کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 86

ضريب جدول حقوقی كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶

تعيين ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري (تصويبنامه ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هيأت وزيران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (4) ماده (1) و ماده (6) و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت -مصوب 1370- و ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت -مصوب 1358- و همچنين به منظور تعديل و منطقي نمودن حقوق و مزاياي كاركنان دولت، ضوابط  راجع به ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري را بشرح ذیل تصويب نمود:

1- ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري از تاريخ 1/1/1386 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ريال تعيين مي‌شود.

2- حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1385 برقرار شده است، از تاريخ 1/1/1386 به ميزان پنج درصد (5%) افزايش مي‌يابد.

3- حداقل حقوق موضوع ماده (2) لايحه قانوني يادشده از تاريخ 1/1/1386، يك ميليون و پانصد هزار (1،500،000) ريال تعيين مي‌شود.

4- حداكثر حقوق موضوع ماده (1) لايحه قانوني مزبور از تاريخ 1/1/1386، هفت برابر بند (3) اين تصويب‌نامه تعيين مي‌شود.

5- كمك هزينه‌هاي عائله‌مندي و اولاد موضوع ماده(9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مي‌شود.

6- به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند پس از اجراي بندهاي (1) و (3) اين تصويب‌نامه، به مستخدمين شاغل خود كه مجموع حقوق و مزاياي آنان (شامل حقوق، تفاوت تطبيق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت) معادل يا كمتر از (3.000.000) ريال باشد مبلغي تحت عنوان « فوق‌العاده تعديل» ماهانه به ميزان (150%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت پرداخت نمايند. در مورد ساير شاغلين به ازاي هر (300.000) ريال افزايش نسبت به (3.000.000) ريال، ده درصد (10%) از اين فوق‌العاده كاسته خواهدشد.

دستگاههاي مشمول اين بند موظفند پس از اجراي بند (2) اين تصويب‌نامه، معادل مبالغ مذكور را با همين ساز و كار به بازنشستگان و وظيفه‌بگيران خود پرداخت نمايند.

تبصره- ضريب فوق‌العاده تعديل در مورد شاغلين مشمول طرح طبقه‌بندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفه‌اي و مشمولين طرح طبقه‌بندي رسته بهداشتي و درماني (به استثناء پزشكان) به ميزان (300%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با رعايت ساير ترتيبات مقرر در بند (6) تعيين مي‌شود.

7- مفاد اين تصويب‌نامه در مورد مستخدمان و بازنشستگان و وظيفه‌بگيران تمام دستگاههاي مشمول لايحه قانوني يادشده، از جمله مؤسسات دولتي مذكور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، لازم‌الاجراست.

پرويز داودي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام