کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اصلاح شیوه‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

اصلاح شیوه‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (بخشنامه شماره ۴۰۵/۱۴۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۴۰/۱۴۰ مورخ ۵/۹/۱۳۹۹ موضوع شیوه‎نامه قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)، یک تبصره به جزء ۲-۶ بند (۶) و یک بند به عنوان بند (۱۶) به شیوه نامه مزبور الحاق می‌گردد.

تبصره- در صورتی‌که مشمولین حق التدریس شاغل و دارای کد پرسنلی، امکان ارائه اسناد مالی دریافت حقوق از محل مشارکت‌های مردمی را نداشته باشند، به شرط احراز همکاری آنان با آموزش و پرورش و دارا بودن سایر شرایط قانونی و تأیید کارگروه ناحیه/ منطقه/ شهرستان و پذیرش مسئولیت قانونی صحت اطلاعات؛ در فهرست مشمولین تبدیل وضعیت قرار می‌گیرند. فهرست افراد مشمول این تبصره می‌باید به تأیید کارگروه و مدیر کل استان برسد.

بند ۱۶- به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و عادلانه قانون و تضمین حقوق ذی‌نفعان، کارگروه استانی موضوع شیوه‌نامه مزبور موظف است نسبت به دریافت شکایات و اعتراضات احتمالی افراد اقدام و با بررسی کامل مدارک و مستندات ارائه شده توسط شاکی و احراز شرایط قانونی، پرونده جهت بررسی نهایی و طرح در کمیته سرمایه انسانی وزارت متبوع به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری ارسال گردد.

محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

اصلاح شیوه‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (بخشنامه شماره ۴۰/۱۴۰ مورخ ۵/۹/۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

با سلام و احترام

پیرو شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸؛ بدین‌وسیله قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به همراه تصویر تصویب‌نامه‌های شماره ۷۵۱۹۵/ت۵۸۰۱۹هـ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ و ۸۹۹۵۲/ت۵۸۱۲۹هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۹ هیأت وزیران، موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند ۳ قانون موصوف مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷ جهت اجرا و اقدام لازم ارسال و بر این اساس برخی از موارد مندرج در شیوه‌نامه مزبور به شرح پیوست اصلاح و ابلاغ می‌شود.

محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

اصلاح شیوه‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

۱- در بندهای (۱/۶)، (۱/۸) و (۱/۹) ذیل بند «۱» (تعاریف و اصطلاحات) پس از عبارت “اعتبارات دولتی”‌ عبارت “یا سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی” (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، مؤسسه یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده باشند؛ اضافه می‌شود.

۲- متن زیر به عنوان بند (۱۰/۱) ذیل بند «۱» (تعاریف و اصطلاحات) اضافه می‌گردد.

۱۰/۱- نیروهای خرید خدمات آموزشی: افرادی که با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی قبل از سال ۱۳۹۱ از طریق مؤسسات یا شرکت های طرف قرارداد با ادارات آموزش و پرورش تحت عنوان خرید خدمات آزمایشی همکاری داشته و حقوق خود را از محل اعتبارات دولتی یا سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، مؤسسه یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده باشند.

۳- در بند “۱۰/۱” شماره بند به “۱۱/۱” تغییر می یابد و مشمولین عبارتند از: مفاد بندهای ۶/۱، ۷/۱، ۸/۱، ۹/۱ و ۱۰/۱

۴- در بند (۱/۳) عبارت بندهای “(۱/۶ و ۱/۷)” به عبارت “بندهای ۱/۶، ۱/۷ و ۱/۱۰” اصلاح می‌شود.

۵- استمرار به‌کارگیری مشمولان تبصره بند (۳/۲) شیوه‌نامه موضوع ماده (۵) آیین نامه اجرایی که نمره قبولی در آزمون داخلی را کسب ننموده‌اند، در صورت نیاز به صورت نیروی حق‌التدریس برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بلامانع است.

۶- مصادیق تبصره بند (۴) اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۱۹۵/ت۵۸۰۱۹هـ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران به شرح ذیل خواهد بود.

۶/۱- ساز و کار مدیر مدرسه: پرداخت حق الزحمه با تشخیص مدیر از حساب بانکی مجاز مدرسه به مربیان و نیروهای حق التدریس (آموزشی) به صورت جمعی یا فردی در چارچوب دستورالعمل مالی مدارس و با تأیید شورای مالی مدرسه از محل سرانه مدارس انجام شده باشد، (ارائه اسناد هزینه مربوطه و صورتحساب بانکی مورد تأیید که ممهور به مهر و امضاء مدیر مدرسه باشد) ضروری است.

۶/۲- ساز و کار انجمن اولیاء و مربیان: پرداخت حق الزحمه از طریق اولیا و مربیان به مربیان و نیروهای حق التدریس (آموزشی) که بکارگیری آنها به موجب مصوبه رسمی انمن اولیاء و مربیان و عقد قرارداد کار داخلی و از محل مشارکت های مردمی از حساب بانکی مجاز انجمن اولیاء و مربیان و با حساب بانکی مدرسه انجام شده باشد.

۶/۳- ساز و کار کارفرما و مؤسس یا شرکت های طرف قرارداد با آموزش و پرورش: بکارگیری نیرو در قالب قرارداد خرید خدمات آموزشی و پرداخت حق الزحمه آنان توسط کارفرما، مؤسس یا شرکت های طرف قرارداد با آموزش و پرورش با ارائه اسناد مثبته مالی (واریز به حساب بانکی ذینفعان) و سوابق بیمه ای متناسب با دوره قرارداد و همکاری در آموزش و پرورش صورت گرفته باشد.

۷- همانگونه که قبلاً نیز در بندهای (۳/۱ و ۳/۲) شیوه نامه تصریح شده است، معرفی مشمولین قانون جهت شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت، سنوات خدمت و در سقف ظرفیت تخصیصی و به ترتیب امتیازات فضلی خواهد بود و بر همین اساس نظربه اینکه مطابق با قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدرسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۹ کلیه مشمولین قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون موصوف مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ شامل استخدام در ماده الحاقی مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷ قانون فوق الاشاره قرار گرفته اند. لذا ادامه روند استخدام دارندگان مدارک کاردانی با شغل آموزگاری مطابق با رشته اهی تحصیلی مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان بلامانع می باشد و سایر مشمولین می توانند مطابق رشته تحصیلی و نیاز مناطق آموزش و پرورش و با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و سایر ضوابط مربوط نسبت به تکمیل فرم امتیازبندی جهت اعلام شغل اقدام نمایند و بر همین اساس رعایت موارد ذیل الزامیست:

الف: بر اساس جدول امتیاز بندی ضمیمه این شیوه نامه و به ترتیب امتیازات فضلی، لیست همه واجدین شرایط قانون به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری ارسال نمایند.

ب: مبنای توزیع درون استانی بر اساس شدت نیاز و در رشته و جنس و متناسب با امتیازات فضلی و در سقف سهمیه تخصیصی سالیانه خواهد بود.

ج: در توزیع درون استانی و در سقف سهمیه‌های تخصیصی پس از آزمون پایان دوره آموزشی، وزن امتیازات فضلی افراد بر اساس هفتاد درصد (۷۰%) و وزن امتیازات آزمون پایان دوره سی درصد (۳۰%) به عنوان معیار تعیین محل خدمت در نظر گرفته شود.

۸- تبصره (۳) بند (۴/۳) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد

بعد از عبارت “منتشر گردیده است” عبارت “مشمولینی که به هر دلیلی موفق به شرکت در آزمون داخلی نشده و یا در صورت شرکت در آزمون حدنصاب تعیین شده در تبصره (۲) ماده (۵) آیین نامه اجرایی را کسب ننموده، می توانند در آزمون مجددی که متعاقباً با برنامه‌ریزی وزارت متبوع برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

۹- با عنایت به بند ۳/۵، رعایت اولویت سهمیه های ایثارگران (۲۵% و ۵%) و معلولین (۳%) مطابق با مفاد ردیف های (الف، ب و ج) ذیل بند مذکور (در صورت وجود افراد مشمول) الزامی است. چانچه تعداد مشمولین ایثارگر بیش از سقف سهمیه های مورد نظر باشد، تعیین افراد ایثارگر مشمول بر اساس امتیازات فضلی آنان خواهد بود.

۱۰- به بند (۱/۴) مشمولین بند (۱۰/۱) نیروهای خریدخدمات آموزشی نیز اضافه گردد.

۱۱- یک تبصره به بند (۴/۲) از قسمت بند «۴» فرآیند شناسایی مشمولین به شرح ذیل اضافه می‌گردد. 

تبصره: سوابق مشمولین بندهای ۱/۸ و ۱/۹ (آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته و در آزمون داخلی موفق به کسب حدنصاب لازم شده اند نیز همانند سایر گروه های مشمول امتیازبندی شده و توسط آن اداره کل جهت شرکت در دوره آموزشی به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری معرفی گردند، ضمناً با عنایت به اینکه افراد مورد نظر در آزمون داخلی در رشته آموزگار ابتدایی شرکت نموده اند، صرفاً می بایست در شغل آموزگار ابتدایی امتیازبندی شوند.

۱۲- یک بند به عنوان بند (۴/۵) به ذیل بند (۴) فرآیند شناسایی مشمولین به شرح ذیل اضافه می‌گردد.

۴/۵- تشکیل کارگروه‌های مندرج در بخشنامه شماره ۷۱۰/۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ توسط ادارات کل و مناطق آموزش و پرورش برای شناسایی دقیق‌تر مشمولین ضروری است و مسئولیت تأیید سوابق افراد مشمول جهت تکمیل فرم امتیازبندی بر عهده اعضاء کارگروه های مورد نظر می باشد.

تبصره: رؤسای ادارات حقوقی اداره کل، در راستای اجرای مطلوب قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۹ به ترکیب کارگروه استان اضافه می شود.

۱۳- امتیاز سنوات خدمات برای مشمولین بندهای ۱/۶، ۷/۱ و ۱/۱۰ تا قبل از سال ۱۳۹۱ (پایان سال ۱۳۹۰) و مشمولین بندهای ۱/۸ و ۱/۹ تا قبل از سال ۱۳۹۲ (پایان سال ۱۳۹۱) قابل محاسبه می‌باشد.

تبصره: حداکثر امتیاز سنوات خدمت در یک سال تحصیلی برای همه گروه های مشمول مطابق با فرم امتیازبندی ضمیمه این شیوه نامه، (۲۷) امتیاز است و حداکثر مدت احتساب سنوات خدمت در یکسال تحصیلی ۹ ماه است به گونه ای که امتیاز هیچکدام از مشمولین در یکسال از (۲۷) امتیاز تجاوز ننماید.

۱۴- به استناد نامه شماره ۱۲۶۲۴۰/۸۱۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، مشمولین بندهای ۱/۶، ۱/۷ و ۱/۱۰ که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و در حال حاضر به عنوان نیروی قرارداد کار معین اشتغال به کار دارند، در صورت ارائه مدارک و مستندات لازم و دارا بودن شرایط قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷ و قانون تفسیر قانون موصوف، مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۹ و شیوه نامه شماره ۱۶۰۱۵۰/۷۰۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸ و این شیوه نامه، تشکیل پرونده (پس از تأیید کارگروه منیقه و استان) و تکمیل فرم امتیازبندی آنان با اخذ درخواست کتبی مبنی بر اعمال قانون مزبور، بلامانع می باشد.

۱۵- فرم امتیازبندی اصلاح شده ضمیمه ۱۶۰۱۵۰/۷۰۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸ جهت بهره برداری برای کلیه مشمولین قانون الزامی بوده که به پیوست ارسال می گردد.

شناسنامه قانون | emtiaz shivename

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام