کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی

دستورالعمل ضوابط تعيين مشاغل حاكميتي در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

این ضابطه و دستورالعمل در خصوص تعیین عناوین مشاغل حاكمیتي و غیرحاكمیتي با استناد به تبصره (2) ماده (22) آئین‌نامه تشكیلات و طبقه‌بندي مشاغل دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مصوب هیأت امنا و ابلاغي در مرداد ماه  2931از دبیرخانه مركزي هیات هاي امناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط مركز توسعه مدیریت تحول اداري تهیه و تدوین و در سطح دانشگاه/ موسسه به مورد اجرا گذاشته مي شود.

 1- تعاريف:

 2-2- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ایجادشده یا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظایف و اموري را كه بر عهده یكي از قواي سه گانه و سایر مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.

كلیه دانشگاه‌ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شوند. در این آئین نامه مقصود از موسسه، دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني است.

2-2- پست سازماني: عبارت است از جایگاهي كه در ساختار سازماني موسسه براي انجام وظایف و مسئولیتهاي مشخص پیش بیني و براي تصدي یک كارمند در نظر گرفته مي شود.

پست هاي سازماني كه در مجموعه تشكیلات تفصیلي موسسه، به تصویب هیات امناء رسیده اند، مبناي تعیین مشاغل حاكمیتي خواهندبود.

9-2- امور حاكمیتي: آن دسته از اموري است كه مالكیت آن بر عهده بخش دولتي بوده و قابل واگذاري به بخش غیردولتي نیست. این امور شامل موارد ذیل مي باشند:

الف- تولیت، سیاستگذاري، برنامه ریزي، استانداردسازي، اعتبار بخشي و نظارت بر حفظ و ارتقاء سلامت جامعه

ب- تولیت، سیاستگذاري، برنامه ریزي، استانداردسازي، اعتبار بخشـي و نظارت در بخش آموزش و پژوهش علوم پزشكي و پیراپزشكي.

ج- ترویج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صیانت از هویت ایراني، اسلامي

د- تامین زیرساختهاي سلامت جامعه

ه- عرضه خدمات بهداشت عمومي و اورژانس پیش بیمارستاني

و- عرضه خدمات تشخیصي، درماني، توانبخشي (در مواردي كه بخش هاي غیردولتي آن را تامین نكنند.)

ز- صدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانه هاي مربوط به موسسات پزشكي، پیراپزشكي، موسسات فعال در حوزه غذا و دارو، آرایشي، بهداشتي، تحقیقات و …

ح- انجام امور اداري و مالي و تنظیم روابط خارجي

ط- اجراي برنامه هاي تربیت نیروي انساني گروه پزشكي و پیراپزشكي

ي- تولید، پالایش و توزیع خون و فراورده هاي سالم خوني و پلاسمایي و سلول درماني با حفظ ذخایر استراتژیک آن

ك- انجام تحقیقات بنیادي در زمینه علوم پزشكي و پیراپزشكي

2- نحوه تعيين مشاغل حاكميتي

2-2- شاخصهاي تعیین مشاغل حاكمیتي به شرح زیر است:

الف- نوع وظایف واحد سازماني در تطبیق با امور حاكمیتي كه در ماده ( )2این بخشنامه بدان اشاره شده است.

ب- محل جغرافیایي استقرار پست سازماني.

ج- حساسیت شغل (پست).

2-2- مشاغل حاكمیتي و غیرحاكمیتي:

الف- پست‌هاي سازماني واحدهاي سازماني مستقر در موسسه كه عهدهدار وظایف سیاستگذاري، برنامه ریزي، استانداردسازي، اعتباربخشي و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

ب – پست‌هاي خدماتي موضوع مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شوراي‌عالي اداري و پست‌هاي (مشاغل) مربوط به امور خدماتي و پشتیباني از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداري، خدمات رایانه‌اي، امور چاپ و تكثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني، باغباني، نامه‌رساني، ماشین‌نویسي و امور تأسیساتي، شغل حاكمیتي محسوب نميشوند.

تبصره 1- پست‌هاي اداري و مالي و عناوین مشابه در ستاد موسسه و واحدهاي زیرمجموعه، شغل حاكمیتي محسوب مي‌شوند.

تبصره 2- پستهاي سازماني منشي، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدي امور دفتري و بایگاني و ماشین‌نویس در حوزه دفتر رئیس موسسه و معاونین آنها، شغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

تبصره 3- پستهاي سازماني منشي، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدي امور دفتري و بایگاني و ماشیننویس در سایر حوزه ها شغل حاكمیتي محسوب نميشوند.

تبصره 4- پستهاي سازماني اداره حراست كه در راستاي حفاظت و تامین امنیت موسسه هستند و پستهاي سازماني اداره دبیرخانه محرمانه و واحد گزینش، شغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

تبصره 5- پست سازماني كه مسئولیت سرویس دهنده (سرور) و شبكه هاي اطلاعاتي موسسه را برعهده دارند، شغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

ج- پستهاي مدیریتي، سرپرستي و پستهاي همتراز آن در ستاد موسسه و واحد غیرستادي كه عهده دار وظایف نظارت بر نحوه ارائه خدمات مي باشند، شغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

د- در ارتباط با پستهاي سازماني موسسه در سایر واحدهاي تقسیمات كشوري (شهرستان، بخش و دهستان) از قبیل شبكه بهداشت و درمان، پایگاه بهداشت، مراكز بهداشتي درماني شهري و روستایي، بیمارستان و خانه بهداشت به ترتیب زیر عمل خواهدشد:

2- چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسیمات كشوري عهدهدار وظایفي نظیر برنامه ریزي، تأیید صلاحیت و نظارت باشد كه به عنوان امور حاكمیتي شناخته مي شود (مانند ستاد شبكه بهداشت و درمان) پستهاي مربوط، به عنوان مشاغل حاكمیتي شناخته مي شوند.

 .2چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسیمات كشوري از نوع واحد عملیاتي موضوع ماده (5) تصویبنامه شماره/242339ت69322ك مورخ 2911/22/23باشد (نظیر بیمارستان) پستهاي (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل حاكمیتي محسوب نميگردند.(مشروط بر اینكه جزء پست هاي حاكمیتي مطرح شده در بند ها و موارد قبل و همچنین مورد ( )2و ( )9و تبصره هاي ( )2و ( )2همین بند نباشد.)

 .9چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسیمات كشوري در سطح اول و دوم ارائه خدمات باشد كه مراقبتهاي بهداشتي اولیه را به جمعیت منطقه اي مشخص عرضه مي كنند (نظیر خانه بهداشت، مراكز بهداشتي درماني، مركز بهداشت و پایگاههاي بهداشتي) پستهاي (مشاغل) آن واحدها، به عنوان مشاغل حاكمیتي محسوب مي شوند.

تبصره -2در واحدهاي غیرستادي، پستهایي كه در راستاي تأمین بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طریق اجراي برنامه هاي بهداشتي، خصوصاً در زمینه سلامت محیط، مبارزه با بیماري ها، تغذیه و تنظیم خانواده، سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار، بهداشت مدارس و شاغلین با تأكید بر اولویت مراقبت هاي بهداشتي اولیه، به ویژه بهداشت مادران و كودكان است، شغل حاكمیتي محسوب مي شوند.

تبصره -2در واحدهاي غیرستادي، پستهایي كه به امور برنامه ریزي و نظارت و اصلاح امور و فرایندها مي

پردازند و در فرایندهاي عملیاتي واحد دخالتي ندارند، شغل حاكمیتي محسوب مي شوند.

تبصره -9هرگونه مصادیق خارج از چارچوب تعیین شده و یا مصادیق جدید و قابل تعمیم به واحدهاي

متناظر در سایر موسسات، به شرط اینكه مغایر با امور حاكمیتي ذكر شده در بند ( )2نباشد، صرفا با ذكر

دلایل توجیهي موسسه و تائید مركز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت متبوع امكان پذیر مي باشد.

 -3شرايط مورد نياز تبديل وضعيت در مشاغل حاكميتي:

 -2-9كساني كه متصدي پستها (مشاغل) حاكمیتي هستند قبل از ورود به خدمت رسمي، یكدوره آزمایشي (به

صورت رسمي-آزمایشي) را طي خواهند نمود. تبدیل وضعیت استخدامي از پیماني به رسمي آزمایشي با رعایت

شرایط زیر امكان پذیر خواهد بود:

الف- تدوین مشاغل حاكمیتي موسسه بر اساس مفاد این دستورالعمل و تائید آن توسط مركز توسعه مدیریت و

تحول اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب- تصویب مشاغل حاكمیتي در كمیسیون تحول اداري موسسه4

ج- داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیماني براي دارندگان مدارك تحصیلي دانشگاهي (فوق دیپلم و

بالاتر) و حداقل پنج سال سابقه خدمت پیماني براي دارندگان مدرك تحصیلي دیپلم

د- رضایت مدیر واحد محل خدمت

ه- كسب حداقل  %41میانگین نمره ارزیابي عملكرد سه سال آخر

و- تائید گزینش

 -2-9كلیه موسسات موظفند براساس این دستورالعمل، مشاغل حاكمیتي خود را طبق فرم پیوست احصا با هماهنگي

مركز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تائید و تصویب هیأتهاي امناء

خود برسانند.5

عناوين پست هاي سازماني حاكميتي

مشمول تبصره ( )2ماده ( )75قانون برنامه پنجم توسعه

نام موسسه:

رديف

عنوان

پست سازماني

حاكميتي

ماهيت پست

سازماني

جايگاه پست سازماني

ستادي غيرستادي

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

22

عناوين پست هاي سازماني حاكميتي مشروحه در اين فرم به

تعداد ……….. مورد تائيد مي باشد.

محل امضا رئيس موسسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام