کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 97

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع بیمه کلیه مشترکان برق و گاز (تصویبنامه هیئت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع بیمه کلیه مشترکان برق و گاز (تصویبنامه هیئت وزیران)

براساس بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو مجاز می باشند ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان گاز و برق، مبلغی را اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز و برای بیمه خسارات مالی و جانی به مصرف برسانند. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور، متن پیشنهادی آیین نامه مربوطه را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (بیمه کلیه مشترکان برق و گاز)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب سال 1393- به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

براساس بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در اجرای ماده فوق به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده شده است ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان گاز، مبلغ دوهزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان برق، مبلغ یک هزار (1000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های (160185) و (160186) جدول شماره (5) این قانون، نزد خزانه داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر، معادل پنجاه درصد (%50) خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند، متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور، متن پیشنهادی آیین نامه یاد شده را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.

شناسنامه قانون | 52 676

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام