کتاب استخدامی اداری ها
دیوان محاسبات کشور

آئین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور

آئین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور (مصوب مورخ 23/1/94 کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی)

رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور

در اجرای ماده (44) قانون دیوان محاسبات کشور، آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان که در جلسه مورخ 23/1/1394 کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی به شرح متن پیوست به تصویب رسیده جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور

ماده 1- در این آیین نامه، منظور از قانون، قانون دیوان محاسبات کشور مصوب یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک و اصلاحات بعدی آن و منظور از دیوان، دیوان محاسبات کشور و منظور از دستگاه ها، دستگاه های موضوع تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور می باشد.

ماده 2- دیوان می تواند در اجرای وظایف و اختیارات خود حسب مورد انواع رسیدگی، بررسی و حسابرسی از جمله حسابرسی مالی، رعایت و عملکرد را انجام دهد.

ماده 3- وظایف حسابرسی باید در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابرسی مربوط که توسط مراجع ذیربط رسمی و قانون تدوین و منتشر شده یا می شود، صورت پذیرد.

تبصره- مادام که تمام یا بخشی از استانداردهای موضوع این آیین نامه تدوین و منتشر نشده اند، نحوه عمل حسابرسی بر اساس ضوابط است که به تصویب رییس کل دیوان محاسبات کشور خواهد رسید.

ماده 4- گواهی صورتحساب‌های موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای لازم‌الاجراء پس از بررسی، رسیدگی و حسابرسی دیوان مطابق دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.

ماده 5- کنترل کیفیت حسابرسی که به منظور حفظ، ارتقاء و اطمینان بخشی و اعتباردهی صورت می پذیرد بایستی به نحوی باشد که فرآیند حسابرسی ازجمله گزارشها و اطلاعات مبتنی بر آن را در برگیرد.

ماده 6- گزارش تفریغ بودجه بر اساس نتایج حسابرسی یا رسیدگی به حساب ها و مدارک وفق دستورالعمل های مربوط تهیه و تنظیم می‌گردد. گزارش مزبور به انضمام نظرات دیوان به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.

ماده 7- دیوان مکلف است با استقرار سامانه نظام الکترونیکی، به منظور کاهش هزینه‌های حسابرسی، اقدام به موقع و کارآمد، امکان نظارت روزآمد را فراهم نماید. کلیه دستگاه‌ها مکلفند در اجرای ماده (39) قانون، اسناد و هر گونه مدارک و اطلاعات درخواستی را از طریق سامانه مذکور در اختیار دیوان قرار دهند.

ماده 9- کلیه دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز این آیین نامه توسط واحدهای ذیربط دیوان تهیه و به تصویب هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور خواهد رسید.

علی محمد احمدی- نایب رییس کمیسیون مشترک اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام