کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 99 دستگاه‌های اجرایی

ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن (بخشنامه شماره ۳۷۲۹۷۵ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاههای اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور سنجش موفقیت دستگاهها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰‏‏‏‏‏/۹۳‏‏‏‏‏/۲۰۶ مورخ۲۰‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و برنامه اصلاح نظام اداری‏- دوره دوم (موضوع مصوبه شماره ۳۰۲۵۹۶ تاریخ ۱۴‏/۶‏/۱۳۹۷ شورای عالی اداری)، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۹، به شرح زیر تعیین می‌گردد: 

ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

۱- شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی، پیوست این بخشنامه می‌باشد. شاخص‌های عمومی سطح استانی و دستورالعمل امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ (سطح ملی و استانی)، توسط امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی تدوین و در وب‌سایت سازمان به نشانی www.aro.gov.ir بارگذاری و به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

۲- شاخص‌های عمومی ستارهدار در سطوح ملی و استانی؛ بر اساس تفاهم‌نامه برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری- دوره دوم (۱۳۹۷‏-۱۳۹۹) دستگاه، ارزیابی خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ آخرین سال اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری‏-دوره دوم می‌باشد، ارزیابی عملکرد این شاخص‌ها، بر اساس اهداف و عملکرد تجمیعی سه ساله (از سال ۹۷ تا ۹۹) انجام خواهد شد.

۳- شاخص‌های اختصاصی تجمیعی ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته، به استناد بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط این سازمان نهایی و ابلاغ خواهد شد. 

۴- ضروری است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل پس از ابلاغ شاخص‌های اختصاصی، نسبت به تنظیم برش استانی برای سال ۱۳۹۹ و ارسال به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش استانی شاخصهای اختصاصی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها پس از اعلام این سازمان رأساً نسبت به نهایی نمودن شاخص‌های اختصاصی این دسته از دستگاه‌های اجرایی استانی اقدام می‌نمایند.

۵- دریافت گزارش خودارزیابی ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته در بعد شاخص‌های عمومی حداکثر تا تاریخ ۲۸‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ و بعد شاخص‌های اختصاصی حداکثر تا تاریخ ۳۱‏/ ۰۲‏/۱۴۰۰ از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد. 

۶- دریافت گزارش خودارزیابی دستگاه‌های اجرایی سطح استان در بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی حداکثر تا تاریخ  ۳۱‏/۰۲‏/۱۴۰۰ از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد. 

۷- دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل؛ ترتیبی اتخاذ نمایند تا فرآیند خود ارزیابی ستاد دستگاه، سازمان‌های وابسته و واحدهای استانی تا تاریخهای مندرج در بندهای ۵ و ۶ انجام و بعد از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، نسبت به انتقال گزارش ها به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت اقدام نمایند. بدیهی است راهبری، هدایت فرآیند خود ارزیابی و همچنین زمان‌بندی آن در مهلت تعیین شده، بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل خواهد بود. 

۸- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی استان که ستاد دستگاه آنها فاقد تفاهمنامه برنامه اصلاح نظام اداری یا شاخص‌های اختصاصی ابلاغی می‌باشند، موظفند بعد از اعلام این سازمان، نسبت به انعقاد تفاهمنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در شاخص‌های عمومی ستاره‌دار و همچنین شاخص‌های اختصاصی، اقدام نمایند. در صورت عدم تفاهم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، رأساً نسبت به هدف‌گذاری شاخص‌های عمومی ستاره‌دار و تدوین شاخص‌های اختصاصی اقدام و آن‌ها را ملاک ارزیابی قرار خواهند داد.

۹- ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استانی در بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد. سازمان‌های مذکور موظفند پس از انجام ارزیابی واحدهای استانی نسبت به نهایی نمودن امتیازات دستگاه‌های استانی اقدام نمایند.

۱۰- نتایج ارزیابی‌های انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس‌جمهور محترم، در جشنواره شهیدرجایی (سطح ملی و استانی) اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه‌های اجرایی، مبنای پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه (به استناد مصوبه ۶۶۵۳‏‏‏‏‏/۲۰۶ تاریخ ۲۳‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏/۱۳۹۰) قرار خواهد گرفت.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 98 دستگاه‌های اجرایی

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 97 دستگاه‌های اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام