کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

دستورالعمل ضوابط فنی بکارگیری کارت هوشمند ملی

دستورالعمل ضوابط فنی بکارگیری کارت هوشمند ملی موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره 23967/1 مورخ 9/5/1392 وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات)

کلیه دستگاه های اجرایی

به استناد ماده (10) آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنـامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 141604/ت47810/هـ مورخ 21/08/1391 هیئت محترم وزیران در خصوص ضوابط فنی بکارگیری کارت هوشمند ملی، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی مطابق بخشنامه پیوست (بخشنامه ضوابط فنی بکارگیری کارت هوشمند ملی) نسبت به اجرای مواد آن جهت بکارگیری کارت هوشمند ملی به عنوان یکی از سکوهای عملیاتی شدن دولت الکترونیک اقدام نمایند.

بخشنامه ضوابط فنی ماده 10 آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

به استناد ماده 10 آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (46) قانون برنـامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره 141604/ت47810هـ مورخ 21/08/1391 و با توجه به بندهای 23 و 28 ماده 7 اصلاحیه سازمان فنآوری اطلاعات ایران به شماره 121684/ت47833هـ مورخ 19/06/1391، «ضوابط فنی بکارگیری کارت هوشمند ملی» جهت رعایت ابلاغ می گردد:

ماده 1- در این بخشنامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- آیین نامه: آیین نامه اجرای بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ب- دستگاه ها: کلیه دستگاه های اجرایی مشمول آیین نامه

ت- سازمان: سازمان فنآوری اطلاعات ایران

ث- کارت: کارت هوشمند ملی موضوع بند (د) ماده (1) آیین نامه

ج- طرح مراکز دسترسی به کارت: شامل طرح زیرساخت ارتباطی و فنآوری اطلاعات مراکز قرائت کارت و طرح تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری اتصال به شبکه ملی اطلاعات می باشد.

ماده 2- ساز و کار بکارگیری کارت

کلیه دستگاه ها موظفند در اجرای این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

الف- طرح مراکز دسترسی به کارت (به تفکیک مراکز خواندن و نوشتن) را با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل ماده 13 آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه به شماره 141605/ت48039هـ مورخ 21/08/1391 و با رعایت استانداردها و ضوابط فنی موضوع ماده 3 این بخشنامه تهیه و تأییدیه طرح را از سازمان فنآوری اطلاعات ایران اخذ نمایند.

ب- در تهیه تجهیزات سخت افزاری (از قبیل دستگاه کارت خوان) و نرم افزاری بر اساس طرح تصویب شده بند (الف) همین ماده می بایست صرفاً از تجهیزاتی که گواهی تأیید نمونه تجهیزات سازمان فنآوری اطلاعات ایران را داشته باشند، استفاده گردد.

ث- طرح ارائه خدمات مبتنی بر کارت را تهیه و گواهی تأیید طرح را از سازمان اخذ نمایند.

ت- کلیه دستگاه های اجرایی می بایست قوانین و مقررات و دستورالعمل های حاکم بر سازمان ثبت احوال کشور را به عنوان تنها متولی مدیریت هویت ایرانیان رعایت نمایند.

تبصره 1- سازمان فنآوری اطلاعات ایران موظف است با استفاده از توان بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نسبت به صدور گواهی تأیید نمونه مورد اشاره در این ماده حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این بخشنامه اقدام نماید.

تبصره 2- طرح دستگاه های اجرایی جهت ارائه خدمات الکترونیکی موضوع این بند می بایست شامل تمامی زمینه های لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی از قبیل بهینه سازی فرآیندهای سرویس، مکانیزه کردن آن، ایجاد پایگاه اطلاعاتی لازم و تعیین سطوح کامل دسترسی باشد.

تبصره 3- در صورت اخذ تأییدیه طرح معماری سازمانی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 13830/1 مورخ 25/03/1392، طرح ارائه خدمات مبتنی بر کارت می تواند شامل مواردی علاوه بر زمینه های لازم در تبصره 2 این بند باشد.

ماده 3- سازمان فنآوری اطلاعات ایران به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است نسبت به تهیه، تدوین و ابلاغ شاخص ها و ضوابط فنی و استانداردهایی که جهت تولید و بکارگیری کارت و تجهیزات مربوط به رعایت آن ها الزامی و اجباری می باشد، حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این بخشنامه اقدام و از طریق نشانی www.itc.ir اطلاع رسانی نماید.

محمدحسن نامی- وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام