کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بهره‌مندی همزمان از فوق العاده نوبت کاری و مزایای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

عدم امکان بهره‌مندی از فوق العاده نوبت کاری و مزایای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده : هـ ع؍۰۱۰۰۲۴۷ و ۰۱۰۰۷۸۰

* شاکی : آقای رضا آزادی

* طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مصوبه بند ۱۱ صورتجلسه مورخ ۱؍۷؍۹۷ موضوع نوزدهمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به شماره ابلاغی ۲۰۵؍د؍۹۷ مورخ ۱۰؍۷؍۹۷ مبنی بر ممنوعیت دریافت همزمان مزایای ارتقای بهره وری و نوبت کاری ۲- الزام به اجرای آیین‌نامه نوبت کاری هیات وزیران و پرداخت حق سنوات کاری شاکی از تاریخ ۱؍۱۰؍۹۹

عدم امکان بهره‌مندی همزمان از فوق العاده نوبت کاری و مزایای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

صورتجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مورخ ۱؍۷؍۹۷: ….

۱۱- با پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری مشاغل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی پس از تامین اعتبار از محل بودجه عمومی دانشگاه جهت افراد مشمول موافقت گردید و افراد مشمول فوق العاده نوبت کاری مجاز به دریافت مزایای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت همزمان نمی‌گردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در شرح خواسته خود اعلام نموده است: هیات وزیران در راستای حکم مقرر در بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۹۵ اقدام به تصویب آیین نامه فوق العاده نوبت کاری کارکنان نموده است و اینجانب از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۹ طبق ماده ۱ بند ۲ آیین نامه یاد شده مشغول خدمت در این دانشگاه می باشم و از طرفی با توجه به اینکه قانون بهره وری کارکنان درمان مصوب سال ۱۳۸۸ به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده است و در قانون مذکور و بخشنامه هیات وزیران هیچگونه منعی برای بهره‌مندی از نوبت کاری و مزایای قانون بهره وری به صورت همزمان وجود ندارد بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر ممنوعیت همزمان مزایای قانون ارتقای بهره وری و نوبت کاری مخالف قانون بهره وری و بخشنامه هیات وزیران می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر اساس مقررات ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجازند صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری مالی و استخدامی تشکیلاتی خاص مصوب هیات های امناء که به تایید وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی می رسد بدون رعایت قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری و سایر قوانین و مالی اداری و استخدامی اداره شوند.

با استفاده از مجوز قانونی، مقررات استخدامی حاوی حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه تدوین و تصویب شده که مختص کارکنان دانشگاه بوده و کارکنان را از شما به مقررات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری به طور عام و در موضوع مطروحه از حکم بند ۳ ماده ۶۸ قانون اخیرالذکر به طور خاص خارج نموده است.

بر این مبنا هیات امنای دانشگاه در بند ۱۱ نوزدهمین مصوبه مورخ ۹۷؍۷؍۱ مقرر نموده که افراد مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی به صورت همزمان مجاز به دریافت مزایای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت نمی باشند پس از اطلاع رسانی مصوبه هیئت امنا به مشمولین دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری شاغل در شبکه های بهداشت و درمان از جمله شاکی، با علم و اطلاع از مفاد به مصوبه مذکور درخواست استفاده از مزایای قانون ارتقاء بهره وری را نموده و با توجه به لزوم متابعت و اجرای مصوبات هیات امنا امکان پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار همزمان با قانون ارتقای بهره‌وری برای وی امکان‌پذیر نشده است. پرداخت به کارکنان در شیفت های غیر متعارف از دو منبع قانون ارتقاء بهره وری و آیین نامه نوبت کاری خلاف عدالت می باشد و توجیهی ندارد هیئت امنای دانشگاه، کارکنانی که از امتیازات قانون ارتقای بهره‌وری استفاده می‌نمایند و بابت اشتغال در شیفت های شب و تعطیل مبلغ اضافه دریافت می کنند را به صورت همزمان مجاز به استفاده از مزایای نوبت کاری موضوع آیین نامه نوبت کاری ندانسته است.

پرونده شماره هـ ع / ۰۱۰۰۲۴۷ و ۰۱۰۰۷۸۰ مبنی بر درخواست ۱. ابطال بند ۱۱ صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مورخ ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت دریافت همزمان فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری و مزایای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت و ۲. الزام به اجرای آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان مصوب سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران و پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری از تاریخ ۰۱؍۱۰؍۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۰۸؍۰۸؍۱۴۰۱ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و الزام به اجرای آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان مصوب سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران و پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری از تاریخ ۰۱؍۱۰؍۱۳۹۹ با اتفاق نظر اعضاء در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری تشخیص شد و راجع به ابطال بند ۱۱ صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مورخ ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت دریافت همزمان فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری و مزایای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

مطابق بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.» نظر به اینکه اختیارات هیئت امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و پیش‌بینی و تعیین نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه از جمله فوق‌العاده‌های موضوع شکایت از مصادیق امور استخدامی و در حوزه اختیارات هیئت امنای هر دانشگاه است لذا بند ۱۱ صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مورخ ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت دریافت همزمان فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری و مزایای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون فوق‌الذکر نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی فرد محمدیان- رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام