کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدقوانین و مقررات ایثارگران

اعمال طبقه تشویقی مناطق عملیاتی حداکثر تا سقف جداول ابلاغی است

اعمال طبقه تشویقی مناطق عملیاتی حداکثر تا سقف جداول ابلاغی ممکن است (دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۷/۸/۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۸۰۴۴۱۷

شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۶

تاریخ: ۱۷/۸/۹۹

* شاکی : شکراله آقایی

*طرف شکایت : وزارت نیرو

*موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال شق (ج) ردیف ۳ مصوبات جلسه شصت کمیته سرمایه انسانی مورخ ۴؍۴؍۹۸ وزارت نیرو ۲- الزام وزارت نیرو نسبت به اعطای یک طبقه شغلی جهت کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس مطابق بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۵- ۲۲؍۱۲؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور

* کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو طی جلسه شماره ۶۰ مورخ ۴؍۴؍۹۸ در خصوص ارتقای مزد شغل (یک گروه بالاتر) کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس در شرکتهای وابسته آن وزارتخانه تصمیماتی را اتخاذ می کند که بند (ج) از قسمت ۴ صورت جلسه مذکور ناظر بر اعمال امتیاز یک طبقه شغلی برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی می باشد که مورد اعتراض شاکی است.

* متن مقرره مورد شکایت :

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۲۵۳؍۹۸ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۸ و ردیف (۱) مصوبات پنجاهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و بر اساس بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید:

الف) . . . ب) . . . ج) اعمال امتیاز یک طبقه شغلی در شرکت های دولتی حداکثر تا سقف جداول ابلاغی ممکن می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- وفق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸؍۰۷؍۱۳۸۶ « کارمندان و بازنشستگانی که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظر گرفته می شود.»۲- مطابق بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۵ مورخ ۲۲؍۱۲؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلف شدند که یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعطا نموده و نسبت به صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر اساس محدوده اعلامی ستادکل نیروهای مسلح که شهر اهواز نیز جزو مناطق عملیاتی دفاع مقدس بوده اقدام لازم را به عمل آوردند,۳- در این اثنا وزارت نیرو که خود یکی از دستگاه های اجرایی کشور محسوب می شود با صدور مصوبه ای اجتهاد در مقابل نص نموده و حقوق کارمندان و بازنشستگانی که در زمان جنگ در مناطـق جنگ زده مشغـول خدمـت اداری بوده اند و هستند را به نحو فاحشی تضییع نموده به طوری که مطابق شق (ج) بند ۳ مصوبات جلسه شصت کمیته سرمایه انسانی (تأمین و نگهداشت منابع انسانی) مورخ ۰۴؍۰۴؍۹۸ وزارت نیرو که مقرر نموده است : «اعمال امتیاز یک طبقه شغلی … حداکثر تا میزان سقف جداول ابلاغی ممکن می باشد.» با این ترتیب وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی کشور از اجرای قوانین آمره مذکور امتناع نموده و اعطای یک طبقه شغلی به کارمندان و بازنشستگان مزبور را منتفی نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :وزارت نیرو به موجب لایحه تقدیمی به صورت خلاصه اعلام کرده : اولاً فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر سوابق قبلی کارکنان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس است و با امتیاز مقرر در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که امتیازاتی را برای شاغلین مناطق عملیاتی دفاع مقدس تعیین کرده ارتباطی ندارد.ثانیاً بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مقرر کرده سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۷۶ سازمان اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید. ثالثاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال ۱۳۸۸ سقف طبقات جدول شماره ۱ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ – ۲۱؍۲؍۸۸  را ۱۶ طبقه اعلام کرده است و در سال ۹۶ به موجب بخشنامه شماره ۱۱۳۰۷۴۰ – ۲؍۲؍۹۶ مورد تاکید قرار داده است که اعطای آن بیش از طبقات مذکور امکان ندارد. رابعاً سازمان اداری و استخدامی طی بند دوم بخشنامه شماره ۷۲۳۳۴۲۴ – ۲۲؍۱۲؍۹۷ اعلام کرده حسب مفاد بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اعطای یک طبقه شغلی طبق مصوبه مورخ ۱۵؍۱۱؍۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت گیرد.با توجه به بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور ارتقا یک طبقه شغلی به شاغلان را پیش بینی نموده و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت درچارچوب ضوابط ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد بنابراین در حقیقت اعتراض شاکی ناظر بر مصوبه آن سازمان می باشد.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد ، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند ج مـاده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعـه مصـوب سـال ۱۳۹۵ مقرر شده : “سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.”

ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ – ۲۲؍۱۲؍۹۷ دستگاه های مشمول را به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف کرده و برای کارکنان قراردادی، درج امتیاز یک طبقه معادل ۴۰۰ امتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن را در قرارداد تکلیف کرده است.

ثالثاً طبقات اعطایی به کارمندان به موجب جدول شماره ۱ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ در ۱۶ طبقه قسمت شده است و طی بخشنامه اصلاحی شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سقف طبقات مذکور در ۱۶ طبقه مورد تاکید قرار گرفته است،

بنابراین مقرره مورد شکایت از این حیث که مقرر داشته اعطای طبقه (گروه) تا سقف مقرر در جداول یادشده امکان پذیر می باشد مغایرتی با ضوابط قانونی نداشته ورأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر شده و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام