کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

مصوبه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی (مصوبه شماره ۱۲۹۹۱/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید رییس‌جمهور، به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن، با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها موافقت نمود، که به شرح تصویب‌نامه پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌شود.

احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳، در اجرای دستور رییس محترم جمهوری اسلامی ایران، مرقوم در هامش پیشنهاد مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، موضوع «احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی» از طریق ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور»، و در اجرای اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتضائات مصرح در بندهای ۱۰ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات، تشکیلات موجود معاونت‌های مذکور را در اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، اصلاح و تصویب نمود که تشکیلات اصلاح‌شده تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به شرح زیر فعالیت نماید:

۱- تمامی وظایف و اختیارات دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری به شماره ۴۵۰/۱۴ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸، به این سازمان محول می‌شود.

۲- تمامی وظایف، اختیارات و فعالیت‌های مربوط به این سازمان در سطح استان، از استانداری‌های کشور منتزع و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» با رعایت موارد زیر تشکیل می‌گردد:

الف) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متولی امور برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فنی، نظارت و تدوین سیاست‌های برنامه‌ای استانی در چارچوب سیاست‌های عمومی کشور می‌باشد.

ب) انتخاب و انتصاب رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با پیشنهاد استاندار (در چارچوب شرایط احراز) و تأیید و ابلاغ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌پذیرد.

ج) استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان و ناظر عالی بر اجرای سیاست‌های عمومی تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی، می‌توانند مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و اجرای موضوعات مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیشنهاد و ارجاع نماید.

د) ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده استاندار و دبیری آن بر عهده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانی می‌باشد.

هـ) در چارچوب امور و مأموریت‌های مندرج در این بند شرح وظایف استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر اساس تفاهم وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محسوب خواهند شد.

۴- به منظور تمرکززدایی و تبدیل سازمان به سازمانی هدایتگر، ناظر، چابک و حمایت‌کننده در زمینه توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزارهای دستگاه‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه‌های ملی و استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌ای می‌باشد، مشخص و حداکثر ظرف مدت شش ماه به آن‌ها واگذار نماید.

۵- اداره سازمان بر عهده معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

۶- تمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در صورت مغایرت با این مصوبه، ملغی‌الاثر است.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام