کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شماره ۱۴۱۶۰۴/ت۴۷۸۱۰هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شماره ۱۴۱۶۰۴/ت۴۷۸۱۰هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت کشور – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت اطلاعات

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ب – سازمان: سازمان ثبت احوال کشور

پ – دستگاه ها: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون.

ت – مشخصات هویتی: ویژگی های زیست سنجی ثابت یا غالباً ثابت (از قبیل جنسیت، رنگ چشم، پوست و مو)، ویژگی انحصاری زیست سنجی (از قبیل عکس، اثر انگشت، چهره نگاری، عنبیه نگاری، شبکیه نگاری و صوت نگاری)، ویژگی های انحصاری قراردادی یا اعتبار (از قبیل شماره  ملی، امضای الکترونیکی و نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) و نام ونام خانوادگی.

ث – وقایع حیاتی: تولد (تاریخ و محل تولد و تاریخ و محل صدور آن)، ازدواج (تاریخ و محل ثبت و نوع ازدواج، نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ و محل تولد و تاریخ فوت همسر یا همسران)، خاتمه ازدواج (تاریخ و محل ثبت و شیوه خاتمه ازدواج یا ازدواج ها) و وفات (تاریخ، محل و سبب).

ج – تبار شناسی: ارتباط نسبی بلافصل صعودی (نام و نام خانوادگی و شماره ملی پدر و مادر) و نزولی (نام، جنسیت، شماره ملی و تاریخ تولد و فوت فرزند یا فرزندان).

چ – اطلاعات هویتی: مجموعه مشخصات هویتی، وقایع حیاتی و تبار شناسی.

ح – پایگاه: پایگاه الکترونیک اطلاعات هویتی.

خ – اطلاعات شخصی: اطلاعات مرتبط با هر تبعه ایرانی، اعم از اطلاعات هویتی، کدپستی، دین، شغل، سوابق تحصیلی و ایثارگری، اطلاعات پایه سلامت و نظام وظیفه عمومی، صلاحیت رانندگی و غیر آن.

د – کارت: کارت هوشمند ملی چندمنظوره که سند حاوی اطلاعات هویتی ثبت و ذخیره شده یک تبعه ایرانی با سطوح دسترسی متناسب با نیاز و وظیفه کار بوده و علاوه بر امکان احراز هویت و امضای الکترونیکی، به عنوان کلید دسترسی به اطلاعات هویتی وی در پایگاه و سایر اطلاعات شخصی قابل دسترسی ذی ربط در دستگاه های مرتبط با پایگاه، کاربرد داشته و همچنین امکان رأی گیری الکترونیکی و ثبت، ذخیره، دسترسی و اصلاح برخی اطلاعات شخصی وی را برای برخی از دستگاه ها حسب وظیفه قانونی آنها، فراهم سازد.

ذ – تراشه: مدار مجتمع الکترونیکی (شامل حافظه، پردازنده و سیستم عامل) نصب شده در کارت.

ر – گواهی شهروندی: سند الکترونیکی امضا شده که از آن می توان برای شناسایی دارنده گواهی و برقراری ارتباط امن با وی استفاده شود و برای خدمات امضای الکترونیکی و تصدیق هویت در اختیار هر شهروند قرار می گیرد.

ز – امضای داده ها: امضای اطلاعات ایستای کارت توسط سازمان که جامعیت، صحت و عدم تغییر آن اطلاعات را تضمین می نماید.

ژ – کنترل دسترسی پایه: شیوه دسترسی امن به داده های خاص داخل تراشه در حالت بدون تماس با کلید دسترسی شماره ملی برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به هنگام مبادله اطلاعات.

س – تطبیق اثر انگشت روی کارت: شیوه تصدیق هویت و دسترسی به اطلاعات مشخص در کارت که منوط به انطباق اثر انگشت صاحب کارت و اثر انگشت ذخیره شده در تراشه می باشد.

ماده ۲- سازمان موظف است نسبت به ثبت، ذخیره سازی، تکمیل و به روزرسانی اطلاعات هویتی با توجه به امکانات به گونه ای اقدام نماید که امکان بازیابی آخرین و مطمئن ترین اطلاعات هویتی هر ایرانی، از طریق پایگاه فراهم گردد.

ماده ۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور فراهم سازی بستر مناسب جهت ارایه خدمات الکترونیک از طریق کارت، زیرساخت نرم افزاری مشترک و درگاه لازم برای استفاده دستگاه ها را طراحی و تا پایان سال ۱۳۹۱ عملیاتی نماید.

ماده ۴- سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد و بهره برداری از مرکز صدور امضای الکترونیکی اقدام نماید.

ماده ۵ – سازمان موظف است بر اساس برنامه زمان بندی زیر، نسبت به تأمین و صدور کارت و جایگزینی آن به جای کارت موضوع مواد (۲) و (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی -مصوب ۱۳۷۶ – اقدام نماید:

الف – سال ۱۳۹۱ : صدور دو میلیون کارت.

ب – سال ۱۳۹۲ : صدور شانزده میلیون کارت.

ج – سال ۱۳۹۳ : صدور بیست و پنج میلیون کارت.

د – سال ۱۳۹۴ : صدور کارت برای باقیمانده اتباع ایرانی.

ماده۶ – سازمان موظف است برای تأمین ضریب امنیتی مناسب کارت، تأیید وزارت اطلاعات را اخذ نماید.

ماده ۷- اطلاعات مندرج در کارت عبارتند از:

۱- اطلاعات چاپی روی کارت: شامل عکس، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام پدر و تاریخ پایان اعتبار کارت.

تبصره – بارکد شماره ملی و شماره سریال کارت، در پشت کارت درج می گردد.

۲ – اطلاعات تراشه: اطلاعات تراشه با سطوح مختلف دسترسی بر اساس ضوابط موضوع این آیین نامه، شامل موارد زیر است:

الف – سطح یکم: شامل اطلاعات مربوط به تولد و تبار شناسی صعودی و آخرین مشخصات هویتی ثبت شده در پایگاه به  جز امضای الکترونیکی و امضای داده ها که دسترسی به آن، تنها با وارد کردن شماره دسترسی پایه امکان پذیر است.

ب – سطح دوم: شامل اطلاعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج، تبارشناسی نزولی و تغییرات هویتی که دسترسی به آن، با وارد کردن شماره دسترسی پایه و رمز هویت ، امکان پذیر است.

پ – سطح سوم: اطلاعات شخصی غیر هویتی که بر اساس قوانین و مقررات باید در کارت درج شود و دسترسی به آن، با وارد کردن شماره دسترسی پایه و رمز هویت و تطبیق اثر انگشت، امکان پذیر است.

ت – سطح چهارم: گواهی های شهروندی، امضای الکترونیکی و شماره سریال کارت.

تبصره ۱- سازمان در صورت لزوم، برای تدقیق و تسهیل بازخوانی اطلاعات سطح یکم، حروف و عبارات لاتین و تاریخ های قمری و میلادی را به صورت موازی، همراه با اطلاعات مربوط درج می نماید.

تبصره ۲- سازمان موظف است امکان خواندن اطلاعات سطوح یکم تا سوم را برای دارنده کارت، به طور مطلق و برای دستگاه ها، پس از ارائه کارت توسط دارنده و متناسب با مأموریت قانونی آنها فراهم نماید.

تبصره ۳- ثبت، تغییر، اصلاح و به روزرسانی اطلاعات تراشه در چارچوب قوانین و مقررات، در خصوص سطوح اول، دوم و چهارم، فقط از طریق سازمان و در مورد سطح سوم، توسط دستگاه های ذی ربط، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان، قابل انجام است.

ماده ۸ – سازمان موظف است در صورت تغییر اطلاعات مندرج در روی کارت، پایان یافتن مدت اعتبار و یا خرابی آن، همزمان با ضبط و معدوم نمودن کارت قبلی، نسبت به صدور کارت جدید، ظرف یک هفته اقدام نماید.

تبصره – در صورت اعلام مفقودی توسط دارنده کارت یا قائم مقام قانونی وی، بلافاصله ضمن ثبت در پایگاه، کارت مذکور غیرفعال و نسبت به صدور کارت جدید، در مهلت مندرج در این ماده اقدام می گردد.

ماده ۹- سازمان موظف است همزمان با ثبت واقعه وفات در پایگاه، کارت متوفی را ابطال نماید.

ماده ۱۰- دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که ارائه خدمات از سوی آنها مستلزم احراز هویت می باشد، موظفند پایگاه اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را بر اساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه می شود، ساماندهی نمایند و تصدیق هویت و ارایه خدمات را بر اساس اعلام سازمان، بدون نیاز به اخذ مدارک هویتی کاغذی، فقط بر اساس اطلاعات هویتی کارت انجام دهند.

ماده ۱۱- سازمان موظف است به ازای صدور هر قطعه کارت، مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال و برای هر بار صدور مجدد، مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب در آمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۱۲- اجرای این آیین نامه به عنوان یکی از شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه ها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور محسوب می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور – محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام