کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن (بخشنامه شماره 162537 مورخ 6/4/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ها

 متن بخشنامه در فرمت پی‌دی‌اف

 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد 97 (سطح ملی و استانی)

 شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد 97 (به همراه برش استانی)

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 4225‏‏‏‏/44327 مورخ 14‏‏‏‏/1‏‏‏‏/1389 هیأت وزیران) و به منظور سنجش موفقیت دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560‏‏‏‏/93‏‏‏‏/206 مورخ 20‏‏‏‏/1‏‏‏‏/1393 شورای عالی اداری) و همچنین برنامه اصلاح نظام اداری، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 1397، به شرح زیر تعیین می‌گردد: 

1- هدف شاخص‌های عمومی ستاره‌دار بر اساس تفاهم بین دستگاه و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.

2- شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی پیوست این بخشنامه می‌باشد. شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی در سطح استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی سطح ملی و استانی شاخص‌ها در وب‌سایت سازمان به نشانی www.aro.gov.ir قرار خواهد گرفت. قرارگیری دستورالعمل مذکور در وب‌سایت سازمان به منزله ابلاغ رسمی آن می‌باشد. 

3- با توجه به اینکه در شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397، یک شاخص با عنوان “اقدامات برجسته دستگاه” تعریف شده است، دستگاه‌های اجرایی می بایست شاخص های پیشنهادی را در قالب اقدامات برجسته برای دوره ارزیابی عملکرد سال 1397 به امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی این سازمان ارسال نمایند. ضروری است شاخص‌های پیشنهادی دستگاه با شاخص‌های عمومی و اختصاصی ابلاغ شده سال 1397 همپوشانی نداشته باشد.

4- در خصوص شاخص‌های اختصاصی، با توجه به مفاد بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک مبنی بر پیشنهاد شاخص‌ها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان، لازم است که شاخص‌های پیشنهادی سال 97 به همراه اهداف برنامه‌ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص‌ها در قالب ماده 1 دستورالعمل اجرايي استقرار  نظام مدیریت عملکرد (موضوع بخشنامه شماره 27911‏‏‏‏/200 تاريخ 28‏‏‏‏/5‏‏‏‏/1389) با در نظر گرفتن وظایف و مأموریت‌های دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی، در قالب فرم (الف) نهایی شده باشد. رویت شاخص‌های اختصاصی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد مستقر در دستگاه پس از تصویب شاخص‌ها و ابلاغ آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین ضروری است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل پس از دریافت شاخص‌های اختصاصی ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته نسبت به تنظیم برش استانی آن برای سال 1397 و ارسال آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش استانی شاخص‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها می‌توانند پس از اعلام این سازمان، رأساً نسبت به تدوین شاخص‌های اختصاصی این دسته از واحدهای استانی با در نظر گرفتن شاخص‌های ستاد دستگاه مربوط (ابلاغی از سوی این سازمان) اقدام و آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند. شاخص‌های اختصاصی ابلاغ شده مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطح ستاد، سازمان‌های وابسته و کلیه واحدهای استانی تابعه می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی، در زمان ورود گزارش عملکرد به سامانه مدیریت عملکرد، مجاز به تغییر در عنوان، اهداف و اوزان آن‌ها نیستند.

5- دریافت گزارش خودارزیابی، بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد ستاد دستگاه، سازمان‌های وابسته و واحدهای استانی مربوط در هر دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی از سوی دفاتر مدیریت عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل یا عناوین مشابه به گونه‌ای انجام خواهد گرفت که بعد از تأیید نهایی گزارش‌ها، فایل خروجی از سامانه مدیریت عملکرد کلیه دستگاه‌ها(اعم از ملی و استانی) حداکثر تا تاریخ 15‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1398 به سازمان اداری و استخدامی کشور (امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی) ارسال گردد. بدیهی است راهبری، هدایت و تعیین ارزیابان شاخص‌های عمومی و اختصاصی(دفاتر تخصصی و پشتیبانی ستاد دستگاه) و همچنین زمان‌بندی ارزیابی‌ها بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل یا عناوین مشابه خواهد بود. ضمناً با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراهم گردیده‌است، لذا ضروری است واحدهای استانی در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطلاعات نمایند.

6- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی استان که فاقد برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری و شاخص‌های اختصاصی ابلاغی از سوی سازمان (سطح ملی) می‌باشند، موظفند پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها درخصوص اهداف شاخص‌های عمومی، نسبت به انعقاد تقاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و همچنین تعیین شاخص‌های اختصاصی با تأیید سازمان مذکور، بعد از اعلام این سازمان اقدام نمایند. همچنین از تاریخ 1‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1398 لغایت 15‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1398، با دریافت رمز ورود به سامانه از سازمان‌های مذکور، گزارش عملکرد خود را در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی وارد سامانه نمایند.

7- دسترسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها به اطلاعات گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تا تاریخ 31‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1398 امکان‌پذیر خواهد شد. سازمان‌های مذکور موظفند بررسی اولیه گزارش عملکرد، تعیین ارزیابان شاخص‌های عمومی و اختصاصی، نهایی نمودن امتیازات مکتسبه و همچنین ارایه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را به گونه‌ای مدیریت نمایند که دسترسی به نتایج نهایی ارزیابی عملکرد استان از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت مستقر در این سازمان حداکثر تا تاریخ 31‏‏‏‏/4‏‏‏‏/1398 امکان‌پذیر گردد.

8- نتایج ارزیابی‌های انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس‌جمهور محترم، در جشنواره‌های شهید رجایی (سطح ملی و استانی) اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه‌های اجرایی، مبنای پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه (به استناد مصوبه 6653‏‏‏‏/206 تاریخ 23‏‏‏‏/3‏‏‏‏/1390) قرار خواهد گرفت. 

 

موارد مرتبط:

– دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی

– دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام