آزمون تعیین صلاحیت
بودجه 96

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1396

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 در خصوص احداث، بازسازی و بهر‌ه‌برداری از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی در اختیار وزارت آموزش و پرورش (پیش‌نویس- در حال تصویب در هیئت وزیران)

ماده 1- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، اعم از دایر، نیمه تمام، بالاستفاده و مازاد با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی، تبدیل به احسن و بهره برداری از آنها اقدام کند.

تبصره 1- اقدامات اجرایی، اداری و فنی در زمینه فعالیت های احداث و بازسازی با نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می‌پذیرد.

تبصره 2 باقی مانده مالکیت دولت (وزارت آموزش و پرورش) در فضاها و املاک موضوع این آیین نامه پس از احداث یا بازسازی الزامی است.

تبصره 3- هر گونه ساماندهی و بهینه سازی امالک و فضاها نباید منجر به کاهش سرانه فضای آموزشی و تربیتی و تراکم کلاس نسبت به وضعیت موجود گردد. همچنین در طراحی فضاها باید انعطاف پذیری الزم مورد توجه قرار گرفته تا با تغییر روند جمعیتی امکان استفاده مجدد از فضاهای تغییر کاربری شده در جهت فعالیت آموزشی، تربیتی و ورزشی فراهم گردد.

ماده 2- تغییر کاربری موضوع این ایین نامه به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا پیشنهاد شورای آموزش و پرورش شهرستان و تایید شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون شرط تعیین جایگزین، در صورت توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، صورت می‌گیرد.

تبصره 1- آموزش و پرورش استان یا شهرستان موظف است ظرف مدت 15 روز پس از تایید شورای آموزش و پرورش استان، نسبت به اعالم پیشنهاد تغییر کاربری اموال غیرمنقول به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نمایند. کمیسیون مذکور ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ درخواست، بررسی و نتیجه را به آموزش و پرورش ابلاغ نماید.

تبصره 2- پیشنهاد تغییر کاربری در مناطق روستایی باید به بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان یا شهرستان ارایه گردد و بنیاد مذکور با رعایت مفاد تبصره فوق نسبت به بررسی و اعالم نتیجه به آموزش و پرورش اقدام نماید.

ماده 3 آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض از جمله هزینه های تغییر کاربری، نقل و انتقال امالک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی، نوسازی و سایر عوارض شهرداری از قبیل تفکیک اراضی موضوع ماده (101) قانون شهرداری‌ها در اجرای این آیین‌نامه معاف می باشد.

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) جهت تسریع موضوع این آیین‌نامه همکاری و مساعدت لازم را به آموزش و پرورش با ویژه در صدور گواهی بهره برداری و در اختیار قرار دادن اسناد املاک، به عمل آورد.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش موظف است در هر استان نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی را در سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام نماید.

ماده 5- آموزش و پرورش مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور عملیاتی نمودن موضوع این آیین نامه با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی در بازسازی، نوسازی، ساخت، بهره‌برداری و نظایر آن، مشارکت و سرمایه گذاری نماید.

تبصره- نوع مشارکت و نحوه سرمایه گذاری با بخش غیردولتی بر اساس قراردادی خواهد بود که پس از تایید شورای آموزش و پرورش استان به امضا طرفین می رسد.

ماده 6- درآمدهای حاصل از اجرای این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات به حساب‌های وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل واریز می گردد. بخشی از اعتبارات حاصله با هماهنگی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن وزارتخانه می گردد.

ماده 7- وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

مستندات مربوط:

بر اساس بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است، «تا به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.»

لذا در این راستا وزارت آموزش و پرورش پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 را که با همکاری وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری) و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) ماده واحده این قانون تهیه شده است را برای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.

منبع:‌ سایت دفتر هیئت دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام