کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

فوق العاده خاص کارمندان پزشکی قانونی

فوق العاده خاص کارمندان پزشکی قانونی

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱- به موجب بند «الف» ماده واحده قانون فوق العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است:« نظر به سختي كار در سازمان پزشكي قانوني، ضرايب مندرج در جدول ذيل به عنوان فوق‌العاده خاص از ابتداء سال ۱۳۹۰ در حقوق و مزاياي كارمندان اعمال مي ‌شود. اعتبار اين طرح از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان، براساس ماده (۳) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب  ۱۳۷۲/۰۴/۲۷ تأمين مي‌ شود.»

۲- در تبصره ماده واحده پیش بینی شده است «پرسنل و پزشكان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهاي سازمان از حقوق و مزاياي اين قانون بهره‌مند مي ‌گردند.»

۳- وفق ماده ۳ قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۲۷ مجلس شوراي اسلامي‌، «سازمان موظف است هزينه ‌هاي خدمات پزشكي قانوني را بر اساس تعرفه‌ هائي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد ‌اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه‌ ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش ‌بيني ميشود در اختيار سازمان قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف برسد.»

۴- در ماده واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، آمده است:«از تاریخ تصویب این قانون فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴» به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می‌یابد.»

۵- در تبصره ماده واحده قانون اخیرالذکر، مقرر شده است:« اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۴ و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سال جاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۰۶ و ماده (۹۸) آیین‌نامه اجرائی آن و نیز صرفه‌جویی‌ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود.»

۶- مطابق ماده‌ ۱۴ قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌كشور مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۴ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، «سازمان‌ مجاز است‌ در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشكي‌، وجوه‌متناسبي‌ با خدمات‌ انجام‌ شده‌ دريافت‌ نمايد. وجوه‌ حاصل‌ از اين‌ بابت‌ در حساب‌مخصوصي‌ كه‌ در خزانه‌ افتتاح‌ خواهد شد جمع‌آوري‌ و صرف‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌مبارزه‌ با بيماريهاي‌ دامي‌ خواهدشد. تعيين‌ خدمات‌ و ميزان‌ وجوه‌ طبق‌آئيننامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.»

۷- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رای  ایجاد رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸، استحقاق کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به دریافت فوق العاده خاص در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور را مورد تایید قرار داده است.

۸- با توجه به این که براساس مقررات فوق الذکر، اعتبار «فوق العاده خاص» از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان ها و در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ سازمانی تامین می گردد و و نه از طرف دولت و با عنایت به این که درآمدهای اختصاصی غیر مستمر بوده و درآمدهای غیر مستمر قابل درج در احکام کارگزینی نمی باشد و علاوه بر این فوق العاده مزبور از فوق العاده های مستمر موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ محسوب نمی‌شود، بنابراین پرداخت آن به طور مستمر و ودرج آن در احکام کارگزینی وجاهت قانونی ندارد.

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۵۰/۰۳/۲۴ ماده ۱۴ قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌كشور مصوب ۲۴/ ۰۳/ ۱۳۵۰ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌
۲ ۱۳۷۲/۰۴/۲۷ ماده ۳ قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب ۲۷/ ۰۴/ ۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي‌
۳ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ ماده ۲۸ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي
۴ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مواد ۶۸ و ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۵ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ ماده واحده قانون فوق العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران مصوب ۰۴/ ۰۲/ ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي
۶ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ماده واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۹/ ۰۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ رای ایجاد رویه شماره ۳۴ مورخ ۲۸/ ۰۱/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام