کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 97

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع: موضوع: نحوه تأمین اعتبار بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری (تصویب‌نامه شماره 12128/ت55312هـ مورخ 9/2/1397 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 5/2/1397 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (1)‌ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-.

ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن بر اساس سیاست‌های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید.

ج- کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و بازنشستگی پیش‌بینی کرده‌اند می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و همچنین بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخرید کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود را به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -مصوب 1387- را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف‌های (210201) (منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولت) و (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (36-530000) جدول شماره (9)‌ قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع اختصاص دهد.

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین‌نامه از خزانه‌داری کل کشورف نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده‌اند، اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (122) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386-) در خصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه، در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره- اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از اعتبارات این آیین‌نامه برای اجرایی نمودن ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) -مصوب 1384- و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.

مده 6- اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تأمین اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع ماده (27) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 4430/ت55241هـ مورخ 23/1/1397 بر اجرای این آیین‌نامه حاکم است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام