کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

جشنواره شهید رجایی 99 (ارزیابی عملکرد سال 98)

جشنواره شهید رجایی سال 1399 (بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1398) (بخشنامه شماره 50033 مورخ 10/2/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 بخشنامه جشنواره شهید رجایی 1399

بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرایی، استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به منظور ارج گذاری و تکریم “خدمت صادقانه و موثر” در نظام جمهوری اسلامی و شناسايي و تقدير از تلاشگران و دستگاه های برتر در عرصه خدمتگزاری به ملت شريف ايران و نهادينه‌كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و نیز پایش میزان اجرای مطلوب برنامه جامع اصلاح نظام اداری‏- دوره دوم (1397‏‏-1399) و به استناد آيين‌نامه اجرايي مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط در خصوص ارزيابي عملكرد، ساختار و وظایف ستاد مرکزی و ستادهای دستگاهی و استانی جشنواره شهيدرجايي سال 1399 به شرح زیر ابلاغ مي‌گردد:

جشنواره شهید رجایی سال 1399

الف) ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی

ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با مسئولیت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت معاونان این سازمان، پنج نفر از معاونان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و  دو نفر از صاحب‌نظران مدیریت و نظام اداری در سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل و اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1. انتخاب حداکثر (3) دستگاه از بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی (موضوع بندهای الف و ب ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) ق.م.خ.ک) كسب نمایند.

2. انتخاب حداکثر (3) دستگاه از بین سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی (موضوع بندهای  الف و ب ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) ق.م.خ.ک) كسب نمایند.

3. انتخاب حداکثر (3) دستگاه از بین دستگاه‌های اجرایی دارای تفاهم‌نامه اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری با سازمان اداری و استخدامی کشور که بیشترین میزان تحقق اهداف دوساله را نسبت به ابتدای برنامه جامع اصلاح نظام اداری– دوره دوم، كسب نمایند.

4. انتخاب حداکثر (2) دستگاه از بین دستگاه‌های اجرایی که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص‌های اختصاصی کسب نمایند.

5. انتخاب دستگاه‌های اجرایی برتر در محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری ‏- دوره دوم یا محورهای خاص بر اساس اقدامات تخصصی دستگاه‌های اجرایی.

6. برگزاری مراسم ملی جشنواره شهیدرجایی با حضور ریاست محترم جمهور به منظور تقدیر از برگزیدگان.

تبصره 1: دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی در امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است و معاون نوسازی اداری سازمان دبیر جشنواره خواهد بود.

تبصره 2: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل یازده قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 4225‏‏/44327 تاریخ 14‏‏/1‏‏/1389، بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1398 ابلاغی به شماره 749977 تاریخ 28‏/12‏/1397 و دستورالعمل امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398، در قالب کمیته‌های تخصصی که در دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی تشکیل می‌شود انجام و گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدگان به ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی ارائه خواهد شد. لازم است دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های خودارزیابی خود را در قالب سامانه مدیریت عملکرد دولت بر اساس زمان‌بندی ابلاغ شده به این سازمان ارسال نمایند. 

تبصره 3: نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان توسط ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی تعیین و اعلام می‌شود.

ب) ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهیدرجایی در سطح دستگاه با عضویت اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت (موضوع مصوبه شماره 11852‏‏‏‏‏/93‏‏‏‏‏/206 تاریخ 5‏‏‏‏‏/9‏‏‏‏‏/1393 شورای عالی اداری) به ریاست بالاترین مقام دستگاه و عضویت روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته، اقدامات زیر را انجام دهند:

1. انتخاب دستگاه‌های برتر از بین سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های وابسته و تابعه که بالاترين امتياز را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي كسب نمایند.

2. انتخاب دستگاه‌های برتر از بین سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های وابسته و تابعه که در اجرای تفاهم‌نامه برنامه‌های اصلاح نظام اداری بیشترین میزان تحقق اهداف دوساله را نسبت به ابتدای برنامه جامع اصلاح نظام اداری– دوره دوم، كسب نمایند.

تبصره 1: در اجرای بندهای 1 و 2، دستگاه‌های اجرایی دارای تا (5) سازمان وابسته مجازند حداکثر یک دستگاه و دستگاه‌های اجرایی دارای بیش از (5) سازمان وابسته، مجازند حداکثر (2)  دستگاه را انتخاب نمایند.

3. انتخاب دستگاه‌های برتر استان از بین واحدهاي استاني تابعه دستگاه و يا واحدهاي استاني تابعه سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های تابعه که در ارزیابی سطح دستگاهی بالاترين امتياز را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي كسب نمایند.

4. انتخاب دستگاه‌های برتر استان از بین واحدهاي استاني تابعه دستگاه و يا واحدهاي استاني تابعه سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های تابعه که در ارزیابی سطح دستگاهی بیشترین درصد رشد امتیاز دوساله را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي كسب نمایند.

تبصره 2: در اجرای بندهای 3 و 4 دستگاه‌های اجرایی مجازند به ازای هر سازمان وابسته یک واحد استانی را انتخاب نمایند.

5. انتخاب مدیر و تیم کاری برتر بر اساس سازوکار مصوب ستاد جشنواره دستگاهی حداکثر (4) نفر در هر یک از موارد فوق.

6. ايجاد تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهیدرجایی در سطح دستگاه و تقدير از برگزيده ها.

تبصره 3: دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی (یا عناوین مشابه) به‌عنوان دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه، موظفند ضمن فعال نمودن کمیته‌های تخصصی مرتبط با ارزیابی عملکرد، اقدام به ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی ملی و استانی دستگاه نموده و گزارش عملکرد را برای تصویب در ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه، ارائه نمایند. 

تبصره 4: ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه در خصوص نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم‌گیری نموده و با تأیید رییس ستاد اقدام خواهد نمود.

تبصره‌5: ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه می‌تواند بر حسب مقتضیات دستگاه، با در نظر گرفتن موضوعات و محورهای برنامه‌های اصلاح نظام اداری – دوره دوم یا محورهای فعالیت-های تخصصی دستگاه که ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته در آن‌ها اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند، از حداکثر (2) دستگاه برگزیده تقدیر نماید.

ج) ستاد استانی جشنواره شهید رجایی

شورای راهبری توسعه مدیریت استان به عنوان ستاد جشنواره شهيدرجايي استان، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1. انتخاب حداکثر (5) دستگاه از بین دستگاه‌های اجرایی استان (بر اساس گروه‌بندی اعلام شده از سوی ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی) که بالاترين امتياز را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي كسب نمایند.

2. انتخاب حداکثر (2) دستگاه از بین کلیه دستگاه‌های اجرایی استان که بیشترین درصد رشد امتیاز دوساله را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي كسب نمایند.

3. انتخاب مدیر و تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر (4) نفر در هر یک از موارد فوق.

4. ايجاد تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهيدرجايي استان و تقدير از برگزيده ها.

تبصره 1: دبیرخانه ستاد جشنواره شهيدرجايي استان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر بوده و موظف است ضمن تشکیل کمیته‌های تخصصی، اقدام به ارزیابی عملکرد دستگاه-های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط را از طریق سامانه مدیریت عملکرد دولت به دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی ارایه نماید. 

تبصره 2: ستاد جشنواره شهیدرجایی استان، در خصوص نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم‌گیری نموده و با تأیید رییس ستاد اقدام خواهد نمود.

تبصره 3: ستاد جشنواره شهیدرجایی استان می‌تواند بر حسب مقتضیات استان، با در نظر گرفتن موضوعات و محورهای برنامه‌های اصلاح نظام اداری ‏- دوره دوم یا محورهای فعالیت‌های تخصصی دستگاه‌های استان، از دستگاه‌هایی که اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند، از حداکثر (3) دستگاه برگزیده تقدیر نماید.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

جشنواره شهيدرجايي سال 98 (بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1397)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام