مقررات اداری و استخدامی زنان و خانواده

آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی

آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی (تصویب‌نامه شماره ۸۴۰۹/ت۱۶۹۰۰هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۵ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۰۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۰) قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی -مصوب ۱۳۷۴- آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی

ماده ۱ ـ ورود شیر خشک (شیر مصنوعی) و غذاهای کمکی شیرخوار منحصراً توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت می کنند مجاز است .

ماده ۲ ـ کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی مکلف به اجرای ضوابط تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱) و ماده (۲) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی ـ که از این پس قانون نامیده می شود ـ هستند.

ماده ۳ ـ اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی ـ درمانی (شهری و روستایی) همراه با شناسنامه شیرخوار (برای احراز عدم استفاده از شیر خشک) است، مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زایمان بیشتری پیش بینی شده باشد.

تبصره ‌(الحاقی ۲۴ˏ۰۶ˏ۱۳۸۱)- بانوانی که در طول دو‌ران بارداری با تأ‌یید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می‌کنند، از چهارماه مرخصی زایمان بهره‌مند خواهند بود و مدت مرخصی استعلاجی از مرخصی زایمان آنان کسرنخواهد شد.

ماده ۴ ـ استفاده از مرخصی ساعتی تا سن (۲۰) ماهگی کودک، منوط به ارایه گواهی مرکز بهداشتی ـ درمانی مبنی بر تغذیه شیرخوار توسط مادر است .

تبصره ـ بانوان مشمول قانون کار تابع ضوابط مربوط به خود هستند.

ماده ۵ (اصلاحی ۰۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)- مادران مشمول این آیین‎نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی باید در کار قبلی خود اشتغال یابند. در دوران یاد شده نقل وانتقال آنها ممنوع است مگر اینکه خود، متقاضی تغییر شغل یا نقل وانتقال باشند.

ماده ۶ (اصلاحی ۰۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)- مادران مشمول این آیین‎نامه می‎توانند طی ساعات مقرر کار روزانه حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند. مادران یاد شده می‎توانند برحسب نیاز کودک، مرخصی یاد شده را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند. مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دوساعت می‎باشد.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند، نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام کنند.

تبصره ۲ ـ ضوابط مربوط به ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک در کارگاههای مشمول قانون کار، براساس ماده (۷۸) قانون کار و آیین نامه اجرایی شیرخوارگاهها و مهدکودکهاست .

ماده ۷- وظایف و اختیارات «کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر» به شرح زیر است

۱ ـ تداوم سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر.
۲ ـ تعیین چگونگی برآورد نیاز و نظارت بر ورود، عرضه و فروش شیر خشک و غذاهای کمکی شیرخوار و ابلاغ آن به مراجع ذی ربط.
۳ ـ تعیین چگونگی نظارت بر توزیع صحیح شیر خشک در سیستم شبکه های بهداشتی، درمانی کشور و ابلاغ آن به مراجع ذی ربط.
۴ ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی، تبلیغاتی و تحقیقاتی .
۵ ـ بررسی تخلفات و ابلاغ آن به مراجع ذی ربط.
۶ ـ تعیین چگونگی استفاده از تحقیقات به عمل آمده در زمینه شیر مادر و تغذیه کمکی .
۷ ـ نظارت بر فعالیتهای کمیته های استانی ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی.

تبصره ۱ ـ کمیته موضوع این ماده می تواند برای انجام هرچه بهتر وظایف خود گروههای اجرایی ایجاد کند.

تبصره ۲ ـ دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و اداره آن، توسط کمیته مزبور تنظیم شده و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

ماده ۸ ـ تصمیمهای کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر، پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم الاجر است .

ماده ۹ ـ معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر بوده و موظف است جلسات را به طور منظم تشکیل دهد.

ماده ۱۰ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند نسبت به تشکیل « کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی» در استانهایی که مقتضی بداند اقدام کند:
۱ ـ معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی استان .
۲ ـ معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی استان .
۳ ـ رییس نظام پزشکی مرکز استان .
۴ ـ دو نفر از اعضای کمیته استانی ترویج تغذیه با شیر مادر.
۵ ـ یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان .
۶ ـ یک نفر متخصص یا کارشناس علوم تغذیه .
۷ ـ یک نفر ماما.
۸ ـ یک نفر پرستار.
افراد موضوع این ماده با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی استان منصوب می شوند. خدمات کمیته های استانی افتخاری است .

ماده ۱۱ ـ وظایف و اختیارات کمیته های استانی ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی به شرح زیر است:
۱ ـ نظارت بر چگونگی برآورد نیاز استان به شیر مصنوعی و توزیع صحیح آن .
۲ ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی، تبلیغاتی، انتشاراتی و تحقیقاتی
۳ ـ ارایه گزارش اقدامهای انجام شده به کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر.
۴ ـ انجام امور محول شده از سوی کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر.

ماده ۱۲ـ معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی استان، رییس کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی استان بوده و موظف است جلسات را به طور منظم تشکیل دهد.

ماده ۱۳ـ تصمیم های کمیته های استانی ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی، پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان مربوط قابل اجراست .

ماده ۱۴ـ دانشگاههای علوم پزشکی و اعضای کمیته های موضوع قانون بر حسن اجرای قانون و این آیین نامه در مؤسسات تولید کننده و توزیع کننده نظارت کامل داشته و درصورت مشاهده تخلفات موضوع قانون، مراتب را در کمیته های استانی مطرح و درصورت تأیید، موضوع را به مراجع ذی صلاح برای تعقیب متخلفان اعلام می کنند.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام