کتاب استخدامی اداری ها
نمونه قراردادها

نمونه قرارداد خدمات مشاوره

نمونه قرارداد خدمات مشاوره

این قرارداد فی مابین آقای /خانم …………………. بعنوان ……………….. شرکت ……………………. به نشانی: ………………………………… و کدپستی ……………………………………………… که من بعد در این قرار داد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف

و آقای …………………………. فرزند …………………… دارای کدملی ………………………………. به نشانی: ……………………………………………….. کدپستی …………………………………………….. و شماره همراه ………………………….. و شماره ثابت …………………………………….. که در این قرارداد من بعد«مشاور» نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد می شود.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرار دادحاضر عبارت است از: ارائه خدمات مشاوره بیمه ای ،بررسی سیستم های اداری ، مالی و شناسایی مغایرت های احتمالی با قوانین و مقررات،بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه و ارائه آموزش و رهنمودهای لازم به منظورانجام صحیح تعهدات قانونی شرکت کارفرما ،تسهیل در رفع موارد مغایر با قوانین و مقررات موجود و النهایه پیگیری و ارائه گزارش اصلاحات و اقدامات بعمل آمده از سوی مشاور به کارفرما.

ماده ۲-  مدت قرارداد

مدت قرارداد بعد از پرداخت  مبلغ مندرج در بند ۱ ماده ۳ این قرارداد جمعاً به مدت ………………..روز و به شرح ذیل خواهد بود:

۱)  مدت زمان بررسی اولیه توسط مشاور حداکثر ۱۵ روز بعد از پیش پرداخت این قرارداد می باشد.

۲)  مدت زمان انجام اصلاحات توسط کارفرما ،۱۰ روز بعد از دریافت گزارش اولیه مشاور خواهد بود.

۳)  مدت زمان بازنگری  و تصحیح و نیز تکمیل و نهایی سازی گزارش توسط مشاور ، ۵ روز خواهد بود.

تبصره۱:  در صورتی که نیاز به تمدید مدت قرار داد باشد؛ طرفین با توافق کتبی نسبت به تمدید آن اقدم خواهند نمود.

ماده ۳– مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای اجرای خدمات موضوع این قرارداد مجموعاً ………………………….ریال (به حروف ……………………………………… ) بوده که از طرف کارفرما و به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد:

۱) ۲۰درصد کل مبلغ قرار داد معادل …………………………………………………. ریال (به حروف……………………………………………………………) به هنگام امضای قراردادتحت عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به مشاور پرداخت خواهدشد.

۲) ۵۰ درصد مبلغ قرارداد به بعد از ارائه نکات و خدمات مشاوره ای مطابق با موضوع این قرار داد توسط مشاور به وی پرداخت خواهد شد.

۳)  ۳۰ درصد مابقی قرارداد پس از اتمام اصلاحات توسط کارفرما و بازنگری و تصحیح توسط مشاور و متعاقباً، ارائه گزارش نهایی از سوی مشاور به وی پرداخت خواهد شد.

تبصره۲: مبلغ پرداختی در این قرارداد بصورت خالص بوده و کلیه کسورات قانونی به عهده کارفرما می باشد .که طبق بند های(۱)،(۲) و (۳) ماده ۳ این قرار داد به شماره حساب ……………………. بانک …………… با کد ……………………. و شماره شبای ………………………………. IR که متعلق به مشاور می باشد به وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- تعهدات مشاور

۱)  مشاور موظف است موضوع قرار داد را در مدت زمان تعیین شده انجام دهد.در صورت موافقت کتبی کارفرما، زمان تعیین شده قابل تمدید است.

۲) کلیه اسناد و مدارک پروژه که از طرف کارفرما در اختیار مشاور و همکاران وی قرار می‌گیرد و همچنین اسناد و مدارکی که جهت این پروژه بصورت خروجی مکتوب در قالب گزارش ها تهیه می‌گردد  متعلق به کارفرما بوده و محرمانه تلقی می‌گردد. قرار دادن این اسناد و مدارک بدون اجازه کتبی کارفرما در اختیار دیگران، تخلف از قرار داد حاضر محسوب شده و به کارفرما حق فسخ قرار داد را خواهد داد. مفاد این بند صرفاً به مدت زمان این قرارداد محدود نمی شود. در صورت بروز خسارت مشاور ملزم به جبران خسارت وارده به کارفرما خواهد بود.

۳) مشاور حق واگذاری انجام موضوع این قرار داد به طور کلی یا جزئی را به دیگری ندارد.تمامی تعهدات و الزامات مندرج در این قرار داد که باید از سوی مشاور انجام گیرد، می بایست شخصاً از سوی وی ایفا گردد.

۴) مشاور موظف است به محض دریافت مبلغ مندرج در بند ۱ ماده ۳ قرار داد نسبت به انجام خدمات مشاوره‌ای خود اقدام نماید.

۵) مشاور موظف است در ساعات و ایامی که از سوی کارفرما اعلام می‌شود؛ به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای در چارچوب این قرار داد در محلی که کارفرما معین می کند،حضور یابد.

۶) مشاور با امضای این قرارداد، اذعان نمود که توانایی علمی و عملی لازم برای اجرای موضوع قرارداد را داشته و صحت و سقم کلیه گزارشات و نظرات کارشناسی خود را تائید می نماید.

۷) مشاور موظف است موضوع قرارداد را بطور کامل انجام دهد و در صورت انجام بخشی از قرارداد به صورت ناقص، پرداختی به وی صورت نخواهد گرفت. مضافاً در صورت عدم انجام کامل تعهدات و تکالیف، وی موظف به عودت وجوه دریافتی خواهد بود.

ماده ۵- تعهدات کارفرما

۱) مدارک و همچنین تسهیلات، تجهیزات و ابزار کار مورد نیاز و متعارف جهت اجرای صحیح قرارداد را در اختیار مشاور قرار دهد.

۲) تامین محل کار، غذا ،امکانات مناسب و همچنین همکاری کامل کارکنان شرکت کارفرما برای اجرای هر چه بهتر عملیات موضوع قرارداد را برای مشاور فراهم نماید.

۳) کارفرما متعهد است اصلاحات ارائه شده از سوی مشاور در مدت زمان تعیین شده را انجام دهد.

۴) کارفرما موظف است حق الزحمه مشاور طبق ماده ۳ قرارداد را پرداخت نماید.

۵) در صورت اعزام مشاور به ماموریت داخلی از سوی کارفرما ،پرداخت کلیه هزینه های سفر از قبیل فوق العاده ماموریت به مبلغ روزانه ……………………ریال، تهیه بلیط ، اقامت و غذا به عهده کارفرما می باشد.در هر صورت مشاور برای انجام سفرهای ضروری، با هماهنگی کارفرما اقدام خواهد نمود.

ماده ۶- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر مفاد این قرارداد ، طرفین بدواً از طریق مذاکره مستقیم و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق هیأت ۳ نفره داوری ، متشکل از نماینده کارفرما، نماینده مشاور و یک نفر متخصص حرفه ای  مرضی الطرفین در زمینه مالی قابل حل و فصل خواهد بود. در صورت عدم موافقت طرفین در انتخاب داور در ظرف مدت ۷ روز، موضوع اختلاف در محاکم ذیصلاح مطرح و پیگری خواهد شد.

ماده ۷- اخطار و نشانی طرفین قرارداد    

اقامتگاه مشاور همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع ، مسموع نخواهد شد.

ماده ۸- تاخیر در انجام تعهدات

هرگاه مشاور نتواند موضوع قرارداد را درموعد تعیین شده درماده۲ قرار داد انجام دهد باید به ازای هر روز تاخیر از آخرین روز اتمام تعهد خود، (…….. درصد)  از کل مبلغ قرار داد را بعنوان خسارت تاخیر به کارفرما پرداخت نماید. پرداخت خسارت از سوی مشاور،  نافی حق مراجعه کارفرما به مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

ماده ۹- نسخ قرارداد

این قرارداد در ۹ ماده و ۲تبصره و در ۲ نسخه واحد الاعتبار تنظیم و در تاریخ ……………………………… بین طرفین مبادله گردید.

 

                            امضاء مشاور                                                                     امضاءکارفرما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام