کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

۱-مطابق ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، «کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد: الف – حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی. ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم ، ج – تأیید گزینش.»

۲- تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد: درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به  استخدام رسمی را کسب ننمایند با آنان به یکی از روش‌های ذیل رفتار خواهد شد:الف – اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم، ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی، ج – لغو حکم. 

۳-برابر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری( موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۱ ت۵۴۷۷۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیأت وزیران) به منظور تشخیص صلاحیت موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی مورد نظر در بند مذکور، به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/ ۹۳/ ۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ شورای عالی اداری واگذار شده است.

۴-مطابق مواد ۴ و ۵  دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی(موضوع  بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی) «شورای راهبری توسعه مدیریت» هر دستگاه اجرایی، به عنوان کمیته تخصصی تشخیص صلاحیت موضوع بند «الف» ماده (۴۶) قانون برای کارمندان رسمی آزمایشی، وظیفه بررسی اطلاعات اخذ شده در مورد کارمندانی که دوره رسمی آزمایشی سه سال خود و یا دو سال تمدید شده را طی نموده‌اند، بر عهده دارد و چنانچه کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد، باید اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نتیجه، به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی ارائه کند. شورا نیز حداکثر دو ماه مهلت دارد تا به اعتراض فرد رسیدگی نموده و صلاحیت فرد را مجدداً مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه نهایی را اعلام نماید.

۵-ماده ۶ دستورالعمل مزبور، تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان، پس از طی دوره رسمی آزمایشی سه ساله به رسمی را مشروط به کسب شرایط ذیل نموده است: الف- کسب حداقل ۷۵ درصد از مجموع امتیازات «فرم تعیین صلاحیت»، ب- طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز لازم، ج- تأیید گزینش

۶-طبق ماده ۷ دستورالعمل، چنانچه کارمند حائز هر یک از شرایط موضوع ماده (۶) نباشد، اعمال هر یک از روش‌های عنوان شده در ذیل تبصره یک ماده (۴۶) قانون مطابق با بندهای زیر صورت می‌پذیرد:

الف- ویژگی‌های بند «الف» ماده (۴۶) قانون: در صورتی که کارمند حد نصاب لازم (۷۵ امتیاز) را از «فرم تعیین صلاحیت» کسب ننماید به شیوه‌های زیر عمل می‌شود:

۱- در صورتی که امتیاز مکتسبه فرد حداقل (۶۵) درصد و پایین‌تر از (۷۵) درصد امتیاز کل باشد، مهلت دو ساله دیگر به وی اعطا می‌شود. این مهلت فقط یک بار اعطا گردیده و قابل تمدید نمی‌باشد.

۲- در صورت کسب حداقل (۵۵) درصد و پایین‌تر از (۶۵) درصد امتیاز کل وضع استخدامی فرد به پیمانی تبدیل می‌شود.

۳- چنانچه امتیاز ارزیابی کارمند کمتر از (۵۵) درصد امتیاز کل باشد حکم استخدامی وی لغو می‌شود.

ب- … افرادی که دوره‌های آموزشی شرایط تصدی را در دوره خدمت پیمانی طی نموده باشند. نیاز به طی مجدد این دوره‌ها نخواهند داشت. نصاب امتیاز لازم برای دوره‌های آموزشی دوره رسمی آزمایشی ۷۰ درصد امتیاز هر دوره است. چنانچه کارمند حائز بندهای «الف» و «ج» ماده (۶) بوده ولی کلیه دوره‌های آموزشی مورد اشاره در بند «ب» را با موفقیت طی نکرده باشد، حداکثر دو سال دیگر مهلت دارد تا دوره‌های آموزشی مذکور را طی نماید. در طول این مدت به محض موفقیت در طی دوره‌های آموزشی، حکم استخدام رسمی کارمند صادر شده و نیازی به اتمام مهلت دو ساله نمی‌باشد. دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک بار امکان شرکت در دوره‌های مزبور را برای کارمند در طول دوره رسمی آزمایشی فراهم نماید.تبصره – چنانچه پس از اتمام مهلت دو سال موضوع بند «الف» تبصره یک ماده (۴۶) قانون، دوره‌های آموزشی موردنظر توسط کارمند طی نشده و یا حد نصاب لازم را کسب ننماید، وضعیت استخدامی وی به پیمانی تبدیل می‌شود.

ج-تأیید گزینش دستگاه اجرایی، از شروط لازم برای تبدیل وضعیت کارمند از رسمی آزمایشی به رسمی است.

۷-بر اساس ماده ۹ دستورالعمل، کارمندان رسمی آزمایشی که مهلت دو ساله دیگر به آنان اعطا می‌شود، باید پس از اتمام مهلت دو ساله، صلاحیت‌ها و امتیازات موردنظر در ماده (۶) این دستورالعمل را کسب نمایند. در غیر این صورت، بر اساس ضوابط مندرج در ماده (۷) دستورالعمل (به استثنای ردیف یک بند الف ماده مذکور)، وضعیت استخدامی آنان به پیمانی تبدیل شده و یا لغو  حکم می‌شود.

۸-ماده ۱۰ دستورالعمل نیز، واحدهای منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده؛ مشخصات کارمندان رسمی آزمایشی را سه ماه قبل از انقضای مهلت سه سال یا دو سال تمدید شده (در صورت اعطای مهلت دو ساله دیگر) به شورای راهبری توسعه مدیریت، هسته گزینش و واحد مسئول دستگاه اعلام کرده و نظر آن مراجع را در مورد کارمندان موردنظر کسب نمایند. مراجع مزبور نیز موظف هستند نظر خود را در مهلت تعیین شده (سه ماه)، به واحد منابع انسانی جهت اعمال تصمیمات اداری و استخدامی اعلام کنند. چنانچه هر یک از مراجع مربوطه، نظر خود را در موعد مقرر به واحد منابع انسانی ارسال ننمایند، به منزله نظر مثبت آن مرجع برای تبدیل وضعیت استخدامی کارمند از رسمی آزمایشی به رسمی تلقی شده و این امر مبنای تصمیمات اداری قرار می‌گیرد.

۹- برابر رای وحدت رویه شماره ۴۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «مطابق ماده ۲۰ لایحه قانونی استخدام کشوری افرادی که در طی پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، بدون هیچ گونه تعهد حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده صادر می‎شود. بنابراین صدور حکم برکناری مستخدم آزمایشی از خدمت بدون اتکاء به مدارک و اسناد معتبر و استخدام او به صورت پیمانی در پست ثابت سازمانی مستمر در همان تاریخ اخراج، موافق هدف و حکم مقنن نیست.»

۱۰- مستفاد از وحدت رویه شماره ۸۳۷ و ۸۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «برکناری مستخدم پس از اتمام دوره آزمایشی و تثبیت حق تبدیل وضع به مستخدم  مغایر حکم صریح قانونگذار است» رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر می‌دارد: «مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورودیه استخدام رسمی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود، و با توجه به این که مدلول مواد ۱۹- ۲۰- ۲۲ قانون استخدام کشوری مستنبط است که با انقضای دوره آزمایشی مستخدمین مربوط در عداد کارکنان رسمی درآمده و مشمول حقوق و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات استخدامی، می باشند، و بدون اثبات تامین و صدور حکم قطعی در هیأتهای تخلفات اداری، اخراج مستخدمین محمل قانونی ندارد» با وحدت ملاک از دور رای مزبور، پس از انقضاء دوره خدمت آزمایشی حق مکتسب تبدیل وضع استخدام رسمی ایجاد می‌شود.

قوانین

۱ ۱۳۸۶/۷/۸  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/‍۰۷/‍۰۸ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی 

مقررات

۱ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب ‌نامه شماره ۲۳۱۴۱۳ ت ۴۳۹۱۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) 
2 21/11/1396

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره 147991/ت54770هـ مورخ 21/11/1396 هیئت وزیران)

عناوین خواسته و رای صحیح

ردیف عنوان خواسته رای صحیح دادخواست
۱ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (واجد شرایط) حکم به ورود  
۲ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(عدم تأیید گزیش) حکم به رد  
۳ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(عدم شرکت در دوره‌های آموزشی) حکم به رد  
۴ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(عدم کسب نمره ارزشیابی لازم) حکم به رد  
۵ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(فاقد شرط ۳ سال خدمت آزمایشی) حکم به رد  
۶ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از آزمایشی به رسمی قطعی (عدم اظهارنظر اداره در موعد مقرر) حکم به ورود  

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام