشمن زیاری فارس ممسنی

ماهور میلاتی فارس ممسنی

مرکزی فارس ممسنی

آباده طشک فارس نی ریز

پشتکوه فارس نی ریز

قطرویه فارس نی ریز

آبگرم قزوین بوئین زهرا

آوج قزوین بوئین زهرا

شال قزوین بوئین زهرا

خرمدشت قزوین تاکستان

رودبار الموت قزوین قزوین

رودبار شهرستان قزوین قزوین

طارم سفلی قزوین قزوین

کوهین قزوین قزوین

کلاترزان کردستان سنندج

چهاردولی کردستان قروه

سریش آباد کردستان قروه

مرکزی کردستان کامیاران

موچش کردستان کامیاران

ارزوئیه کرمان بافت

رابر کرمان بافت

لاله زار کرمان بردسیر

روداب کرمان بم

نرماشیر کرمان بم

راین کرمان کرمان

شهداد کرمان کرمان

گلباف کرمان کرمان

کلیائی کرمانشاه سنقر

فیروزآباد کرمانشاه کرمانشاه

کوزران کرمانشاه کرمانشاه

بیستون کرمانشاه هرسین

لوداب کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد

مارگون کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد

مرکزی کهگیلویه و بویراحمد دنا

باشت کهگیلویه و بویراحمد گچساران

وشمگیر گلستان آق قلا

فندرسک گلستان رامیان

مرکزی گلستان رامیان

داشلی برون گلستان گنبد کاووس

گالیکش گلستان مینو دشت

مرکزی گلستان مینو دشت

رانکوه گیلان املش

مرکزی گیلان املش

پره سر گیلان رضوانشهر

خورگام گیلان رودبار

رحمت آباد و بلوکات گیلان رودبار

عمارلو گیلان رودبار

رحیم آباد گیلان رودسر

دیلمان گیلان سیاهکل

حویق گیلان طوالش

گرکان رود گیلان طوالش

اطاقور گیلان لنگرود

شاندرمن گیلان ماسال

مرکزی گیلان ماسال

بشارت لرستان الیگودرز

ززو ماهرو لرستان الیگودرز

مرکزی لرستان الیگودرز

مرکزی لرستان پلدختر

معمولان لرستان پلدختر

پاپی لرستان خرم آباد

چغلوندی لرستان خرم آباد

زاغه لرستان خرم آباد

دوره چگنی لرستان دوره

شاهیوند لرستان دوره

ویسیان لرستان دوره

فیروزآباد لرستان سلسله

مرکزی لرستان سلسله

درب گنبد لرستان کوهدشت

رومشکان لرستان کوهدشت

طرهان لرستان کوهدشت

کونانی لرستان کوهدشت

مرکزی لرستان کوهدشت

تخت هرمزگان بندر عباس

فین هرمزگان بندرعباس

قلعه قاضی هرمزگان بندر عباس

شیبکوه هرمزگان بندر لنگه

مرکزی هرمزگان بندر لنگه

بیکاه هرمزگان رودان

جغین هرمزگان رودان

رودخانه هرمزگان رودان

مرکزی هرمزگان رودان

شهاب هرمزگان قشم

توکهور هرمزگان میناب

سندرک هرمزگان میناب

خزل همدان نهاوند

شراء همدان همدان

فامنین همدان همدان

خرانق یزد اردکان

بهاباد یزد بافق

خضرآباد یزد صدوق

دستگردان یزد طبس

دیهوک یزد طبس

مرکزی یزد طبس

دهستان‌ها:

دهستان کمتر توسعه یافته/ استان /شهرستان/ بخش

جزیره/ آذربایجان شرقی/ اسکو /ایلخچی

ورگهان آذربایجان شرقی اهر مرکزی

آذغان آذربایجان شرقی اهر مرکزی

قشلاق آذربایجان شرقی اهر مرکزی

اسپران آذربایجان شرقی تبریز مرکزی

شجاع آذربایجان شرقی جلفا مرکزی

رازلیق آذربایجان شرقی سراب مرکزی

صائین آذربایجان شرقی سراب مرکزی

رودقات آذربایجان شرقی شبستر صوفیان

سراجوی جنوبی آذربایجان شرقی مراغه سراجو

قوری چای غربی آذربایجان شرقی مراغه سراجو

سراجوی شرقی آذربایجان شرقی مراغه سراجو

هرزندات شرقی آذربایجان شرقی مرند مرکزی

یکانات آذربایجان شرقی مرند یامچی

گاودول شرقی آذربایجان شرقی ملکان مرکزی

اوچ تپه شرقی آذربایجان شرقی میانه مرکزی

کله بوز شرقی آذربایجان شرقی میانه مرکزی

کله بوز غربی آذربایجان شرقی میانه مرکزی

گرمه جنوبی آذربایجان شرقی میانه مرکزی

باروق آذربایجان شرقی هریس مرکزی

بدوستان شرقی آذربایجان شرقی هریس مرکزی

خانمرود آذربایجان شرقی هریس مرکزی

باراندوز آذربایجان غربی ارومیه مرکزی

دول آذربایجان غربی ارومیه مرکزی

رهال آذربایجان غربی خوی مرکزی

دیزج آذربایجان غربی خوی مرکزی

کره سنی آذربایجان غربی سلماس مرکزی

چایبارسارشمالی آذربایجان غربی ماکو بازرگان

قره سو آذربایجان غربی ماکو مرکزی

چایبارسارجنوبی آذربایجان غربی ماکو مرکزی

مرحمت آبادجنوبی آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی

مکریان شمالی آذربایجان غربی میاندوآب مرکزی

ارشق شرقی اردبیل اردبیل مرکزی

فولادلوی جنوبی اردبیل اردبیل هیر

هیر اردبیل اردبیل هیر

خانندبیل غربی اردبیل خلخال مرکزی

سنجبد شرقی اردبیل خلخال مرکزی

دولت آباد اردبیل نمین مرکزی

ویلکیج شمالی اردبیل نمین مرکزی

گرده اردبیل نمین مرکزی

دورسونخواجه اردبیل نیر مرکزی

همبرات اصفهان اردستان مرکزی

برزاوند اصفهان اردستان مرکزی

علیا اصفهان اردستان مرکزی

کچو اصفهان اردستان مرکزی

امامزاده عبدالعزیز (ع) اصفهان اصفهان جلگه

تودشک اصفهان اصفهان کوهپایه

جبل اصفهان اصفهان کوهپایه

زفره اصفهان اصفهان کوهپایه

سیستان اصفهان اصفهان کوهپایه

برخوار شرقی اصفهان برخوار حبیب آباد

کاوه آهنگر اصفهان چادگان مرکزی

بجستان خراسان رضوی بجستان مرکزی

کوهپایه خراسان رضوی بردسکن مرکزی

بالاولایت خراسان رضوی تربت حیدریه مرکزی

بقمج خراسان رضوی چناران مرکزی

چناران خراسان رضوی چناران مرکزی

رادکان خراسان رضوی چناران مرکزی

تکاب خراسان رضوی درگز مرکزی

رشتخوار خراسان رضوی رشتخوار مرکزی

بالابند خراسان رضوی فریمان مرکزی

سنگ بست خراسان رضوی فریمان مرکزی

سودلانه خراسان رضوی قوچان مرکزی

شیرین دره خراسان رضوی قوچان مرکزی

پس کلوت خراسان رضوی گناباد مرکزی

درزآب خراسان رضوی مشهد مرکزی

کارده خراسان رضوی مشهد مرکزی

بینالود خراسان رضوی نیشابور مرکزی

میلانو خراسان شمالی اسفراین مرکزی

آذری خراسان شمالی اسفراین مرکزی

زرق آباد خراسان شمالی اسفراین مرکزی

آلاداغ خراسان شمالی بجنورد مرکزی

سیوکانلو خراسان شمالی شیروان مرکزی

گلیان خراسان شمالی شیروان مرکزی

سنگر خراسان شمالی فاروج مرکزی

فاروج خراسان شمالی فاروج مرکزی

کرخه خوزستان اهواز حمیدیه

غیزانیه خوزستان اهواز مرکزی

اسماعیلیه خوزستان اهواز مرکزی

سویسه خوزستان اهواز مرکزی

کوت عبدالله خوزستان اهواز مرکزی

مشرحات خوزستان اهواز مرکزی

بهمنشیر جنوبی خوزستان آبادان مرکزی

بهمنشیر شمالی خوزستان آبادان مرکزی

شلاهی خوزستان آبادان مرکزی

جراحی خوزستان بندرماهشهر مرکزی

ابوالفارس خوزستان رامهرمز مرکزی

حومه غربی خوزستان رامهرمز مرکزی

بن معلی خوزستان شوش مرکزی

حسین آباد خوزستان شوش مرکزی

شهیدمدرس خوزستان شوشتر مرکزی

دولت آباد زنجان ابهر مرکزی

ایجرودبالا زنجان ایجرود مرکزی

گلابر زنجان ایجرود مرکزی

خرارود زنجان خدابنده مرکزی

سهرورد زنجان خدابنده مرکزی

کرسف زنجان خدابنده مرکزی

بناب زنجان زنجان مرکزی

تهم زنجان زنجان مرکزی

قهاب رستاق سمنان دامغان امیرآباد

طرود سمنان شاهرود مرکزی

ایوانکی سمنان گرمسار ایوانکی

حرمک سیستان وبلوچستان زاهدان مرکزی

خبریز فارس ارسنجان مرکزی

علی آبادملک فارس ارسنجان مرکزی

ابوالوردی فارس پاسارگاد پاسارگاد

مادر سلیمان فارس پاسارگاد پاسارگاد

سرپنیران فارس پاسارگاد مرکزی

کمین فارس پاسارگاد مرکزی

راهگان فارس جهرم خفر

کوهک فارس جهرم مرکزی

خرمی فارس خرم بید مرکزی

قشلاق فارس خرم بید مرکزی

شهیدآباد فارس خرم بید مشهدمرغاب

رحمت آباد فارس شیراز زرقان

فرمشکان فارس شیراز کوار

سیاخ دارنگون فارس شیراز مرکزی

جنگل فارس فسا مرکزی

جایدشت فارس فیروزآباد مرکزی

درزوسایبان فارس لارستان مرکزی

رحمت فارس مرودشت سیدان

رامجردیک فارس مرودشت مرکزی

محمدآباد فارس مرودشت مرکزی

رستاق فارس نی ریز مرکزی

هرگان فارس نی ریز مرکزی

کوهپایه شرقی قزوین آبیک مرکزی

کوهپایه غربی قزوین آبیک مرکزی

دشتابی شرقی قزوین بوئین زهرا دشتابی

دشتابی غربی قزوین بوئین زهرا دشتابی

ابراهیم آباد قزوین بوئین زهرا رامند

رامند جنوبی قزوین بوئین زهرا رامند

دودانگه سفلی قزوین تاکستان ضیاءآباد

قاقازان غربی قزوین تاکستان مرکزی

قمرود قم قم مرکزی

سیاه منصور کردستان بیجار مرکزی

نجف آباد کردستان بیجار مرکزی

آرندان کردستان سنندج مرکزی

حسین آباد جنوبی کردستان سنندج مرکزی

ژاورود شرقی کردستان سنندج مرکزی

سراب قامیش کردستان سنندج مرکزی

نران کردستان سنندج مرکزی

دلبران کردستان قروه مرکزی

دشتاب کرمان بافت مرکزی

خبر کرمان بافت مرکزی

دهسرد کرمان بافت مرکزی

فتح آباد کرمان بافت مرکزی

کیسکان کرمان بافت مرکزی

گوغر کرمان بافت مرکزی

کوه پنج کرمان بردسیر مرکزی

دهبکری کرمان بم مرکزی

حرجند کرمان راور کوهساران

راویز کرمان رفسنجان کشکوئیه

خنامان کرمان رفسنجان مرکزی

جرجافک کرمان زرند مرکزی

حتکن کرمان زرند مرکزی

سربنان کرمان زرند مرکزی

چهارگنبد کرمان سیرجان مرکزی

خبر کرمان شهربابک دهج

مدوارات کرمان شهربابک مرکزی

رمشک کرمان قلعه گنج چاه دادخدا

معزیه کرمان کرمان چترود

تکاب کرمان کرمان شهداد

درختنگان کرمان کرمان مرکزی

منصوری کرمانشاه اسلام آباد غرب حمیل

حومه شمالی کرمانشاه اسلام آبادغرب مرکزی

باوله کرمانشاه سنقر مرکزی

گاورود کرمانشاه سنقر مرکزی

حر کرمانشاه صحنه دینور

پشت دربند کرمانشاه کرمانشاه مرکزی

دورودفرامان کرمانشاه کرمانشاه مرکزی

میان دربند کرمانشاه کرمانشاه مرکزی

قره سو کرمانشاه کرمانشاه مرکزی

خزل غربی کرمانشاه کنگاور مرکزی

قزوینه کرمانشاه کنگاور مرکزی

چشمه کبود کرمانشاه هرسین مرکزی

دشت روم کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی

سپیدار کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی

کاکان کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی

بی بی حکیمه کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزی

لیشتر کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزی

بویراحمد گرمسیری کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزی

چشمه ساران گلستان آزادشهر چشمه ساران

کتول گلستان علی آباد مرکزی

حیران گیلان آستارا مرکزی

خوشابر گیلان رضوانشهر مرکزی

توتکی گیلان سیاهکل مرکزی

خرارود گیلان سیاهکل مرکزی

چوبر گیلان شفت احمدسرگوراب

جیرده گیلان شفت مرکزی

گوراب زرمیخ گیلان صومعه سرا میرزاکوچک جنگلی

کوهستانی طالش گیلان طوالش مرکزی

آلیان گیلان فومن سردار جنگل

سردار جنگل گیلان فومن سردار جنگل

لیل گیلان لاهیجان مرکزی

جاپلق غربی لرستان ازنا جاپلق

دره صیدی لرستان بروجرد مرکزی

کاکاشرف لرستان خرم آباد مرکزی

ازنا لرستان خرم آباد مرکزی

ده پیرشمالی لرستان خرم آباد مرکزی

رباط لرستان خرم آباد مرکزی

کرگاه شرقی لرستان خرم آباد مرکزی

کرگاه غربی لرستان خرم آباد مرکزی

سیلاخور لرستان دورود سیلاخور

بالالاریجان مازندران آمل لاریجان

لاریجان سفلی مازندران آمل لاریجان

چلاو مازندران آمل مرکزی

درازکلا مازندران بابل بابل کنار

بابل کنار مازندران بابل بابل کنار

پنج هزاره مازندران بهشهر مرکزی

دوهزار مازندران تنکابن خرم آباد

سه هزار مازندران تنکابن خرم آباد

گلیجان مازندران تنکابن مرکزی

بیرون بشم مازندران چالوس کلاردشت

کوهستان مازندران چالوس کلاردشت

جنت رودبار مازندران رامسر مرکزی

اشکور مازندران رامسر مرکزی

پی رجه مازندران نکا مرکزی

رودبار مرکزی تفرش مرکزی

چهارچشمه مرکزی خمین کمره

آشناخور مرکزی خمین مرکزی

شاهسونکندی مرکزی ساوه مرکزی

کریان هرمزگان میناب مرکزی

گوربند هرمزگان میناب مرکزی

کلیائی همدان اسدآباد آجین

چهاردولی همدان اسدآباد مرکزی

دیمکاران همدان بهار صالح آباد

قلقل رود همدان تویسرکان قلقل رود

کمال رود همدان تویسرکان قلقل رود

ترک غربی همدان ملایر جوکار

کمازان سفلی همدان ملایر زند

کمازان علیا همدان ملایر زند

کمازان وسطی همدان ملایر زند

سامن همدان ملایر سامن

عقدا یزد اردکان عقدا

سبزدشت یزد بافق مرکزی

سخوید یزد تفت نیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام